Microsoft Software License Terms
Microsoft Power BI for Windows

תנאי רשיון אלה מהווים הסכם בין Microsoft Corporation (או אחת מהנציגויות שלה, בהתאם למקום מגוריך) לבינך. יש לקרוא אותם. הם חלים על התוכנה המוזכרת לעיל, הכוללת את אמצעי האחסון (המדיה) שבו קיבלת אותה, אם קיים. התנאים חלים גם על הפריטים הבאים של Microsoft

 • עדכונים,
 • תוספות,
 • שירותים מבוססי אינטרנט, וכן
 • שירותי תמיכה,

עבור תוכנה זו, אלא אם נלווים תנאים אחרים לפריטים אלה. במקרה זה, התנאים הללו יחולו.

בכך שאתה משתמש בתוכנה, אתה מסכים לתנאים אלה. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אל תשתמש בתוכנה.

כפי שמתואר להלן, שימוש בתכונות אחדות מהווה גם הסכמה להעברת פרטי מחשב סטנדרטיים מסוימים עבור שירותים מבוססי אינטרנט.


אם אתה עומד בדרישות של תנאי רשיון אלה, הזכויות הקבועות שלך מתוארות להלן.

1. התקנה וזכויות שימוש.

a. התקנה ושימוש. אתה רשאי להתקין מספר בלתי מוגבל של עותקים של התוכנה בהתקני Windows שלך.

b. הודעות צד שלישי. התוכנה כוללת חלקי קוד של צד שלישי שהרשיון עבורם נמסר לך על ידי Microsoft כחלק מהתנאים המפורטים בהסכם זה, ולא על ידי הצד השלישי. הודעות, אם יהיו כאלה, לגבי קוד של צד שלישי כלשהו, נכללות אך ורק על מנת ליידע אותך.

2. דרישות רישוי נוספות ו/או זכויות שימוש נוספות.

a. פריטי מדיה ותבניות. אתה רשאי להעתיק תמונות, פריטי אוסף תמונות, הנפשות, צלילים, קטעי מוסיקה, צורות, סרטוני וידאו ותבניות המסופקים עם התוכנה ומזוהים למטרה זו, וכן להשתמש בפריטים אלה במסמכים ובפרויקטים שתיצור. אתה רשאי להפיץ מסמכים ופרויקטים אלה למטרות שאינן מסחריות. אם ברצונך להשתמש בפריטי מדיה או בתבניות אלה למטרה כלשהי אחרת, עבור אל www.microsoft.com/permission כדי לבדוק אם שימוש מעין זה מותר.

3. ייתכן שתידרש גישה לאינטרנט. ייתכן שתחויב בתשלומים בגין הגישה לאינטרנט, העברת נתונים ושירותים אחרים, בכפוף לתנאי תוכנית שירות הנתונים והסכמים אחרים שיש לך עם מפעיל הרשת, עקב השימוש בתוכנה. אתה נושא באחריות בלעדית לתשלומים אלה למפעיל הרשת.

4. מחברים/אפליקציות של צד שלישי. התוכנה מאפשרת לך להתחבר למקורות נתונים של גורמי צד שלישי שונים. ההסכמים שלך עם מי מספקי צד שלישי אלה של מקורות הנתונים נערכים בינך לבין ספקי הצד השלישי הרלוונטיים של מקורות הנתונים והם עשויים להיות כפופים לתנאי שימוש או להסכמים אחרים שחלים על מקורות צד שלישי כגון אלה. אתה מסכים לכך שרק אתה נושא באחריות ורק לך יש את הסמכות לייבא נתונים ממקורות הנתונים של גורמי צד שלישי אלה. Microsoft אינה עוקבת, מפקחת או נושאת באחריות כלשהי המשויכת לנתונים שאתה מייבא ממקורות נתונים של צד שלישי, ואינה אחראית לאיכות, לדיוק, לאופי ו/או לבעלות שלהם. אתה מסכים לכך שרק אתה נושא באחריות לתכנים שאתה יוצר, משדר, מפיץ או מציג בהתבסס על הנתונים שאתה מייבא, בזמן שאתה משתמש בתוכנה.

5. שירותים מבוססי אינטרנט. Microsoft מספקת שירותים מבוססי אינטרנט עם התוכנה. Microsoft רשאית לשנות או לבטל שירותים אלה בכל עת.

a. הסכמה לשירותים מבוססי אינטרנט או לשירותים אלחוטיים. התוכנה עשויה להתחבר לשירותים מבוססי אינטרנט. שימושך בתוכנה מהווה גם הסכמה מצידך להעברת פרטים סטנדרטיים על המכשיר (לרבות אך מבלי להגביל מידע טכני על המכשיר, תוכנות מערכת ואפליקציות וכן ציוד היקפי) עבור שירותים מבוססי אינטרנט או שירותים אלחוטיים. אם צוינו תנאים אחרים ביחס לשימושך בשירותים, גם תנאים אלה חלים.

b. שימוש לרעה בשירותים מבוססי אינטרנט. אינך רשאי להשתמש בשירות מבוסס אינטרנט כלשהו בכל דרך שעשויה לפגוע בו או לשבש את השימוש בשירות זה או ברשת האלחוטית על-ידי אנשים אחרים. אינך רשאי להשתמש בשירות זה כדי לנסות להשיג גישה לא מורשית ליעדים כלשהם, כגון שירות, נתונים, חשבון או רשת, בכל אמצעי שהוא.

6. היקף הרשיון. ניתן לך רשיון להשתמש בתוכנה, אך התוכנה אינה נמכרת לך. אלא אם החוק החל מעניק לך זכויות רבות יותר,Microsoft שומרת לעצמה את כל הזכויות האחרות שלא הוענקו במפורש במסגרת הסכם זה, בין אם באופן מרומז, מושתק או בכל דרך אחרת. עליך לפעול בהתאם למגבלות טכניות שבתוכנה, המאפשרות לך להשתמש בה בדרךם מסוימת בלבד. אינך רשאי

 • לעקוף את המגבלות הטכניות של התוכנה;
 • לבצע בתוכנה הנדסה לאחור, הידור לאחור או פירוק, מלבד ורק במידה המותרת במפורש על פי החוק הרלוונטי על אף ההגבלה כאמור.
 • ליצור מספר גדול יותר של עותקים מהמספר שצוין בהסכם זה, או המותר על-ידי החוק החל, על אף ההגבלה כאמור.
 • לפרסם את התוכנה לאחרים לצורך העתקה,
 • להשכיר את התוכנה, להחכירה או להשאילה, או
 • להעביר את התוכנה או את ההסכם הזה לצד ג' כלשהו; או
 • להשתמש בתוכנה להענקת שירותים מסחריים לאירוח תוכנות.

7. תיעוד. כל אדם בעל יכולת גישה חוקית למחשב או לרשת הפנימית שלך רשאי להעתיק את התיעוד ולהשתמש בו למטרות פנימיות לצורך עיון.

8. הגבלות ייצוא. התוכנה כפופה לחוקי הייצוא ולתקנות הייצוא של ארצות הברית. עליך לציית לכל חוקי הייצוא והתקנות, המקומיים והבינלאומיים, החלים על התוכנה. חוקים אלה כוללים הגבלות על יעדים, על משתמשי קצה ועל שימוש קצה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.microsoft.com/exporting.

9. שירותי תמיכה. מאחר שהתוכנה מסופקת ”כפי שהיא ,“לא יסופקו שירותי תמיכה עבורה.

10. הסכם ממצה. הסכם זה, והתנאים החלים על תוספות, עדכונים, שירותים מבוססי אינטרנט ושירותי תמיכה שבהם אתה משתמש, הוא מלוא ההסכם בהקשר עם התוכנה ועם שירותי התמיכה.

11. החוק החל.

a. ארצות הברית. אם רכשת את התוכנה בארצות הברית, חוקי מדינת וושינגטון יחולו על דרך פרשנות ההסכם ועל טענות בנוגע להפרתו, ללא דיני ברירת הדין שלה. כל הטענות האחרות, כולל טענות הקשורות לחוקי הגנת הצרכן, לחוקי תחרות לא הוגנת ונזיקין, יהיו כפופות לחוקי המדינה שבה אתה מתגורר.

b. מחוץ לארצות הברית. אם רכשת את התוכנה בכל מדינה אחרת, החוקים של אותה מדינה יחולו.

12. תוקף משפטי. הסכם זה מתאר זכויות משפטיות מסוימות. ייתכן שיש לך זכויות נוספות במסגרת חוקי המדינה שבה אתה גר. ייתכן גם שיש לך זכויות הקשורות לצד שלישי שממנו רכשת את התוכנה. הסכם זה אינו משנה את הזכויות המוקנות לך במסגרת חוקי המדינה שבה אתה גר, אם חוקים אלה אינם מתירים זאת.

13. הגבלת אחריות וחיובים. התוכנה מורשית ”כפי שהיא“. אתה נוטל על עצמך את הסיכון להשתמש בה. Microsoft לא תספק כל אחריות, חיובים או תנאים מפורשים. ייתכן שהחוקים המקומיים מעניקים לך זכויות צרכן או זכויות סטטוטוריות נוספות, שאינן ניתנות לשינוי על-ידי הסכם זה. עד למידה המותרת על-פי החוק החל, אנו מסירים מעצמנו כל אחריות להתאמה מסחרית או למטרה מסוימת ולאי-הפרה.

עבור אוסטרליה - מוקנות לך זכויות סטטוטוריות במסגרת חוק הצרכן האוסטרלי, ואף תנאי מתנאים אלה אינו מיועד להשפיע על זכויות אלה.

14. הגבלות והחרגות לנזקים ופיצויים. תוכל לקבל פיצוי מ- Microsoft ומספקיה בגין נזקים ישירים בלבד עד לסכום של 5 $ של ארה”ב. לא תוכל לקבל החזר בגין נזקים אחרים, כולל נזקים תוצאתיים, אובדן רווחים ונזקים מיוחדים, עקיפים או מקריים.

הגבלה זו חלה על

 • כל נושא בהקשר עם התוכנה, השירותים, התוכן (כולל קוד) באתרי אינטרנט של צד שלישי, או תוכניות של צד שלישי, וכן
 • טענות להפרת החוזה, להפרת האחריות, ערבות או התניה, אחריות קפידה, רשלנות, או כל עוולה אחרת, עד למידה המותרת על פי החוק החל.

הגבלה זו חלה גם אם Microsoft ידעה, או היתה אמורה לדעת, על אפשרות התרחשות נזקים כאלה. ייתכן שההגבלה או ההחרגה לעיל אינן חלות עליך מאחר שהמדינה שבה אתה גר אינה מתירה החרגה או הגבלה של נזקים מקריים, תוצאתיים או אחרים.


זכויות יוצרים © Microsoft. כל הזכויות שמורות.

Third Party Notices

This file is based on or incorporates material from the projects listed below (collectively, "Third Party Code"). Microsoft is not the original author of the Third Party Code. The original copyright notice and the license, under which Microsoft received such Third Party Code, are set forth below. Such licenses and notices are provided for informational purposes only. Microsoft, not the third party, licenses the Third Party Code to you under the terms set forth in the EULA for the Microsoft Product. Microsoft reserves all rights not expressly granted under this agreement, whether by implication, estoppel or otherwise.

Third Party Notices

This file is based on or incorporates material from the projects listed below (collectively, "Third Party Code"). Microsoft is not the original author of the Third Party Code. The original copyright notice and the license, under which Microsoft received such Third Party Code, are set forth below. Such licenses and notices are provided for informational purposes only. Microsoft, not the third party, licenses the Third Party Code to you under the terms set forth in the EULA for the Microsoft Product. Microsoft reserves all rights not expressly granted under this agreement, whether by implication, estoppel or otherwise.