เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
206-350-1135
success@stratada.com

Stratada

We offer a free consultation in order to gain insight into your business requirements, data sources, and goals.  The consultation will provide us with a rough sketch of the scope of work required.

Once we have a good working knowledge of your business, types of data sources, and your overall goals, we will start brainstorming on the best approach to meeting your data analytics needs.  This is where we hash out the prerequisites for the next step, such as optimizing data sources, compiling key metrics, and discussing the best way to visualize your data.

With the approach defined, we can go about importing, cleaning, and transforming your data.  This is the necessary prep work for streamlining the report development process.  If the data is cleaned and properly modeled, then the visualization process is that much easier.

Next comes the real the data analytics.  This is where we write DAX formulas that will be fed into your report visuals.  We will use data visualization best practices to ensure that your reports are easy to navigate and interpret.  We’ll choose the right visual for the desired insight - or we'll create new custom visuals to better fit your needs.  We like to think a little outside-the-box while we’re at it, too.

We continually work with you to update existing reports or develop new reports as needed.  Our team will be your team, working together to ensure continued business success.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม