เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
00491752912648
s.letz@anywhere24.com

Anywhere.24 GmbH

Visualisieren Sie Ihren Erfolg

Power BI ist ein Business-Intelligence-Dienst, der Ihre Geschäftsdaten aus Office 365 auswertet sowie visualisiert, und der es ermöglicht, Erkenntnisse zu teilen und intuitiv zusammenzuarbeiten. Microsoft Power BI für Office 365 stellt eine organisationsweite Self-Service-Infrastruktur für Business Intelligence (BI) zur Verfügung, die gemeinsame Verwendung von Excel-Arbeitsmappen, Onlinezusammenarbeit und IT-Infrastruktur in einem umfassenden Gesamtangebot zusammenführt.

Power BI besteht aus einem Set an cloudbasierten Diensten und arbeitet nahtlos mit Excel zusammen.


Self-Service-Features von BI in Excel:

  • Power Map: Untersuchen von und Navigieren in Geodaten auf einer 3D-Karte in Excel
  • Power Query: einfaches Erkunden von und Verbinden mit Daten aus öffentlichen und Unternehmensdatenquellen
  • Power Pivot: Erstellen eines anspruchsvollen Datenmodells direkt in Excel
  • Power View: Erstellen von Berichten und analytischen Ansichten mit interaktiven Datenvisualisierungen

Power BI für Office 365

  • Power BI-Websites: Freigeben und Anzeigen von sowie Interagieren mit Berichten auf diesen Power BI-Websites für die Zusammenarbeit
  • Power BI Fragen und Antworten: Verwenden von Abfragen in natürlicher Sprache zum Auffinden und Untersuchen von sowie Berichten über Ihre Daten
  • Abfrage- und Datenverwaltung: Freigeben und Verwalten von Abfragen und Datenquellen sowie Anzeigen von Analysen der Abfragenutzung
  • Power BI-Windows Store-App: Anzeigen von Berichten unterwegs mit der Power BI-App

IT-Infrastrukturdienste für Power BI ermöglichen die Ausführung von Power BI in Ihrer Organisation und ermöglichen es IT-Mitarbeitern, Power BI-Dienste bereitzustellen, zu verwalten und abzusichern.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม