Sektor publiczny

Dane sektora publicznego są dostępne w różnych źródłach online. Większość z tych źródeł danych jest także bezpłatna. Daje to niesamowitą możliwość korelacji sposobu, w jaki polityka publiczna wpływa na zmiany klimatu, edukacji, zdrowia itp.

Edukacja

Jak pokazują statystyki, liczba osób rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych rośnie w miarę postępu, w szczególności w krajach rozwijających się, częściowo dzięki Milenijnym Celom Rozwoju, w których priorytet nadano zwiększaniu wskaźnika skolaryzacji w szkołach podstawowych. Jednak prawie 1 na 10 dzieci na całym świecie nadal nie uczęszcza do szkoły, a nieproporcjonalnie duża ich liczba (60%) to dziewczęta. Liczba osób rozpoczynających naukę w szkołach wyższych również wzrosła, ale utrzymuje się na niskim poziomie w skali całego świata z ogromnymi różnicami między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się.

Korelacja z PKB jest spójna, ale warto zauważyć, że nastąpił niewielki spadek odsetka PKB przeznaczanego na edukację. Częściowo miała na to wpływ ostatnia recesja. Pokrzepiające jest to, że zanika różnica między liczbą kobiet i mężczyzn przyjmowanych do szkół wyższych, chociaż, jak stwierdzono powyżej, ten obraz znacznie się zmienia, gdy porównamy kraje rozwinięte z rozwijającymi się, a ponadto sytuacja wygląda zupełnie inaczej w przypadku osób rozpoczynających edukację na poziomie szkoły podstawowej.


Zdrowie

Gdy spojrzymy na dane, oczekiwana długość życia wzrosła na przestrzeni lat i nie jest to kwestionowane. Wyróżnia się natomiast to, że różnica w oczekiwanej długości życia kobiet i mężczyzn pozostała taka sama. Oczywiste jest, że w miarę zwiększania wydatków na opiekę zdrowotną w danym kraju, jego populacja na tym korzysta. Warto jednak zauważyć, że współczynnik dzietności spada wraz ze wzrostem PKB.


Małe przedsiębiorstwo

W miarę tworzenia bardziej przyjaznego środowiska biznesowego rośnie liczba zakładanych nowych przedsiębiorstw. Korelacja z PKB jest oczywista. Warto zauważyć, że szczyt działalności małych firm miał miejsce przed ostatnią recesją.


Zmiana klimatu

Zmiana klimatu to kontrowersyjny temat. Patrząc na dane, możemy potwierdzić niektóre ze znanych zmiennych. Istnieje bezpośrednia korelacja między PKB a emisją dwutlenku węgla. Gdy gospodarka kraju rozwija się, zwiększa się emisja dwutlenku węgla. To zjawisko nie zależy od sposobu wytwarzania energii elektrycznej. Emisja dwutlenku węgla rośnie również wraz ze wzrostem liczby ludności. Gdy porównamy kraje o największych gospodarkach i największej liczbie ludności, można zauważyć podobny trend.

Dane pokazują również, że średnia temperatura rośnie. Jednak można zauważyć, że wzrost temperatury nie jest stały. Wszystkie modele prognoz wskazują na wzrost temperatury na przestrzeni lat.

Czy Twoja organizacja potrzebuje niestandardowego rozwiązania BI?

Odwiedź nasz Pokaz rozwiązań partnerskich, aby zobaczyć, jak partnerzy rozwiązują problemy i zwiększają wydajność dzięki usłudze Power BI.