Veřejný sektor

Data veřejného sektoru jsou dostupná prostřednictvím řady online zdrojů. Většina těchto zdrojů dat je také bezplatná. To nabízí mimořádnou příležitost porovnat, jak veřejné politiky ovlivňují změny, od klimatu přes vzdělávání až po zdraví populace.

Vzdělávání

Jak ukazují statistiky, počty dětí zapsaných do základních škol se rychle zvyšují souběžně s pokrokem zejména v rozvojovém světě, a to částečně v rámci programu Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals, MDG), který se primárně zaměřuje na právě na základní školství. Ale v globálním měřítku stále téměř každé 10. dítě nechodí do školy a nepoměrně velký počet z nich (60 %) tvoří dívky. Zápis na střední školy také roste, ale globálně zůstává na nízké úrovni, s velkými rozdíly mezi zeměmi v rozvinutém a rozvojovém světě.

Korelace s HDP je logická, ale je potřeba zmínit také mírné snížení procenta HDP vynakládaného na vzdělávání, které bylo z části způsobené poslední recesí. Je povzbudivé vidět, že se nerovnost mezi pohlavími při zápisu na střední školy snižuje, ale jak bylo uvedeno výš, tato situace se dramaticky mění, když porovnáme rozvinutý a rozvojový svět, a zdaleka neodpovídá situaci v základním školství.


Zdravotnictví

Když se díváme na data, vidíme, že průměrná délka života se v posledních letech prodloužila, což se obecně uznává. Co ale stále zůstává bez změny, je rozdíl mezi průměrnou délkou života u žen a mužů. Je evidentní, že v zemích, které na zdravotnictví vynakládají více prostředků, má populace z této situace výhody. Zajímavé také je, že současně se zvyšováním HDP klesá porodnost.


Malá firma

Zajištění přátelského podnikatelského prostředí má za následek zvýšení registrace nových firem. Korelace s HDP je evidentní. Stojí za povšimnutí, že aktivity malých firem vrcholily před poslední recesí.


Klimatické změny

Klimatické změny jsou kontroverzním tématem. Když se podíváme na data, můžeme potvrdit některé ze známých faktů. Existuje přímá korelace mezi HDP a emisemi CO2. Jak se zlepšuje ekonomická situace zemí, narůstá objem emisí CO2. Tento fenomén nezávisí na zdroji výroby elektrické energie. Emise CO2 se také zvyšují v souvislosti s nárůstem populace v jednotlivých zemích. Podobného trendu si můžete všimnout, když porovnáváme hlavní země z hlediska ekonomické situace a počtu obyvatel.

Data také ukazují, že průměrná teplota je na vzestupu. Všimnete si, že nárůst teploty není pravidelný. Všechny projekční modely ukazují nárůst teploty v posledních letech.

Potřebuje vaše organizace vlastní řešení BI?

Navštivte naši prezentaci partnerských řešení a zjistěte, jak řeší problémy a zlepšují efektivitu pomocí Power BI.