A Microsoft Power BI API termékre vonatkozó Feltételek

Köszönjük, hogy a Power BI programozási felületét (a továbbiakban „API”) használja. A jelen szolgáltatási feltételekben a Power BI API-ra, annak bármely frissítésével, átdolgozásával, helyettesítőjével és az Ön által vagy az Ön számára készített bármely másolati példányával együtt Microsoft „Power BI API”-ként hivatkozunk. A jelen dokumentum egy Ön és a Microsoft Corporation (a továbbiakban „Microsoft”) között létrejött szerződés. A Microsoftra helyenként a „mi” szóval, illetve annak ragozott formáival hivatkozunk. Azzal, hogy Ön használja a Power BI API-t, Ön elfogadja a jelen szolgáltatási feltételeket (a továbbiakban „API Feltételek”), valamint a Power BI és a hozzá kapcsolódó alkalmazások (a továbbiakban „Power BI Szolgáltatás”) használatát szabályozó Power BI Szolgáltatási Szerződést vagy adott esetben más alkalmazandó szerződéseket (a továbbiakban együttesen a „Szerződés”). Amennyiben ellentmondás áll fenn a jelen API Feltétek és a Szerződés között, a jelen API Feltételek az irányadók.

A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy időnként frissítse vagy módosítsa a jelen API Feltételeket és bármely hivatkozás útján azok részét képező dokumentumot. A Microsoft úgy módosíthatja a jelen API Feltételeket, hogy közzétesz egy új verziót. Az, hogy Ön a Power BI API-t egy ilyen módosítás után használja, azt jelenti, hogy Ön elfogadja az adott módosításokat.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy nem nyújtunk szavatosságot a Power BI API-ra vonatkozóan. Az API Feltételek is korlátozzák a Microsoft felelősségét. Ezeket a feltételeket a 10. és a 11. szakasz tartalmazza; kérjük, figyelmesen olvassa el őket.

1. Hozzáférés a Power BI API-hoz.

A Power BI API használata érdekében Önnek rendelkeznie kell Power BI-előfizetéssel, és regisztrálnia kell az alkalmazását az Azure Active Directory-ban. A Power BI API dokumentációjában leírtaknak megfelelően Önnek meg kell adnia az Azure Active Directory-tól kapott ügyfél-azonosítót; a Microsoft blokkolni fogja az érvénytelen ügyfél-azonosítójú kéréseket. A Power BI adatai és formátuma felett kizárólag és teljes mértékben a Microsoft rendelkezik.

A Microsoftnak jogában áll, hogy saját belátása szerint bármikor és bármilyen okból visszautasítson a Power BI API használatára irányuló bármely kérést. A Microsoft nem tartozik felelősséggel Önnek semmiféle olyan kárért, amely a Microsoftnak abból a döntéséből származik, hogy elutasított egy ilyen kérést.

2. Licenc alapján történő használat és korlátozások.

A Power BI API a Microsoft tulajdona, és a Microsoft azt önnek az egész világra kiterjedően (az alábbi korlátozás kivételével), nem kizárólagosan, az allicencbe adás kizárásával licencbe adja a jelen feltételek és kikötések rendelkezéseinek megfelelően. A jelen API Feltételek meghatározzák a jogszerű használat fogalmát a Power BI API, annak összes frissítése, átdolgozása, helyettesítője és a Power BI API Ön által vagy az Ön számára készített bármely másolati példánya vonatkozásában. A Microsoft fenntart minden itt Önnek kifejezetten át nem engedett jogot.

·         a. Licenc. A Microsoft a jelen API Feltételek által tartalmazott feltételeknek és kikötéseknek megfelelően nem kizárólagos, allicencbe nem adható jogot ad Önnek arra, hogy a Power BI API-t az Ön alkalmazásainak fejlesztéséhez, teszteléséhez, terjesztéséhez és támogatásához használja.

·         b. Védjegyek használata. Ön a Microsoft kifejezett írásos hozzájárulása nélkül nem használhatja a Power BI védjegyeit és emblémáit.

c. Sebességkorlátok és adatmezőkre vonatkozó korlátozások. Ön tudomásul veszi, hogy sebességkorlát és az alkalmazásonként vagy a Power BI API-t használó szolgáltatásonként megjelenő adatmezőkre vonatkozó korlátozás van érvényben, és Ön vállalja, hogy mindig betartja a sebességre és az adatmezőkre vonatkozó korlátozásokat. A sebességkorlátokat és a korlátozásokat a Power BI API dev.PowerBI.com webhelyen elérhető dokumentációja ismerteti. Ezeket a sebességkorlátokat és korlátozásokat a Microsoft saját belátása szerint időnként módosíthatja; ezek a módosítások közzétételükkor azonnal hatályba lépnek. A Microsoft saját belátása szerint korlátozhatja a következőket: (i) azt a sebességet, amelyen a szolgáltatás, illetve annak bármely részhalmaza meghívható, (ii) az egyes szolgáltatási fiókok számára rendelkezésre bocsátott tárterület nagyságát és/vagy (iii) a szolgáltatásba feltölthető, illetve abból kiszolgált egyes tartalomszegmensek hosszát (az előzőekben felsoroltak mind a „Szabályozás” különféle formái). A Microsoft ezt a Szabályozást globálisan, az egész Power BI API-ra vonatkozóan, felhasználónként, vagy bármilyen egyéb alapon érvényesítheti. Ön nem próbálhatja meg megkerülni a Szabályozás betartatása érdekében bevezetett egyetlen technikai intézkedésünket sem, továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy az olyan programozási módszerek, amelyeknek célja a sebességkorlát túllépése vagy ledöntése (ideértve az adatok gyorsítótárának fenntartását is), a jelen API Feltételek megsértésének tekintendők.

d. Módosítások. A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy a Power BI API egymást követő több verzióját is kibocsássa, és hogy megkövetelje, hogy Ön mindig a legfrissebb verziót szerezze be és használja. Amennyiben egy módosítás elfogadhatatlan az Ön számára, akkor kérjük, hagyjon fel a Power BI API használatával. Ha továbbra is eléri és használja a Power BI API-t, az azt jelenti, hogy Ön elfogadta a módosításokat.

e. A szolgáltatás korlátozásai és feltételei. A Power BI API és ügyfeleink védelme, illetve a jelen API Feltételek megsértésének elkerülése érdekében bizonyos technológiákat és egyéb módszereket is alkalmazhatunk. Ilyen eszköz lehet például a kéretlen üzenetek megakadályozását és a biztonság növelését szolgáló szűrők használata. Ezek az eszközök meggátolhatják vagy megszakíthatják a Power BI API Ön általi használatát, de Ön nem kerülheti meg, illetve nem próbálhatja meg kijátszani vagy kikapcsolni az ilyen technikai vagy egyéb eszközök egyikét sem.

3. Tulajdonjogok.

·         a. A Microsoft jogai. Az API Feltételekben a „Szellemi Tulajdonjogok” kifejezés a szabadalmi törvény, a szerzői jogra vonatkozó törvény, a félvezető lapkák védelmére vonatkozó törvény, a személyhez fűződő jogokra vonatkozó törvény, a kereskedelmi titokra vonatkozó törvény, a tisztességtelen verseny tilalmára vonatkozó törvény, a nyilvánossághoz fűződő jogokra vonatkozó törvény, a személyi adatok védelmére vonatkozó törvény által időről időre biztosított bármely és összes olyan jogot, továbbá bármely és az összes jogvédelemmel kapcsolatos olyan jogot jelenti, azok bármely és összes alkalmazásával, megújításával, bővítésével és visszaállításával, amelyek jelenleg és a jövőben az egész világon érvényben és hatályban vannak. Ön és a Microsoft vonatkozásában Ön tudomásul veszi, hogy a Microsoft vagy annak licencbe adói a tulajdonosai a Power BI API-beli, valamint a Power BI API összes kimenetebeli (kivéve az Ön által kifejlesztett bármely olyan szoftverösszetevőt is, amely önmagában nem tartalmazza a Power BI API-t vagy Power BI API bármely kimenetét vagy végrehajtható fájlját) és az azokra vonatkozó összes jognak, jogcímnek és érdekeltségnek, nem korlátozó jelleggel ideértve az összes Szellemi Tulajdonjogot is, tudomásul veszi továbbá, hogy Ön nem szerez semmilyen jogot, jogcímet vagy érdekeltséget a Power BI API-ban vagy arra vonatkozóan, kivéve, ha az API Feltételek ettől kifejezetten eltérően rendelkeznek.

·         b. Megkülönböztető jelzések; Jogi Nyilatkozatok. A Power BI API-n keresztül Önnek adott képek a Microsoft és a Microsoft partnereinek védett neveit, védjegyeit, szolgáltatási jegyeit, emblémáit, tartományneveit és egyéb megkülönböztető márkajellemzőit tartalmazhatják. Ön nem törölheti ki és semmilyen módon nem változtathatja meg ezeket a védett neveket, védjegyeket, szolgáltatási jegyeket, emblémákat, tartományneveket és egyéb megkülönböztető márkajellemzőket. Ön vállalja, hogy megtartja, és nem távolítja el, nem módosítja, nem fedi el és nem változtatja meg a Szolgáltatáson keresztül biztosított semelyik képen található egyik hivatkozást vagy nyilatkozatot sem. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen Jogi Nyilatkozatok kiegészítik a Power BI API-ra vonatkozó API Feltételeket.

·         c. A Digitális Millennium szerzői jogi törvény (Digital Millennium Copyright Act). A Microsoft – irányelvével összhangban – válaszol a Digitális Millennium szerzői jogi törvény (Digital Millennium Copyright Act – a továbbiakban „DMCA”) rendelkezéseinek eleget tevő, állítólagos jogbitorlást bejelentő értesítésekre. Útmutatásért és további tájékoztatásért olvassa el a TOU „A DMCA-val kapcsolatos értesítés” című szakaszát.

4. Magatartási szabályzat.

·         Ön vállalja, hogy a Power BI API használata során Ön a felelős a saját magatartásáért és tartalmáért, valamint ezek bármiféle következményeiért. Ön vállalja, hogy a Power BI API-t kizárólag jogszerű és helyénvaló célok érdekében és a jelen API Feltételeknek és bármely alkalmazandó szabályzatnak vagy útmutatásnak megfelelően használja.

·         a. Megfelelő magatartás. A Power BI API használata és alkalmazások fejlesztése során Ön köteles:

·         betartani a törvényeket,

·         betartani az általunk adott magatartási szabályzatban és egyéb értesítésekben előírtakat;

·         titokban tartani a szolgáltatási fiókokhoz tartozó összes jelszót;

·         azonnal értesíteni bennünket, ha a Power BI Szolgáltatással és a Power BI API-val kapcsolatos biztonsági résről szerez tudomást.

·         b. Tiltott használat. A Power BI API használata és alkalmazások fejlesztése során Ön:

·         nem rágalmazhat, nem gyalázhat, nem zaklathat, nem üldözhet, nem fenyegethet másokat, illetve nem sértheti mások törvény adta jogait (például az adatvédelemhez és a nyilvánossághoz fűződő jogait);

·         nem tölthet fel, nem tehet közzé, nem küldhet el e-mailben és nem továbbíthat vagy tehet elérhetővé más módon semmilyen nem helyénvaló, rágalmazó, jogsértő, obszcén vagy törvénysértő tartalmat;;

·         nem tölthet fel, nem tehet közzé, nem küldhet el e-mailben és nem továbbíthat vagy tehet elérhetővé más módon semmilyen olyan tartalmat, amely bitorolja bármelyik fél szabadalmát, védjegyét, szerzői jogát, kereskedelmi titkát vagy egyéb tulajdonjogát, kivéve, ha Ön a jogok tulajdonosa, vagy ha Ön az ilyen tartalom közzétételére engedéllyel rendelkezik a jogok tulajdonosától;

·         nem tölthet fel, nem tehet közzé, nem küldhet el e-mailben és nem továbbíthat vagy tehet elérhetővé más módon piramisjátékra ösztönző üzenetet, lánclevelet és bomlasztó reklámot vagy hirdetést, továbbá semmi olyan egyéb dolgot, amelyet törvény, a jelen API Feltételek vagy bármilyen alkalmazandó szabályzat vagy útmutatás tilt;

·         nem használhatja a Power BI API-t semmilyen olyan termékkel, szolgáltatással vagy anyaggal együtt, illetve semmilyen olyan termék, szolgáltatás vagy anyag támogatására, amely a következők egyike, amely a következőket támogatja, vagy amely használatának elsődleges célja a következőkkel folytatott kereskedelem: spyware, adware vagy egyéb kártevő program vagy kód;

·         nem tölthet le egy másik felhasználó által közzétett olyan fájlt, amelyről tudja, illetve amelyről nagy valószínűséggel tudható, hogy nem lehet ilyen módon jogszerűen terjeszteni;

·         nem adhatja ki magát másik természetes vagy jogi személynek, nem hamisíthatja meg és nem törölheti a feltöltött fájlokban foglalt szoftver vagy egyéb anyag szerzőinek listáját, a bennük foglalt jogi vagy egyéb tulajdonjogi nyilatkozatokat, illetve a szoftver vagy más anyag eredetére utaló tulajdonjogi jelzéseket vagy címkéket;

·         nem korlátozhat vagy gátolhat meg más felhasználókat a Power BI API elérésében.

·         nem használhatja a Power BI API-t semmiféle jogellenes vagy nem engedélyezett célra;

·         nem távolíthat el a Power BI API-ban vagy a Power BI API-n lévő semmilyen szerzői jogi nyilatkozatot, védjegyet vagy egyéb tulajdonjogi nyilatkozatot;

·         nem akadályozhatja és nem zavarhatja meg a Power BI API-t vagy a Power BI szolgáltatásokhoz csatlakozó kiszolgálókat vagy hálózatokat, illetve nem hagyhat figyelmen kívül a Power BI API-hoz csatlakozó hálózatokra vonatkozó semmilyen követelményt, eljárást, irányelvet vagy előírást;

·         a Power BI API-hoz kapcsolódóan nem használhat semmilyen robotot, pókot, webhelykereső/kinyerő alkalmazást, illetve nem gyűjthet információkat a felhasználókról semmilyen nem engedélyezett célból;

·         nem küldhet be olyan tartalmat, amely hamisan fejezi ki azt, vagy hamisan utal arra, hogy az ilyen tartalmat a Microsoft szponzorálja vagy jóváhagyólag minősítette;

·         nem hozhat létre felhasználói fiókokat automatizált eszközökkel vagy hamis vagy csalárd indokkal, illetve nem szerezhet és nem próbálhat meg szerezni több kulcsot a Power BI API-hoz;

·         nem támogathat jogellenes tevékenységeket, ilyenekre nem adhat utasítást, illetve nem támogathat semmilyen csoport vagy személy ellen irányuló fizikai erőszakot;

·         nem továbbíthat semmilyen vírust, férget, hibát, trójai falovat, sem semmilyen romboló jellegű egyéb dolgot;

·         a Microsoft előzetes, kifejezett írásbeli engedélye nélkül nem adhatja el, nem adhatja tartós bérlete, nem oszthatja meg, nem ruházhatja át és nem adhatja allicencbe a Power BI API-t vagy az annak elérését biztosító kódokat, függetlenül attól, hogy ezt közvetlen kereskedelmi vagy pénzbeli haszonszerzés céljából vagy más okból tenné-e;

·         nem használhatja a Power BI API-t olyan módon, amely a kérések ésszerű mennyiségét meghaladó mennyiségű kérést jelent, amely túlzott vagy visszaélésszerű használatot jelent, vagy amely más módon nem teljesíti vagy nincs összhangban a Power BI API dev.PowerBI.com webhelyen található dokumentációja bármely részével – mindezek a Microsoft saját hatáskörében meghatározottak szerint értendők; valamint

·         nem kérhet adatokat másik felhasználó nevében azért, hogy az ilyen adatokat további felhasználóknak bemutassa, megjelenítse, továbbítsa vagy átadja.

·         A jelen bekezdést közvetlenül megelőző tiltott használati módok példák a korlátozásokra, nem magát a korlátozást jelentik. A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint állapítsa meg, hogy a Power BI API Ön általi használata összhangban van-e a jelen API Feltételekkel.

5. Adatvédelem.

A Power BI API-hoz való összes hozzáférés és a Power BI API összes használata esetén a Power BI API-ra a Power BI API itt elérhető Adatvédelmi nyilatkozata vonatkozik (amely időnként frissülhet). A jelen API Feltételek nem tartalmaznak olyan rendelkezést, amely az internetes felhasználók személyazonosításra alkalmas adatainak gyűjtésére vagy a felek közötti továbbítására vonatkozik. Önnek kiemelkedő minőségű online adatvédelmi házirenddel kell rendelkeznie webhelyeire és a Power BI API-t elérő alkalmazásaira vonatkozóan. Ennek az adatvédelmi házirendnek teljes, pontos és világos rendelkezéseket kell tartalmaznia legalább a cookie-k és a hasonló technológiák elhelyezésére, használatára és olvasására vonatkozóan, továbbá az Ön webhelyei és alkalmazásai felhasználóinak tevékenységéhez kapcsolódóan Ön által gyűjtött és felhasznált adatokra vonatkozóan.

6. Felhasználók hitelesítése és biztonság.

A Microsoft nagyon komolyan veszi a felhasználók biztonságát és személyes adatainak védelmét, Ön pedig vállalja, hogy minden szükséges segítséget megad nekünk annak érdekében, hogy az Ön Alkalmazása a jelen API Feltételekkel és bármely alkalmazandó jogszabállyal összhangban működjön.

a. A felhasználók hozzájárulásának megszerzése. Kizárólag Ön a felelős azért, hogy megszerezze a felhasználó olyan egyértelmű, kifejezett jóváhagyását, amely megengedi Önnek, hogy elérje az ilyen felhasználó Power BI API-fiókját, ideértve (ha alkalmazható) a felhasználóspecifikus adatok kinyerését, illetve az adatok beírását az ilyen felhasználó fiókjába. Amikor Ön hozzáfér az ilyen felhasználó Power BI API-fiókjához, Ön köteles szigorúan tiszteletben tartani azt, hogy pontosan mire vonatkozik az Önnek adott kifejezett jóváhagyás.

b. Kapcsolattartás és együttműködés. Önnek (vagy annak a kapcsolattartónak, akit Ön a jelentkezésével együtt az Azure Active Directory-ba regisztrált) biztonsági kérdések és problémák esetén mindig elérhetőnek kell lennie. Ön úgy változtathatja meg ezt a nevet vagy kapcsolattartót, hogy az Azure Active Directory-ban frissíti az Ön bérlői adatait.

c. Vírusokkal kapcsolatos óvintézkedések. Az összes olyan anyagot (beleértve a szoftvereket és dokumentumokat is), amelyet Ön átad a Microsoft számára, ellenőrizni kell egy naprakész ipari szabvány internetes vírusellenőrző és féregtelenítő szoftverrel, és meg kell állapítani róla, hogy mentes a vírusoktól és a férgektől. A Microsoftnak átadott semmilyen adat nem tartalmazhat ártalmas parancsfájt vagy kódot.

d. Ipari szabványok. Az Ön hálózatait, webkiszolgáló(k)hoz tartozó operációs rendszerét és szoftvereit, útválasztóit, adatbázisait és számítógéprendszereit (a továbbiakban „Rendszer”) az internetes ipari szabványoknak megfelelően kell konfigurálni, ahogyan az Ön Alkalmazásának biztonságos üzemeltetése ezt megköveteli. Ha Ön bármilyen szempontból nem tartja teljes mértékben irányítása alatt a Rendszert, akkor Önnek latba kell vetnie minden eszközét és befolyását annak érdekében, hogy irányítása alá vonja az ilyen Rendszereket és/vagy a Rendszerek egy csoportját, és Ön nem építhet ki vagy választhat ki Rendszereket úgy, hogy azzal megkerülje az fent említett kötelezettségét. Jó példa az elfogadhatatlan kiszolgálóra az, amelyik nyitott proxy-ként működik. Az elfogadhatatlan rendszerkiépítésre példa lehet az, amikor egy olyan kiszolgálót választ ki, amelyet egy, a biztonsági szabványoknak meg nem felelő biztonsági gyakorlatot folytató beszállító üzemeltet, és így Ön állíthatja, hogy az ilyen kiszolgáló nincs az Ön irányítása alatt, annak érdekében, hogy ne kelljen egy elfogadható kiszolgálót kiválasztania.

e. Bejelentés. Önnek haladéktalanul be kell jelentenie a Rendszerének bármiféle észlelt biztonsági hiányosságát, illetve a Rendszerébe történt észlelt illetéktelen behatolást a Microsoftnak, írásban, a következő címre küldött e-mailben: devpbi@microsoft.com. Ön a Microsofttal együttműködve azonnal kijavít bármilyen biztonsági hiányosságot, és azonnal bontja a kapcsolatot bármilyen behatolás vagy behatoló esetén. Ön semmilyen ilyen biztonsági hiányosság vagy behatolás esetén nem tesz nyilvános nyilatkozatot (például a sajtóban, blogokon, hirdetőtáblákon stb.) anélkül, hogy minden egyes esetben külön meg ne szerezte volna a Microsoft előzetes írásbeli és kifejezett engedélyét.

f. A Rendszerhez való hozzáférés szabályozása. Az Ön Rendszer feletti irányításának vagy befolyásának mértékéig Ön (dátum- és időpecsétet tartalmazó módon) naplózni köteles a Rendszerhez való minden egyes és összes hozzáférést. Ön köteles titkosítani annak a Rendszernek a jelszó- és felhasználónévfájljait, amely bármilyen olyan Power BI felhasználói adatot tárol vagy feldolgoz, amely adatokhoz való hozzáférést a Microsoft engedélyezte Önnek. A jelszavaknak egyedieknek és ki nem találhatóaknak kell lenniük, és gyakran meg kell változtatni őket. Önnek minimalizálnia kell a jelszavakhoz való hozzáférést és a jelszavak használatát. Ahol lehetséges, a további jogosultságokat igénylő parancsokat biztonságosan (dátum- és időpecsétet tartalmazó módon) naplózni kell a tevékenységek teljes nyomon követhetőségének biztosítása érdekében. Ha valakinek megszűnik Önnél a munkaviszonya, akkor az adott személy jelszavát és a jelszóhoz való hozzáférésének lehetőségeit azonnal meg kell szüntetni.

g. Biztonsági felülvizsgálatok. A Microsoftnak jogában áll, de nem köteles saját költségén független harmadik féllel megvizsgáltatni és ellenőriztetni, hogy Ön betartja-e a biztonságra vonatkozó jelen rendelkezéseket. Ön (saját költségén) a lehető leghamarabb köteles kijavítani az ilyen felülvizsgálatok által felfedett biztonsági hiányosságokat. Ekkor Ön köteles azonnal írásban értesíteni a Microsoftot arról, hogy kijavították a biztonsági hiányosságot, megadva a tett javító intézkedés(ek) leírását is. Ha ilyen felülvizsgálatra kerül sor, arról a Microsoft 48 órával az ellenőrzés megkezdése előtt értesíti Önt. Minden ilyen felülvizsgálatra normál munkaidőben kerül sor olyan módon, hogy az ne hátráltassa a szokásos üzleti tevékenységet. Ha a felülvizsgálat a biztonságra vonatkozó jelen rendelkezések lényeges megsértését fedi fel, akkor Ön köteles megtéríteni a Microsoft számára a felülvizsgálat ésszerű költségét.

h. Ön továbbá köteles megfelelni a jelen API Feltételek „A” mellékletét képező „Biztonsági követelmények és dokumentumok” című dokumentumban ismertetett követelményeknek és dokumentumoknak.

 

7. Támogatás és elérhetőség.

A Microsoft saját belátása szerint dönthet úgy, hogy a Power BI API-hoz támogatást vagy módosításokat (a továbbiakban együttesen „Támogatás”) biztosít. A Microsoft bármikor módosíthatja, felfüggesztheti vagy beszüntetheti a Power BI API bármely részét, ideértve a Power BI API elérhetőségét is. A Microsoft korlátozásokat is bevezethet bizonyos funkciókra és szolgáltatásokra, vagy korlátozhatja az Ön hozzáférését a Power BI API vagy a Power BI API Webhelyének részeihez van egészéhez, mindezt értesítés és kártérítési felelősség nélkül.

8. Díjak és kifizetések.

A Microsoft fenntartja a jogot arra, saját belátása díjat számítson fel a Power BI API jövőbeli használatáért vagy eléréséért. Ha a Microsoft úgy dönt, hogy díjat számít fel a Power BI API-ért, az ilyen díjakat Önnel előzetesen, írásos nyilatkozatban közli.

9. A szavatosság kizárása.

A MICROSOFT A POWER BI API-T „ADOTT ÁLLAPOTBAN” ÉS „ADOTT ELÉRHETŐSÉG MELLETT” BIZTOSÍTJA, BÁRMINEMŰ – KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT – SZAVATOSSÁG NÉLKÜL. A MICROSOFT KIFEJEZETTEN KIZÁR BÁRMILYEN ÉS MINDEN SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT, NEM KIZÁRÓ JELLEGGEL IDEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, AZ ELÉRHETŐSÉGRE, A BIZTONSÁGRA, A JOGCÍMRE ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ BÁRMELY VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT IS.

A MICROSOFT NEM JELENTI KI ÉS NEM SZAVATOLJA, HOGY A POWER BI API MENTES MINDEN PONTATLANSÁGTÓL, HIBÁTÓL, PROGRAMOZÁSI HIBÁTÓL, SEM PEDIG AZT, HOGY MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL ELÉRHETŐ, VAGY HOGY MEGBÍZHATÓ, PONTOS, TELJES VAGY MÁS MÓDON ÉRVÉNYES. A MICROSOFT NEM SZAVATOLJA, HOGY (i) A POWER BI API MEG FOG FELELNI AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK, (ii) A POWER BI API MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL, FOLYAMATOSAN ELÉRHETŐ LESZ, (iii) A POWER BI API HASZNÁLATÁVAL KAPHATÓ EREDMÉNYEK PONTOSAK ÉS MEGBÍZHATÓAK LESZNEK, (iv) A POWER BI API-N KERESZTÜL ÖN ÁLTAL MEGSZERZETT BÁRMELY TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS, INFORMÁCIÓ VAGY EGYÉB ANYAG MINŐSÉGE MEGFELEL AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK, ÉS (v) A POWER BI API-BAN FELLELHETŐ BÁRMELY HIBÁT KI FOGJÁK JAVÍTANI.

ÖN A POWER BI API-T SAJÁT ELHATÁROZÁSA ALAPJÁN ÉS A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA, ÉS KIZÁRÓLAG ÖN A FELELŐS A POWER BI API HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ BÁRMILYEN KÁRÉRT.

10. A felelősség korlátozása.

TEKINTET NÉLKÜL A JELEN API FELTÉTELEK BÁRMELY EGYÉB RENDELKEZÉSÉRE, A MICROSOFT ÖNNEL SZEMBEN FENNÁLLÓ, A JELEN API FELTÉTELEKBŐL, AZOK MEGSZŰNÉSÉBŐL VAGY LEJÁRTÁBÓL, ILLETVE EZEKKEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ MAXIMÁLIS TELJES KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE – FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ ILYEN FELELŐSSÉG ALAPJÁT SZERZŐDÉSEN, SZAVATOSSÁGON, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON, AZ ALAPVETŐ RENDELTETÉS BETÖLTÉSÉNEK HIÁNYÁN, ÜZLETI SZOKÁSJOGON VAGY MÁSON ALAPULÓ IGÉNY KÉPEZI-E –, SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG A 10.00 USD ÖSSZEGET. ÖN NEM KAPHAT KÁRTÉRÍTÉST SEMMIFÉLE EGYÉB KÁRÉRT VAGY VESZTESÉGÉRT, NEM KORLÁTOZÓ JELLEGGEL IDEÉRTVE A KÖVETKEZMÉNYI, AZ ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁBÓL EREDŐ, A RENDKÍVÜLI, A KÖZVETLEN, A VÉLETLENSZERŰ ÉS A BÜNTETÉSBŐL FAKADÓ KÁROKAT IS. EZEK A KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK AKKOR IS ÉRVÉNYBEN MARADNAK, HA EZ A JOGORVOSLAT NEM KÁRTALANÍTJA ÖNT TELJES MÉRTÉKBEN A VESZTESÉGEIÉRT, VAGY NEM TUDJA BETÖLTENI ALAPVETŐ RENDELTETÉSÉT, ILLETVE HA A MICROSOFT TUDOTT VAGY TUDNIA KELLETT VOLNA AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. EZEK A KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN VONATKOZNAK A JELEN API FELTÉTELEKKEL KAPCSOLATOS BÁRMELY ÜGYRE, EGYEBEK KÖZÖTT TARTALOM ELVESZTÉSÉRE; A POWER BI API ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁT BEFOLYÁSOLÓ VÍRUSOKRA; ADATÁTVITELI MŰVELETEK KEZDEMÉNYEZÉSEKOR VAGY BEFEJEZÉSEKOR ESETLEGESEN BEKÖVETKEZŐ KÉSÉSEKRE VAGY HIBÁKRA; TOVÁBBÁ A SZERZŐDÉSSZEGÉSSEL, A SZAVATOSSÁGI VAGY GARANCIÁLIS KÖTELEZETTSÉGEK VAGY FELTÉTELEK MEGSÉRTÉSÉVEL, AZ OBJEKTÍV FELELŐSSÉGGEL, A GONDATLANSÁGGAL, A MEGTÉVESZTÉSSEL, A MULASZTÁSSAL, AZ EGYÉB SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSSAL, A JOGSZABÁLYOK VAGY ELŐÍRÁSOK MEGSÉRTÉSÉVEL, ILLETVE A JOGTALAN GYARAPODÁSSAL KAPCSOLATOS IGÉNYEKRE. ELŐFORDULHAT, HOGY E KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK NÉMELYIKE VAGY ÖSSZESSÉGE NEM VONATKOZIK ÖNRE, HA AZ ÖN ÁLLAMA, TARTOMÁNYA VAGY ORSZÁGA NEM ENGEDI MEG A VÉLETLENSZERŰ, A KÖVETKEZMÉNYI ÉS AZ EGYÉB KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT, ILLETVE KORLÁTOZÁSÁT.

11. Kártalanítás.

Ön vállalja, hogy a Microsoftot (és annak minden igazgatóját, tisztségviselőjét, társvállalatát és megbízottját) kártalanítja, megvédi és megóvja bármely és minden veszteségtől, felelősségtől és bármely olyan igény, beadvány vagy per okán elszenvedett vagy felmerült költségtől (ideértve az ésszerű mértékű ügyvédi díjakat és a költségeket is), amelynek alapja a jelen szerződésnek vagy a jelen szerződés bármely részének Ön általi bármilyen megszegése (vagy állítólagos megszegése), vagy amely a jelen szerződésnek vagy a jelen szerződés bármely részének Ön általi bármilyen megszegéséből (vagy állítólagos megszegéséből) adódott, és amely egyébként az Ön webhelyéhez (webhelyeihez), alkalmazásához (alkalmazásaihoz) vagy a Power BI API Ön általi használatához kapcsolódik. Kizárólag Ön a felelős az ilyen igényekkel szembeni védelemért, amelynek során közös megállapodással kiválasztott jogi képviselőt vesz igénybe, azzal, hogy a Microsoftnak jogában áll az általa kiválasztott jogi képviselő útján részt venni az eljárásban, Ön pedig nem hoz nyilvánosságra semmiféle igényt, és nem köt olyan egyezséget, amely a Microsoftra (vagy annak igazgatóira, tisztségviselőire, társvállalataira és megbízottaira) vonatkozóan bármilyen előírást vagy kötelezettséget tartalmaz, kivéve, ha ehhez megszerezte a Microsoft előzetes írásos hozzájárulását, amely hozzájárulást a Microsoft saját belátása szerint ad meg.

12. A szerződés tartama és megszűnése.

A jelen API Feltételek akkor lépnek hatályba, amikor Ön első alkalommal használja a Power BI API-t, és addig maradnak hatályban, amíg valamelyik fél meg nem szünteti a szerződést. Ön a jelen API Feltételeket úgy tudja megszüntetni, hogy felhagy a Power BI API használatával. A Microsoft a jelen API Feltételeket bármikor és bármilyen okból megszüntetheti. A jelen API Feltételek automatikusan megszűnnek, ha (i) Ön megsérti a jelen API Feltételek vagy a TOU bármely rendelkezését, (ii) a Microsoft nyilvános helyen közzétesz egy, a Power BI webhelyének megszüntetéséről tájékoztató írásos nyilatkozatot, (iii) a Microsoft a megszűnésről Önt egy Önnek megküldött írásos nyilatkozatban tájékoztatja, vagy (iv) a Microsoft többé nem biztosít Önnek hozzáférést a Power BI API-hoz. A feleknek a 3., 9., 10., 11., 12., 15., 16., 17., 18. és 19. szakaszban megfogalmazott kötelezettségei a jelen API Feltételek bármilyen okból történő megszűnését vagy lejártát követően is érvényben maradnak.

13. Átruházás.

A Microsoft részben vagy egészében bármikor átruházhatja ezt a szerződést egy Önhöz intézett előzetes értesítéssel vagy anélkül. Előzetes írásos hozzájárulásunk nélkül – amelyet indokolatlanul nem tagadhatunk meg – Ön sem részben, sem egészben nem ruházhatja át a jelen szerződést semmilyen harmadik személyre vagy félre. Minden ilyen próbálkozás semmisnek minősül. Ön sem átmenetileg, sem véglegesen nem ruházhatja át senki másra a Power BI API egészére vagy a Power BI API bármely részére vonatkozó használati jogát.

14. Harmadik fél nem lehet kedvezményezett.

A jelen szerződés kizárólag az Ön és a Microsoft érdekeit szolgálhatja. Nem szolgálhatja semmilyen más fél érdekeit, kivéve a jelen szerződésben megengedett jogutódokat és engedményeseket.

15. Részleges érvénytelenség.

Ha a jelen API Feltételek bármely rendelkezését az illetékes bíróság jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak nyilvánítja, a többi rendelkezés teljes mértékben érvényben és hatályban marad.

 

16. Értesítések.

Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Microsoft a Power BI API-ra vonatkozó értesítéseket és a törvény által előírt tájékoztató értesítéseket Önnek az Ön által a Power BI API-ra történő regisztrálás során megadott e-mail címre e-mailben küldje meg. Az e-mailben küldött értesítéseket a Microsoft az adott üzenet elküldésekor kézbesítettnek és átvettnek tekinti. Ha Ön nem járul hozzá az elektronikus értesítések fogadásához, haladéktalanul fel kell hagynia a Power BI API elérésével.

17. A Microsoft nem mond le a jogairól.

Az, hogy a Microsoft nem él az API Feltételekben számára biztosított valamely joggal, vagy nem érvényesíti azt, nem jelenti azt, hogy a Microsoft lemond az ilyen jogáról.

18. Irányadó jog; joghatóság.

A jelen API Feltételeket illetően az USA Washington államának törvényei az irányadók. Ha megállapítható szövetségi illetékesség, akkor a felek hozzájárulnak az USA Washington államának King megyéjében működő szövetségi bíróságok kizárólagos joghatóságához és illetékességéhez. Más esetben a felek hozzájárulnak az USA Washington államának King megyéjében működő Legfelső Bíróság (Superior Court of King County) kizárólagos joghatóságához és illetékességéhez. Ha akár a Microsoft, akár Ön ügyvédet fogad, hogy a jelen API Feltételekből eredő vagy azokkal kapcsolatos jogainak érvényt szerezzen, a pernyertes félnek jogában áll megtéríttetni ésszerű mértékű ügyvédi díját, költségeit és egyéb kiadásait, ideértve a fellebbezéssel, a csőd- vagy hasonló eljárással kapcsolatos költségeket és díjakat is.

 

19. A szerződés teljessége.

A jelen API Feltételek alkotják a Microsoft és Ön között a jelen API Feltételek tárgyában kötött teljes megállapodást.

A melléklet

Biztonsági követelmények és dokumentumok

 

Biztonsági követelmények:

1.      A Partner a Microsoft rendelkezésére bocsátja a teljes megfelelő biztonsági dokumentációt (nem korlátozó jelleggel ideértve a biztonsági házirendet, az események kezelésére vonatkozó szabályzatot, a kockázatelemzést, az adatok osztályozását, a kód és a bináris verzió statikus és dinamikus elemzési összetevőit, a penetrációs tesztek eredményét, a harmadik felektől származó felhasznált összetevőket stb.);

2.      Kifejezetten dokumentálni kell a Power BI ügyféladatainak a Partner általi felhasználását (a felhasználás célját, a felhasznált, továbbított, tárolt konkrét Power BI-adatokat stb.), és ezt a dokumentációt elérhetővé kell tenni a felhasználók számára;

3.      Biztosítani kell, hogy az olyan felfedezett biztonsági réseket, amelyek befolyásolhatják a Power BI-ügyfeleket, időben megszüntessék;

4.      Biztosítani kell, hogy a Microsoftnak lehetősége legyen tesztelni a harmadik felek ajánlatainak biztonságát a Microsoft és Ön között egyeztetett módon;

5.      Ön csak olyan adatokat tarthat meg, amelyek szükségesek a meghatározott céljuk eléréséhez, a szükségtelen adatokat és felesleges információkat pedig megfelelőképp törölni köteles;

6.      Amikor megszűnik az Ön és a Microsoft közötti kapcsolat, Ön az összes Microsoft-adatot letörli/megsemmisíti a rendszereiben.

 

Biztonsági dokumentumok

Ha az integráció érdekében vélhetően meg kell őrizni a Microsoft-ügyfelek adatait, akkor kérésre át kell adni a következő biztonsági dokumentumokat:

1.      A rendszer architektúrájának leírása (meg kell adni a helyszínt, a kritikus fontosságú rendszerösszetevők rendeltetését, ki kell emelni azokat a rendszereket, amelyek hozzá fognak férni a Power BI-ügyfelek adataihoz, le kell írni a Microsoft-adatok tárolásának, továbbításának módját stb.)

2.      Biztonsági tanúsítványok vagy jelentések (SSAE16, SOC2, ISO27001 stb.)

3.      A megfelelő rendszerekre vonatkozó fizikai biztonsági intézkedések

4.      Ha a rendszerben bármilyen harmadik fél is érintett, akkor be kell mutatni a megfelelő szerződéseket és a biztonságra vonatkozó információkat

5.      Az Ön hozzáférést szabályozó modellje

6.      Az alkalmazott biztonságspecifikus rendszerek (IDS, HIDS, biztonságirés-keresés)

7.      A biztonságért felelős szerepkörök (csapat és vezetőség)

8.      A kiváltságos rendszerfiókokhoz tartozó hitelesítési adatok védelmének módja

9.      A rendszerhez való hozzáférés biztosításának, megszüntetésének és figyelemmel kísérésének módja

10.  Milyen alkalmazotti szerepkörök kaptak hozzáférési jogosultságot a megfelelő rendszerekhez

11.  Bevezetett auditálási, figyelemmel kísérési és naplózási módszerek

12.  Az alkalmazások biztonsági folyamata (a biztonságos alkalmazásfejlesztés bevált gyakorlata, biztonsági tesztelés stb.)

13.  Eljárások az eseményekre adott reakciókra és vészhelyreállítás

14.  A biztonsági javítások kezelésének folyamata

15.  Harmadik féltől származó biztonsági javítások rendszerre történő alkalmazásának folyamata harmadik féltől származó, használatban lévő összetevők esetén

16.  A Power BI ügyféladatok védelme tároláskor és szállításkor, amikor azokat az alkalmazás használja