เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
479-321-3977
cquiring@epmstrategy.com

EPM Strategy

EPM Strategy is a company devoted to its customers and is enthusiastic about Business Intelligence and Project Management. We help customers become successful in their work and assist them in discovering how their data can help them make better decisions faster. By using Microsoft Power BI, we help organizations understand their data and use it to make business decisions from the daily routine work needs to forecasting and strategic decision making.

EPM Strategy is an organization made up of individuals with experience, certifications and credentials from Microsoft in relation to Microsoft Power BI. EPM Strategy has helped organizations in all aspects of Power BI – from helping with a single report, to Power BI installation (online or Report Server), to internal training and migration from other data systems to Power BI.

We are practitioners in the methodologies and standards that are considered best practice. As Microsoft Partners, we stay current with the many changes within Power BI but we also stay current with Business Intelligence trends. We have the knowledge and background in standard methodologies but also have years of practical experience which allows our experts to customize an approach to getting the best visual representation of your data.

EPM Strategy also has a Project Management background so we approach our work in Business Intelligence with Power BI from a relaxed but organized method. Most of our individuals also have experience and credentials from the Project Management Institute (PMI) including the Project Management Professional (PMP) certification and the Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) certification.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม