ดูว่าคู่ค้าของเราทำงานกับ Power BI อย่างไร

ต้องค้นหาโซลูชัน BI ที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลธุรกิจของคุณใช่หรือไม่ คู่ค้าที่ได้รับการรับรองของเราที่มีประสบการณ์มากมายในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เลือกผลงานโซลูชันของคู่ค้าตอนนี้เพื่อค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้าหรือไม่

เข้าร่วมโปรแกรมคู่ค้า

โซลูชัน BI ระดับโลกที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

24 SOFTWARE - Human Resources Dashboard

24Software implemented an HR Dashboard that encapsulates specific metrics relevant to HR personnel and business stakeholders.

3Cloud - Oil & Gas Operations Dashboard

This operations dashboard provides insight into production volumes and facility maintenance. Users can analyze oil and gas production over time by region, basin, and product type. Key performance indicators display production volume, well count, volume per well, and budget vs actual variance.

3Cloud - Supply Chain Disruption

This supply chain disruption report provides insights into what causes orders to be delayed or cancelled. With multiple filters and views, you can see which market regions are affected by date and the reasons that caused the postponement or cancellation.

Accobat - PowerBI Planning and writeback

This Solution shows how to do Planning, Forecasting and data entry directly in PowerBI. With the custom visualization accoPLANNING you can use any existing PowerBI data model and just add a SQL table for storing your writeback data.

Acuvate Software Ltd. - Compass: CPG - Promotion Effectiveness Dashboard

Compass is Acuvate’s Trade Promotion Optimization software which leverages Artificial Intelligence, Big Data and Advanced Analytics. It is created on the primary motto of making data work to get maximum bang for the buck for your trade promotions. Measure, Forecast, Analyze, Optimize and Repeat.

Adatis - FMCG / CPG Production Monitoring

Adatis used Power BI to help convert several data silos into a central, go-to place for monitoring, reporting and data analytic led investigation.

Adatis - Global Insurance Sales Monitoring : Customer Journey

Adatis combined web analytics, sales and CRM data to help Marketing better understand global sales conversion rates for online quotations.

Adatis - Twitter Analytics for the Media Industry

Adatis harnesses the Twitter hash tag #nowplaying to harvest data generated by music consumers all over the world to better understand global music consumption patterns.

Adatis - Weekly Retail Analysis

This report bu Adatis has been designed to assist you int he decision- making process and to reduce the time it takes to understand what is happening in your organisation.

Advaiya Solutions Inc. - Diagnosed Diabetes Prevalence

Insights on trends in number of US patients diagnosed with Diabetes and percentage of population with Diabetes and Obesity. Easily identify best and worst States in terms of Diabetes and Obesity prevalence through map based visuals and analyze the correlation between Diabetes and Obesity.

Advaiya Solutions Inc. - Financial Performance Analysis

This Financial Analysis Report gives stakeholders an accurate representation of company’s finances, including their Revenue, CAPEX, Profit and more and also provides in-depth insights into all financial information. In this solution, important financial KPIs are highlighted that demonstrates company’s overall health which are very vital for their success. This financial report is crucial for the finance heads who are looking to make informed decisions about their business.

Advaiya Solutions Inc. - Hotel Reviews Sentiment Analysis

This Hotel Review Sentiment analysis provides insights into customer reviews and feedback to find the best hotels for distinct locations. In this solution, customer sentiment analysis is done to provide meaningful insights to identify the hotels which provide the best experience for their customers.

Advaiya Solutions Inc. - Internet Use and Activities

Key metrics on extent of internet use in Great Britain, overall and by gender and age group. Summaries include percentage of households with internet access, devices used to access, types of internet activities including financial and learning activities and online purchases by goods categories.

Advaiya Solutions Inc. - Restaurant Retail Distribution Analysis

Dashboards are consolidating data from different stores and restaurant locations to summarize and analyze the sales across all the units. Easily measure key KPIs like sales per day, average check-ins versus sales and guest count by location to make impactful marketing decisions to boost profit.

Advaiya Solutions Inc. - Retail Weekly Planning

A dashboard to be used during weekly planning meetings comparing key planning metrics for this year and last year by division and department. Metrics include sales revenue, regular vs. markdown contribution to revenue, average unit retail price, units available and in-store vs. online revenue.

Agile Analytics - Agile CRM Analytics - Dynamics 365

Agile CRM Analytics solution is used for effective analysis of marketing and sales performance from your Dynamics 365 CRM data.

Agile Analytics - Automotive Dashboards

Agile Analytics Dealer Insights solution can increase the bottom-line performance of the automotive dealer's network by visualizing key areas of under-performance and providing daily insight into areas for action.

Agile Analytics - Financial Analytics

Agile Analytics’ “Financial Analytics” solution – built on Microsoft Power BI, gives you up-to-date visibility of your financial data, and deeper insights into your key performance indicators. You can quickly see how you are performing month-to-date and year-to-date against your selected budget type, drill-down to different GL levels, filter by Cost Centers, and quickly identify the issues to take corrective actions.

Agile Analytics - Healthcare Analytics

Healthcare Analytics provides an instant solution to your data needs, allowing you to convert mass amounts of data into actionable insights.

Agile Analytics - HR Analytics

A full end-to-end analytics and reporting solution – built on Microsoft Power BI – to help you discover useful HR insights for strategic decision making. It enables HR professionals to make data-driven decisions to attract, manage, and retain employees, which improves ROI and helps leaders make decisions to create better work environments and maximize employee productivity. It has a major impact on the bottom-line when used effectively. You can see your data from any source such as Workday, ADP, Oracle HCM, SAP Sucess Factor, Dynamics 365 Human Resources, ... We can help you build and customize these reports, or you can get the Power BI source file (PBIX) with instructions to do it yourself (DIY).

Agile Analytics - Retail Analytics

Our Retail Insights solution - powered by Microsoft Power BI - helps you to rapidly see the data you need so you can easily read it, understand it and act on it. This advanced reporting system can shed light on important metrics such as profit margin, basket size, number and demography of your customers, sales trends, inventory, and more.

Agile Analytics - Sales Analytics

Using Agile Analytics' Sales Analytics solution build on Power BI, you can connect to your sales data to see your sales performance and analyse the top-sellers, agents, locations, and categories, more interactive than ever before.

agileDSS - HR Analytics

Human resources departments have different stakes to deal with : - Employee job and environment satisfaction - Equity between men and women at work - Analyze and understand employee attrition The following HR analytics report provides insight into those topics.

agileDSS - Retail Data Analytics

Using data-driven insights to make smarter decisions. The retail data analytics report is a powerful tool for any business, it gives you the ability to track and analyze your decisions as well as your customer's purchases and behaviors.

Allgeier (Schweiz) AG - SEO Dashboard

This PowerBI App provides you with the overview you need to create effective SEO campaigns. It sources data from major search engines to provide you with query trends and keyword analysis. It leverages the power of Azure Cognitive Services to provide you with cutting edge insights into your market segment and how to beat the competition.

Amesto Firstpoint AS - Intelligent Ship Operations

As part of Firstpoint’s effort in the maritime market, they have developed the concept Intelligent Ship Operations. This is a complete solution for enabling shipping companies to take advantage from the huge potential available in Big Data platforms. It is a modular service that can be tailored to each company’s individual setup, available sensor and data streams as well as Business Intelligence needs. Firstpoint’s solution delivers a comprehensive overview of a shipping company's fleet performance. By utilizing Power BI, with a data warehouse being updated daily as a data source and a PowerApp for manual input and forecasting, Firstpoint delivered a modern solution that enables an overview of the company's most important KPIs.

Anantara Solutions Private Limited - AX Financial Analysis

Real time financial analytics for Dynamics AX. Analyze the overall financial results including sales, cost, profits and more from different tables. Drill into customers and invoice. Migrated from their traditional reports to PowerBI Pro which provided interactive visualization and an holistic view for the management team review. It has reduced a lot of time and manual work involved like querying to extract the report.

Artis Consulting - Rate of Penetration Optimization

This solution helps reduce the time it takes to drill a well. It uses publicly available data from the Permian Basin to create a performance library for drill bits and settings under different lithologies. Using a machine learning model, this solution helps drilling engineers be more effective by recommending optimized combinations of equipment and settings to maximize rate of penetration (ROP).

AVA Software Inc. - Real Time Streaming Solution

We helped our client with a real-time streaming solution. Our data analysts integrated the client's Salesforce datasets with the customized Power BI dashboard by leveraging Snowflake environment.

Avanade Inc - Retail and Customer Analytics

Retail analytics and customer reporting using the latest functionality of Microsoft Power BI

AXPulse - Dynamic Retailer Dashboard

The Dynamic Retailer Dashboard by AXPulse lets you analyze, evaluate and give an aerial perspective of the key performance indicator of Retail Channels in an organization. The solution is designed to accomplish optimal efficiency, adaptability and profit maximization by allowing the managers to have a glimpse into three key operational areas of Retail Channels: Sales, Purchases and Customer Overview.

AXPulse - Health Care (Speech Therapy) Dashboard

This dashboard provides insights into your prospects, patients and therapists information. With diverse data segments and multiple filters on the dashboards, these insights can help to provide a better medical prognosis.

AXPulse - Human Resources Dashboard

Human Resources Dashboard lets HR managers and executives track worker benefits, hiring metrics, and more, all in a one place using Microsoft Power BI.

AXPulse - Inventory On-Hand

With this dashboard you can get real time insights into the inventory on-hand data that is maintained into your Microsoft Dynamics 365 for Operations application.

AXPulse - Professional Services Dashboard

Professional Services Dashboard has been developed using Microsoft Power BI platform and Microsoft Dynamics AX 2012 R3 for Professional Services industry.

BertIA - Pharma Advanced Analytics

BertIA te presenta la solución Pharma Advanced Anaytics en la que integramos datos de mercado con datos de venta de tu CRM para conseguir ofrecer una solución que, mediante la aplicación de inteligencia artificial y machine learning, nos propone qué productos tienen mayor potencial de crecimiento, qué oportunidades de venta no estamos aprovechando, a qué farmacias debo dirigirme y qué les debo ofrecer. De este modo conseguimos que los usuarios de nuestra solución centren sus esfuerzos de marketing en los productos con alto y factible potencial de crecimiento, así como la red comercial consigue ser mucho más eficiente en sus visitas.

Beyond Key - Financial Analytics – Power BI Dashboards & report

Financial analytics is the way to measure some of the major financial KPIs in the form of insightful dashboards and reports. It makes the large and complex excel sheet data so meaningful that even the non-financial people can also easily understand if the company is moving towards growth or not. Beyond Key has curated a set of Finance analytics dashboards that cover all the important Financial KPIs like Profit & Loss, balance sheet figures like income, expenditure, assets, and liabilities, cash flow metrics, and many more. Our Power BI enabled dashboards allow your Financial analysts to drill down into each KPI on a granular level and make smart decisions in a short time.

Beyond Key - Insurance Analytics Dashboard

Optimize insurance claims and agent management with our Power BI dashboard. Gain insights, track performance, and analyze claim data. Enjoy visual impact, seamless interaction, and secure access. Stay up to date, export reports, and unlock your insurance operations' potential.

Beyond Key - Marketing Performance Analytics Dashboard

Beyond Key’s Marketing analytics solutions includes tools and procedures that let a company monitor, assess, and regulate its marketing initiatives by tracking marketing results. These solutions simplify and improve a company's marketing plans and initiatives. By identifying what is effective in promoting conversion, brand recognition, or both, Beyond Key's marketing analytics solution aids other firms in maximizing the return on marketing spending.

Beyond Key - Nonprofit dashboards and analytics

Data analytics for Non-Profits is the act of gathering and analyzing unprocessed data. The ultimate objective is to identify patterns, analyze performance, and identify beneficial next steps to assist organizations in achieving their objectives for fundraising and donor stewardship. Analyzing a Non-Profit’s data may enhance a range of nonprofit activities, including: • Attracting and keeping followers • Generating money and carrying out research • Reporting on progress and upholding responsibility • Forecasting and planning for upcoming campaigns By using our customized Power BI report based on your NPO model needs, you can analyze nonprofit data more quickly.

Beyond Key - People Analytics Dashboard

HR analytics, also referred to as people analytics, workforce analytics, or talent analytics, involves gathering, analyzing, and reporting HR data. It enables your organization to measure the impact of a range of HR metrics on overall business performance and make decisions based on data. Beyond Key has created a collection of curated HR analytics dashboards that cover all of the essential HR KPIs such as Demographics, Diversity, Hiring, Termination, Open Positions, Filled Positions, Awards, Compensation, and Forecast. Our HR analytics solution is powered by Power BI and can be easily integrated with your existing HRMS system to derive quick results. It is fully customizable as well.

Beyond Key - Project Management Solution Dashboard

Businesses constantly require a comprehensive business intelligence solution to support and manage Projects and Resource effectiveness. Projects based out of multiple locations or involving multiple resources need greater attention. Project management dashboards that provide granular reports of resources, skills, tasks come very handy in providing a birds' eye view on these key project and resource management KPIs. It is ready to use solution based on Power BI but at the same time and can be customized as per other business model requirements.

Beyond Key - Sales Analytics and Dashboards - Beyond Key

Beyond Key's Sales Analytics solution gives sales managers a thorough picture of the business's sales performance and supports in-depth research to comprehend the "why" behind the figures and generate useful insights for enhancing product mix, pricing, and marketing initiatives. The Sales Analytics Solution offers effective methods for interacting with your data, posing impromptu inquiries, and even peeping into the future with series data forecasts.

Beyondsoft Consulting - Using Power BI & Multiple Data Sources to Manage Resources in a Sprint

Using JIRA, an issue tracking system, and an internally crafted time-keeping system, this showcase presents a dashboard created to manage sprints and resources across projects and teams.

Bitscape - FMCG Sales Analytics and Consumer Consumption Insights

For every company, Sales is the ultimate revenue generator which takes care of all costs and expenses. While Sales may be achieved easily or in some cases in a very difficult way, analysis of the Sale that has materialized is very important. sales analysis involves analyzing the sales made by a company over a period of time. Many companies have a weekly sales analysis, a monthly sales analysis or a quarterly sales analysis. A regular sales analysis helps the company understand where they are performing better and where they need to improve. Regular sales data analysis provides an understanding of the products that your customers are buying and helps you dissect why they are behaving in a certain way. You can also find patterns in your lead conversions and drop offs. All of these aspects enable you to optimize your sales process.

Bitscape - Mutual Fund Analytics for Investment Management Organisation

Mutual fund dashboard helps to analyse and pick funds that are best suited for clients. We can get updates about returns, riskiness or ratings of a funds where our clients have already invested. We get more performance indicators that will help clients make the right decisions in mutual fund investments. It very important that we suggest best mutual funds to our clients. Since client put in their money to earn more, there are higher chances that client would be welcoming higher risk for them. To avoid much harm caused by fluctuations in the market, it is suggested that we analyse all the available reports before taking any financial decisions for our clients.

Bitscape - Operations Excellence Analytics Dashboard for Manufacturing Organisation

Operational excellence dashboard is for businesses to focus on growth and execute their strategy better than their competitors. It builds efficient processes that make it clear to all employees whether or not an organization’s systems are running smoothly and make it possible for team members to step in with improvements when necessary. Drawing from continuous improvement and other tools, companies pursuing operational excellence adopt a mindset of problem solving, teamwork, and top-line growth, allowing them to create more value for customers. Operational excellence enables an organization to do more with the same staff through better employee engagement and streamlined processes. It is not about cutting resources, but rather about figuring out together how we can better apply our resources. Operationally excellent companies manage their operations with the goal of delivering their product or service to the customer at the exact moment they desire it, at the lowest cost, with the smallest effort, and at the price the customer wants to pay.

Bitscape - Organization Wide Employee productivity Insights

Organization wide employee productivity dashboard shows productivity of all employees across organization. It shows efforts of team members by assigned task. Managers within organization are concerned about employee’s productivity, which having spent hours on project and customers and so on. Organization wide employee productivity dashboard helps organization people to track their team members working efforts and based on various reports, management can take required steps to improve productivity of employees which will ultimately result in increase profit of organization.

Blue Margin - Accounting & Real Estate

Blue Margin used Power BI to help a CPA firm create a compelling financial story for one of their largest clients, DLP Property Management. The CPA firm looked good, their client looked even better.

Blue Margin - Construction

Blue Margin used Power BI to help a construction company make better contracting, forecasting, and resource-allocation decisions across multiple offices in the Northeast.

Blue Margin - Oil and Gas Production

Blue Margin used Power BI to help the Colorado Oil & Gas Conservation Commission convert countless spreadsheets of tabular data into a single set of powerful analytics.

Blue Margin - Manufacturing HQ: Best-Practice Dashboards and Business Intelligence for Manufacturing

Blue Margin uses Power BI to give manufacturing companies improved visibility into locations, product lines, inventory, employee/machine utilization, and supply chains to improve alignment and focus on value-creation priorities.

Blue Margin - Private Equity HQ

Blue Margin uses Power BI to help Private Equity firms optimize fund performance and portfolio growth. In addition to Data Visualization, our Data Architects build the back end ETL and data warehouse.

Blue Margin - Professional Services

At Blue Margin, we eat our own dog food. We use Power BI dashboards to track our productivity. Take a peek to see how we keep our engineers and their projects on track.

Blue Margin - Sales and Marketing

At Blue Margin, we walk our talk. We use Power BI dashboards to drive our sales and marketing initiatives, keeping our goals front and center. Take a peek at how we do it.

BlueGranite - Financial Portfolio Analysis

Financial services demo using Power BI: Analyzing portfolio returns and performing basic technical analysis for a group of securities.

BlueGranite - Retail

Retail analytics using Power BI: Evaluating the effect of promotions on retail sales.

BlumShapiro Consulting - Product Profitability Assessment

Gaining a true understanding of where your business is generating profit can be a challenge due to the lack of available or quality data within your firm, especially during these tough times. Our team can partner with your organization to complete a cost and profitability assessment to look at these issues head-on. This assessment will unlock what your business’ strategy should focus on including the industry, customer, products or services, and/or geography where the profitable growth is coming from. During the COVID-19 pandemic the areas that are usually profitable for your business may have changed and now is a great opportunity to see where your organization’s profitability is truly coming from.

Camms - Camms.Risk Incident Dashboard

Transform your manual incident management processes and manage business disruptions better with our Camms.Risk Incident Dashboard built on Microsoft Power BI. Managers overseeing Incidents can get a holistic view across different Incident types including severity and priority ratings, locations, lost time injuries, incident investigations and actions as well as linkages to related risks, projects and compliance authority documents.

Camms - Risk Dashboard

Today, making data-driven decisions around risk is essential in almost every industry. By using our Camms.Risk Dashboard built on Microsoft Power BI, managers overseeing risks across Strategic, Operational and Project levels can get a holistic view across different risk types and categories including risk ratings, risk appetite, risk controls, risk actions as well as Key Risk Indicators (KRIs) and Key Control Indicators (KCIs).

CDW Corporation - Azure Migrate Analytics

The Azure Migrate Analytics report easily consolidates assessment data from Azure Migrate to provide consumable insights to assist in evaluation and preparation for migrations to Azure. The report summarizes an organization’s current server environment, Azure cost estimates based on a variety of scenarios, and provides direction for next steps migrating server workloads to Azure.

Cleverspeck - Power Portfolio Management

Financial Portfolio Analysis tool to analyze what the most successful components of a deal are and simulate portfolio returns.

Cleverspeck - Radius

Cleverspeck’s Radius is an end to end solution that enables fleet managers to make real time and long term strategic decisions about their vehicles. Using Microsoft Azure Stream Analytics and Power BI, Radius is a simple fleet management solution.

Clifton Larson Allen - CLA - Product Profitability Assessment

Gaining a true understanding of where your business is generating profit can be a challenge when data isn’t available, or quality data is lacking. Our team can work with your organization to complete a cost and profitability assessment to look at these issues head-on. This assessment unlocks focus areas for your business’ strategy, including determining the industry, customer, products or services, and geography where the profitable growth is coming from. During the COVID-19 pandemic, the business areas that are usually profitable may have changed. Now is a great opportunity to see where your organization’s profitability resides.

Closer - Automotive Retail Report

The solution aims to offer Automotive Retail management valuable insights of how their business is doing, what is perfectly working and what should be improved, by addressing 3 different areas of the business, Car Sales, Parts Sales and Labor Sales.

Closer - Bot Report

Bot Report turns dummy data about bots into a useful statistical analysis, empowering the top management to make meaningful decisions about investing in installation or improvement of the bot in their system. From these reports, the managers can spot some historical patterns and trends of the data, see comparisons between some interesting KPIs and so on.

Closer - Market2improve

Market2Improve evaluates and measures the productive operation of a given industry. In order to achieve efficiency, optimization and profit, the solution is based on the following criteria (analysis and forecasting): - OEE (Overall Equipment Efficiency) - Breakdown - Stock - Costs - Waste - Orders - Geographic information

Cloud 9 Infosystems Inc - Real Estate Asset Management Analytics

Cloud 9 Infosystems implemented Power BI solutions to showcase Real estate Asset Management Analytics for a Real estate Asset management consulting company. The dashboard provides information to Asset Managers to make effective decisions to efficiently manage their projected maintenance spend on scheduled maintenance and review excess spend on unscheduled maintenance work.

Cloud 9 Infosystems Inc - Sales Management Analytics

The goal of this showcase is to demonstrate how organizations can take quick decisions based on data by leveraging drill down, role based security, custom visual capabilities of Power BI. The showcase demonstrates the power of Power BI in Sales management scenario.

Clouds On Mars - Insurance Executive Dashboard

This solution provides valuable insights into insurer's business and is dedidated for top management. It gives an overview on the sales performance across various dimensions as well as benchmarks with the market. Key performance indicators in one place.

Cobena Business Analytics & Strategy Inc - Market Mix Modeling

Multivariate statistical analysis can help determine (a) which marketing investments are influencing your products' sales growth, (b) which products are correlated to offtake, and (c) how much these products contribute to overall sales.

Cognizant - Vehicle 360

Vehicle 360o is a pre-built BI Analytics product that provides advanced analytics to Automotive Enterprises, Fleet Operators, and Consumers helping them better understand vehicle performance, reduce vehicle maintenance and operating costs, suggest optimum driving and maintenance parameters.

Collectiv - Education & Learning Analytics Dashboard

The Education & Learning Analytics dashboard by Collectiv brings together many common metrics, beautifully presented in Power BI underpinned by a robust, extensible, and flexible data model.

Collectiv - Financial Analysis Dashboard

Financial Planning & Analysis dashboard by Collectiv brings widely used financial reports and insights to your CFO's finger tips.

Collectiv - Government Contractor Dashboard

The Government Contractor Dashboard analyzes the financial budget vs. Actuals for contracted government workers. This report will help government professionals make better decisions pertaining to their financial budget by enhancing the management of contractors and projects.

Collectiv - Government Project Contract Analysis 

The Government Project Contract Analysis Report enables government bodies to improve their processes for awarding project contracts.

Collectiv - Healthcare Analytics

Healthcare professionals can take their organization’s operational performance to the next level through this Healthcare Analysis Report. This report enables healthcare professionals to make data-informed decisions to manage doctors and patients to ensure optimal operational efficiency. As a result, organizations can expect to see an improved ROI and an increase in overall productivity.

Collectiv - HR Analytics

The HR analysis dashboard by Collectiv brings widely used HR metrics, reports, and insights to your human resources team's fingertips.

Collectiv - Retail Analysis Dashboard

The retail analysis dashboard by Collectiv brings widely used retail metrics, reports and insights to your CXO's finger tips.

Collectiv - Sales Analytics & Scorecard

One of the keys to achieving sales success is to be more data-centric. Relying on sales analytics and hard data rather than guesswork enables you to make smarter decisions toward higher profits and closing opportunities.

Course5 Intelligence Pvt. Ltd - Amazon Marketplace Analytics Dashboard

This dashboard helps you understand Amazon marketplace data to analyze your revenues, Top performing brands and categories, Growth opportunities.

Course5 Intelligence Pvt. Ltd - Marketing and Campaign Performance Dashboard

Explore predictive and prescriptive analytics to measure and visualize your marketing potential. This dashboard helps to understand Marketing ,Campaign, Digital and Channel Performances.

Course5 Intelligence Pvt. Ltd - Multi Retailer Marketplace Dashboard

This dashboard helps you to understand retail sales ,customer behavior, position in market share to analyze lost opportunities and product forecasting. It also allow to manage and monitor multi channel retailers simultaneously.

Course5 Intelligence Pvt. Ltd - Supply Chain Management Dashboard

A supply chain network consists of multiple locations, diverse modes of transport, a variety of inventory, and various channels of distributing products to the market. This Dashboard offers solutions such as Tracking fill rate and order completion, Risks associated with fill rate, order completion and loading efficiency.

Crowe LLP - Lease Accounting Solution

Lease accounting is changing. No longer can you simply record lease payments as an expense and put some notes in your financial statements. With ASC 842 and IFRS 16 coming into place, leases now have to go on the balance sheet. The Crowe Lease Accounting Solution for Power BI give you the information to manage your leases.

CSG Pro - Sales Analytics

Tracking and analyzing sales results is essential to all organizations in the business of selling goods or services. Sales-revenue and margin tend to be the most important measures for monitoring performance; followed by comparison of actual sales to the annual plan and periodic forecasts. This report uses design/visualization best practices to bring that information to decision maker’s fingertips.

Data Bear - Financial Analysis Solution

The ability to know what to do and when to do it depends on information. Better information means better informed decisions. Access to accurate real time financial information allows you to make decisions when you need to make them. Running a business without a financial analysis dashboard is like trying to fly a plane at night without instruments. Smart business owners run lean, highly profitable businesses because they have access their vital financial information in an easily digestible format. Having the ability to analyse your businesses financial performance from many angles, whenever you need to, at a glance, means you gain time, reduce stress and add profit.

Data Bear - Human Resource Analysis Solution

This Power BI Human Resource Solution focuses on finding patterns and trends in employee sick leave and professional development of skills. It answers questions like, “What skills are lacking within a department?”, and “How have the current skills improved over time?”

Data Bear - Inventory Analysis Solution

Do you have clarity on how much money is trapped in your business in the form of stock? This robust interactive Inventory Analysis Solution provides clarity on stock quantity, movement and cost. Gain rapid insights into inventory turnover, outstanding orders and purchases, allowing you to ensure optimal efficiency and stock levels. Our inventory aging report provides clarity on your aging stock balance and the resulting cost over overtime.

Data Bear - Inventory Order Tool

Do you need greater flexibility when determining when to re-order stock?

Data Bear - Payables Analysis Solution

In business, cash flow is king. Our Payables Analysis Solution provides rapid insight into your accounts payable. Other than offering a historic visualization of payments by groups, vendors and currency, our solution indicates the overdue amounts by aging groups, vendors and currencies. Manage your cash flow better by staying in the know with your Accounts Payable.

Data Bear - Purchase Analysis Solution

Our Purchase Analysis Solution ensures your business purchases are being managed with optimal efficiency and that you have a crystal clear view of the impact they are having on your business. Reduce stress and save time by easily analysing purchases across various dimensions and time periods.

Data Bear - Receivables Analysis Solution

Is your cash flow suffering from money trapped in your business in the form of unpaid invoices? Our Power BI Receivables Analysis Solution offers a crystal-clear interactive view of expected cash flow, overdue payments and customers who are not good credit risk.

Data Bear - Retail Insights

This Retail Insights solution has been optimized for easy navigation across various report categories and report pages. Use the many report buttons provided to swiftly find answers to important business questions. Flip between report views and uncover the insights that will help drive your business forward.

Data Bear - Sales Analysis Solution

Our Sales Analysis Solution Demonstration contains various generic reporting examples which have been popular client choices. View the metrics as Vs Prior or Vs Target, select your time periods and use the various drill downs to answer specific business questions. Know which products, stores or customers or salespersons are doing most of your business, and which are not very profitable. Spot trends in time, locations or products and be empowered to make data driven decisions.

Data Bear - UK Property Mortgage Calculator

Are you needing quick flexibility when calculating monthly repayments on a potential property mortgage?

Data Bear - What-If Sales Analysis

Do you need flexibility when visualizing how the changes in cost affects your gross profit?

Data Semantics - HR Analytics and Project Analysis Reporting

The HR Analytics and Project Analysis Reporting on Power BI showcases the performance of all your human resources alongwith the project updates, related to people. This solution is crafted to bring together the workflow of People Executives, Project Managers and Human Resource Executives.

Data Semantics - Sales Performance and Sales Prediction Dashboard

Sales Reporting and Sales Prediction Dashboards is developed to visualize precise sales performance with detailed sales metrics. The dashboards further help in analyzing data to make key sales-oriented business decisions.

Data Semantics - Web and Social Analytics with Brand Sentiment Analysis

Discover insights about your Web and Social Media performance on a single platform. Understand your brand sentiment on these dashboards directly, without logging into disparate analytics sources.

Dell - Education Data Management

Dell Education Data Management (EDM) provides actionable insight for K-12 and Higher Education with dashboards and analytics to monitor and improve student performance.

Dell - Data Modernization Assessment & Planning

When your SQL Server environment isn't running in optimal fashion, or you want to confirm best practice adherence, Dell Services can help. Dell consultants can review the latest features of SQL Server on-premise, Azure SQL, Power BI and APS to help you determine fit and migration planning.

Designmind - Airline Analysis

Analyze the best/worst utilized domestic flights for all major carriers in 2015, followed by looking at monthly fuel costs over the year, searching by airport code or name.

Dimensional Strategies Inc. - USCCG Open Pit Mining

This showcase illustrates how USC Consulting Group, working with their technology partner DSI, leverages Power BI to improve business performance in an open pit mining operation.

DMC, Inc. - Marketing Efficiency Suite

Using DMC's Marketing Efficiency Suite, gain at-a-glance and up-to-date views of the Return on your Marketing dollars. Combine data from your website analytics platform, CRM, and revenue systems to determine how far your marketing efforts convert to the bottom line.

Dominio Tecnológico - Medico de Red

Hemos desarrollado un conjunto de reportes en Power BI para la plataforma Medico de Red, estos reportes permiten contar con un análisis detallado de las operaciones del negocio, La plataforma de Médico de Red cuenta además con un portal de operaciones donde los reportes se han integrado, esto permite a los administradores contar con acceso directo a los reportes de forma rápida y desde su mismo portal. En Dominio Tecnológico vamos más allá de la creación de dashboard, somos especialistas en modelado de datos, creación de procesos ETL y desarrollo de soluciones con Power BI embebido.

Dufrain - The Data Company - Call Centre Insights

The Call Centre Insights solution provides visibility to a wide range of insights to the performance of a typical call centre operation, by tracking dates times and durations of each step of the call journey the report user will better understand resource requirements in the future and be able to mitigate the risk of high volumes of dropped calls. The solution also provides an insight into performance at agent level enabling the business to identify where additional support may be required and also who may be able to share best practice.

DXC Technology - DXC Action Analytics for Finance

DXC Action Analytics for Finance delivers near-real time executive and operational insight across your financials in days, not months and years. Microsoft Dynamics customers across the globe typically achieve 50-70% cost and time savings by leveraging the Exceed Analytics solution for their BI and Analytics needs.

DXC Technology - DXC Action Analytics for Inventory

DXC Action Analytics for Inventory delivers near-real time executive and operational insight across your inventory in days, not months and years. Microsoft Dynamics customers across the globe typically achieve 50-70% cost and time savings by leveraging the DXC Action Analytics solution for their BI and Analytics needs.

DXC Technology - DXC Action Analytics for Production

DXC Action Analytics for Production delivers near-real time executive and operational insight across your production data in days, not months and years. Microsoft Dynamics customers across the globe typically achieve 50-70% cost and time savings by leveraging the DXC Action Analytics solution for their BI and Analytics needs.

DXC Technology - DXC Action Analytics for Retail

DXC Action Analytics for Retail enables delivery of near-real time executive and operational insight across your Retail business in days, not months and years. Microsoft Dynamics customers across the globe typically achieve 50-70% cost and time savings by leveraging the Exceed Analytics solution for their BI and Analytics needs.

DXC Technology - IOT Analytics Solution fully integrated with PowerBI

Power BI is fully integrated with DXC's IoT offering, providing different views of the real data to users for Deep Analytics.

DXC.Technology - Analytics Platform on Demand built on Microsoft Azure

Enable deployment of analytic applications faster, with a flexible platform environment that is designed to on board your development and data scientist teams very quickly

DXC.Technology - Customer Analytics built on Microsoft Azure

Customers today are more informed, demand speed and need to feel valued. DXC Customer Analytics is designed to address pressing demand of understanding customer behavior and predicting their needs.

DXC.Technology - Social Media Intelligence built on Microsoft Azure

Social Media Intelligence analytics provide near real-time insight into the hearts and minds of customers.

Dynamics Southwest, Inc. - Dynamics NAV Consolidated Financials

Consolidate the financials in Dynamics NAV by dimensions.

EBIS - Team Performance Analysis

EBIS provides Power BI solutions for Deep Analytics. Analyzing and drawing conclusions are crucial skills in business. The very important factor that will allow your company to succeed is dynamic and effective teamwork, which translates into good company results. The Team Performance Analysis report presents the distribution of the team's work mode over time and the employee's well-being, which significantly translates into the effectiveness of work.

ELITMIND - Claim Handling Process Monitoring - Insurance Dashboard

The Claim Handling Process Monitoring - Insurance Dashboard solution is dedicated to helping insurance organizations monitor the claim handling process and trends. Reports include basic claim statistics and trend analysis prepared for the claims and settlements. Claim handling process is monitored on interactive reports, maps and key indicators.

Empired Ltd - Project Server Analytics

Analytics on Project Server is to monitor the progress of your projects and to identify and mitigate major Risks and Issues to achieve timeliness and defect-free delivery.

ENCAMINA S.L. - TeamsPower: A Power BI report showing the status of Digital Transformation and Microsoft 365 Adoption of your company

What is TeamsPower? This report discusses which, how, and how much is used in your organization M365 tools. As a result, it provides an analysis of the company's Digital Transformation level. It offers to the user a traffic light-style view, that places the company on one level, or another based on configurable thresholds. If the company is above the set threshold, the indicator will have a green colour, if it is in the mean, yellow, and if it is below, red.

Enlighten Designs Ltd - Power BI Interactive Infographics for Data Storytelling

As a GOLD Microsoft Partner specializing in data analytics solutions, Enlighten Designs continues to explore the full breadth of Power BI including the creation of interactive infographics and award winning Power BI Custom Visuals. The future of storytelling is beautiful, interactive and data-driven. Use Power BI to create meaningful data stories that engage and delight your online audiences.

EPM Strategy - Executive Overview Project Dashboard

This solution is a basic example of a simple dashboard for Executives and Project Managers in regards to Projects being worked on within the organization. Executives can look at Portfolio level detail or look at the details of any specific project. Project Managers can look at their projects, or depending on security, can view other projects as well. The first page answers the question of many stakeholders - how far along we are on any given schedule or for the portfolio? And, are we on track on our projects Key Performance Indicators (Milestones, Finish Variance and Deadline Variance)? The second and third pages show costing in a visual format. These tabs answer costing Key Performance Indicators like Earned at Completion and Variance at Completion. The fourth page shows how many Issues and Risks are in the portfolio overall.

EPM Strategy - The Sales Contest

This showcase is an example of a Sales Contest to help each salesperson know where they are in relation to their goals and to each other. It also helps management see the results over the course of time. The results can be filtered by many different criteria, including the Customers, Regions, dates, areas and regions. The Ribbon Chart allows the salespeople and managers to understand how much revenue each salesperson is bringing in relative to each over - and over time. The Enlighten fish visual is a fun way for each salesperson to see how their sales are in relation to their goals (the sharks and fish).

EXE SOFTWARE - Ice Cream Sales and Forecasting Analytics

As Microsoft Gold Partner focused on data solutions, EXE Software proudly relies on Power BI technology to deliver accessible insights to customers. We provide complete services, from strategic consulting on data management, to implementation, integrations and business performance evaluation. In this case, our customer was a company that produces, delivers and sells ice cream across the country.

Faction A - Retail Distribution Sales Analytics Dashboard

This interactive Sales Analytics Dashboard of an international electronics parts distributor provides complete sales data analysis.

Faction A - Sentiment Analysis Dashboard

This interactive Sentiment Analysis Dashboard demonstrates the various analytic possibilities available to online retailers and how text analysis can lead to a sophisticated analysis of customer sentiments.

flexmanage - Law Firm Management Analytics

Law Firm Management Analytics provides actionable insights for legal firm business operations by analyzing the key performance indicators that are essential to optimal performance and profitability.

FreshBI - Golf Club Pro

This FreshBI Golf Club Pro is powered by PowerBI, is ready to expose the key success drivers of your club and is available to you to layer atop of any Point of Sale, Club Management and Accounting Software used by our club.

FreshBI - Pocket Financials

The FreshBI Pocket Financials simplifies your Financial Reporting experience by condensing an interactive experience with your Profit and Loss, Balance Sheet and Cash Flow Statements.

FreshBI - Cash Runway Wizard

As a business owner you know that positive cash flow is the foundation of your ability to grow your business and shape its future. This FreshBI Cash Runway Wizard is ready to predict your working capital cash runway through the intelligent interpretation of your data to predict daily cash flows and your changing bank balance.

FreshBI - Cash to Cash Dash

Arguably the most important ecosystem in your business, the Cash Conversion Cycle is a gauge on the performance-driving elements of your business…..and surprisingly, most CEO’s do not know what the measure of their Cash Flow Conversion Cycle is, in number of days or how to reduce that number effectively. The FreshBI ‘Cash to Cash Dash’, powered by Power BI, measures your Cash Conversion Cycle and it also reveals how each team contributes to the speed of this cycle.

GENSA GROUP - G3 Panel for Catman

In the highly competitive retail sector, big battles are fought over shelf space. With thousands of products placed in dozens of retail outlets, category managers in the Consumer Product Goods (CPG) sector need every advantage they can get to position their brands for growth. G3 Panel for Catman is a complete Cloud-based SaaS solution that gives category managers the edge they need by combining diverse data sources with powerful analysis that provides deep market insights using attractive, easy-to-understand dashboards.

Hitachi Consulting - Legal Services Analytics

Discover insight and multiple perspectives against a typical Legal firm data-set. Explore analytics by partner and country to highlight previously unseen trends and opportunities.

Hitachi Solutions - Insurance Sales Insights

Hitachi Solutions delivers a solution to provide holistic insights to help insurance industry clients to gain meaningful insights into their business which drive actionable results.

Hitachi Solutions - Professional Services for AEC

Hitachi Solutions delivers a solution to provide in-depth opportunity management to provide professional services industry clients with in-depth sales pipeline management and help the future of the business thrive.

Hitachi Solutions - Retail Banking Sales Insights

Hitachi Solutions delivers this solution to provide holistic monitoring of their organization and to help Retail Banking customers gain meaningful insights into their business that drive actionable results.

Hitachi Solutions - Retail Churn with Advanced Analytics

Hitachi Solutions applies advanced analytics and machine learning for predicting retail churn of customers.

HMB, Inc. - HR Analytics

HMB's Human Resources analytics dashboard provides HR professionals with clear and in-depth data for performing analysis on employee profile data.

Houston Analytics Ltd - People Analytics Platform

Make the analysis of your workforce data easy. By integrating disparate data sets together on an automated basis and forming a synchronized data model, our clients can provide all necessary people analytics insights across their organizations using their preferred BI and Analytics solutions.

iLink Systems, Inc. - Trouble Ticketing Predictions

Telecom Trouble Ticketing Predictions PoC is a cloud based predictive analytics framework that is built to automatically predict resolutions for trouble tickets.

IMPRA - RENOVA-2 Well-being and performance HR Solution

Knowing the emotional well-being of our collaborators is increasingly important as it affects organizations at many different levels. Having a valid measure of emotional well-being throughout the organization represents a competitive advantage and provides the opportunity to make the best decisions at the right time.

Inciper - Azure DevOps Analytics

The solution is to detail the key touch points and measures from various DevOps environments in a single easy to use report. This will provide a key view on PBI’s, RAID’s and their respective totals. Along with understanding the resource management of each project teams and the time spent on tasks from a high level giving the user the ability to drill through to detailed information.

Information Quotient Software Services Pvt Ltd - Accounts Payable Analysis

Accounts Payable Analysis dashboard provides insights that help organizations to streamline workflow automation and strategies for efficient invoice processing and accounts payable process. It helps the personnel to evaluate the accounting and outflow of cash in the organization, also come up with strategies to improve effectiveness and efficiency of processing. At the same time it aids in maintaining the strict control over cash disbursements. The dashboard provides trends of projected cash flow by departments and indicate the number of times an organization pays off its vendors during an accounting period.

Information Quotient Software Services Pvt Ltd - Regulatory Compliance Dashboard

Meeting regulatory compliance obligations and complying with all the requirements of benchmark standards is a must for an organization and can be a significant challenge in adhering to these compliances. Identifying which assessments to perform, evaluating the status, and resolving the gaps can be a very daunting task. Our dashboard helps streamline this process with the new regulatory compliance dashboard. The regulatory compliance dashboard provides holistic view of the compliance status and insight into the applicable compliances for a set of supported standards and regulations.

Intellify Solutions Pvt Ltd - Application Log Analytics

Ready to use & free dashboard which helps Technology Managers and developers to improve app development efficiency, reduce coding errors, improve operational turn arounds, and much more. Intellify provides the dashboard setup guide and Power BI file for free. Connect with us to grab yours now!

Intellify Solutions Pvt. Ltd. - HR Analytics

Intellify’s HR analytics solution is a comprehensive analytics solution that empowers HR professionals with Data-Driven Intelligence to support Strategic Decision-Making. Solution is quick to implement and can be customized to meet the unique needs of any organization. The HR analytics solution provides the insights you need to achieve your HR goals.

Intellify Solutions Pvt. Ltd. - Intellify's Financial Analytics Solution

Interpreting critical Business Financials is now easy with Intellify's Financial Analytics Solution! An Insightful, Scalable and, Secure Financial Analytics solution with 13+ ready to use Interactive dashboards allows decision makers to analyse Financial Data and take Informed Business Decisions.

Intellify Solutions Pvt. Ltd. - Intellify's Lending Analytics Solution (LOS, LMS, Delinquency)

Intellify’s Lending Analytics solution drives Business Decisions based on the data and help you get insights for business-critical decisions. Our ready-to-use solution comprises of 18+ persona specific dashboards tracking 100+ KPIs for 3 major processes- LOS, LMS and Delinquency.

Inviso Corporation - Ambulatory Care Quality Dashboard

Care quality metrics and KPIs aggregated from a hospital/clinic network’s Electronic Medical Records (EMR) system.

Inviso Corporation - Retail Sales Analysis

The Retail Sales Analysis showcase demonstrates the value of Power BI in translating sales data into meaningful business insights for different audiences in the organization.

Inviso Corporation - Timecard Tracking

The Timecard Tracking report allows employees and managers to view the status of their timecard, investigate anomalies and inconsistencies, and ensure timely submission to the accounting department through actionable insights.

IronEdge Group - Technology Asset Lifecycle Report

Struggling to create an accurate budget for your IT assets (computers, servers etc.)? This report is an interactive visualization to quickly and easily create budgets and identify risks in your IT asset fleet.

Iteration Insights - Institutional Analysis Fact Book

The Learner Reporting team at Bow Valley College worked with Iteration Insights Ltd. to create an automated and fully interactive Fact Book that enables users to self-serve on critical business questions in a timely manner.

Jarmany Limited - Regulatory Management Intelligence (REMI) Solution

REMI is a unique data management system which manages your financial regulatory change management & client outreach data in a simplified visual dashboard, meaning you’ll be able to see and track your compliance status more easily. It’s a tool that will give you full confidence in your data whilst allowing you and your teams to more easily see and track your compliance status so you are always in the know, which will ensure you achieve financial regulatory compliance. We can create bespoke user experiences, whereby access levels and how data is displayed is based on your requirements, this provides organisations with the ability to have greater control over their data viewed by function, user and teams.

JourneyTEAM - PowerBI Analytic Solution for Dynamics 365 for Field Services

JourneyTEAM enhanced data analytics and PowerBI solution help Field Service organizations bring data to life. Built on the Microsoft Dynamics 365, the solution bridges the gap for high-level and detailed analytic reporting of Field Services performance. Now company leadership can visualize and analyze data with greater speed, efficiency, and understanding. Easy-to-use dashboards, interactive reports, and compelling visualizations allow you to drill into your field service data and works on ANY mobile device.

Jump Analytics Inc. - Mine Site Safety Analytics - Mining Dashboard

Jump Analytics has designed a Mine Site Data Analytics Solution that captures key Mine site production daily metrics. Information for these metrics are being collected from the various Mine site and Corporate systems. The Mine Analytics Solution is then rolled up to a Corporate Dashboard that is used by the Mine GM and COO of Mine site Operations. These Mine GM Dashboards capture both Operational (production data i.e. Ore tonnes Mined, Milled, Maintenance, Safety etc.) along with Financial (actual, budget, forecast, variance).

Jump Analytics Inc. - Mine Solution for Mining Companies

Jump Analytics has designed a Mine Site Data Analytics Solution that captures key Mine site production daily metrics. Information for these metrics are being collected from the various Mine site and Corporate systems. The Mine Analytics Solution is then rolled up to a Corporate Dashboard that is used by the Mine GM and COO of Mine site Operations. These Mine GM Dashboards capture both Operational (production data i.e. Ore tonnes Mined, Milled, Maintenance, Safety etc.) along with Financial (actual, budget, forecast, variance).

Kaits Consulting Group S.A.C. - Análisis de Ventas E-Commerce

Análisis de Ventas de una empresa de la industria E-Commerce. Con estos reportes, el gerente de ventas e-commerce podrá analizar los indicadores de ventas, utilidad y rentabilidad, además de indicadores propios del negocio como tasa de productos ingresados al carrito y comprados o abandonados, operaciones iniciadas concluidas y abandonadas.

Kaits Consulting Group S.A.C. - Control de Rendimiento de Transportes

Análisis de rendimiento de viajes para una empresa de transporte. Mediante este reporte el gerente de transporte podrá medir el rendimiento de su flota, consumo de galones de gasolina y tiempo de recorrido en los viajes realizados en el año.

Kaits Consulting Group S.A.C. - Data Analytics - Indicadores de empresa High-Tech

Análisis de ventas y suscripciones para una empresa de la industria High-Tech. Mediante este reporte un Gerente de Ventas puede obtener insights sobre cuáles son los clientes, regiones y productos que le generan mayores ingresos. Además, conocer y comparar el porcentaje de clientes nuevos, tasa de renovación, ingresos recurrentes (por suscripción) y tiempo de vida de sus clientes.

Kaits Consulting Group S.A.C. - Data Analytics para Búsqueda y Selección de Personal

Análisis de perfil de postulantes para la búsqueda y selección de personal. Este reporte permite realizar una búsqueda del perfil ideal para el puesto de una manera más interactiva, permitiendo filtrar el banco de postulantes según las características requeridas, medir su compatibilidad con el puesto y, finalmente revisar a detalle los CV seleccionados.

Kaits Consulting Group S.A.C. - Efectividad de Aprobación de Leyes por el Congreso en Perú

Análisis de efectividad del Congreso de la República 2011-2016. Este reporte permitirá analizar el trabajo realizado por los Congresistas en el Perú, en base a las leyes presentadas y aprobadas, conocer estadísticas sobre su trabajo y de su bancada.

Kaits Consulting Group S.A.C. - Mundo Pokemon

Para todos los amantes de Pokemon, este reporte trae un Pokedex que permite conocer las principales características de todas las especies del mundo de Pokemon por tipo. Además, permite observar un ranking por las habilidades de cada uno de ataque, defensa, velocidad y grado de especialidad.

Kiefer Consulting, Inc. - State of California Procurement Dashboard

Since the beginning of 2020, the State of California have awarded $1,223,221,266 in contracts. Our questions were pretty simple: What departments are spending money in the state on IT goods and services? What vendors are winning contracts? What vendors are working with which departments?

KiZAN Technologies - Sales Analytics Solution

A Sales Analytics solution from KiZAN Technologies provides sales managers with a comprehensive overview of the company's sales performance, while supporting in-depth analysis to understand the “why” behind the numbers and derive actionable insights in optimizing product mix, pricing, and marketing activities.

KPI Partners - Finance Module (Accounts Payable)

This solution is the Finance module of KPI Cloud Analytics showcasing Accounts Payables dashboard and report. It is a part of over 150 pre-built dashboards and reports built on Microsoft Power BI technologies that helps customers with modern BI capabilities.

LatentView Analytics Corporation - Deep Dive Analysis on Movie and TV Series

LatentView Analytics - Deep Dive Analysis on Movie and TV Series - This Power BI dashboard is developed for Producers and Content Creators of the Media and Entertainment Industry to understand the performance of Movies and TV series. It is intended to provide a drill down view of business trends to be consumed by Media and Entertainment Conglomerates, Production houses and Distribution companies.

LatentView Analytics Corporation - Digital Lending Lifecycle Analysis for Financial Services

LatentView Analytics - Digital Lending Lifecycle Analysis for Financial Services This Power BI solution on Digital Lending Lifecycle is designed and developed to monitor the performance of e-lending from origination to processing and sheds light on the financing and repayment segments too. This solution also tracks the fraudulent cases along with insights. KPI’s like Applications count, Funded Applications, Decline in applications, Fraud and Dealer wise statistics are monitored using this dashboard. This dashboard helps business stakeholders and managers in the financial services space to assess their operational performance effectively.

LatentView Analytics Corporation - Market Share Analysis & Dashboard for Beauty Industry

LatentView Analytics - Market Share Analysis & Dashboard for Beauty Industry - The Power BI Market Share dashboard is developed for Brand Managers and Campaign Managers to understand the overall performance of various brands across categories and subcategories by LatentView Visualisation CoE Team. This also includes the promotions component and helps businesses to understand the best performing promotions and offer campaigns. With the integration of Power BI’s NLP and NLG features, users can now do deep dive analysis, drill downs and driver analysis on-the-go.

LatentView Analytics Corporation - Retail Store Dashboard

LatentView Analytics - Retail Store Dashboard - This Power BI dashboard is developed for Regional and Store Managers to understand the geographical presence of their stores and their status across owners and partners by LatentView Visualisation CoE Team. With the integration of Power BI’s NLP and NLG feature, users can now do deep dive analysis, drill downs and driver analysis on-the-go.

LatentView Analytics Corporation - Supply Chain Dashboard

This Power BI supply chain dashboard is used to track metrics and KPIs for the supply chain on a single interface or display. Inventory levels, logistics planning, and warehouse activities are monitored using supply chain dashboards.This Includes the orders delivery, fill rate, on shelf availability based on the order status. Order Status is the most important slicer and Fill rate is the most important KPI in this Supply Chain Dashboard. With the integration of Power BI’s NLG feature, users can now do deep dive analysis, drill downs on-the-go.

Lingaro - Customer and Income Dashboard

The dashboard provides quick insights into how different regions are performing. It presents detailed monthly data regarding the number of clients and income values as well as a yearly overview.

Longi Engineering - Dynamics GP Financial Dashboard

Financial Dashboard creation integrating to a Dynamics GP system and associated budgetary data coming from excel.

Magna Data Inc - Retail Sales Analytics: Executive Dashboard

Make important decisions with confidence using Power BI and our Retail Sales Analytics exclusively designed to provide Executive Management a 360° view of Business Sales. Visualize and compare how your business performs over time, for all regions, and how the different product categories offered impact your revenue.

MANAGILITY - Logistics Insights and Optimization

The Managility Logistics Optimization based on Power BI enables organisations with large scale shipping operations to gain valuable insights and improve the process.

MANAGILITY - Agribusiness and Farming Analytics & Planning

The Managility solution for Agribusiness connects either automatically out of the box to typically used accounting systems in farming like xero or can be customised for other ERP system. Using the flexibility of Power BI nearly any data source can be integrated from sensor information to live data and relevant news services.

MANAGILITY - Event & Entertainment Industry Analytics

The Managility Power BI Showcase for Event Analytics based on Power BI enables holistic insights for event and entertainment industry operators. It provides a real time picture that combines financial, operational and marketing results.

MANAGILITY - Financial Planning & Analytics (Acterys)

Overview of Acterys: End to End Data Warehouse Automation, Performance Management & Planning For Power BI, SQL Server and Excel.

MANAGILITY - Financial Planning & Analytics (Acterys)

Overview of Acterys: End to End Data Warehouse Automation, Performance Management & Planning For Power BI, SQL Server and Excel.

MANAGILITY - Financial Reporting & Budgeting for Cloud Based Accounting (Dynamics 365, Xero, QuickBooks)

This Showcase demonstrates how a BI repository alongside a variety of customizable Power BI dashboards, reports as well as planning/budgeting processes can be built with one click using the Acterys Connectors for cloud based accounting systems. Currently supported systems are Dynamics, Xero, QuickBooks and Saasu with additional ones on request.

MANAGILITY - Gym & Fitness Analytics & Planning

Managility Gym Analytics & Planning is an integrated solution that enables gym and fitness operators to gain unparalleled insight into their business and plan for the future. The solution supports the automated integration of data hosted in systems typically used in this space like for example ABC Financial. With a few clicks the user can link one or more clubs into a "one version of the truth" data model and immediately analyse detailed or consolidated results in interactive dashboards.

MANAGILITY - Local Government Solution

The Managility Local Government Solution based on Power BI includes connectors to typically used local government systems for finance, parking and other areas. In addition they include calculation process logic for ratios as well as workflows for planning and forecasting processes with related dashboards and report templates.

MANAGILITY - Power BI Wine Review Analytics

The Managility Wine Review Analytics Power BI templates enables organisations with high volume review data sets to run comprehensive text and sentiment analyses as well as a variety of other relevant factors.

MANAGILITY - Public Company Financials

In this solution we are demonstrating how Power BI can open fantastic new angles for investment analysis like discounted cashflow valuation for listed companies in the United States.

MANAGILITY - Software as a Service (SaaS) and Subscription Analytics & Planning For Power BI

Analytics and planning for Software as a Service (SaaS) and Subscription Management based on Power BI & Acterys

MAQ Software - Interactive Presidential Election Map

Showcase past U.S. presidential election results in an interactive map. Breakdown results by state and project future trends. Allow users to view past elections and predict voting outcomes. Collect user feedback and send it back to a data source.

MAQ Software - Power BI Export Solution

Power BI Export Solution We created a custom visual tool to export Power BI report data to Microsoft Excel and PowerPoint. Out of the box Power BI tools only export individual charts to Excel and simple reports to PowerPoint. Our solution exports entire reports to Excel and PowerPoint, unlocking new potential in Power BI.

Marquee Insights - Marquee Projects

Marquee™ provides quick start business intelligence for Project Online and Project Server. Get your key Project Management dashboards installed and running in 15 minutes..

MCA Connect - Bill of Materials (BOM) Analysis Dashboard

DataCONNECT, built for speed, is the only Dynamics data warehousing solution that enables both detailed drill-down capabilities and almost instant enterprise insight.

MRE Consulting, LTD. - Audix Insights Predictive IT Infrastructure Data Mining

Our Audix Insights™ solution will bring together key data from your organization into a single dashboard. By gathering IT asset information and correlating it with financial information, you will have an unprecedented view of the financial state and health of your IT infrastructure. Your business will not miss a beat.

Neal Analytics - Power BI Usage Insights

Organizations can gain insights into dashboard usage and establish corporate governance policies with Power BI Usage Insights (PBIUI). PBIUI provides organizations with a Power BI dashboard that tracks usage analytics from other dashboards in an organization’s IT environment.

Netrix, LLC - Program Dashboard

Interact with your data through visualizations that provide insight into how well your products are performing. Understand where to focus your time and effort on projects at risk, under satisfied clients, and draw quick correlation between different teams such as project delivery and your support desk.

Nihilent - Climalytics

A powerful weather analytics solution that easily integrates with your company data, turning insights in to high value predictive action.

Nous Infosystems Inc. - Healthcare Provider Dashboards

Healthcare Provider dashboards by Nous Infosystems, a Microsoft managed gold partner, provides clarity and insight into the sales and operations of a healthcare provider facility through interactive dashboards on Power BI. These dashboards can be used as-is or customized to suit requirements.

Nuevora - Customer Value Optimizer

Explore rich insights based on predictive and prescriptive analytics to measure and visualize your customer potential. This solution helps reduce customer churn and identifies cross-sell and up-sell potential for multiple marketing tactics.

Nuevora - Marketing Mix Modeling

Measure, visualize and analyze the impact of your organizations marketing mix on sales. And generate prescriptive scenarios for optimized future marketing spend with Nuevora Marketing Mix Modeling solution for Power BI.

OmniData Insights - Dynamics & D365 Inventory Aging

The OmniData: Dynamics and D365 Inventory Aging set of Power BI Dashboards and Reports are designed to show you the age of your inventory across companies, sites, warehouses and actual SKU’s based on the FIFO inventory management principle.

OmniData Insights - Dynamics & D365 Inventory Analytics

The OmniData: Dynamics & D365 Inventory Analytics - Power BI Model, is designed to unlock key inventory metrics like inventory days, inventory turn and monthly usage from transactional inventory data and present it in a set of easy to use and easy to understand dashboard that can easily be enhanced to meet specific needs.

Onex Group - Sales control tower

By using the Onex Group Sales Control Tower solution built on top of Power BI, you can easily connect to your sales datasets and gain insights into your sales performance, including costs, order quantity, margin, and more. This provides a strong foundation for identifying top-performing markets, products, and categories, all presented in a more interactive and intuitive way than ever before.

Orion Systems Integrators, Inc. - OPM used by Large Client Project

Project Management and Resource Management effectiveness enhanced by a Robust BI Solution for a Large Client using Power BI, SQL Server to manage 1300+ associate work force across 2 Portfolios, 5 major Programs, 60 Projects, 742 tracks, at any given time.

PBI Lab - Sales Agent Performance

The Sales Agent Performance report shows the sales team performance from 2017 to 2019 comparing actual vs targeted sales, slicing the sales data by representative, and also shows specifically where the sales are generated.

PBI Lab - Sales Analysis

This sales analysis report is a high-level visual breakdown of the company’s sales channels (B2B vs B2C), analyzing and highlighting trends in the sales volume, gross margin and profits broken out by product categories, and geographic regions.

Pomerol Partners Ltd - Pharmaceutical Sales Analytics

Pomerol delivers increased revenue, decreased costs and competitive advantage for you, through leveraging data. We partner with executives, managers, and analysts across all business verticals to use data wisely. We deliver value that helps you grow and change with better data-driven decisions and solutions that empower you.

PowerPivotPro - Actuals vs Forecast for Subscription Business

More and more companies are pursuing subscription-based business models. This scorecard solution allows a company to quickly view year to date revenue against plan, use different forecasting assumptions to project full year performance, and drill into pipeline detail. This all-in-one performance view can be used by sales managers evaluating their teams, FP&A professionals doing sensitivity analysis, and executives monitoring the company’s performance as a whole.

Predica - Churn analysis - Don’t lose your most valuable customers

One of the most important challenges facing modern enterprises is dealing with customer migration (churn). The importance of preventing customers' departures is increasing due to the need to meet growing competition on one hand and more and more demanding customers wanting higher quality at a lower price on the other. So, how we can face this challenge? The answer is "churn analysis" with Machine Learning modelling together with customer scoring and segmentation methodologies.

Predica - Measuring the effectiveness of Marketing campaigns

Marketing campaigns are more and more measurable, and therefore more effective. A thorough analysis of the impact of marketing activities on consumer behavior allows effective campaigns to be run at optimal costs. At Predica we decided to take a closer look at marketing campaigns conducted on the Internet. Therefore, we created a tool using Power BI, which is a very simple and transparent way allows us to measure the effectiveness of marketing activities. This tool can become very useful when planning activities in the future; it can also be used during business meetings.

Preferred Strategies - Sales Analysis for JD Edwards

Get real time transparency into your JD Edwards sales information. Sales is a fast-moving business area that requires access to advanced analysis to make effective decisions based on data and gain an advantage over the competition. Not only do you need to find out what happened in the past, but you also need to predict what will happen in the future so that you have a better idea of your organization’s profitably tomorrow.

Prologika - Insurance InSight

Prologika implemented an innovative self-service BI solution for an insurance company. This solution not only has self-service BI capabilities but provides the organization with a “single version of truth”.

Prologika - Supply Chain - Call Center

Prologika designed a Power BI-based solution for a Fortune 50 organization to consolidate data sources and customer service reports and make them available on mobile devices.

RADACAD - Car Accident Report

Insurance companies are always are interested in obtaining detailed reports on the number of accidents, and understanding what type and severity of accidents are most common as well as the most common parts are involved in each type. A visual report helps them make better decisions.

RADACAD - CRM Opportunities and Pipeline Management Solution

The main aim of this report is to provide a holistic perspective in opportunities in a company. This report will help the managers to figure out in which city, team, year they have lost or won opportunities. Moreover, such comprehensive CRM report can be used for any industry which companies employ CRM to manage their opportunities.

RADACAD - Labour Market Analysis

An analysis of employment trends and changes in New Zealand since 2014. It provides an overview on average hourly earnings, and employment status by industry throughout the period.

RADACAD - SL Dynamics Productivity Report for Production Industry

Managers at different levels are interested in tracking their employees’ productivity, which is in combination of billable and non-billable hours. Dynamics SL stores some information about the employs’ time sheets, invoice and so forth.

RBT Analytics - Professional Services

Power BI empowers business analysts and managers of Professional Services with a solution that can provide answers to their questions – quickly, and accurately from a variety of data sources.

Reply S.p.A. - Human Resources Analytics Solution

HR analytics solution by Cluster Reply shows how it is possible to use a single report for many purposes. A general overview of a company workforce, as well as detailed information of a single employee and a detailed analysis of HR processes are all accessible in a simple and highly-navigable report thanks to Power BI. In this way, HR management can easily find useful information and also have a strategic tool useful to make management decisions.

Rightpoint - Marketing and Communications

In this showcase, we highlight how Microsoft Power BI can be used by marketing and communications organizations to measure the performance of their activities across a variety of internal and external channels.

Satori Technology, LLC - NetSuite Data via Satori Reporting

Satori Reporting is the only turnkey NetSuite reporting solution in Power BI. With a fast 2-3 week implementation, you can have your NetSuite data integrated in Power BI along with your other data sources (i.e. Google, SalesForce). Our pre-built reports let you hit the ground running and we also include a way to embed your Power BI dashboards back inside a NetSuite portlet. Additionally, we leverage our own saved search based connector to complete our solution. Satori Reporting helps you more efficiently and effectively run your business.

Saviant Technology Consulting & Software Development Pvt. Ltd. - Saviant Energy Analytics Platform (SEAP)

Saviant Energy Analytics Platform – SEAP, a real-time and predictive business intelligence platform for Water, Gas and Electricity Utilities. Saviant Energy Analytics Platform (SEAP) is designed to encourage energy conservation initiatives and promote consumer awareness, by facilitating intelligent actions and insights from their existing energy distribution and consumption data. The solution is a first of its kind and only Analytics platform for Utilities, built using Azure Platform and Cortana Analytics suite.

scieneers GmbH - In 3 dimensions

As scieneers, we generate economic value for our customers from data in any form. Because we are DRIVEN BY DATA, we apply our expertise primarily in the areas of business intelligence and data science. We also help non-profit organizations create sustainable value for society. With this in mind, our Power BI Solution Showcase includes examples from the three dimensions #businessintelligence #data4good #datascience

Simpson Associates Information Services - Crime Analysis Platform

An analytical solution that looks at the crime statistics within some of the major towns and cities in Yorkshire. Analyse the data by geographical location, time and crime type.

Slalom Consulting - Fitness Band IoT

Slalom has designed an end-to-end solution which allows the fitness device user to display health information on any web browser through a Power BI report. A Cortana-compatible report also allows device users to display a summary view in a live tile on any Windows 10 PC, phone, tablet, or IoT device.

smart BI - Retail Solution

Esta solución de Retail Insights ha sido optimizada para facilitar la navegación a través de varias categorías de informes y páginas de informes. Use los numerosos botones de informe provistos para encontrar rápidamente respuestas a preguntas comerciales importantes. Cambie entre las vistas de informes y descubra las ideas que ayudarán a impulsar su negocio.

Softcrylic - Omnichannel Campaign Explorer

The omnichannel campaign explorer provides a capable toolset for exploring digital campaign performance across channels.

Softelligence - Executive Dashboard for Insurance Carriers

Track vital KPIs specific to the Insurance industry in a convenient visual dashboard designed to facilitate insight through data and accelerate data-driven decision-making for executives, business leaders and beyond: Loss Ratio data, Retention rates, Benchmark Gross Written Premium statistics and breakdown by line of business and yearly variances, Total Exposure as well as metrics related to Policies and Claims. Our plug & play dashboards are built in Microsoft PowerBI and ready to be placed on top of a standard data lake delivered on the cloud with Microsoft Azure. This accelerator can be delivered through a subscription under the Data-as-a-Service model.

Softelligence - Lending and Leasing Risk Management Dashboard

For chief executives in the lending and leasing industry, making data-driven decisions around risk and capital is essential. By using the Lending and Leasing Risk Management Dashboard built in Microsoft PowerBI, leaders in Risk, Finance and Operations and departments can track financial performance in a visual manner and spot key trends shaping the business.

SolidQ - Airline Delays

Use data insights to minimize your airline delays. The SolidQ airline tracker visualizes the data of all the major US airports and airlines. Choose the right airline with the least travel delays with comprehensive and interactive information.

SolidQ - Marathon Statistics

You track your runs, now track your races. Datarace collects data about your run, bike and swim race performance, compares you to people all over the world and then visualizes the results in real-time with Microsoft PowerBI.

SolidQ - SolidQ TSQL Query Analytics

SolidQ T-SQL Query Analytics uses the strengths of Power BI in data visualization to easily show the impact of the queries in your SQL Server databases. SolidQ T-SQL Query Analytics is a tool built for DBAs that will show the behavior of each of the queries processed in your server, which will allow you to focus your optimization efforts on what really matters.

Sonata Software Limited - Retina for Retail

Retina takes POS, customer demographic data to provide actionable insights. Self-service BI enables power users to create custom reports.

SPR Consulting - Predictive Retail Analysis

Intelligently predict which prospective customers are most likely to buy your goods and services based on data from past purchases. The Predictive Retail Analytics dashboard is fueled by Azure Machine Learning models that help take the guesswork out of target marketing and selling by enabling companies to quickly identify and respond to new opportunities.

Stratada - Report Pack for Project Online

Project Online contains critical business data that aligns perfectly with the innovative capabilities in Power BI. The Project Online Report Pack from Stratada demonstrates these capabilities using advanced features and our own custom visuals. Set-up is quick and easy.

Sunrise Technologies - In Process Sales Analysis

Make sure you always know that the value and quantity of your products are moving efficiently through your warehouses with In Process Sales Analysis. Reduce the need for manual reporting. See total dollar amount or quantity of your in-process orders quickly and easily, providing you with real-time visibility, so you can make inventory decisions as quickly as possible.

Sunrise Technologies - Projected Inventory Analysis

Managing inventory over time is critical to meet your upcoming supply and demand needs. You can improve your ability to project your inventory levels based on existing supply and demand and soft allocations with our Projected Inventory Analysis solution. Take the guesswork out of the equation and make sure you always have the inventory you need, when and where you need it.

Sunrise Technologies - Soft Allocation Analysis

Figure out as quickly as possible the status of your demand based on the supply to which it’s pegged. With our Soft Allocation Analysis solution, you can identify on time, late, critically late and unmet demand so you can act immediately.

syscon consulting company mbH - CRM Report

With this CRM-Report the members of your Company gain flexible access to online data. This intuitive/dynamic report with meaningful visualizations is a good example of the power in BI.

Tallan - Healthcare EDI Data & Analytics

This robust visualization of EDI claim and enrollment data provided insurance client with important insights regarding patient activity patterns and ever-shifting needs.

Tecknoworks - Skyline Sales Multiplier

Leverage your own CRM data and our advanced Machine Learning techniques to help your sales reps do whatever is needed to retain customers, grow the business with existing customers and find new sales opportunities.

Teksouth Corporation - Compound Pharmacy Sales

This solution, developed by Teksouth, is centered on sales volume for a large compounding pharmacy with multiple production facilities and a national sales presence. It was developed to give management a quick view of sales and volumes across various dimensions.

Thorogood Associates - Pharmaceuticals Supply Chain Analysis

This solution provides the capability to analyze and assess the supply chain of a global pharmaceutical company. Supply chain managers can yield valuable insights into stock trends by product, supplier or distributor to ensure that the forecasted demand can be met.

Thorogood Associates - Trade Profitability - Achieving a Win-Win for CPG Manufacturers & Retailers

Solution to analyse profitability of a manufacturer relationship with their retail partners, providing insights and forecasts based on internal and external data.

Thorogood Associates - Underwriting Analysis for Global Insurer

This solution provides valuable insights and analysis of losses from insurance claims and empowers business users to identify relevant trends across class of business and leverage underwriting data to make prudent business decisions.

Tiger Analytics - Covid Pandemic Dashboard

The COVID pandemic dashboard allows for automatic storytelling over the pandemic's timeline. This Power BI dashboard solution offers a data-driven approach to assist people make sense of the pandemic with its animated and interactive visuals. The dashboards gives us various analytical view with various dimensions like time period, Country, Continents and metrics like Total Covid cases, Covid Deaths, New cases, New Deaths, overall vaccination rate, numbers of total vaccinated, fully vaccinated, partially vaccinated, doubling time, test Positivity rate, stringency index, Tests conducted, cumulative CFR.

TriFinance | MI&S - MyInsights

MyInsights is a modular reporting solution built in Power BI. It contains pre-packaged and detailed financial, sales, HR and cash reports and can be extended towards your individual needs. It connects to your data sources and reports your figures fast, even when dealing with multiple legal entities and different currencies. Since it is built up starting from real life business requirements, it is source independent and can be linked to every source system.

TrueCue (a division of Concentra Analytics) - People Analytics

Our integrated People Analytics solution, developed for Power BI, enables senior management and HR professionals to answer questions quicker, and make more effective data-driven workforce decisions.

TrueCue (a division of Concentra Analytics) - Sales Forecasting

The Sales Forecasting solution employs visual analytics best practices to efficiently display and share sales forecasting outputs , powered by machine learning and predictive analytics.

UB Technology Innovations, Inc. - Financial Reporting and Analytics Solution

Financial Reporting and Analytical Solution (FRAS) helps with in-depth portfolio analysis and gains insights on the portfolio’s performance. Fueled by Power BI, this interactive dashboard enables Portfolio Managers to gain insights into new opportunities and differentiate the investment strategies to grow assets in the financial industry. FRAS dashboard enables Streamline portfolio analysis which provides in gaining efficiency, accuracy and insights of portfolio’s performance and ratings which are key for investment decision making

UB Technology Innovations, Inc. - Health Insurance Claim Analytics

Health insurance providers can stay informed with UBTI’s interactive dashboard. Just scan the charts with your pre-selected metrics to identify opportunities and risks. Strategically managing claims, premiums, and fraud has never been easier.

UB Technology Innovations, Inc. - Healthcare Analytics

Healthcare Analytics is a plug and play solution that turns your mountain of data into useful information. Powered by modern business intelligence, you can now instantly check up on the health of your operations with real-time insights on claims, referrals, and patient analytics.

UB Technology Innovations, Inc. - Shipping Terminal Analytics Solution

UB Technology Innovation’s (UBTI’s) Terminal Analytics is a ready-to-use plug & play solution. The solution empowers decision-makers to quickly understand and analyze the time taken and the cost incurred for the different activities of the maintenance & repair in the shipping industry. The modern analytical solution also enables the managers to analyze the key performance measurement parameters of Terminal Maintenance & Repair like mean time to repair, downtime, asset availability and so on, and helps the decision-makers to monitor the performance before and after the execution of the preventive and corrective action plans

UB Technology Innovations, Inc. - TFS - Project Management Analytics

UB Technology Innovation’s (UBTI’s) TFS Analytics Solution is a ready-made plug & play TFS Project Management tool crafted to bring complete 360-degree analysis on all projects managed by the organisation. Our analytical solution enables management teams to quickly find and bring the areas of performance lagging, quality and Maintenance backlog into light. The TFS Solution also includes reports for the managers to understand current resource allocation & planning and manage many projects easily using the capacity by resource reports.

US Medical IT LLC - Healthcare Analytics

US Medical IT implemented Healthcare Analytics solution to answer our client needs to understand patient volume, staff attendance, marketing investment ROI, case volume & expense budgeting, and ePHI breach prevention.

UST - Hospital Management Dashboard

Hospitals & Health Care Systems gather tons of information ranging from medical records and departmental data to operational and financial data through different sources in various formats. To develop a successful strategy from this data, UST has built a real time dashboard for small and mid-size hospitals.

Valorem Reply - UI/UX Meets Advanced Analytics

Realize the value of your data rapidly. Together with Microsoft, Valorem Reply brings business visionaries together with visual storytellers and data experts with the goal of binging data to life. After all, data is only as good as user adoption.

Visionet Systems Inc. - VisiAnalytics for Apparel

VisiAnalytics for Apparel is a cloud-hosted BI and Analytics platform that provides insights to critical insights to help business decision makers make the right decisions based on the facts. In addition to the pre-built reports and dashboards, it provides a comprehensive set of dimensions and measures for self-service BI.

Visionet Systems Inc. - VisiAnalytics for Grocers

VisiAnalytics for Grocers is a cloud-hosted BI and Analytics platform that provides insights to critical insights to help business decision makers make the right decisions based on the facts. In addition to the pre-built reports and dashboards, it provides a comprehensive set of dimensions and measures for self-service BI.

Visual BI Solutions - Lens

Visual BI Lens provides an in-depth view of your Office 365 Power BI activities across workspaces, dashboards, reports and users. Office 365 tenant administrators can leverage this solution to track the consumption and usage of trial licensing, including visibility into the impact of trial license expiration for users and their reports. Power BI Gateway administrators and report owners are provided tailored views that show dataset refresh status and system health for the items they own.

Visual BI Solutions - Oil and Gas Executive Scorecard

Visual BI's Oil and Gas scorecard brings together information used in measuring production effectiveness across established benchmarks.

Visual BI Solutions - Planner at a Glance

Visual BI’s Planner at a Glance provides a high-level visual heat map of your tasks and respective categories across Microsoft Planner. It is perfect accompaniment to providing a visual of Planner task lengths that have been assigned to a category.

Vizion Solutions - Corporate Sales Reporting for Decision Makers

The Corporate Sales Reporting Scorecard is one way we help CEO’s and Decision Makers monitor the pulse of their business and gain insights - QUICKLY. This design gives a CEO a high-level look at what is happening with the business and how things are trending versus budget and last year. We collaborate with the client and determine "what metrics are important to them and what are the 5 things they want to know at the start of each day,". From there, we customize the solution and tell a story with their data so that in 3-5 clicks we provide insights that they can automatically take action on or simply rest easier knowing their business is performing as expected.

Vizion Solutions - Manufacturing Scorecard

The Manufacturing Scorecard is how we help our clients monitor productivity and efficiency. This gives an Operations Manager a high-level look at performance the previous day by shift and where things are tracking for the month and year. We start by asking “what are the 5 things you want to know at the start of each day”, and customize the solution from there.

Vizion Solutions - Sales Manager Scorecard

The Sales Manager Scorecard is one way we help our clients monitor the pulse of their business. This design gives a Sales Manager a high level look at what happened with the business the previous day and where things are tracking for the year. We start by asking "what are the 5 things you want to know at the start of each day," and customize the solution from there.

VNB Consulting Services - Power BI Law Firms Analytics

VNB Power BI Law Firms Analytics is a knowledge management Business Intelligence tool to interpret Law Firm statistics to manage and grow practices, while supporting the services teams and Firm's initiatives to make that happen efficiently and effectively.

VNB Consulting Services - Power BI Education Insights

VNB's Education Insights content pack for colleges, universities and other education systems is based on most commonly requested KPIs focussed on categories that help in providing world class education and facilities.

VNB Consulting Services - Power BI Healthcare Insights

VNBs Power BI content pack for Healthcare Analytics will assist all size healthcare organizations in getting appropriate insights into single or multiple facilities, patients, departments, clinical records, revenue etc. to be able to react and provide good patient support system while help grow the organization.

VNB Consulting Services - Power BI HR Insights

VNB’s Power BI content pack for HR is a pre-built solution with most commonly used KPIs for human resources.

VNB Consulting Services - Power BI Non Profit Analytics

VNBs Power BI content pack for Nonprofit Analytics will enable nonprofit organizations to quickly consolidate data from different standard and non-standard formats and provide enhanced visibility into life cycle of the beneficiaries, actionable insights into incidents, properties and donation etc.

Voiceback Analytics Pvt. Ltd. - Business Decision Making Assist in post COVID recovery

As economy recovers after the pandemic, business decisions would become difficult as the past organisational data becomes meaningless. The sales trends of last year cannot be used as a benchmark. The recovery itself would be slow and patchy and some regions / countries would continue to be affected by COVID. And Then there would always be a risk of a 3rd wave or a new variant emerging to create uncertainty. Our Recovery Pathway Report, connects with multiple available data sources on economic trends, pandemic trends, currency trends, community mobility trend to continuously evaluate and show you the oncoming trends . It would help you see a trend before it emerges and help you take a quicker & better decision.

walkerscott - Marketing Analytics

Optimize your marketing effectiveness This solution is designed to enable marketing managers to easily analyse their online and offline marketing effectiveness in a sophisticated manner. It is customized for a global FMCG company but can be branded or configured to your specific industry, function and team structure.

Western Computer - Inventory Management

Western Computer's custom dashboard highlights your organization's inventory management to help you answer key questions such as: How can I see how my item is turning? What is the inventory value by location? What are my top 10 highest turning items?

Western Computer - Vendor Performance

Western Computer's customer dashboard highlights your organization's vendor performance to help you answer key questions such as: What is my average on-time ratio? Which vendor has the highest on-time ratio? Which vendors deliver POs late? How can I identify vendors with poor performance?

Wicresoft North America Company Limited - Telecommunications

For one of the largest Internet service providers in the country, engineering is critical to success. Wicresoft has helped a national Internet service provider use Power BI to deliver dynamic and impactful insights across their commercial engineering processes.

Wipro Ltd - Distance to Churn

The distance to churn predictive solution helps identify WHEN the customers are likely to churn in an open-ended logical timeline (not infinity) and to retain ‘valued’ customers by generating a long-time foresight on their possibility of churn. A predictive model identifies the characteristics/indicators of churn (silent/explicit) and a customer level predictive score across a timeline demonstrates the likelihood of churn at different period, identifying the threshold.

Wipro Ltd - Silent Attrition Prediction Model for Retail Banking

The Silent Attrition Prediction Model for Retail Banking was developed to identify the customers likely to churn silently within the next x months, to help retain valuable customers and to arrive at a foresight driven targeting strategy to generate better ROI.

WithumSmith+Brown - Professional Services Inside Sales

Real-time, dynamic reporting and analytics for B2B inside sales accelerated with Power BI; created for a professional services company in the technology sector.