ส่งคำขอ

โปรดระบุรายละเอียดของคุณเพื่อเริ่มต้นใช้งาน

*
*
*
*
*
*
*

* ฟิลด์ที่ต้องระบุ

การเข้าร่วมจำเป็นต้องมีการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่นๆ ที่ Microsoft ดําเนินงาน รวมทั้งสหรัฐอเมริกา การส่งแบบฟอร์มนี้แสดงว่าคุณยินยอมที่จะโอนย้ายข้อมูลของคุณภายนอกจีน ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนบุคคล.