موقع الويب

معلومات إضافية
00390521788811
mkt@sarce.it

Sarce S.p.A.

[EXPERTISE E TEAM BUILDING] L’obiettivo principale di Sarce è creare un team di progetto in grado di avere una visione allargata, sia dello scenario aziendale in cui si opera che delle necessità del cliente, costruendo un percorso condiviso e identificando gli strumenti più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi. [KNOW HOW E INNOVAZIONE] Le competenze certificate e l’esperienza su settori e ambiti differenti sono la chiave attraverso la quale vengono disegnati i nostri sistemi di Business Intelligence, realizzati integrando i tool e le soluzioni più adiacenti alle necessità e alle organizzazioni che si affrontano. La soluzione corretta viene definita di volta in volta valutando il valore e i contributi che strumenti di Business Intelligence, Analytics, Collaboration possono dare al cliente una volta integrati fra loro, arrivando alla progettazione di sistemi evoluti per la Predictive Analysis, la whatif Analysis e i Big Data. [METODO ED EFFICACIA] L’attenzione alla sostenibilità e alla qualità dei risultati progressivi del progetto rappresenta la milestone sulla quale focalizzarsi. Il percorso portato avanti col cliente, viene continuamente pesato nei risultati e revisionato sulla base dell’evoluzione positiva dei processi aziendali, insieme e grazie ai sistemi Business Intelligence.

راجع المزيد من الحلول ذات المستوى العالمي، المخصصة لأعمالك

هل تريد أن تصبح شريكًا في Power BI؟

الشركاء المعتمدون هي جزء هام من الفريق! ابحث عن فرص عمل جديدة وأجرِ الاتصالات وشارك مواهب شركتك وخبراتها مع مستخدمي Power BI في جميع أنحاء العالم.

معرفة المزيد