Offentlig sektor

Data i offentlig sektor är tillgängliga via olika källor online. De flesta datakällor är även kostnadsfria. Det ger en otrolig möjlighet att korrelera hur offentliga principer påverkar förändringar från klimat till utbildning, hälsa med mera.

Utbildning

Som statistiken visar växer skolgången i grundskolan snabbt i takt med att utveckling sker, särskilt i u-länderna, delvis till följd av millennieutvecklingsmålen som prioriterar skolgång. Fortfarande går 1 av 10 barn i världen inte i skolan, och ett oproportionerligt antal av dem är flickor (60 %). Ansökningarna till högre utbildning har också ökat, men globalt är nivån låg, med enorma klyftor mellan i- och u-länder.

Korrelationen med BNP är konsekvent, men något som är värt att lägga märke till är att en liten BNP-procentandel som allokeras till utbildning har minskat och har delvis påverkats av den senaste tillbakagången. Det är uppmuntrande att se att klyftan mellan könen minskar när det gäller deltagande i högre utbildning, men som angetts ovan ändras bilden avsevärt när vi jämför i-länder och u-länder och matchas inte av skolgången i grundskolan.


Hälsa

När vi tittar på data har den förväntade livslängden ökat med åren, vilket är vida känt. Det som utmärker sig är att skillnaden i förväntad livslängd för kvinnor respektive män är densamma under åren. Det står klart att i takt med att länder satsar mer pengar på hälsa får ländernas befolkning fördelar av det. Det är intressant att notera att födelsetalet minskar när BNP ökar.


Små företag

I takt med att en företagsvänlig miljö skapas ökar antalet registrerade nya företag. Korrelationen med BNP är påtaglig. Det är värt att lägga märke till att toppen för aktivitet för små företag var före den senaste tillbakagången.


Klimatförändringar

Klimatförändringar är ett kontroversiellt ämne. När vi kikar på data kan vi bekräfta några av de kända variablerna. Det finns en direkt korrelation mellan GDP och koldioxidutsläpp. I takt med att ett lands ekonomi förbättras ökar dess koldioxidutsläpp. Detta fenomen beror inte på elproduktionskällan. Och i takt med att länders befolkning ökar skjuter även koldioxidutsläppet i höjden. Du kommer att notera en liknande trend när vi jämför några av de främsta länderna vad gäller ekonomi och befolkning.

Data visar även att medeltemperaturen håller på att öka. Du kommer att se att temperaturökningen inte är stabil. Alla projektionsmodeller indikerar att temperaturen ökar med åren.

Behöver din organisation en anpassad BI-lösning?

Besök partnerlösningsdemonstrationen och se hur de löser problem och förbättrar effektiviteten med Power BI.