Kannettavaa tietokonetta ja tablettia katsova henkilö

5 tärkeintä tietoanalytiikan työkalujen etua

Tietoanalytiikan työkaluilla jäsentämättömät tiedot muunnetaan visuaalisiksi esityksiksi, jotka ilmaisevat avainmittareiden sisällön tarkasti ja helposti ymmärrettävästi. Projektin työntekijät voivat sitten hyödyntää näitä tietoja toiminnassaan.

Näiden työkalujen avulla niin liike-elämän ammattilaiset, joilla ei ole teknistä taustaa, kuin datatieteilijätkin voivat yhdessä tiimien kanssa muuntaa datan päätöksentekoa parantaviksi merkityksellisiksi tiedoiksi. Näillä työkaluilla on viisi ensisijaista etua, ja nämä edut liittyvät tietojen hallintaan, visualisointeihin, tekoälypohjaiseen analytiikkaan, liiketoimintatietojen jakamiseen ja hallintoon.

1. Jätä tietojen valmistelu työkalujen tehtäväksi

Analyysi alkaa aina tietojen keräämisellä sekä niiden valmistelemisella perehtymistä ja tulkintaa varten. Monissa organisaatioissa analyytikot keräävät ja pakkaavat tiedot manuaalisesti ennen analysointia. Kuitenkin riippumatta siitä, kuinka huolellisesti kaikki tarvittavat tiedot yritetään ottaa mukaan, manuaalisessa prosessissa on vaarana, että tärkeitä tietoja jää ulkopuolelle tai että virheellisiä tietoja otetaan vahingossa mukaan.

Paremmat tulokset yhdistettyjen tietojen avulla

Tietoanalytiikkaohjelmiston avulla itsepalvelu- ja yritystiedot voidaan koostaa yhteen näkymään myös silloin, kun tiedot ovat peräisin useista lähteistä. Varmista, että valituissa työkaluissa on ominaisuudet, joilla voidaan yhdistää kaikki tietolähteet, myös Excel-kyselyt ja tietojen mallinnus.

Kun kaikki tarvittavat tiedot ovat samassa paikassa, kattavat tietoanalytiikan työkalut voivat siistiä ne tehokkaasti. Näin varmistetaan, että käytössä on kaikki tarvittavat tiedot, että tiedot ovat tarkkoja, ajantasaisia ja oikein muotoiltuja ja että niissä ei ole tarpeettomia tietoja eikä tietojen kaksoiskappaleita. Nämä ohjelmistot säästävätkin paljon analyytikkojen aikaa.

Massadatan järkevä käyttö

Yrityksissä kertyy nykyisin päivittäin niin paljon erilaista dataa, että nopea ja selkeä analyysi on välttämättömyys. Skaalautumaan suunnitellut tietoanalytiikan työkalut voivat käsitellä massadataa tavoilla, joihin perinteiset tietokannat eivät pysty.

Myös suurten tietojoukkojen analysointi on haastavaa, jos mukaan on otettava useista tietolähteistä jatkuvasti saapuvia tietoja. Tietoanalytiikan työkalut voivat auttaa hyödyntämään valtavia, monenlaisia aiheita käsitteleviä tietomääriä, kuten tulkitsemaan markkinatrendejä ja asiakassegmenttien mieltymyksiä.

2. Tietojen muuntaminen toimivaksi tarinankerronnaksi

Visualisoinnit ovat käyttäjän kannalta tietoanalytiikan työkalujen perustoiminto, sillä ne muuntavat yhdistelmätiedot hyödyllisiksi liiketoimintatiedoiksi. Tietojen visualisoinnit yhdistävät tiedot sekä muuntavat tiedot vakuuttaviksi tarinoiksi ja auttavat ymmärtämään paremmin liiketoiminnan suorituskykyä. Niiden avulla voidaan myös taivutella muut uskomaan, mikä on organisaation kannalta paras tapa toimia.

Päätöksenteon vahvistaminen

Tietojen elävöittäminen visualisoinnilla auttaa työtovereita hahmottamaan monimutkaisia tietoja, tuomaan esiin tärkeitä merkityksellisiä tietoja ja parantamaan päätöksentekoa. Tietojen visualisoinnin työkaluilla voit toimia seuraavilla tavoilla:

  • Luo visuaalisia esityksiä valmiiden mallien avulla.
  • Lisää kuvia, tekstiä, väriä ja mieleenpainuvia suunnitteluelementtejä.
  • Selkeytä analyysia kaavioiden, pivottaulukoiden ja yhteenvetonäkymien avulla.
  • Näytä trendit ja toistumiskaavat, joiden havaitseminen voisi olla muuten hankalaa.

Taloudellisen tilanteen seuraaminen

Visualisointityökalut yhdistävät lisäksi tiedot raporttinäkymiin, jotka näyttävät esimerkiksi myyntituoton ja markkinoinnin onnistumisen tunnusluvut (KPI:t). Työkaluilla voi mukauttaa ja päivittää tiettyjen osastojen ja analyysien raporttinäkymiä, ja niiden avulla saadaan yleiskuva strategioiden toimivuudesta.

3. Entistä parempia merkityksellisiä tietoja tekoälyn avulla

Kun perehdyt tietoanalytiikkaohjelmistoon, etsi tekoälyn ja koneoppimisen sisältäviä työkaluja. Ne auttavat projektin työntekijöitä ja yritystä hahmottamaan entisiä suorituksia, ennustamaan tulevaa tämän tietämyksen perusteella ja suunnittelemaan ennakoivasti.

Asiakkaita ymmärretään entistä paremmin

Yksilöllinen ennakoiva analyysi parantaa asiakastuntemusta ja auttaa tavoittamaan asiakkaat entistä tehokkaammin. Tämä täydennetty analytiikka auttaa yrityksiä ennakoimaan markkinoiden tulevaa kysyntää tekoälyä ja koneoppimista hyödyntämällä sekä analysoimalla eri asiakasryhmien toimintaa ja mieltymyksiä koskevia historiallisia tietoja.

Joissakin tietoanalytiikkaohjelmistoissa on ennakoivia tekoälyominaisuuksia, joiden käyttöön ei tarvita koodauskoulutusta tai -kokemusta. Niinpä entistä useammat organisaation työntekijät voivat käyttää niitä. Tämän vuoksi myös sellaiset liike-elämän ammattilaiset, joilla ei ole teknistä taustaa, voivat valmistella tietoja ja saada arvokkaita merkityksellisiä tietoja asiakkaista. Lisäksi näistä ominaisuuksista on hyötyä teknisille asiantuntijoille, sillä heidän toimintansa nopeutuu.

Kehittyneen tekoälyn hyödyntäminen

Kehittynyt tilastoanalytiikka antaa datatieteilijöille ja koneoppimisen suunnittelijoille mahdollisuuksia käyttää entistä kehittyneempiä tietomalleja, luoda parempia visualisointeja, oppia enemmän tiedoista ja parantaa suunnittelua. Avoimen lähdekoodin R-ohjelmointikieli tukee tämän kaltaista tekoälyominaisuutta.

4. Liiketoimintatietojen jakaminen

Kun olet saanut työtovereittesi kanssa merkityksellisiä tietoja tietojen visualisoinneista, raportointiohjelmisto auttaa jakamaan liiketoimintatiedot organisaatioon kuuluvien ja sen ulkopuolisten henkilöiden kanssa.

Tietoanalytiikan työkaluihin sisältyvällä raportointiohjelmistolla voi julkaista tehokkaasti havainnot, upottaa visualisoinnit ja määrittää käyttöoikeudet niille, joiden on nähtävä raportti. Se myös yksinkertaistaa raportin jakelua, tukee versionhallintaa ja välttää offline-kopioiden syntymisen.

Mukautettujen raporttien luominen ja jakaminen

Tee raporteista itsellesi sopivia yrityksen mukautettujen muotoilu- ja asetteluteemojen avulla. Raportointiohjelmiston avulla voi valita omaan viestintään parhaiten sopivan julkaisutavan. Kyse voi olla esimerkiksi sivutetusta staattisesta raportista tai vuorovaikutteisesta taulukkomuotoisesta raportista. Voit myös optimoida raportteja siten, että niiden avaaminen ja lukeminen on mahdollisimman helppoa mobiililaitteissa.

Määritä, kuinka usein haluat julkaista tietyn raporttityypin. Raportti voidaan julkaista esimerkiksi kerran viikossa tai kerran kuukaudessa. Vaihtoehtoisesti voit ottaa käyttöön tilapäiset itsepalveluraportit, joilla saadaan vastauksia tiettyihin kysymyksiin aina tarvittaessa. Raportointiohjelmiston merkittävä etu on, että sen avulla voidaan jakaa yrityksen eri osissa toimivien analyytikkojen raportteja suurelle vastaanottajaryhmälle.

5. Tietojen suojaaminen

Tietojen suojaaminen voi olla merkittävä huolenaihe, kun useista lähteistä peräisin olevia suuria tietomääriä yhdistetään ja myöhemmin julkaistaan liiketoimintatietoina. Etsi sellaisia tietoanalytiikan työkaluja, joissa on asiakastietoja suojaavia turvatoimia ja arkaluonteiset tiedot siirron aikana suojaavia salausavaimia.

Suojauksen sisältävien tietoanalytiikan työkalujen etuna on, että ne estävät tiedot vaarantavat riskialttiit toiminnot. Kun jaat raportteja, kyseiset työkalut voivat toteuttaa työtilatason suojauksen julkaisemalla raportin erilliseen työtilaan. Lisäksi niiden avulla voidaan toteuttaa rivitason suojaus rajoittamalla tietojen käyttöoikeuksia rivitasolla ja antamalla mahdollisuus tarvittaessa käyttää laaja-alaista käyttöoikeuksien valvontaa.

Valitse työkaluja, joilla voit analysoida tietoja siten, että hallintotoiminnot ovat käynnissä taustalla. Varmista myös, että työkalut auttavat toimimaan standardien, säädösten ja toimialan sertifiointien, kuten IL6, FedRamp, HIPAA ja FINRA, mukaisesti.

Lue lisää tietoanalytiikan työkalujen eduista

Tutustu Microsoft Power BI:hin ja kaikenlaisiin tapoihin, joilla tietoanalytiikan työkalut voivat auttaa organisaatiota – ja aloita käyttö maksutta.