เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
877-514-9180
sales@agilethought.com

AgileThought

AgileThought provides premier Power BI consulting and implementation services utilizing the latest Microsoft technologies to drive real business value and create insights and visualizations that organizations use to make critical business decisions.

Microsoft Gold Competencies: 
  • Data Analytics
  • Cloud Platforms
  • DevOps
  • Application Development

Client Project examples (entire data warehousing lifecycle): 

  • Architecting a Power BI solution to establish secure collaboration and simplify report sharing with Power BI Pro, Premium and Embedded solutions.

  • Using Azure Analysis services to ensure scalability with large and complex data models, while centralizing all business logic in a standard semantic model 

  • Establishing a data extraction, transformation and loading (ETL) process—along with an auditing and notification framework—using SQL Server Integration Services (SSIS), Azure Data Factory (ADF) and Power BI Data Flows to extract and transform data for traditional and modern data warehouse, data lake and reporting solutions.

  • Modeling the data to improve query performance, enable drill-down and drill-through analysis and enforce role-level security.


ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม