เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
01753 314995
info@acuvate.com

Acuvate Software Ltd.

Acuvate is a global player in next-generation digital services and consulting.

We enable clients across the globe to steer their digital transformation strategy with Data & AI.

 

Acuvate is a Microsoft Gold Partner in Data & Analytics with over 15 years of experience.

We are a leading provider of data and analytics solutions based on Microsoft Modern data platform.

We have expertise in technologies such as Power BI , Azure Synapse Analytics , Azure Data Factory, Azure Databricks,

Azure Data Lake Storage, Azure Data lake analytics , Azure Analysis Services, Azure SQL Data warehouse(Synapse).


We have enabled our customers make informed decisions based on data with our Power BI Service offerings which include

 • Consulting for setting up Power BI Center of Excellence.
 • Enable Enterprise data analytics with Synapse and Power BI.
 • Driving adoption of Power BI for a greater ROI.
 • Performance optimization of Power BI reports and Dashboards.
 • Streaming and Embedded analytics with Power BI for real time insights.
 • Leveraging AI and Auto Machine Learning features in Power BI.
 • Modernize legacy reporting with Self-service analytics using Power BI.

 

We start off with data discovery workshop to understand your data maturity and propose solution to drive value with data.

We also provide managed services for regular support and data maintenance.

Our Microsoft certified data analysts would help you with

 • Telling your data story with the right visuals,
 • Implement Power BI best practices ,
 • Train your business users on advanced Power BI with workshops ,
 • Develop custom visuals using D3.JS and other technologies,
 • Data Modeling and data transformation enabling self-service analytics,
 • Improve your data governance and data quality.

To know more write to us at info@acuvate.com


ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม