תנאי שימוש עבור Microsoft Power BI API

תודה שבחרת להשתמש בממשק תיכנות יישומים (API) של Power BI. ה- API של Power BI, יחד עם כל העדכונים, המהדורות, הרכיבים החלופיים וכל העותקים שבוצעו על-ידך או עבורך, יופיע בתנאי שירות אלה כ- “Power BI API” של Microsoft. זהו הסכם בינך לבין Microsoft Corporation(“Microsoft”). לעתים Microsoft מוזכרת בהסכם זה כאנחנו,“ אנו או שלנו. בכך שאתה משתמש ב- ,Power BI API אתה מסכים לתנאי שירות אלה (תנאי השירות של ממשק ה- “API) ולהסכם השירות של Power BI או להסכמים אחרים, כפי שרלוונטי, (במקובץ, ההסכם) החלים על השימוש ב- Power BI ובאפליקציות הנלוות (שירות “Power BI). במקרה של חוסר עקביות בין תנאי שירות אלה של ממשק ה- API לבין ההסכם, תנאי שירות אלה של ממשק ה- API יחולו.

Microsoft שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות, מעת לעת, את תנאי השירות של ממשק ה- API או של מסמכים אחרים המשולבים בדרך של אזכור. Microsoft עשויה לשנות את תנאי השירות של ממשק ה- API על-ידי פרסום גירסה חדשה. השימוש ב- Power BI API לאחר שינוי כזה מהווה הסכמה לשינויים.

לתשומת לבך, איננו מעניקים אחריות על Power BI API. תנאי השירות של ממשק ה- API מגבילים גם את החבות שלנו. תנאים אלה נמצאים בסעיפים 10 ו-11 ואנו מבקשים ממך לקרוא אותם בעיון.

1. גישה ל- Power BI API.

כדי להשתמש ב- ,Power BI API עליך להירשם כמנוי ל- Power BI ולרשום את האפליקציה שלך ב- Azure Active Directory. השירות שלך חייב לספק את מזהה הלקוח שסופק על-ידי Azure Active Directory, כמתואר בתיעוד של ,Power BI API ו- Microsoft תחסום בקשות שיספקו מזהי לקוח לא חוקיים. ל- Microsoft תהיה שליטה בלעדית ומלאה על הנתונים והתבנית של Power BI.

ל- Microsoft תהיה זכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות כל בקשה לשימוש ב- ,Power BI API בכל עת ומכל סיבה. Microsoft לא תישא באחריות כלפיך לנזקים מכל סוג שהוא כתוצאה מהחלטתה לדחות בקשה כגון זו.

2. שימושים מורשים והגבלות.

Power BI API נמצא בבעלות Microsoft ומוענק לך ברשיון על בסיס כלל עולמי (למעט כפי שיוגבל בהמשך), לא בלעדי, ללא אפשרות להענקת רשיון משנה, בכפוף לתנאים ולהתניות המפורטים במסמך זה. תנאי שירות אלה של ממשק ה- API מגדירים את השימוש המשפטי ב- ,Power BI API בכל העדכונים, המהדורות, הרכיבים החלופיים וכל העותקים של Power BI API שבוצעו על-ידך או עבורך. כל הזכויות שלא הוענקו במפורש שמורות ל- Microsoft.

·         a. רשיון. בכפוף לתנאים ולהגבלות המפורטים בתנאי שירות אלה של ממשק ה- API,Microsoft מעניקה לך זכות לא בלעדית, ללא אפשרות להענקת רשיון משנה, להשתמש ב- Power BI API כדי לפתח את האפליקציה שלך, לבדוק אותה, להפיץ אותה ולתמוך בה.

·         b. מיתוג. אינך רשאי להשתמש במיתוג או בסמלים של Power BI ללא הסכמה מפורשת בכתב של Microsoft.

c. מגבלות קצב והגבלות על שדות נתונים. אתה מבין שקיימת מגבלת קצב והגבלה על שדות נתונים המוצגים בכל אפליקציה או שירות תוך שימוש ב- Power BI API ואתה מסכים לציין למגבלת הקצה ולהגבלות על שדות הנתונים כל הזמן. מגבלות הקצה וההגבלות מתוארים בתיעוד של ,Power BI API הזמין בכתובת dev.PowerBI.com. מגבלות הקצב וההגבלות הללו כפופות לשינוי מעת לעת, על-פי שיקול דעתה של ,Microsoft והשינוי ייכנס לתוקף מיד עם פרסומו. Microsoft עשויה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להגביל את: (i) הקצב שבו יתבצעו קריאות לשירות, או לכל חלק משני שלו,(ii)  נפח האחסון שיהיה זמין לכל חשבון שירות, ו/או (iii) האורך של כל קטע תוכן שניתן להעלות לשירות, או להציג מתוכו (כל אלה הן צורות שונים של ויסות). Microsoft עשויה לבצע פעולות ויסות אלה באופן גלובלי ב- Power BI API כולו, לפי משתמש קצה או על כל בסיס אחר. אינך מורשה לנקוט צעדים כלשהם לעקיפת האמצעים הטכניים שבהם אנו עשויים להשתמש כדי לאכוף ויסות, ואתה מבין ומסכים לכך ששיטות המבוססות על תיכנות שמטרתן לעקוף את מגבלות הקצב (לרבות אחזקה של מטמון נתונים) נחשבות להפרה של תנאי השירות הללו של ממשק ה- API.

d. שינויים. Microsoft שומרת לעצמה את הזכות להוציא גירסאות מתקדמות יותר של ה- Power BI API ולחייב אותך להשיג ולהשתמש בגירסה העדכניות ביותר. אם שינוי כלשהו לא יהיה מקובל עליך, הפסק להשתמש ב- Power BI API. אם תמשיך לגשת ל- ,Power BI API תציין בכך שאתה מסכים לשינויים.

e. הגבלות ותנאי השירות. אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיה או באמצעים אחרים כדי להגן על ה- ,Power BI API להגן על הלקוחות שלנו או למנוע ממך להפר תני שירות אלה של ממשק ה- API. אמצעים אלה כוללים, לדוגמה, סינון למניעת דואר זבל או להגברת האבטחה. אמצעים אלה עשויים להסתיר להפריע או להפסיק את שימושך ב- ,Power BI API ולא תוכל לעקוף או לנסות לסכל או להשבית אמצעים טכניים אלה או אמצעים אחרים.

3. זכויות קניין.

·         a. הזכויות של Microsoft. למטרות תנאי שירות אלה של ממשק ה- ,API זכויות על קניין רוחני פירושן כל הזכויות הקיימות בזמן נתון תחת חוקי הפטנטים, חוקי זכויות יוצרים, חוקים להגנה על שבבים מוליכים למחצה, חוקי זכויות מוסריות, חוקי סודיות מסחרית, חוקי מסחר, חוקי תחרות לא הוגנת, חוקי זכויות פרסום, חוקי זכויות פרטיות וכל הזכויות האחרות הנוגעות לקניין, וכן כל היישומים, החידושים, ההרחבות והשחזורים הנוגעים לחוקים אלה, כעת או בעתיד, במלוא כוחן ותוקפן ברחבי העולם. לגבי הקשר בינך לבין ,Microsoft אתה מאשר כי Microsoft הוא מעניקי הרשיונות שלה הם הבעלים של כל הזכויות, הבעלות והקניין, לרבות אך מבלי להגביל, כל זכויות הקניין הרוחני, ביחס ל- Power BI API וכל התוצרים של Power BI API (למעט רכיבי תוכנה שפותחו על-ידך שאינם משולבים בפני עצמם ב- Power BI API או כל תוצר או קובץ הפעלה של Power BI API) וכי לא תדרוש זכות, בעלות או קניין כלשהם ביחס ל- ,Power BI API למעט כי שנקבע במפורש בתנאי השירות של ממשק ה- API.

·         b. ייחוס; הודעות משפטיות. התמונות המסופקות לך באמצעות ה- Power BI API עשויות להכיל שמות מסחריים, סימנים מסחריים, סימוני שירות, סמלים, שמות דומיינים ותכונות מותג מובחנות אחרות של Microsoft ושל שותפיה. אינך רשאי למחוק או לשנות בשום דרך את השמות המסחריים, הסימנים המסחריים, סימוני השירות,ה סמלים, שמות הדומיינים ותכונות המותג המובחנות האחרות הללו. אתה מסכים להשאיר, ולא להסיר, לשנות, לטשטש או לשנות קישורים או הודעות כלשהם, שיופיעו בתמונה כלשהי המסופקת באמצעות השירות. אתה מאשר ומסכים לכך שהודעות משפטיות אלה משלימות את תנאי השירות הללו של ממשק ה- API עבור Power BI API.

·         c. חוק זכויות היוצרים של המילניום הדיגיטלי. המדיניות של Microsoft קובעת כי יש להגיב להודעות על הפרה לכאורה ולציין לחוק זכויות היוצרים של המילניום הדיגיטלי (“DMCA”). לקבלת הוראות ומידע נוסף, עיין בסעיף 'הודעת DMCA' בתנאי השימוש.

4. קוד התנהגות.

·         אתה מסכים לכך שאתה נושא באחריות להתנהלות שלך ולתכנים שלך בעת שימוש ב- ,Power BI API ולכל ההשלכות שלהם. אתה מסכים להשתמש ב- Power BI API אך ורק למטרות משפטיות, הולמות ובהתאם לתנאי השירות הללו של ממשק ה- API ולכל עקרונות המדיניות או ההנחיות הרלוונטיים.

·         a. התנהגות הולמת. בעת שימוש ב- Power BI API ובמהלך פיתוח האפליקציות, עליך:

·         לציית לחוק;

·         לציית לכל קודי ההתנהגות או ההודעות האחרות שניתנו;

·         לשמור על סודיות הסיסמה של חשבון השירות;

·         להודיע לנו מיד אם נודע לך על הפרת אבטחה הקשורה לשירות Power BI ול- Power BI API.

·         b. שימושים אסורים. בעת שימוש ב- Power BI API ובמהלך פיתוח האפליקציות, אל:

·         תשמיץ, תגדף, תטריד, תעקוב אחר, תאיים או תפר באופן אחר את זכויותיהם המשפטיות (כגון הזכות לפרטיות ולפרסום) של אחרים;

·         תעלה, תפרסם, תשלח בדואר אלקטרוני, תשדר או תציע בכל דרך אחרת כל תוכן בלתי הולם, גס, פוגע בזכויות, מגונה, או בלתי חוקי;

·         תעלה, תפרסם, תשלח בדואר אלקטרוני, תשדר או תציע בכל דרך אחרת כל תוכן שמפר פטנטים, סימנים מסחריים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או זכויות קנייניות אחרות של צד כלשהו, למעט כאשר אתה הבעלים של הזכויות או שיש לך הרשאה של הבעלים לפרסם תוכן כזה;

·         תעלה, תפרסם, תשלח בדואר אלקטרוני, תשדר או תציע בכל דרך אחרת כל הודעות שמקדמות מבנים של פירמידה, מכתבי שרשרת או הודעות מסחריות או פרסומות מטרידות, או כל דבר אחר אסור על-פי חוק, תנאי שירות אלה של ממשק ה- API או עקרונות מדיניות או הנחיות רלוונטיים כלשהם;

·         תשתמש ב- Power BI API בכל הקשור, או כדי לקדם, מוצרים, שירותים או חומרים שמהווים, מקדמים או משמשים בראש ובראשונה למטרות הקשורות ל: תוכנות ריגול, תוכנות פרסומות או כל תוכנית זדונית אחרת או קוד זדוני אחר;

·         תוריד אף קובץ שפורסם על-ידי משתמש אחר אשר ידוע לך, או אמור להיות ידוע לך בגדר הסביר, שלא ניתן להפיצו באופן חוקי בצורה זו;

·         תתחזה לאדם אחר או ישות אחרת, או תסלף או תמחק כל ייחוס למחבר, הודעות משפטיות או הודעות מתאימות אחרות, מינויי בעלות או תוויות של מקור התוכנה או חומר אחר;

·         תגביל או תמנע מאף משתמש אחר את השימוש וההנאה מהגישה ל- Power BI API.

·         תשתמש ב- Power BI API לכל מטרה לא חוקי או לא מורשית;

·         תסיר הודעות על זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות קנייניות אחרות הכלולות ב- Power BI API;

·         תפריע או תשבש את Power BI API או את השרתים או הרשתות המחוברים לשירותים של Power BI, וכן אל תפעל בניגוד לדרישות, לנהלים, למדיניות או לתקנות של הרשתות המחוברות ל- Power BI API;

·         תשתמש ברובוט, עכביש, אפליקציה לחיפוש/אחזור אתרים ביחס ל- ,Power BI API או תאסוף מידע על המשתמשים למטרה בלתי מורשית כלשהי;

·         תשלח תוכן שמציג או מרמז באופן שקרי שתוכן זה ממומן או מומלץ על-ידי Microsoft;

·         תיצור חשבונות משתמש באמצעים אוטומטיים או תוך שימוש בטיעונים שקריים או כוזבים, או תשיג או תנסה להשיג מפתחות מרובים עבור Power BI API;

·         תעודד או תספק מידע שמכיל הוראות לביצוע פעילויות לא חוקיות או תעודד גרימת נזקים פיזיים או פציעה כנגד קבוצות אנשים או אנשים ספציפיים; או

·         תפיץ וירוסים, תולעים, פגמים, סוסים טרויאניים או פריטים אחרים בעלי אופי הרסני.

·         תמכור, תשכיר, תשתף, תעביר או תעניק רשיון משנה ל- Power BI API או קודי גישה אליו, בין אם לשימוש מסחרי ישיר, למטרת רווח כספי או לכל מטרה אחרת, ללא אישור מוקדם מפורש בכתב מ- Microsoft; או

·         תשתמש ב- Power BI API באופן שחורג מנפח בקשות סביר, המהווה שימוש מוגזם או פוגעני, או בדרך אחרת שאינה עולה בקנה אחד או אינה תואמת לחלק כלשהו בתיעוד של Power BI API הזמין בכתובת dev.PowerBI.com כפי שנקבע על-ידי Microsoft על-פי שיקול דעתה הבלעדי;

·         תבקש נתונים בשם משתמש אחד כדי להראות, להציג, לשדר או לספק נתונים אלה למשתמשים אחרים.

·         השימושים האסורים המוצגים לעיל מהווים דוגמה בלבד, ולא כמגבלה. Microsoft שמורת לעצמה את הזכות, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לקבוע אם השימוש ב- Power BI API עולה בקנה אחד עם תנאי שימוש אלה של ממשק ה- API.

5. פרטיות.

כל פעולות הגישה אל Power BI API והשימוש בו כפופות להצהרת הפרטיות של Power BI, הזמינה בכתובת כאן (הצהרה זו עשויה להתעדכן מעת לעת). אין באמור בתנאי שירות אלה של ממשק ה-API כדי לאפשר איסוף או העברה של מידע המאפשר זיהוי אישי של משתמשי אינטרנט בין הצדדים. עליך לפרסם מדיניות פרטיות מקוונת בולטת עבור אתרי האינטרנט והאפליקציות שניגשים ל- Power BI API. מדיניות פרטיות זו, לכל הפחות, חייבת לכלול גילוי מלאה, מדויק וברור לגבי המיקום, השימוש והקריאה של קובצי Cookie וטכנולוגיות קשורות, וכן לגבי האיסוף והשימוש בנתונים ביחס לפעילות של המשמשים באתרי האינטרנט ובאפליקציות שלך.

6. אימות המשתמש ואבטחה.

Microsoft מייחסת חשיבות רבה לאבטחת המשתמש ולפרטיותו, ואתה מסכים להעניק לנו כל סיוע נדרש כדי שנוכל להפעיל את האפליקציה שלך בתאימות לתנאי שירות אלה של ממשק ה- API ולחוקים החלים.

a. הבטחת הסכמת המשתמש. אתה נושא באחריות בלעדית לאספקת הסכמה ברורה ומפורשת מהמשתמש, שמעניק לך אישור לגשת לחשבון Power BI של משתמש זה, כולל, כאשר ישים, אחזור מידע ספציפי למשתמש או כתיבת מידע בחשבון של משתמש זה. עליך לציית בקפידה לתוכן ההסכמה המפורשת שהמשתמש העניק לך כאשר אתה ניגש לחשבון Power BI של משתמש זה.

b. יצירת קשר ושיתוף פעולה. אתה (או אנשי הקשר שנרשמו ב- Azure Active Directory יחד עם האפליקציה) חייב להיות זמין כל הזמן כדי להשיב על שאלות או סוגיות בנושא אבטחה. תוכל לשנות את השם או את איש הקשר על-ידי עדכון פרטי הדייר שלך ב-Azure Active Directory.

c. הגנה מפני וירוסים. יש לבדוק את כל החומרים שתספק ל- ,Microsoft כולל תוכנות ומסמכים, באמצעות תוכניות אנטי-וירוס ותוכניות למניעת תולעים, עדכניות ומותאמות לתקן תעשיית האינטרנט, כעדות לכך שהתוכנות והמסמכים נקיים מווירוסים ומתולעים. עליך לוודא שהנתונים שתספק ל- Microsoft לא יכילו קבצי Script או קבצי קוד מזיקים.

d. תקני התעשייה. הרשתות, מערכות ההפעלה והתוכנות שלך עבור שרתי אינטרנט, נתבים, מסדי נתונים ומערכות מחשב (מערכות) חייבות להיות מוגדרות כראוי עם תקני תעשיית האינטרנט, כנדרש לצורך הפעלה מאובטחת של האפליקציה שלך. אם לא תהיה לך שליטה מלאה בהיבט כל שהו של המערכת, תשתמש בכל אמצעי השליטה או ההשפעה שיש לך על מערכות כגון אלה ו/או על בחירת המערכות, ולא תתכנן או תבחר מערכות באופן שיבטל את התחייבות המפורטת לעיל. דוגמה לשרת לא קביל הוא שרת שפועל כשרת Proxy פתוח. דוגמה לתכנון באופן לא קביל יכולה להיות בחירת שרת שמופעל על-ידי ספק שנהלי האבטחה שלו אינם עומדים בתקן, כך שתוכל לטעון שאין לך שליטה על שרת כזה, כדי למנוע את הצורך בבחירת שרת לא קביל.

e. דיווח. עליך לדווח באופן מידי על כל ליקויי האבטחה במערכות, או על כל חדירה למערכות, במקרה שתגלה כאלה, ל- Microsoft בכתב בדואר אלקטרוני לכתובת devpbi@microsoft.com. עליך לשתף פעולה עם Microsoft כדי לתקן באופן מידי כל פגם אבטחה, ולמנוע באופן מידי את כל החדירות או הפריצות. במקרה של ליקוי אבטחה או חדירה כלשהי, עליך לפרסם הצהרות ציבוריות (כלומר, עיתונות, בלוגים, לוחות מודעות וכו') ללא אישור מוקדם מפורש בכתב של Microsoft בכל מופע.

f. בקרת גישה למערכות. במידה שיש לך שליטה או השפעה על המערכות, עליך לרשום (תוך ציון תאריך ושעה) את כל המקרים שבהם בוצעה גישה למערכת. יש להצפין את קבצי הסיסמאות ושמות המשתמש עבור המערכות שמאחסנות או מעבדות את נתוני המשתמשים של Power BI שאליהם אתה מורשה לגשת על-ידי Microsoft. הסיסמאות חייבות להיות ייחודיות ואינטואיטיביות, ויש לשנות אותן לעתים קרובות. עליך למזער את הגישה לסיסמאות ואת השימוש בהן. כאשר הדבר אפשרי, יש לרשום פקודות שמחייבות הרשאות נוספות בצורה מאובטחת (עם תאריך ושעה) כדי לאפשר לנהל נתיב ביקורת מלא אחר כל הפעילויות. כאשר אדם מסיים את העסקתו אצלך, יש לסיים באופן מיידי את מנגנוני הסיסמאות וסיסמאות הגישה שלו.

g. בדיקות אבטחה. ל- Microsoft תהיה זכות, אך היא אינה מחויבת לכך, על חשבונה, להשתמש בשירותיו של צד שלישי כדי לבדוק ולסקור את תאימותך להוראות אבטחה אלה. אתה תתקן (על חשבונך) את כל ליקויי האבטחה שזוהו בבדיקה כזו בהקדם האפשרי. לאחר מכן, יהיה עליך לספק ל- Microsoft אישור בכתב שבו תצהיר כי ליקוי האבטחה תוקן, בנוסף לתיאור הפעולות המתקנות שבוצעו. Microsoft תודיע לך 48 שעות לפני ביצוע בדיקה מעין זו. כל בדיקה כזו תתבצע בשעות העבודה הרגילות, כך שלא תפריע לפעילויות העסקיות הרגילות. אם במהלך הבדיקה תתגלה הפרה חמורה של אחת מהוראות אבטחה אלה, יהיה עליך לפצות את Microsoft בגין עלות סבירה של הבדיקה.

h. בנוסף, אתה נדרש לציית לכל הדרישות ולאמור בתיעוד המתואר בדרישות האבטחה והתיעוד, המצורפות כנספח א' לתנאי שימוש אלה של ממשק ה- API.

 

7. תמיכה וזמינות.

Microsoft עשויה לבחור לספק לך תמיכה או שינויים עבור ה- Power BI API (במקובץ, תמיכה), על-פי שיקול דעתה הבלעדי. Microsoft עשויה לשנות, להשעות או להפסיק כל היבט של Power BI API בכל עת, לרבות הזמינות של Power BI API. Microsoft עשויה אף להטיל מגבלות על תכונות ושירותים מסוימים, או להגביל את הגישה לחלקים של אתר האינטרנט של ,Power BI API או לכולו, ללא הודעה או התחייבות כלשהי.

8. עמלות ותשלומים.

Microsoft שומרת לעצמה את הזכות, לחייב עמלות בגין שימוש עתידי, או בגין גישה עתידית אל ,Power BI API על-פי שיקול דעתה הבלעדי. אם Microsoft תחליט לחייב עבור השימוש ב- ,Power BI API תימסר לך הודעה מוקדמת על חיובים אלה בכתב.

9. הגבלת אחריות.

POWER BI API מסופק על בסיס כפי שהוא וכפי שזמין ללא אחריות, מפורשת או משתמעת, מכל סוג שהוא. MICROSOFT מסירה מעצמה כל אחריות וחיובים מכללא, לרבות אך מבלי להגביל, אחריות משתמעת להתאמה למטרה מסחרית, איכות, התאמה למטרה מסוימת, זמינות, אבטחה, בעלות ואי-הפרה.

MICROSOFT אינה מצהירה או מתחייבת לכך ש- POWER BI API מסופק כשהוא נקי מאי-דיוקים, שגיאות, באגים או כשלים, או לכך שהוא מהימן, מדויק, שלם או תקף בכל דרך אחרת. MICROSOFT אינה נושאת באחריות לכך ש: POWER BI API (i) תעמוד בכל הדרישות שלך (ii) , הגישה לשירות POWER BI API תסופק ללא כל הפרעה (iii) , התוצאות שניתן להשיג על-ידי שימוש ב- POWER BI API יהיו מדויקות או מהימנות (iv) , האיכות של כל המוצרים, השירותים, המידע או כל חומר אחר שיתקבל באמצעות POWER BI API יעמדו בציפיות שלך, וכן (v) השגיאות שיימצאו ב- POWER BI API יתוקנו.

שימושך ב- POWER BI API מתבצע על-פי שיקול דעתך ותוך נטילת הסיכונים על עצמך, ורק אתה נושא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש ב- POWER BI API.

10. הגבלת חבות.

מבלי לפגוע בכל תנאי אחר מתנאי שירות אלה של ממשק ה- ,API החבות המרבית המצטברת של MICROSOFT כלפיך וכלפי כל טענה שתועלה כתוצאה מתנאי שירות אלה של ממשק ה- ,API או ביחס לתנאים אלה, לסיומם או לתפוגתם, בין אם חבות זו נגרמת כתוצאה מטענה כלשהי המבוססת על חוזה, אחריות, עוולה, כשל בהשגת תכלית מהותית, שימוש מסחרי, או בכל דרך אחרת, לא תחרוג בשום מקרה מעבר ל-$10.00. לא תוכל לקבל החזר בגין נזקים או אובדנים אחרים, כולל, ללא הגבלה, נזקים תוצאתיים, אובדן רווחים ונזקים מיוחדים, עקיפים, מקריים או ענישתיים. הגבלות אלה חלות אם סעד זה אינו מפצה אותך באופן מלא עבור אובדן מכל סוג, או נכשל בהשגת מטרתו המרכזית, או אם ידענו או היינו צריכים לדעת על אפשרות התרחשות נזקים כאלה. עד למידה המרבית המותרת בחוק, הגבלות והחרגות אלה חלות על כל דבר הקשור לתנאי שירות אלה של ממשק ה- ,API כגון אובדן תוכן; וירוס המשפיע על השימוש שלך ב- POWER BI API; עיכובים או כשלים בהתחלה או השלמה של שידורים או טרנזקציות; טענות להפרת חוזה, אחריות, עירבון או תנאי; אחריות קפידה; רשלנות; מצג שווא או השמטה; הסגת גבול; הפרת חוק או תקנה; או עשיית עושר ולא במשפט. ייתכן שהגבלות או החרגות אלה, כולן או חלקן, אינן חלות עליך אם המדינה, המחוז או הארץ שבה אתה גר אינה מתירה החרגה או הגבלה של נזקים מקריים, תוצאתיים או אחרים.

11. שיפוי.

אתה תשפה, תישא בעלויות ותגן אל Microsoft (ועל המנהלים, הפקידים הבכירים, הנציגויות והסוכנים) מפני כל קובלנה, אובדנים, חבויות והוצאות (לרבות שכר טרחה לעו"ד והוצאות) שנגרמו כתוצאה מקובלנות, הליכים או תביעות המבוססות על הפרה (או הפרה לכאורה) כלשהי של חוזה זה או של כל חלק ממנו, או כתוצאה מהפרה כזו על-ידך, הקשורים בדרך אחרת לאתרי אינטרנט, לאפליקציות, או לשימושך ב- Power BI API. רק אתה נושא באחריות להגנה על קובלנה כגון זו באמצעות יועץ שהוסכם עליו באופן הדדי, בכפוף לזכותה של Microsoft להיעזר בשירותיו של יעוץ לבחירתה, ואתה לא תפרסם כל קובלנה או תסכים להסדר שכופה התחייבות או אחריות כלפי Microsoft (או המנהלים, הפקידים הבכירים, הנציגויות והסוכנים שלה) ללא הסכמה מראש בכתב מאת ,Microsoft תוכן זה יסופק על-ידי ,Microsoft על-פי שיקול דעתה.

12. תקופה/סיום.

תנאי שירות אלה של ממשק ה- API ייכנסו לתוקף עם שימושך הראשון ב- Power BI API ויימשכו עד לסיומם על-ידי אחד הצדדים. אתה רשאים לסיים תנאי שירות אלה של ממשק ה- API על-ידי הפסקת השימוש ב- Power BI API. Microsoft רשאית להפסיק תנאי שירות אלה של ממשק ה- API בכל עת ומכל סיבה. תנאי שירות אלה של ממשק ה- API יסתיימו באופן אוטומטי אם (i) תפר תנאי כלשהו מתנאי שירות אלה של ממשק ה- API או מתנאי השימוש, (ii) Microsoft תפרסם בפומבי הודעה כתובה על סיום התנאים באתר האינטרנט של Power ,BI(iii)Microsoft תשלח הודעה בכתב על סיום התנאים אליך, או (iv) Microsoft תפסיק לספק לך גישה אל Power BI API. התחייבות הצדדים בכפוף לסעיפים 18 ,17 ,16 ,15 ,12 ,11 ,10 ,9 ,3 ו- 19 תחול גם לאחר הסיום או התפוגה של תנאי שירות אלה של ממשק ה- API מכל סיבה שהיא.

13. הקצאה.

אנו רשאים להקצות חוזה זה, בשלמותו או בחלקו, בכל עת ללא הודעה מראש אליך. אתה אינך רשאי להקצות חוזה זה, או כל חלק ממנו, לאף אדם או צד אחר, ללא הסכמה מראש בכתב שלנו, שלא תסורב ללא סיבה. כל ניסיון שלך לעשות זאת בטל ומבוטל. אינך רשאי להעביר לאף אחד אחר, באופן זמני או לצמיתות, את הזכויות המוענקות לך לשימוש ב- Power BI API או בחלק כלשהו של Power BI API.

14. אין מוטבים מצד שלישי.

הסכם זה מיועד רק לטובתך ולטובת Microsoft. הוא אינו מיועד למען אף צד אחר, למעט הבאים אחריך והממונים במסגרת חוזה זה.

15. הפרדת סעיפים.

אם בית המשפט או סמכות שיפוטית מתאימה יקבעו שהוראה כלשהי בתנאי שירות אלה של ממשק ה- API זה אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה, שאר ההוראות יישארו במלוא תוקפן.

 

16. הודעות

אתה מסכים לכך ש- Microsoft תספק לך הודעות אודות Power BI API או מידע שהחוק מחייב אותנו לספק באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת שציינת כשנרשמת ל- Power BI API. הודעות שיישלחו אליך בדואר אלקטרוני ייחשבו להודעות שנמסרו והתקבלו במועד שליחת הדואר האלקטרוני. אם אינך מסכים לקבל הודעות באופן אלקטרוני, עליך להפסיק לגשת אל Power BI API.

17. ללא ויתור על זכויות מצד .Microsoft

כל כשל של Microsoft לממש או לאכוף כל זכות או הוראה של תנאי השירות של ממשק ה- API לא יהווה וויתור על זכות או הוראה זו.

18. החוק החל; סמכות שיפוט.

 תנאי שירות אלה של ממשק ה- API כפופים לחוקי מדינת וושינגטון. אם קיימות סמכויות שיפוט פדרליות, הצדדים מסכימים לסמכות השיפוט הבלעדית ולמקום המשפט של בתי המשפט הפדרליים במחוז קינג, וושינגטון. אם קיימות סמכויות שיפוט פדרליות, הצדדים מסכימים לסמכות השיפוט הבלעדית ולמקום המשפט של בית המשפט העליון במחוז קינג, וושינגטון. והיה אם Microsoft או אתה תעסיקו עורכי דין על מנת לאכוף זכויות הנובעות מתנאי שירות אלה של ממשק ה- API או הקשורות בהם, תוקנה לצד המנצח הזכות להחזר בגין שכר טרחת עורכי דין סביר וכן עלויות והוצאות אחרות, לרבות עלויות על ערעור או במקרה של פשיטת רגל או הליך דומה.

 

19. ההסכם בכללותו.

תנאי שירות אלה של ממשק ה- API מהווים את ההסכם המלא בינך לבין Microsoft ביחס לנושא המתואר בהם.

 

נספח א'

דרישות אבטחה ותיעוד

 

דרישות אבטחה:

1.      השותף יספק ל- Microsoft את כל תיעוד האבטחה הרלוונטי (לרבות אך מבלי להגביל, מדיניות אבטחה, מדיניות תגובה לאירועים, ניהול סיכונים, סיווג נתונים, קוד וכלים לניתוח סטטי ובינארי דינמי, תוצאות של בדיקת חדירות, רכיבי צד שלישי שהיו בשימוש וכו'.);

2.      השותף יספק תיעוד מפורש של שימושו בנתוני הלקוחות של Power BI (מטרת השימוש, נתוני Power BI הספציפיים שהיו בשימוש, שידור, אחסון וכו') ולאפשר למשתמשים גישה אליו;

3.      השותף יצהיר על כך שפגיעויות שזוהו, שעלולות להשפיע על לקוחות Power BI יטופלו בזמן;

4.      השותף יצהיר כי Microsoft מורשית לבדוק את האבטחה של הצעות צד שלישי, בכפוף לתיאום בין Microsoft לבינך;

5.      עליך לשמור רק את הנתונים הדרושים לביצוע התכלית שצוינה, וכל המידע המיותר והעודף יימחק כנדרש;

6.      כל הנתונים של Microsoft יימחקו/יושמדו מהמערכות עם סיום ההתקשרות עם Microsoft.

 

תיעוד אבטחה

אם יהיה צורך לשמור את נתוני הלקוחות של Microsoft לצורך ביצוע השילוב, יש לספק את תיעוד האבטחה הבא, בכפוף להצגת בקשה:

1.      תיאור הארכיטקטורה של המערכת (כולל מיקום, מטרה של רכיבי מערכת קריטיים, הדגשת מערכות שיבצעו גישה לנתוני לקוחות של Power BI, כיצד הנתונים של Microsoft שמורים, משודרים וכו'.)

2.      אישורי אבטחה או דוחות אבטחה (,SSAE16,SOC2ISO27001 וכו'.)

3.      אמצעי אבטחה פיזיים עבור מערכות רלוונטיים

4.      כל גורמי הצד השלישי המעורבים במערכת, מייצרים חוזים רלוונטיים ומידע על אבטחה

5.      מודל בקרות הגישה שלך

6.      המערכות הספציפיות לאבטחה שבהן נעשה שימוש (,IDS,HIDS סריקת פגיעויות)

7.      התפקידים האחראים לאבטחה (צוות והנהלה)

8.      כיצד האישורים של חשבון מערכת בעל הרשאות מוגנים

9.      כיצד מסופקת גישה למערכת, כיצד הגישה מבוטלת וכיצד מתנהל הפיקוח על גישה זו

10.  לאילו תפקידים של העובדים מוענקת גישה למערכות הרלוונטיות

11.  כל נהלי הביקורת, הפיקוח והרישום שמתבצעים

12.  תהליך אבטחת האפליקציה (שיטות עבודות מומלצות לפיתוח מאובטח, בדיקות אבטחה וכו')

13.  כל הנהלים המשמשים לתגובה לאירועים ולהתאוששות מאסון

14.  תהליך לטיפול בתיקוני אבטחה

15.  תהליך ליישום תיקוני אבטחה של צד שלישי על המערכת עבור רכיבים של צד שלישי שנמצאים בשימוש

16.  כיצד נתוני הלקוחות של Power BI מוגנים בזמן האחסון ובזמן המעבר כאשר הם נמצאים בשימוש על-ידי האפליקציה