เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
(714) 912-1642
simson@ubtiinc.com

UB Technology Innovations, Inc.

UBTI has been serving clients since 1996 and has offices in the United States and Asia Pacific. Fueled by Power BI, our plug-and-play solutions allow you to easily monitor the metrics that matter, without having to track down information.

Turn your stockpile of scattered data into an asset. Our technology consultants can integrate your silos of data into a central dashboard so executives can make well-informed decisions much faster. Just point and click for drill down details or to generate reports with dynamic charts.

As a Microsoft Partner in Data Analytics & Business Intelligence, we have the expertise to implement the ideal solution for your needs. Take advantage of predictive and prescriptive analytics and review “what-if scenarios.” Our solution accelerators allow us to have you set up in no time, and at a much lower expense.

Embrace big data and increase revenue. Contact us today for a free consultation.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม