Vilkår for API for Microsoft Power BI

Takk for at du bruker API-en (Application Programming Interface) for Power BI. API-en for Power BI sammen med eventuelle oppdateringer, endringer og erstatninger, og eventuelle kopier laget av eller for deg refereres til i disse tjenestevilkårene som “API-en for Power BI” fra Microsoft. Dette er en avtale mellom deg og Microsoft Corporation (“Microsoft”). Noen ganger refereres Microsoft til som “vi”, “oss” eller “vår.” Hvis du velger å bruke API-en for Power BI, samtykker du i disse tjenestevilkårene (“API-vilkårene”) og Serviceavtalen for Power BI eller eventuelle andre gjeldende avtaler (samlet “Avtalen”) som styrer bruken av Power BI og tilhørende programmer (“Tjeneste for Power BI”). Hvis det skulle være uoverensstemmelser mellom disse API-vilkårene og Avtalen, skal API-vilkårene ha forrang.

Microsoft forbeholder seg retten til å oppdatere og gjøre endringer i disse API-vilkårene eller andre dokumenter som er innarbeidet ved henvisning. Microsoft kan endre API-vilkårene ved å publisere en ny versjon. Hvis du bruker API-en for Power BI etter slike endringer, godtar du samtidig endringene.

Vær oppmerksom på at vi ikke gir begrensede rettigheter for API-en for Power BI. API-vilkårene begrenser også vårt erstatningsansvar. Disse vilkårene finnes under punkt 10 og 11, og vi ber deg lese dem nøye.

1. Tilgang til API-en for Power BI.

Hvis du vil bruke API-en for Power BI, må du ha et Power BI-abonnement og registrere programmet ditt i Azure Active Directory. Tjenesten må oppgi klient-IDen som leveres av Azure Active Directory, som beskrevet i Power BI API-dokumentasjonen. Microsoft blokkerer forespørsler med ugyldige klient-IDer. Microsoft skal ene og alene ha fullstendig kontroll over data og format for Power BI.

Microsoft har rett til, etter eget skjønn, å avvise eventuelle forespørsler om å bruke API-en for Power BI når som helst og av en hvilken som helst årsak. Microsoft er ikke ansvarlig overfor deg for noen som helst skader som skyldes at slike forespørsler avvises.

2. Lisensiert bruk og Begrensninger.

API-en for Power BI eies av Microsoft og lisensieres til deg på en global (med unntak av begrensning nedenfor), ikke-eksklusiv, ikke-omsettelig basis ut fra vilkårene og betingelsene som er oppgitt her. API-vilkårene definerer den lovlige bruken av API-en for Power BI, eventuelle oppdateringer, endringer og erstatninger og eventuelle kopier av API-en for Power BI som lages av deg. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til deg, er forbeholdt Microsoft.

·         a. Lisens. I henhold til vilkårene og betingelsene som er oppgitt i disse API-vilkårene, gir Microsoft deg en ikke-eksklusiv, ikke-omsettelig rettighet til å bruke API-en for Power BI til å utvikle, teste, distribuere og støtte programmet ditt.

·         b. Varemerking. Du kan ikke bruke Power BI-varemerker eller -logoer uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Microsoft.

c. Satsgrenser og Begrensninger for Datafelt. Du forstår at det er en satsgrense og en begrensning for datafelt som kan vises per program eller tjeneste som bruker API-en for Power BI, og du godtar å overholde satsgrensen og begrensningene for datafelt til enhver tid. Satsgrensene og begrensningene beskrives i Power BI API-dokumentasjonen, som er tilgjengelig på dev.PowerBI.com. Disse satsgrensene og begrensningene kan endres av Microsoft etter Microsofts eget skjønn, og eventuelle endringer trer i kraft så snart de publiseres. Microsoft kan, etter eget skjønn, begrense: (i) satsen for å ringe tjenesten eller deler av tjenesten, (ii) den tilgjengelige lagringsplassen for hver tjenestekonto, og/eller (iii) lengden på individuelle innholdssegmenter som kan lastes opp til, eller betjenes fra, tjenesten (alt det foregående regnes som ulike typer “Begrensninger”.) Microsoft kan utføre denne Begrensningen globalt på hele API-en for Power BI, per sluttbruker eller på en annen basis. Du må ikke prøve å omgå tekniske tiltak vi har iverksatt for å håndheve Begrensninger, og du forstår og samtykker i at programmatiske metoder som har til hensikt å omgå satsbegrensninger (herunder ha en hurtigbuffer med data), regnes som brudd på API-vilkårene.

d. Endringer. Microsoft forbeholder seg retten til å lansere etterfølgende versjoner av API-en for Power BI, og vi kan kreve at du skaffer deg og bruker den nyeste versjonen. Hvis du ikke godtar en endring, må du slutte å bruke API-en for Power BI. Hvis du fortsetter å aksessere API-en for Power BI, godtar du samtidig endringene.

e. Begrensninger og Vilkår for tjenesten. Vi kan bruke teknologi eller andre midler til å beskytte API-en for Power BI, beskytte våre kunder eller stoppe deg fra å bryte API-vilkårene. Eksempler på slike metoder omfatter filtrering for å stoppe søppelpost eller øke sikkerheten. Disse midlene kan hindre eller avbryte din bruk av API-en for Power BI, og du må ikke omgå eller prøve å hindre eller deaktivere noen av disse teknologiene eller midlene.

3. Opphavsrettigheter.

·         a. Microsofts Rettigheter. Med hensyn til API-vilkårene skal “Immaterielle rettigheter” bety alle rettigheter som fra tid til annen finnes i henhold til patentlover, lover om opphavsrettigheter, lover for beskyttelse av halvlederbrikker, lover om moralske rettigheter, lover om forretningshemmeligheter, lover om varemerker, lover om urettferdig konkurranse, lover om publiseringsrettigheter, lover om personvern og eventuelt annet rettighetsbeskyttet materiale, samt andre programmer, fornyelser, utvidelser og gjenopprettelser av disse, som er gjeldende eller heretter trer i kraft på verdensbasis. Mellom deg og Microsoft bekrefter du at Microsoft eller Microsofts lisensgivere eier alle rettigheter, eierrettigheter og interesser, herunder – uten begrensning – alle Immaterielle Rettigheter i og til API-en for Power BI og alle utdata fra API-en for Power BI (unntatt eventuelle programvarekomponenter som er utviklet av deg, og som ikke omfatter API-en for Power BI eller andre utdata eller kjørbare filer for API-en for Power BI), og at du ikke skal skaffe noen rettigheter, eierrettigheter eller interesser i eller til API-en for Power BI, med unntak av det som er uttrykkelig oppgitt i API-vilkårene.

·         b. Henvisning, Juridiske Meldinger. Bildene som gis til deg gjennom API-en for Power BI, kan inneholde forretningsnavn, varemerker, tjenestemerker, logoer, domenenavn og andre varemerkekjennetegn som er egenartede for Microsoft og Microsofts partnere. Du kan ikke slette eller gjøre noen endringer i disse forretningsnavnene, varemerkene, tjenestemerkene, logoene, domenenavnene og de andre varemerkekjennetegnene. Du godtar at du skal beholde og ikke fjerne, endre eller skjule eventuelle koblinger eller meldinger som vises på bildene du mottar vi Tjenesten. Du bekrefter og samtykker i at disse Juridiske Meldingene utfyller API-vilkårene for API-en for Power BI.

·         c. Digital Millennium Copyright Act. Microsoft har som policy å svare på meldinger om påstått krenkelse som er i tråd med Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Hvis du vil ha beskrivelser og ytterligere informasjon, kan du se punktet om DMCA-meldinger i Vilkårene.

4. Regler for god oppførsel.

·         Du samtykker i at du er ansvarlig for egen oppførsel og eget innhold når du bruker API-en for Power BI, og for eventuelle konsekvenser av egen oppførsel og eget innhold. Du samtykker i at du skal bruke API-en for Power BI bare til formål som er lovlige, korrekte og i samsvar med disse API-vilkårene og eventuelle gjeldende policyer eller retningslinjer.

·         a. Passende oppførsel. Når du bruker API-en for Power BI og utvikler programmer, må du

·         følge gjeldende lover

·         rette deg etter alle regler for oppførsel og andre meldinger vi gir deg

·         holde eventuelle passord for tjenestekonto hemmelig

·         straks varsle oss hvis du får vite om et sikkerhetsbrudd knyttet til Tjenesten og API-en for Power BI

·         b. Forbudt bruk. Når du bruker API-en for Power BI og utvikler programmer, må du ikke

·         ærekrenke, misbruke, trakassere, forfølge, true eller på annen måte krenke andres rettigheter (slik som personvern og vern mot offentliggjøring)

·         laste opp, dele, sende e-post med, overføre eller på andre måter gjøre tilgjengelig upassende, ærekrenkende, krenkende, slibrig eller ulovlig innhold

·         laste opp, dele, sende e-post med, overføre eller på andre måter gjøre tilgjengelig innhold som krenker patenter, varemerker, opphavsretter, forretningshemmeligheter eller andre immaterielle rettigheter som tilhører en annen part, med mindre du eier rettighetene eller har tillatelse fra eieren til å dele slikt innhold

·         laste opp, dele, sende e-post med, overføre eller på andre måter gjøre tilgjengelig meldinger som fremmer pyramidespill eller kjedebrev eller inneholder forstyrrende reklamebudskap eller annonser eller annet som er forbudt i henhold til gjeldende lover, disse API-vilkårene eller gjeldende policyer eller retningslinjer

·         bruke API-en for Power BI i forbindelse med kampanjer for produkter, tjenester eller materialer som utgjør, fremmer eller brukes primært for å drive forretninger med: spionprogram, annonseprogram eller annen skadelig programvare eller kode

·         laste ned filer som en annen bruker har delt, og som du vet, eller burde vite, ikke kan distribueres lovlig på en slik måte

·         representere andre personer eller enheter, eller forfalske eller slette informasjon om forfattere eller juridiske eller andre meldinger eller rettighetsbeskyttede merknader om opprinnelsen eller kilden til programvare eller annet materiale

·         begrense eller hindre andre personer å bruke og nyte tilgang til API-en for Power BI

·         bruke API-en for Power BI til ulovlige eller uautoriserte formål

·         fjerne eventuelle meldinger om opphavsrett, varemerker eller annet rettighetsbeskyttet materiale som finnes i eller på API-en for Power BI

·         forstyrre API-en for Power BI eller servere eller nettverk som er tilkoblet Power BI-tjenestene, eller nekte å overholde krav, prosedyrer, policyer eller regler for nettverk som er tilkoblet API-en for Power BI

·         bruke roboter, søkeroboter, programmer for søk/henting på nettsteder i forbindelse med API-en for Power BI eller samle inn informasjon om brukere for uautoriserte formål

·         sende inn innhold som uttrykkelig eller stilltiende utgir seg for å være sponset eller støttet av Microsoft

·         opprette brukerkontoer på automatiserte måter eller av uriktige hensikter eller skaffe eller prøve å skaffe flere nøkler for API-en for Power BI

·         fremme eller gi veiledende opplysninger om ulovlige aktiviteter eller fremme fysisk skade på grupper eller enkeltpersoner

·         overføre virus, ormer, mangler, trojanske hester eller andre skadelige elementer.

·         selge, lease, dele, overføre eller viderelisensiere API-en for Power BI eller tilgangskoder til denne, av direkte kommersielle eller økonomiske hensikter eller på annen måte, uten uttrykkelig skriftlig forhåndstillatelse fra Microsoft

·         bruke API-en for Power BI på en måte som overskrider rimelig forespørselsvolum, regnes som overdreven eller støtende bruk eller på andre måter ikke overholder eller er i samsvar med deler av Power BI API-dokumentasjonen som kan finnes på dev.PowerBI.com, som fastsatt av Microsoft etter eget skjønn

·         be om data på vegne av én bruker for å vise, overføre eller levere dataene til andre brukere

·         De foregående forbudte bruksmåtene er tatt med som eksempler, ikke som en begrensning. Microsoft forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å fastslå om din bruk av API-en for Power BI er i samsvar med disse API-vilkårene.

5. Personvern.

All tilgang til og bruk av API-en for Power BI API er underlagt Personvernerklæringen for Power BI, som er tilgjengelig her (kan oppdateres fra tid til annen). Ingenting i disse API-vilkårene støtter innsamling eller overføring av personlig identifiserbar informasjon om Internett-brukere mellom partene. Du må ha en godt synlig elektronisk personvernerklæring for nettstedene dine og programmer som har tilgang til API-en for Power BI. Denne personvernerklæringen må minst omfatte en fullstendig, nøyaktig og tydelig fremlegging som omhandler plassering, bruk og lesing av informasjonskapsler og beslektede teknologier samt innsamling og bruk av data i forbindelse med aktiviteten til brukere av dine nettsteder og programmer.

6. Brukergodkjenning og Sikkerhet.

Microsoft tar sikkerheten og personvernet til sluttbrukere svært alvorlig, og i tråd med API-vilkårene og eventuelle gjeldende lover samtykker du i å tilby all nødvendig assistanse for driften av Programmet ditt.

a. Sikre Brukersamtykke. Du er eneansvarlig for å sikre et tydelig og uttrykkelig samtykke fra brukeren som gir deg tilgangstillatelse til brukerens Power BI-konto, og, hvis aktuelt, tillatelse til å hente brukerspesifikk informasjon eller skrive informasjon til brukerens konto. Du må rette deg etter omfanget av det uttrykkelige samtykket du har fått fra brukeren i forbindelse med tilgangen til Power BI-kontoen.

b. Kontakt og Medvirkning. Du (eller kontakter du har registrert i Azure Active Directory sammen med programmet) må være tilgjengelig til enhver tid for å svare på spørsmål eller bekymringer som gjelder sikkerheten. Du kan endre dette navnet eller denne kontakten ved å oppdatere leierinformasjonen i Azure Active Directory.

c. Virustiltak. Alle materialer, herunder programvare og dokumenter, som du gir Microsoft, må kontrolleres med oppdaterte versjoner av antivirus- og antiormprogramvare som regnes som Internett-bransjestandard, og de må være helt fri for virus og ormer. Data du gir til Microsoft må ikke inneholde skadelige skript eller skadelig kode.

d. Bransjestandarder. Dine nettverk, operativsystemer og programvare for nettserver(e), rutere, databaser og datamaskinsystemer (“Systemer”) må konfigureres etter Internett-bransjestandarder, slik det kreves for å drive Programmet ditt sikkert. Hvis du ikke har fullstendig kontroll over alle delene av Systemet, skal du bruke all kontrollen og innflytelsen du har over slike Systemer og/eller utvalg av Systemer, og du skal ikke lage arkitektur for eller velge Systemer på en måte som gjør at du unngår den foregående forpliktelsen. Et eksempel på en server som ikke er godkjent, er en server som drives som en åpen proxy. Et eksempel på ikke-godkjent arkitektur er å velge en server som drives av en leverandør som ikke oppfyller sikkerhetsstandarden, slik at du kan anføre at du ikke kontrollerer serveren og slik unngå å velge en godkjent server.

e. Rapportering. Sikkerhetsmangler eller inntrenging i Systemene som oppdages, må umiddelbart rapporteres til Microsoft skriftlig eller via e-post til devpbi@microsoft.com. Du skal samarbeide med Microsoft for å rette om sikkerhetsmangler så snart som mulig, og du må umiddelbart koble fra eventuelle inntrengere. Hvis du skulle oppdage sikkerhetsmangler eller inntrengere, må du ikke uttale deg offentlig om dette (dvs. gjennom presse, blogg, oppslagstavler osv.) uten uttrykkelig skriftlig forhåndstillatelse fra Microsoft.

f. Kontrollere Tilgang til Systemer. I den grad du har kontroll eller innflytelse over Systemer, skal du loggføre (med tidspunkt og dato) alle forekomster av tilgang til Systemene. Du må kryptere filene med passord og brukernavn for Systemene som lagrer eller behandler Power BI-brukerdata som Microsoft har gitt deg tilgang til. Passord må være unike og ikke opplagte, og de må endres ofte. Du må sørge for at tilgangen til og bruken av passord holdes på et minimum. Så sant det er mulig, må kommandoer som krever tilleggsrettigheter, loggføres på en sikker måte (med tidspunkt og dato), slik at alle aktivitetene registreres med revisjonsspor. Hvis ansettelsesforholdet til en person opphører, skal alle passord og passordtilganger for denne personen umiddelbart regnes som ugyldige.

g. Sikkerhetsgjennomganger. Microsoft har rett, men ingen forpliktelse, til å engasjere en uavhengig tredjepart for å kontrollere og vurdere om du overholder alle sikkerhetsbestemmelsene. Microsoft tar på seg alle kostnadene for en slik gjennomgang. Du må, så snart som mulig og på egen kostnad, rette opp eventuelle feil og mangler ved sikkerheten som oppdages i løpet av en slik gjennomgang. Deretter må du straks gi en skriftlig melding til Microsoft som bekrefter at alle feil og mangler er rettet opp, og du må også gi en beskrivelse av de korrigerende handlingene. Microsoft varsler deg 48 timer før en slik gjennomgang blir satt i gang. Alle gjennomganger skal utføres i den vanlige arbeidstiden og på en slik måte at den daglige forretningsdriften ikke forstyrres. Hvis det blir avdekket vesentlige brudd på noen av sikkerhetsbestemmelsene, skal du tilbakebetale rimelige kostnader for gjennomgangen til Microsoft.

h. Du er også pålagt å overholde kravene og dokumentasjonen som beskrives i Sikkerhetskrav og Sikkerhetsdokumentasjon i Vedlegg A til disse API-vilkårene.

7. Støtte og Tilgjengelighet.

Microsoft kan, etter eget skjønn, velge å tilby deg støtte for eller endringer av API-en for Power BI (regnes samlet som “Støtte”). Microsoft kan når som helst endre, midlertidig stanse eller avslutte alle en hvilken som helst del av API-en for Power Bi, herunder tilgjengeligheten av API-en for Power BI. Microsoft kan også innføre grenser for bestemte funksjoner og tjenester eller begrense tilgangen din til deler av eller hele API-en for Power BI eller Power BI-webområdet uten å varsle deg eller påta seg erstatningsansvar.

8. Gebyrer og Betalinger.

Microsoft forbeholder seg retten til etter eget skjønn å kreve gebyrer for fremtidig bruk av eller tilgang til API-en for Power BI. Hvis Microsoft bestemmer seg for å belaste deg for API-en for Power BI, skal du motta et skriftlig varsel om dette.

9. Fraskrivelse av Begrensede Rettigheter.

API-EN FOR POWER BI BLIR LEVERT “SOM DEN ER” OG “SLIK DEN ER TILGJENGELIG” UTEN NOEN GARANTIER, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTT. MICROSOFT FRASKRIVER SEG ALLE BEGRENSEDE RETTIGHETER OG VILKÅR, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, ANVENDELIGHET FOR BESTEMTE FORMÅL, TILGJENGELIGHET, SIKKERHET, EIERRETTIGHETER OG IKKE-KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER.

MICROSOFT ERKLÆRER ELLER GARANTERER IKKE AT API-EN FOR POWER BI ER UTEN UNØYAKTIGHETER, FEIL ELLER AVBRUDD, ELLER AT DEN ER PÅLITELIG, NØYAKTIG, FULLSTENDIG ELLER GYLDIG PÅ ANDRE MÅTER. MICROSOFT GIR INGEN BEGRENSEDE RETTIGHETER OM AT (i) API-EN FOR POWER BI TILFREDSSTILLER ALLE DINE KRAV, (ii) TILGANGEN TIL API-TJENESTEN FOR POWER BI ER UTEN FORSTYRRELSER, (iii) RESULTATENE SOM OPPNÅS GJENNOM BRUKEN AV API-EN FOR POWER BI, ER NØYAKTIGE ELLER PÅLITELIGE, (iv) KVALITETEN PÅ PRODUKTER, TJENESTER, INFORMASJON ELLER ANNET MATERIALE SOM DU SKAFFER DEG GJENNOM API-EN FOR POWER BI, ER I TRÅD MED DINE FORVENTNINGER, OG (v) EVENTUELLE FEIL I API-EN FOR POWER BI BLIR RETTET OPP.

ALL BRUK AV API-EN FOR POWER BI SKJER ETTER EGET SKJØNN OG PÅ EGEN RISIKO, OG DU ER ENE OG ALENE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER SOM MÅTTE OPPSTÅ FRA BRUKEN AV API-EN FOR POWER BI.

10. Begrensning av Ansvar.

UAVHENGIG AV ANDRE BESTEMMELSER I DISSE API-VILKÅRENE SKAL MICROSOFTS MAKSIMALE SAMLETE ERSTATNINGSANSVAR OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE KRAV SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED APT-VILKÅRENE ELLER OPPHØRET ELLER UTLØPET AV DISSE VILKÅRENE, IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER OVERSKRIDE USD 10, UTEN HENSYN TIL OM ERSTATNINGSANSVARET OPPSTÅR FRA KRAV BASERT PÅ KONTRAKT, BEGRENSET RETTIGHET, ERSTATNINGSANSVAR UTENFOR KONTRAKT, MANGLENDE OPPFYLLELSE AV FORMÅL, ETABLERT FORRETNINGSSKIKK ELLER ANDRE FORHOLD. DU KAN IKKE FÅ DEKKET ANNEN SKADE ELLER ANDRE TAP, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, FØLGESKADE, TAP AV FORTJENESTE ELLER SPESIELL, INDIREKTE ELLER TILFELDIG SKADE ELLER STRAFFERSTATNING. DISSE BEGRENSNINGENE OG UTELATELSENE GJELDER SELV OM DENNE BEFØYELSEN IKKE FULLSTENDIG KOMPENSERER DEG FOR EVENTUELLE TAP ELLER IKKE OPPFYLLER SITT FORMÅL, OG SELV OM VI VISSTE ELLER BURDE HA VISST OM MULIGHETEN FOR SKADEN. I DEN GRAD GJELDENDE LOV TILLATER DET, SKAL DISSE BEGRENSNINGENE OG UTELATELSENE GJELDE FOR ALLE FORHOLD KNYTTET TIL DISSE API-VILKÅRENE, SOM TAP AV INNHOLD, VIRUS SOM PÅVIRKER DIN BRUK AV API-EN FOR POWER BI, FORSINKELSER ELLER FEIL VED IGANGSETTING ELLER FULLFØRING AV OVERFØRINGER ELLER TRANSAKSJONER, KRAV KNYTTET TIL BRUDD PÅ KONTRAKT ELLER BEGRENSEDE RETTIGHETER ELLER VILKÅR, OBJEKTIVT ANSVAR, UAKTSOMHET, URIKTIGE OPPLYSNINGER ELLER UTELATELSER, ANNET ERSTATNINGSANSVAR UTENFOR KONTRAKT, BRUDD PÅ LOVER OG REGLER ELLER UBERETTIGET BERIKELSE. NOEN AV ELLER ALLE DISSE BEGRENSNINGENE ELLER UTELATELSENE GJELDER KANSKJE IKKE DEG HVIS DELSTATEN, PROVINSEN ELLER LANDET DITT IKKE TILLATER UTELATELSEN ELLER BEGRENSNINGEN AV TILFELDIG SKADE, FØLGESKADE ELLER ANNEN SKADE.

11. Erstatning.

Du samtykker i å erstatte og holde Microsoft (og Microsofts direktører, ledere, tilknyttede selskaper og agenter) skadesløs fra og mot eventuelle tap, erstatningsansvar og kostnader (herunder rimelige advokathonorarer og -kostnader) som inntreffer som et resultat av krav, juridiske prosesser eller søksmål som er basert på eller oppstår som følge av brudd (eller påstått brudd) av deg på denne kontrakten, eller deler av den, som er relatert til dine webområder, dine programmer eller din bruk av API-en for Power BI. I forbindelse med slike krav er du ene og alene ansvarlig for forsvaret, og du skal ta i bruk juridisk rådgivning og advokat som det er gjensidig enighet om, i henhold til Microsofts rett til å delta med rådgivere og advokater etter eget valg. Du skal ikke offentliggjøre noen krav eller samtykke i forlik som gjør at Microsoft (eller Microsofts direktører, ledere, tilknyttede selskaper eller agenter) må påta seg forpliktelser eller erstatningsansvar, uten skriftlig forhåndstillatelse fra Microsoft. Slike tillatelser gir Microsoft etter eget skjønn.

12. Gyldighetsperiode/opphør.

Disse API-vilkårene trer i kraft ved første bruk av API-en for Power BI og fortsetter å ha gyldighet til noen av partene melder fra om opphør. Du kan avslutte API-vilkårene bare ved å slutte å bruke API-en for Power BI. Microsoft kan avslutte API-vilkårene når som helst og uansett grunn. API-vilkårene opphører automatisk hvis (i) du bryter noen av vilkårene i API-vilkårene eller Vilkårene, (ii) Microsoft offentliggjør et skriftlig varsel om opphør på webområdet for Power BI, (iii) Microsoft sender deg et skriftlig varsel om opphør eller (iv) Microsoft slutter å gi deg tilgang til API-en for Power BI. Partenes forpliktelser under punkt 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 og 19 skal fortsette å gjelde selv om API-vilkårene av en hvilken som helst grunn opphører eller utløper.

13. Overdragelse.

Vi kan overdra denne kontrakten, helt eller delvis, når som helst, med eller uten varsel til deg. Du har ikke rett til å overdra denne kontrakten eller deler av den til andre personer eller parter uten skriftlig forhåndstillatelse fra oss. Vi vil ikke nekte slik tillatelse uten rimelig grunn. Ethvert forsøk på dette er ugyldig. Du kan ikke overføre til andre personer, midlertidig eller permanent, rettigheter til å bruke API-en for Power BI eller noen deler av denne.

14. Ingen tredjepartsmottakere.

Denne avtalen er utelukkende til fordel for deg og Microsoft. Den skal ikke være til fordel for andre parter, med unntak av tillatte etterfølgere og overdragelsesmottakere i henhold til denne kontrakten.

15. Delvis ugyldighet.

Hvis en kompetent jurisdiksjon fastslår at noen bestemmelser i disse API-vilkårene er ulovlige, uholdbare eller urettskraftige, skal de gjenværende bestemmelsene fortsatt ha full gyldighet.

 

16. Meldinger.

Du samtykker i at Microsoft gir deg meldinger om API-en for Power BI eller opplysninger som Microsoft er lovpålagt å gi, via e-post til adressen du oppgav da du registrerte deg for API-en for Power BI. Meldinger som sendes til deg med e-post, vil bli regnet som levert og mottatt den dagen slike e-postmeldinger sendes. Hvis du ikke samtykker i å motta meldinger elektronisk, må du slutte å aksessere API-en for Power BI.

17. Ingen Avkall på Rettigheter fra Microsofts side.

Hvis Microsoft unnlater å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i API-vilkårene, skal ikke dette utgjøre et avkall på denne rettigheten eller bestemmelsen.

18. Gjeldende lov, jurisdiksjon.

Disse API-vilkårene er underlagt lovene i delstaten Washington, USA. Hvis saken hører inn under føderale domstoler, samtykker hver part ugjenkallelig i domstolene og jurisdiksjonen til de føderale domstolene i King County, Washington. Hvis ikke samtykker hver part ugjenkallelig i domstolene og jurisdiksjonen i Superior Court of King County, Washington. Dersom enten Microsoft eller du benytter advokater for å håndheve eventuelle rettigheter som følge av eller relatert til disse API-vilkårene, skal den seirende part ha rett til å få tilbake rimelige advokathonorarer, kostnader og andre utgifter, inkludert kostnader og avgifter som påløper ved anke av dom eller ved konkurs eller lignende tiltak.

 

19. Fullstendig avtale.

Disse API-vilkårene utgjør den fullstendige avtalen mellom Microsoft og deg med hensyn til innholdet i disse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg A

Sikkerhetskrav og Sikkerhetsdokumentasjon

 

Sikkerhetskrav:

1.      Partneren skal gi all relevant sikkerhetsdokumentasjon til Microsoft (inkludert, men ikke begrenset til, sikkerhetspolicy, policy for hendelsesrespons, risikovurdering, dataklassifisering, kode og binære statiske og dynamiske analyseartefakter, resultater fra penetreringstester, tredjepartskomponenter som er brukt, osv.),

2.      oppgi eksplisitt dokumentasjon av Partnerens bruk av Power BI-kundedata (formål for bruk, spesifikke Power BI-data som er brukt, overføring, lagring osv.) og gjøre den tilgjengelig for andre brukere,

3.      forsikre om at identifiserte sikkerhetssvakheter som kan påvirke Power BI-kunder, skal håndteres i tide,

4.      forsikre om at Microsoft har godkjennelse til å teste sikkerheten til tilbud fra tredjeparter, som koordinert mellom Microsoft og deg.

5.      Du skal bare oppbevare data som er nødvendige for å utføre sitt gitte formål, og du skal slette unødvendig informasjon og tilleggsinformasjon hvis nødvendig.

6.      Alle Microsoft-data på systemene dine slettes/ødelegges når forholdet ditt til Microsoft opphører.

 

Sikkerhetsdokumentasjon

Hvis oppbevaring av Microsoft-kundedata anses som nødvendig for integrasjonen, må følgende sikkerhetsdokumentasjon oppgis på forespørsel:

1.      Beskrivelse av systemarkitektur (inkludert plassering, formålet til viktige systemkomponenter, markering av systemer som har tilgang til Power BI-kundedata, hvordan Microsoft-data lagres, overføres osv.)

2.      Sikkerhetssertifiseringer eller -rapporter (SSAE16, SOC2, ISO27001 osv.)

3.      Fysiske sikkerhetstiltak for relevante systemer

4.      Opplysninger om eventuelle tredjeparter som er involvert i systemet, relevante kontrakter og sikkerhetsopplysninger

5.      Modellen for tilgangskontroller

6.      Virksomme sikkerhetsspesifikke systemer (IDS, HIDS, sårbarhetsskanning)

7.      Sikkerhetsansvarlige roller (team og ledelse)

8.      Opplysninger om beskyttelse av legitimasjon for systemkontoer som krever tilgangsrettigheter

9.      Opplysninger om hvordan tilgang til systemer tildeles, annulleres, overvåkes

10.  Hvilke ansattroller som gis tilgang til relevante systemer

11.  Alle prosesser for revisjon, overvåking og loggføring som er på plass

12.  Sikkerhetsprosesser for programmer (gode fremgangsmåter for sikker utvikling, sikkerhetstesting osv.)

13.  Prosedyrer for hendelsesrespons og katastrofegjenoppretting

14.  Prosess for håndtering av sikkerhetsoppdateringer

15.  Prosess for bruk av eventuelle sikkerhetsoppdateringer fra tredjeparter for tredjepartskomponenter som er i bruk

16.  Opplysninger om hvordan Power BI-kundedata beskyttes ved lagring og under transitt når de brukes av programmet