Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+39 06 888851
info@agictech.com

Agic Technology


Business Intelligence & Data Analytics

Modelli, report e KPI di analisi avanzati ed interattivi sviluppati su tecnologia Microsoft per sistemi flessibili ed evoluti di Business Intelligence e di Performance Management, facilmente personalizzabili anche dagli utenti, in base alle proprie specifiche esigenze ed in modalità self service.

 

Analisi Statistiche - Modelli evoluti di Business Intelligence

 Soluzioni di BI per la realizzazione di analisi statistiche basate sulla rielaborazione dei dati che risiedono sui sistemi operativi aziendali. Le soluzioni sono integrabili con sistemi ERP, CRM e HRM per introdurre analisi incrociate finalizzate al monitoraggio delle performances dell'azienda ed al controllo delle aree di maggiore criticità o chiave per il successo.

 Le Soluzioni sono disegnate su piattaforma Microsoft Power BI che consente la connessione a centinaia di origini dati con governance e sicurezza predefinite. Semplifica la preparazione dei dati e la produzione di accattivanti report e dashboard interattivi, anche in modalità self service e fruibili via web e mobile.

 MS Excel potenziato grazie all'add-in PowerPivot è lo strumento per la creazione di soluzioni di BI in modalità self-service, che consentano l'analisi dei fenomeni alla profondità voluta anche on demand.

 

Analisi Direzionali anche su Mobile - Migliorare le performances

 Lo Strumento di reporting MS SQL Server Reporting Services è in grado di interrogare strutture dati sia relazionali che multidimensionali e di presentare le informazioni attraverso report, anche complessi, consultabili da interfaccia web nativa o da SharePoint o integrate in Power BI.

Con Mobile Report Publisher è possibile creare report espressamente concepiti per una fruizione ottimale da dispositivi smartphone e tablet tramite l'app dedicata per iPad, iPhone, telefoni Android e Tablet e dispositivi Windows 10.

 

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα