เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+35929600030
powerbi@adastrabg.com

Adastra Bulgaria

Adastra Bulgaria is a European-based globally recognized IT services and consultancy company. We enable business digitalization through tailored solutions in the domains of Cloud, Information Management, RPA, Managed Services, Business Intelligence, and Enterprise Application Development.

Adatsra’s Bestshoring Delivery Мodel provides the best blend of onsite, nearshore and offshore engagement to get tailored End-to-End enterprise solutions delivered with speed and agility. 

Merging the best out of traditional nearshore and offshore delivery helps our customers establish common frameworks, enforce best practices, speed up innovation, and streamline process handovers for round-the-clock global coverage by our delivery hubs.

The geographical diversity of our delivery hubs network helps diversify operational and delivery risk, and gain greater management flexibility, while enabling our highly skilled consultants to cooperate on day-to-day matters.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม