เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
(612) 338-2633
info@softcrylic.com

Softcrylic

Softcrylic specializes in partnering with our clients to establish robust and transformative self-service BI.  Effective Business Intelligence processes data from every touchpoint and extracts valuable insights from the convergence of data previously siloed across diverging platforms. 

 

Softcrylic offers solutions at every level:  from implementation to architecture to visualization to value realization.  Our expertise focuses on solving the Bermuda Triangle of data:  incorrect insights, missing data, and unused data to create thorough, optimized, and beautiful reporting 
 
We offer the following services, all or in part, to digitally transform your business: 

 

 • Discovery 
  Determine available data resources, state of existing reporting, identify principals on internal teams, and conduct kick-off discussions with your team to establish goals and establish milestones for the delivery of objectives.  
   
 • Exploratory Analysis 
  First contact and Initial analysis of datasets. 
   
 • Reporting Architecture 
  Specification and implementation of optimal infrastructure for Data Science and Reporting. 
   
 • Data Prep 
  Data acquisition, ingestion, ETL/ELT, modeling, dimensioning, schema architecture, or even taxonomy for unified data architecture.  
   
 • Business Requirements 
  BA teams will meet with your business stakeholders to determine the end-to-end requirements and business rules for presentation. 
   
 • Report Design 
  Mock-up report approach on pre-production data and confirm sign off on report design. 
   
 • DataMart Construction 
   Automated and offshore processes for the ingestion of data sources into a reporting schema, including transformation and alignment of disparate data sources. 
   
 • Report Optimization  
  Data modeling and logical optimization to deliver best-possible performance. 
   
 • Functional Report Review 
  User Acceptance Testing ahead of full production delivery. 
   
 • Production Reporting 
  Full report evaluation on production data, with internal QA teams, QA with consumers or clients.  
   
 • Training 
  Train internal analytics teams on reporting datasets and reporting techniques to provide self-sufficient internal teams progressing to fully data-driven business.  

 • Distribution  
  Omnichannel delivery of reporting content to consumers across devices and platforms for always-visible insights. 

 

Softcrylic will engage any or all of these processes to provide effective and transformative Business Intelligence for your enterprise. 

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม