Kannettavaa tietokonetta pöydän ääressä käyttävä henkilö

Tietojen mallinnustyökalujen 10 etua

Miten tietomallinnusohjelmistotyökalut mahdollistavat paremmat liiketoimintatiedot.


Miksi tietojen mallinnus on tärkeää?

Organisaatioihin virtaa päivittäin 2,5 kvintiljoonaa tavua tietoja, joten tietojen hallinta ei ole helppoa. Tiedoistasi johtopäätöksinä saadut merkitykselliset tiedot voivat vaikuttaa merkittävästi liiketoimintaasi alkaen paremmasta asiakaspalvelusta aina kestävämpään toimitusketjuun asti. Tarvitset kuitenkin pitkän aikavälin suunnitelman saadaksesi parhaat analytiikkatiedot tiedoistasi.

Tietojen mallinnus ohjelmistotyökalut ovat sovelluksia, joiden avulla voit luoda tietokantarakenteita yksinkertaisella ja visuaalisesti havainnollistavalla tietomallilla. Se on malli, joka kuvaa, miten yrityksesi järjestää ja hallitsee tietoja liiketoimintatavoitteisiin pääsemiseksi jatkossa. Tietojen mallinnusprosessia verrataan usein tapaan, jolla arkkitehdit tekevät piirustukset ennen talon rakentamista. Ilman suunnitelmaa, jossa otetaan huomioon kotien infrastruktuuri ja se, kuinka siellä asuvat henkilöt käyttävät huoneita, se ei toimi hyvin.

Tietojen mallinnus antaa sidosryhmien edustajille kaikkialla organisaatiossa korkean tason kuvan kerättyjen tietojen tyypeistä sekä siitä, kuinka niitä tulisi hallita ja siitä, mitä niiden avulla halutaan saavuttaa. Tietojen mallinnuskäsitteet muodostetaan niin, että ne ovat helposti luettavissa olevia visuaalisia esityksiä, kuten yksinkertaisia kaavioita, joissa on tietotyyppien selitteet, sekä suhteista niiden välillä käyttämällä ammattislangittomia reaalimaailman termejä, kuten asiakkaat, toimittajat ja tuotteet. Kehittäjät ja muu kuin tekninen henkilökunta voivat tehdä yhteistyötä mallinnusprosessissa luonnollisella kielellä. Mallinnus antaa kaikille mahdollisuuden ymmärtää liiketoiminnan tarpeita ja sitä, miten loppukäyttäjät käyttävät tietoja tehdäkseen tietoihin perustuvia päätöksiä tarvittaessa. Se on tärkeä ensimmäinen vaihe kohti parempaa liiketoimintatiedot.


Kuinka tietojen mallinnushallintatyökalut hyödyttävät sinua

V olla houkuttelevaa siirtyä suoraan tietojen hallintaprojektiin ilman, että ensin suoritetaan proaktiivinen mallinluontivaihe. Tietostrategian etukäteen luomiseen käytetty aika säästää kuitenkin monilta kompastuskiviltä jatkossa. Seuraavassa on kymmenen syytä sille, miksi kannattaa käyttää loogista tietojen mallinnustyökalua tietojen käytön perustaksi yrityksessä.

1. Varmista, että kaikki ymmärtävät asiat samoin

Tietomallinnustyökalujen avulla kehittäjät voivat kuvata organisaation valtaisaa tietomaisemaa helposti ymmärrettävin termein, joista sekä tekniset että ei-tekniset työntekijät voivat keskustella.

Kehittäjillä ei aina ole aluksi täyttä ymmärrystä siitä, minkä tyyppisiä päätöksiä eri osastojen sidosryhmien edustajien on tehtävä, tai millaisia raportteja loppukäyttäjät luovat liiketoiminta-analytiikan työkaluja avulla. Samoin henkilöllä, jolla on paras tieto liiketoimintaprosesseista, ei ehkä ole täyttä ymmärrystä tietojen hallinnasta. Tietomallinnus on eri alojen ihmisten välinen yhteistyöprosessi, joka ottaa huomioon liiketoiminnan ydintarpeet, jotta luodusta mallista saataisiin räätälöity ratkaisu eikä samaan muottiin rakennettu malli, joka perustuu vääriin oletuksiin.

2. Selvitä projektin käyttöalue

Tietomäärä on valtava ja vaikeasti käsiteltävä, mutta looginen tietomallinnustyökalu tekee tietokohteiden välisistä suhteista konkreettisia ja helppotajuisia. Kerran luotu tietomalli selkiyttää käsitteelliset, loogiset ja fyysiset käsitteet, jotka ovat perustana tietokantasuunnittelulle tavalla, joka ei jätä tilaa tulkinnoille. Mallinnus nopeuttaa kehittäjien, liiketoiminta-analyytikkojen ja tietoarkkitehtien työtä, koska se antaa heille tarkan tiedon siitä, mitä on tuotettava.

3. Paranna tietojen laatua

Tietomallinnusprosessi määrittää säännöt tietojen laadun tarkkailulle sekä tunnistaa päällekkäisyydet ja puutteet. Tieto-objektit on nyt esitetty mahdollisimman tarkasti, ja niissä on vähemmän virheitä, mikä varmistaa, että liiketoiminta-analytiikkatyökaluja käyttävät henkilöt voivat tehdä luotettavia tietoon perustuvia päätöksiä. Yksinkertaistettuna, tarkat tiedot tuottavat tarkkoja raportteja, kun taas epätarkat tiedot johtavat epätietoiseen päätöksentekoon.

4. Säästä aikaa ja rahaa

Suunnitteluvaihe, joka tuottaa tietomallin, on pieni osa projektin kokonaisbudjetista, mutta se voi paljastaa suuria ongelmia, joiden ratkaiseminen olisi paljon kalliimpaa suoritusvaiheessa. Etukäteissuunnittelu on aina vähemmän kallista ja vähemmän turhauttavaa kuin tietokannan takaisinmallinnus. Voit ajatella tietomallinnusta ennaltaehkäiseväksi lääkkeeksi, joka auttaa välttämään myöhemmät väliintulot.

Tietojen mallinnustyökalujen käyttäminen tietostrategian luomiseen antaa myös yrityksellesi mahdollisuuden saattaa tuotteet nopeammin markkinoille löytämällä virheet aikaisessa vaiheessa. Riippumatta siitä, kuinka monimutkaisia tietosi ovat, tai kuinka paljon niitä tulee lisää, voit tarkastella tietomalliasi usein ja tarkistaa perussäännöt, jotka sen hallintaa varten on luotu.

Ennenaikainen koodaus aiheuttaa usein ohjelmistokehityksen epäonnistumisen. Oikea tietojen mallinnus voi kuitenkin ehkäistä tarpeettomia viiveitä ja tuottavuuden esteitä.

5. Paranna tietokannan suorituskykyä

Hyvin järjestetyt tietokannat, jotka on luotu vahvalle perustalle, toimivat nopeammin, ovat helpommin muokattavissa ja vaativat vähemmän tietokannan takaisinmallinnusta eli pyörän keksimistä uudelleen pitkällä aikavälillä. Kun tietojen käytöstä yrityksessäsi on olemassa suunnitelma, tehottomuudet on helpompi havaita. Samoin suunnitelma helpottaa uusien optimointimahdollisuuksien löytämistä liiketoiminnan tarpeiden muuttuessa.

6. Ota käyttöön parempi dokumentaatio

Työntekijät vaihtuvat yrityksessäsi väistämättä. Kun suunnittelet tietokokonaisuutesi tietojen mallinnushallintatyökalujen avulla, on mahdollista luoda yhdenmukainen dokumentaatio, jonka uudet työntekijät voivat ymmärtää. Yhdenmukainen dokumentaatio yksinkertaistaa tietokannan jatkuvaa ylläpitoa ja säilyttää koko organisaation toiminnan tehokkuuden.

7. Paranna sovellusten laatua

Tietomallinnusprosessi antaa organisaatiolle selkeän vision siitä, miten tiedot voivat täyttää liiketoiminnan tarpeet. Kehittäjät ja päätöksentekijät käyttävät malleja väärinkäsitysten korjaamiseen aikaisessa vaiheessa, jotta myöhemmin mahdollisesti ilmenevät ongelmat ovat todennäköisemmin pieniä ja helposti ratkaistavissa olevia, eivätkä suuria sudenkuoppia.

8. Paranna vaatimustenmukaisuuden toteutumista

Mallinnusvaiheessa määritettävät tietojenhallintasäännöt helpottavat valtion säännösten ja toimialan standardien noudattamista. On tavallista, että yritystä koskevat usean tahon tietojenhallintasäännökset ja näiden säännösten monimutkaisuus on maailmanlaajuisesti kasvussa. Looginen tietomallinnustyökalu voi auttaa organisaatiota nostamaan tietojenhallinnan rimaa samalla, kun tiedoista saadaan helppokäyttöisiä.

9. Valmistaudu tietojen louhintaan

Mallinnustyökalut auttavat analytiikan automatisoinnissa ja laajentamisessa, jotta tiedoilla voidaan saada enemmän aikaan liiketoiminnan muuttuessa. Tietojen louhinta käsittää tietojen keräämisen ja käsittelemisen erityisissä tietovarastoissa sellaisten piilosuhteiden paljastamiseksi, joita ihmiset eivät välttämättä havaitse. Tietojen louhinta voi auttaa organisaatioita ennakoimaan trendejä ja tunnistamaan uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvuun.

10. Valmistele yrityksesi jatkoa varten

Ainoa varmuus teknologiasta on, että siinä tulee tapahtumaan edistysaskeleita jatkossakin. Jos järjestät ja hallitset tietoja selkeän sääntöjoukon mukaisesti, seuraavasta suuresta IT-infrastruktuurin muutoksesta tulee vähemmän haastava. Riippumatta siitä, onko seuraava vaihe hienosäätöä, hieman proaktiivista ylläpitoa vai suuri päivitys, luja tietomalli auttaa hallitsemaan sitä pienemmin kustannuksin ja vähemmin käyttökatkoin.

Tietomallinnusohjelmistotyökalujen käytön aloittaminen

Jos yrityksesi on valmis tutustumaan tehokkaammin tietomaisemaansa, tutustu ja arvioi käytettävissä olevia tietojen mallinnushallintatyökaluja, kuten Microsoft Power BI:tä. Microsoft Power BI yksinkertaistaa tietojen mallinnusprosessia käyttämällä tietojen helposti luettavaa visuaalista esitysmuotoa ja muuntamalla sen tietomalliksi. Voit sen jälkeen käyttää Power BI:ssä mallia tietojen lajitteluun, järjestämiseen ja esittämiseen sekä visuaalisten esitysten ja vuorovaikutteisten raporttien tuottamiseen, joita käyttäjät voivat käyttää päivittäin ajankohtaisten, tietoon perustuvien päätösten tekemiseen.


Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miksi tietojen mallinnus on tärkeää?

Tietomallinnuskäsitteet luovat kaavion tietojen järjestämistä ja hallintaa varten organisaatiossa. Tietomallit tarjoavat kehittäjille ja ei-teknisille sidosryhmien edustajille yksinkertaistetun tavan keskustella liiketoiminnan tarpeista ja siitä, kuinka tiedoista saatavat merkitykselliset tiedot voivat edesauttaa parempien päätösten tekemistä.

Mitkä ovat tietojen mallinnustyökalujen edut?

Tietojen mallinnustyökaluissa käytetään luonnollista kieltä ja helppokäyttöistä visuaalista esitystä, jotka vastaavat tieto-objektejasi ja niiden välisiä suhteita oikein. Nämä työkalut yksinkertaistavat yhteistyötä ja parantavat tietojen laatua ja dokumentaatiota, minkä ansiosta voit säästää aikaa ja rahaa jatkossa.