Microsoft Software License Terms
Microsoft Power BI for Windows

A jelen dokumentumban foglalt licencfeltételek szerződést képeznek a Microsoft Corporation (vagy az Ön lakhelyétől függően egy társvállalata) és Ön között. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket. A feltételek a fent megnevezett szoftverre vonatkoznak – ez tartalmazza az adathordozót (ha van ilyen), amelyen a szoftvert megkapta. A feltételek a szoftverhez tartozó bármely alábbi Microsoft-termékre is vonatkoznak:

 • frissítésre;
 • bővítésre;
 • internetalapú szolgáltatásra; és
 • terméktámogatási szolgáltatásra;

kivéve, ha ezekhez az elemekhez más feltételek tartoznak. Ilyen esetben az utóbbi feltételek érvényesek.

A szoftver használatával Ön elfogadja a jelen feltételeket. Ha nem fogadja el a feltételeket, nem használhatja a szoftvert,

Az alábbiakban leírtak szerint néhány funkció használatával Ön hozzájárul bizonyos általános számítógépadatok gyűjtéséhez az internetalapú szolgáltatások számára.


Ha elfogadja és betartja a jelen licencfeltételeket, azok az alábbiakban ismertetett végleges jogokat biztosítják Önnek.

1. TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI JOGOK.

a. Telepítés és használat. Windows-eszközein a szoftvernek Ön tetszőleges számú példányát telepítheti és használhatja.

b. Harmadik féltől származó programkóddal kapcsolatos értesítések. A szoftver olyan, harmadik féltől származó programkódot tartalmaz, amelynek licencét nem a harmadik fél, hanem a Microsoft biztosítja a jelen szerződés feltételei szerint. Bármely harmadik féltől származó programkóddal kapcsolatos bármilyen értesítés csak tájékoztatási célokat szolgál.

2. TOVÁBBI LICENCBEADÁSI FELTÉTELEK ÉS/VAGY HASZNÁLATI JOGOK.

a. Multimédiás elemek és sablonok. Ön lemásolhatja és felhasználhatja az Ön által létrehozott dokumentumokban és projektekben a szoftverben található azon képeket, grafikus fájlokat, animációkat, hangokat, zenéket, alakzatokat, videoklipeket és sablonokat, amelyeknek ilyen használata kifejezetten engedélyezett. Ön az ilyen dokumentumokat és projekteket nem kereskedelmi célból terjesztheti. Ha Ön bármilyen más célra kívánja felhasználni ezeket a multimédiás elemeket vagy sablonokat, akkor látogasson el a www.microsoft.com/permission webhelyre, ahol megtudhatja, hogy engedélyezett-e az ilyen használat.

3. INTERNETELÉRÉSRE LEHET SZÜKSÉG. Előfordulhat, hogy a szoftver használata során felmerülő internetelérésért, adatátvitelért és egyéb szolgáltatásokért Önnek díjat kell fizetnie a hálózat üzemeltetőjével kötött adatszolgáltatási szerződés, illetve egyéb megállapodás feltételeinek megfelelően. A hálózat üzemeltetőjének fizetendő díjakért kizárólag Ön a felelős.

4. CSATLAKOZÁS HARMADIK FELEKHEZ VAGY AZOK ALKALMAZÁSAIHOZ. A szoftver segítségével Ön harmadik felek különféle adatforrásaihoz csatlakozhat. Az Ön bármely harmadik fél adatforrás-szolgáltatóval kötött szerződései kizárólag Ön és az adott harmadik fél adatforrás-szolgáltató között jönnek létre, és vonatkozhatnak még rájuk az ilyen harmadik féltől származó forrásokra alkalmazandó egyéb használati feltételek vagy szerződések is. Ön elfogadja, hogy kizárólag Önnek van joga az ilyen harmadik felek által biztosított adatforrásokból adatokat importálni, és hogy kizárólag Ön a felelős az ilyen adatok importálásáért. A Microsoft nem kíséri figyelemmel és nem ellenőrzi a harmadik felek adatforrásaiból Ön által importált adatokat, azokkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal, és nem tehető felelőssé azok minőségéért, pontosságáért, természetéért és/vagy tulajdonjogáért. Ön elfogadja, hogy kizárólag Ön a felelős a szoftver használata során Ön által az importált adatok alapján létrehozott, továbbított, terjesztett vagy megjelenített bármely tartalomért.

5. INTERNETALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK. A Microsoft internetalapú szolgáltatásokat is nyújt a szoftverrel együtt. Ezeket a szolgáltatásokat a Microsoft bármikor módosíthatja vagy megszüntetheti.

a. Hozzájárulás az internetalapú vagy vezeték nélküli szolgáltatások használatához. A szoftver internetalapú vezeték nélküli szolgáltatásokhoz csatlakozhat. Azzal, hogy Ön használja a szoftvert, Ön hozzájárul az általános eszközadatok (nem korlátozó jelleggel ideértve az eszközzel, a rendszerrel, a szoftveralkalmazással és a perifériás eszközökkel kapcsolatos műszaki adatokat is) átviteléhez az internetalapú vagy vezeték nélküli szolgáltatások számára. Ha a szolgáltatások Ön általi használatához kapcsolódóan egyéb feltételek is meg lettek fogalmazva, azokat is teljesítenie kell.

b. Az internetalapú szolgáltatásokkal való visszaélés. Tilos az internetalapú szolgáltatások bármely olyan módon történő használata, amelynek következtében azok károsodhatnak, illetve amely zavarhatja e szolgáltatások vagy a vezeték nélküli hálózat bármely más fél általi használatát. Ön nem használhatja a szolgáltatást arra, hogy bármilyen módon jogosulatlanul hozzáférést próbáljon szerezni bármilyen szolgáltatáshoz, adathoz, fiókhoz vagy hálózathoz.

6. A LICENC TERJEDELME. Ön csak a szoftver licencét szerezte meg, a tulajdonjogát nem. Kivéve azt az esetet, amikor az alkalmazandó jogszabályok több jogot biztosítanak Önnek, a Microsoft fenntart minden, a jelen szerződésben kifejezetten át nem engedett jogot, függetlenül attól, hogy az átengedést hallgatólagosan, utólagos véleménymódosítással vagy egyéb módon vélik-e megvalósulni. Önnek be kell tartania a szoftver minden olyan technikai korlátozását, amely annak csak meghatározott módon történő használatát teszi lehetővé. Ön:

 • nem kerülheti meg a szoftver bármely technikai korlátozását;
 • nem fordíthatja és nem fejtheti vissza a szoftvert, nem nyerheti vissza annak forráskódját, kivéve akkor és csak olyan mértékben, ahogy és amilyen mértékben azt az alkalmazandó jogszabályok e korlátozással ellentétben kifejezetten megengedik;
 • nem készíthet több másolatot a szoftverről, mint amennyit a jelen szerződés meghatároz vagy az alkalmazandó jogszabályok e korlátozással ellentétben megengednek;
 • nem teheti közzé a szoftvert mások általi másolás céljából;
 • a szoftvert nem adhatja kölcsönbe, bérbe vagy tartós bérletbe;
 • nem ruházhatja át a szoftvert vagy a jelen szerződést harmadik félre; valamint
 • kereskedelmi szoftverüzemeltetési (hosting) szolgáltatást sem nyújthat a szoftverrel.

7. DOKUMENTÁCIÓ. Az Ön számítógépeihez vagy belső hálózatához jogosultan hozzáférő bármely személy saját, belső tájékoztatási célra lemásolhatja és használhatja a dokumentációt.

8. EXPORTKORLÁTOZÁSOK. A szoftverre az Amerikai Egyesült Államok exportjogszabályai és -előírásai vonatkoznak. Önnek be kell tartania a szoftverre alkalmazandó összes hazai és nemzetközi exportjogszabályt és -előírást. Ezek a törvények a végfelhasználókra és a végfelhasználásra, illetve a felhasználási helyre vonatkozó korlátozásokat is tartalmaznak. További információ: www.microsoft.com/exporting.

9. TERMÉKTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK. Mivel ez a szoftver „adott állapotában” áll rendelkezésre, lehet, hogy nem nyújtunk hozzá terméktámogatási szolgáltatást.

10. A SZERZŐDÉS TELJESSÉGE. A jelen szerződés, valamint a használt bővítések, frissítések, internetalapú és terméktámogatási szolgáltatások feltételei alkotják a teljes megállapodást a szoftverre és a terméktámogatási szolgáltatásokra vonatkozóan.

11. ALKALMAZANDÓ JOG.

a. Az Amerikai Egyesült Államokban. Ha Ön a szoftvert az Amerikai Egyesült Államokban szerezte be, akkor a jelen szerződés értelmezése és az annak megsértésével kapcsolatos igények tekintetében Washington állam jogszabályai az irányadók, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire. Minden egyéb igény tekintetében az Ön lakhelye szerinti állam törvényei az irányadók, beleértve az állami fogyasztóvédelmi törvények és a tisztességtelen versenyt tiltó törvények megsértésével, valamint a szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos igényeket is.

b. Az Amerikai Egyesült Államokon kívül. Ha a szoftvert bármely más országban szerezte be, az adott ország törvényei az irányadók.

12. HATÁLYOS JOG. Jelen szerződés bizonyos jogokat határoz meg. Előfordulhat, hogy az Ön országának törvényei egyéb jogokat is biztosítanak Önnek. Önt azzal a féllel szemben is megillethetik bizonyos jogok, akitől a szoftvert beszerezte. A jelen szerződés nem módosítja az Ön országa által Önnek biztosított jogokat, amennyiben az országának törvényei ezt nem engedélyezik.

13. A SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA. A licenc az „adott állapotú” szoftverhez biztosít Önnek jogokat. Ön a szoftvert saját felelősségére használja. A Microsoft nem nyújt semmiféle kifejezett szavatosságot, garanciát vagy feltételt. A helyi törvények szerint Ön olyan további fogyasztói jogokkal vagy törvényi garanciákkal is rendelkezhet, amelyeket a jelen szerződés nem módosíthat. A Microsoft ezúton, a helyi jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizár a forgalmazhatóságra, az adott célra történő alkalmasságra és a jogbitorlás-mentességre vonatkozó bármiféle vélelmezett szavatosságot.

AUSZTRÁLIÁBAN – Önt az ausztrál Fogyasztóvédelmi Törvény értelmében kötelező garanciák illetik meg, és a jelen feltételeknek nem célja e jogainak csorbítása.

14. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK ÉS KÁROK KIZÁRÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA. Ön a Microsofttól és annak szállítóitól csak közvetlen kár esetén, 5,00 USD erejéig kaphat kártérítést. Ön nem kaphat kártérítést semmiféle egyéb kárért, beleértve a következményi, az üzleti haszon elmaradásából eredő, a különleges, a közvetett és a véletlenszerű károkat is.

Ez a korlátozás vonatkozik:

 • bármely, a szoftverrel, szolgáltatásokkal, harmadik fél webhelyén található tartalommal (beleértve a kódot is) vagy harmadik fél programjával kapcsolatos ügyre;
 • a szerződésszegéssel, a szavatossági kötelezettségek megsértésével, a garanciával vagy feltétellel, az objektív felelősséggel, a hanyagsággal vagy más, szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos igényre az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben.

A korlátozás akkor is érvényes, ha a Microsoft tudott, vagy ha a Microsoftnak tudnia kellett volna az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről. Előfordulhat, hogy a fenti korlátozás, illetve kizárás nem vonatkozik Önre, mert országa nem teszi lehetővé a véletlenszerű, a következményi vagy egyéb károkért való felelősség kizárását, illetve korlátozását.


Copyright © Microsoft. Minden jog fenntartva.

Third Party Notices

This file is based on or incorporates material from the projects listed below (collectively, "Third Party Code"). Microsoft is not the original author of the Third Party Code. The original copyright notice and the license, under which Microsoft received such Third Party Code, are set forth below. Such licenses and notices are provided for informational purposes only. Microsoft, not the third party, licenses the Third Party Code to you under the terms set forth in the EULA for the Microsoft Product. Microsoft reserves all rights not expressly granted under this agreement, whether by implication, estoppel or otherwise.

Third Party Notices

This file is based on or incorporates material from the projects listed below (collectively, "Third Party Code"). Microsoft is not the original author of the Third Party Code. The original copyright notice and the license, under which Microsoft received such Third Party Code, are set forth below. Such licenses and notices are provided for informational purposes only. Microsoft, not the third party, licenses the Third Party Code to you under the terms set forth in the EULA for the Microsoft Product. Microsoft reserves all rights not expressly granted under this agreement, whether by implication, estoppel or otherwise.