เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
07517 777 259
alan@revelatorit.co.uk

Revelator IT Ltd

We have been providing small to medium sized business with expert consultancy around Microsoft data products since 2003. From 2015, we have been focusing heavily on Power BI and Azure, and have implemented it in a number of retail companies with great success. Our goal is to understand your problems, aid your company in becoming more data-driven and get your users excited about data! Our expertise also covers Azure technologies such as SQL Database, Data Lake, Data Factory and Databricks, as well as on-premise SQL Server, including SSIS and SSAS.

Our analytics services include:

  • Data Storytelling - Helping clients create compelling reports and dashboards in Power BI
  • Automation - We build robust data pipelines to get data to your users quickly and accurately
  • Training - Let us get your users up to speed and confident in using Power BI, we want everyone to be a Power User!
  • Moving up from Excel - We love Excel, but know that many companies struggle with unwieldy workbooks that take a lot of time to update. We have vast experience in moving these to Power BI and taking the load off your team

We have also been involved in a number of ERP implementations, including Dynamics 365 and Dynamics AX, and have a great understanding of how to get added value from these systems using Power BI.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม