Microsoft Software License Terms
Microsoft Power BI for Windows

Disse lisensvilkårene utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation (eller et av deres tilknyttede selskaper, avhengig av hvor du bor). Les vilkårene nøye. De gjelder for ovennevnte programvare, som også omfatter mediet den eventuelt ble levert på. Vilkårene gjelder også for Microsofts

 • oppdateringer,
 • tillegg,
 • Internett-baserte tjenester og
 • brukerstøtte

for denne programvaren, med mindre andre vilkår følger med disse. I så fall gjelder de vilkårene.

Ved å ta i bruk programvaren godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene, må du ikke bruke programvaren.

Som beskrevet nedenfor, innebærer bruk av visse funksjoner at du også gir ditt samtykke til at det innhentes visse standardopplysninger om datamaskinen for Internett-baserte tjenester.


Såfremt du etterlever disse lisensvilkårene, har du de permanente rettighetene som er beskrevet nedenfor.

1. INSTALLASJON OG BRUKSRETTIGHETER.

a. Installasjon og bruk. Du har rett til å installere og bruke et hvilket som helst antall eksemplarer av programvaren på Windows-enhetene dine.

b. Tredjepartmerknader. Programvaren omfatter tredjepartskode som Microsoft, ikke tredjeparten, lisensierer til deg under vilkårene i denne avtalen. Eventuelle merknader til tredjepartens kode er inkludert bare til informasjonsformål.

2. YTTERLIGERE LISENSIERINGSKRAV OG/ELLER BRUKSRETTIGHETER.

a. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer, videoklipp og maler som følger med programvaren og er identifisert for slik bruk, i dokumenter og prosjekter du oppretter. Du har rett til å distribuere disse dokumentene og prosjektene for ikke-kommersielle formål. Hvis du vil bruke disse medieelementene eller malene til noe annet formål, går du til www.microsoft.com/permission for å finne ut om den type bruk er tillatt.

3. TILGANG TIL INTERNETT KAN VÆRE NØDVENDIG. Kostnader kan påløpe i forbindelse med Internett-tilgang, dataoverføring og andre tjenester i henhold til abonnementet og andre avtaler du har med nettverksoperatøren, som følge av bruken av programvaren. Du alene er ansvarlig for slike kostnader fra nettverksoperatør.

4. TILKOBLINGER/PROGRAMMER TIL TREDJEPART. Programvaren lar deg koble til diverse datakilder fra tredjeparter. Avtalene dine med disse tredjeparts datatilbyderne gjelder bare mellom deg og de relevante tredjeparts datatilbyderne og kan være underlagt andre vilkår for bruk eller avtaler som gjelder for disse tredjepartskildene. Du godtar at du er eneansvarlig for og har tillatelse til å importere data fra disse tredjeparts datakildene. Microsoft overvåker, kontrollerer eller påtar seg ikke erstatningsansvar i forbindelse med noen data du importerer fra tredjeparts datakilder og er ikke ansvarlige for kvaliteten, nøyaktigheten, beskaffenheten og/eller eierskapet til disse dataene. Du godtar at du er eneansvarlig for alt innhold du oppretter, overfører, distribuerer eller viser frem basert på dataene du importerer, mens du bruker programvaren.

5. INTERNETT-BASERTE TJENESTER. Microsoft tilbyr Internett-baserte tjenester med programvaren. Disse kan endres eller annulleres når som helst.

a. Samtykke for Internett-baserte eller trådløse tjenester. Programvaren kan koble til Internett-baserte trådløse tjenester. Din bruk av programvaren innebærer at du samtykker i overføring av standardinformasjon om enheten (herunder teknisk informasjon om enheten, systemet og programvaren samt interne tilleggsenheter) for Internett-baserte eller trådløse tjenester. Hvis det legges frem andre vilkår i forbindelse med bruken din av tjenestene, skal også disse vilkårene gjelde.

b. Misbruk av Internett-baserte tjenester. Du har ikke rett til å bruke noen Internett-basert tjeneste på en måte som kan skade den eller påvirke andres bruk av den eller det trådløse nettverket. Du har ikke rett til å bruke tjenesten til å prøve å få uautorisert tilgang til tjenester, data, kontoer eller nettverk på noen som helst måte.

6. LISENSENS RAMME. Det gis kun lisens på programvaren, den selges ikke. Med mindre gjeldende lov gir deg flere rettigheter, forbeholder Microsoft seg alle andre rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt i denne avtalen, ved utfylling, innsigelsesavskjæring eller på annen måte. Du må overholde eventuelle tekniske begrensninger i programvaren som bare tillater at du bruker den på bestemte måter. Du har ikke rett til å

 • omgå de tekniske begrensningene i programvaren
 • foreta omvendt utvikling (“reverse engineering”), dekompilere eller demontere programvaren med mindre, og bare i den grad, dette er tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne begrensningen
 • lage flere eksemplarer av programvaren enn det som er spesifisert i denne avtalen, eller som er tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne begrensningen
 • publisere programvaren slik at andre kan kopiere den
 • leie ut, lease eller låne bort programvaren
 • overføre programvaren eller denne avtalen til en tredjepart
 • bruke programvaren til kommersielle vertstjenester.

7. DOKUMENTASJON. Enhver person som har gyldig tilgang til datamaskinen eller det interne nettverket, kan fremstille nye eksemplarer av og bruke dokumentasjonen til interne referanseformål.

8. EKSPORTRESTRIKSJONER. Programvaren er underlagt USAs eksportlover og -regler. Du må rette deg etter alle nasjonale og internasjonale eksportlover og -regler som gjelder for programvaren. Disse lovene omfatter begrensninger i forhold til bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. Mer informasjon finner du på www.microsoft.com/exporting.

9. KUNDESTØTTE. Fordi programvaren leveres “som den er”, tilbyr vi kanskje ikke brukerstøtte for den.

10. HELE AVTALEN. Denne avtalen og vilkårene for tillegg, oppdateringer, Internett-baserte tjenester og brukerstøtte som du benytter deg av, utgjør hele avtalen for programvaren og brukerstøtten.

11. GJELDENDE LOVGIVNING.

a. USA. Hvis du ervervet programvaren i USA, er denne avtalen underlagt lovene i delstaten Washington og gjelder krav knyttet til avtalebrudd, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikt. Alle andre krav, herunder krav knyttet til delstatlige forbrukervernlover, lover om urettferdig konkurranse og erstatningsansvar utenfor kontrakten, er underlagt lovene i den aktuelle delstaten.

b. Utenfor USA. Hvis du ervervet programvaren i et annet land enn USA, gjelder nasjonal lov.

12. RETTSVIRKNING. Denne avtalen beskriver bestemte rettigheter. Du kan ha andre rettigheter i henhold til gjeldende lov i ditt land. Du kan også ha rettigheter med hensyn til den parten du ervervet programvaren fra. Denne avtalen endrer ikke dine rettigheter i henhold til gjeldende lov i ditt land, hvis lovene i landet ikke tillater dette.

13. ANSVARSFRASKRIVELSE. Det gis lisens på programvaren “som den er”. Du bruker den på egen risiko. Microsoft gir ingen uttrykkelig begrensede rettigheter, begrensede rettigheter eller vilkår. Du kan ha ytterligere forbrukerrettigheter eller lovfestede begrensede rettigheter i henhold til lokale lover, som denne avtalen ikke kan endre. I den grad lokale lover tillater det, fraskriver Microsoft seg underforståtte garantier om salgbarhet, anvendelighet for særskilte formål og fravær av krenkelse av tredjeparts rettigheter.

FOR AUSTRALIA – Du har lovfestede begrensede rettigheter under den australske forbrukerloven, og ingenting i disse vilkårene skal påvirke disse rettighetene.

14. BEGRENSNINGER AV RETT TIL BEFØYELSE OG ERSTATNING. Microsoft eller deres leverandører kan bare dekke direkte skader opptil USD 5,00. Du har ikke rett til å få dekket andre skader, herunder følgeskader, tap av fortjeneste eller spesielle, indirekte eller tilfeldige skader.

Denne begrensningen gjelder følgende:

 • alle forhold knyttet til programvaren, tjenester, innhold (inkludert kode) på tredjeparts nettsteder eller tredjeparts programmer
 • krav knyttet til brudd på kontrakt, brudd på begrensede rettigheter eller vilkår, objektivt ansvar, uaktsomhet eller annet erstatningsansvar utenfor kontrakt i den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lov

Den gjelder også hvis Microsoft visste om, eller burde ha visst om risikoen for skadene. Begrensningen eller unntaket ovenfor gjelder kanskje ikke for deg, fordi noen land ikke tillater fraskrivelse eller begrensning av ansvar for tilfeldige skader, følgeskader eller andre skader.


Copyright © Microsoft. Med enerett.

Third Party Notices

This file is based on or incorporates material from the projects listed below (collectively, "Third Party Code"). Microsoft is not the original author of the Third Party Code. The original copyright notice and the license, under which Microsoft received such Third Party Code, are set forth below. Such licenses and notices are provided for informational purposes only. Microsoft, not the third party, licenses the Third Party Code to you under the terms set forth in the EULA for the Microsoft Product. Microsoft reserves all rights not expressly granted under this agreement, whether by implication, estoppel or otherwise.

Third Party Notices

This file is based on or incorporates material from the projects listed below (collectively, "Third Party Code"). Microsoft is not the original author of the Third Party Code. The original copyright notice and the license, under which Microsoft received such Third Party Code, are set forth below. Such licenses and notices are provided for informational purposes only. Microsoft, not the third party, licenses the Third Party Code to you under the terms set forth in the EULA for the Microsoft Product. Microsoft reserves all rights not expressly granted under this agreement, whether by implication, estoppel or otherwise.