אתר אינטרנט

למידע נוסף
+33 6 58 60 57 39
erwan.lancien@ai3.fr

Ai3

L''Offre de Services Ai3 Data Analytics a pour objectif d’accompagner nos clients dans la mise en œuvre de solutions décisionnelles à fortes valeurs ajoutées centrées sur leurs richesses : leurs données métiers : Comprendre les enjeux des Directions générales, DAF, DSI, Directions métiers mais également des équipes opérationnelles, nous permet d’être au plus près de nos clients et de répondre à leurs besoins en leur fournissant de meilleurs outils d’analyse de leurs activités. L’offre s’articule autour de 3 axes en corrélation avec une maturité décisionnelle inhérente à la mise en œuvre de telles solutions : CONSOLIDATION ET REPORTING OBJECTIF Permettre aux organisations informatiques d’offrir des solutions de consolidation d’information et de restitution offrant à la fois qualité des données, sécurité d’accès à l’information et définition d’une sémantique commune. DEMARCHE Auditer - Prise en compte de l'historique - Analyse de l'existant ( sources de données, technologies, ...) Définir la cible à atteindre - Définition des axes d'analuse partagés - Définition des métriques communes - Définition de modèles sémantiques - Modélisation des datasmarts métiers - Définition des besoins de reporting Réalisation - Transformer, consolider, agréger les données issues des silos de donénes applicatifs - Enrichir les données - Fournir des Reportings - Sécuriser l'accès à l'information - Diffuser et partager ANALYSE DES DONNÉES Et PREDICTIF OBJECTIF La mise en place de données consolidées et de rapports structurés forment un socle solide qui apporte de nouveaux besoins et usages à combler : tableaux de bords, analyse ad hoc, data mining. DEMARCHE Accompagnement des utilisateurs dans leurs expressions de besoin - Mise en place de POC et de QuickWins - Evangélisation des solutions existantes et à venir Réalisation - Mise en œuvre d'outils permettant de répondre instantanément à des questions complexe des utilisateurs - Exploration de données - Dashboard - KPI - Portail décisionnel - Analyse prédictive OPTIMISATION & PRISE DE DÉCISION OBJECTIF Faciliter les prises de décisions de nos clients et l’analyse de celles-ci afin d’optimiser les suivantes. DEMARCHE Optimisation des usages - Utilisation de nouveaux dévices (tablettes, smartphones, interfaces tactiles et visuelles) Réalisations - Tableaux de bords de directions - Mise en place de budgets, planifications et prévisions - Reporting financiers - Intégration de workflows - Applications métiers intégrant les outils décisionnelles

ראה פתרונות נוספים ברמה עולמית, שמותאמים אישית לעסק שלך

רוצה להפוך לשותף Power BI?

שותפים מוסמכים הם חלק חשוב מהצוות! מצא הזדמנויות עסקיות חדשות, צור קשרים ושתף את הכישרונות והניסיון של החברה שלך עם משתמשי Power BI ברחבי העולם.

למידע נוסף