เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+33766017602
info@blueskydata.biz

BlueSky Data

Building on many years of both classic BI development and consulting, Azure operation and development as well as having worked with Power BI from the very beginning we've developed our primary product Power BI Governator that enables you to get a full overview of how your Power BI platform is being used. In addition to usage data we provide a full inventory of all your content as well as relevant data about the actual users. Everything is delivered as a finished Power BI report with options to do your own modifications specific to your organization.

Everything runs entirely in Azure in a fully secure environment but Power BI Governator can also run in your own tenant and adhere to any requirements you have in terms of naming conventions, deployment procedures, security etc.

Our consulting services are centred on best practices for building, maintaining or expanding your Power BI platform, including how to handle source control, configuration and setup of all related components and how to setup a proper governance framework including design of processes and procedures for handling your data and analytics content.

In addition to being experts on everything Power BI related we can also assist with advising on architecture design involving but not limited to ADF, ADLS, AAS, SSIS, CosmosDB, Azure SQL (and DW) including how best to design for optimal security and compliance. ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม