Microsoft Software License Terms
Microsoft Power BI for Windows

Disse licensvilkår er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De bor, et af dets associerede selskaber) og Dem. De bedes læse dem. De gælder for ovennævnte software, som omfatter de eventuelle medier, De måtte have modtaget den på. Licensvilkårene gælder også for alle Microsofts

 • opdateringer
 • supplementer
 • internetbaserede tjenester og
 • supporttjenester

til ovennævnte software, medmindre andre vilkår gælder for disse ydelser. Hvis det er tilfældet, gælder sådanne medfølgende vilkår.

Ved at tage softwaren i brug accepterer De disse vilkår. Såfremt De ikke kan acceptere vilkårene, har De ikke ret til at bruge softwaren.

Som beskrevet nedenfor udgør brug af visse funktioner Deres samtykke til indsamling af bestemte oplysninger til internetbaserede tjenester.


Hvis De overholder disse licensvilkår, har De nedenstående tidsubegrænsede rettigheder.

1. INSTALLATIONS- OG BRUGERVILKÅR.

a. Installation og brug. De må installere og bruge et ubegrænset antal kopier af softwaren på Deres Windows-enheder.

b. Meddelelser fra tredjemand. Softwaren indeholder tredjemands koder, som Microsoft, ikke tredjemand, giver i licens til Dem i henhold til de vilkår, der er anført i nærværende aftale. Eventuelle meddelelser til en tredjemands kode er kun til Deres orientering.

2. YDERLIGERE LICENSKRAV OG/ELLER BRUGERVILKÅR.

a. Medieelementer og skabeloner. De må kopiere og bruge billeder, multimedieklip, animationer, lyde, musik, former, videoklip og skabeloner, som leveres sammen med softwaren, og som er beregnet til brug i de dokumenter, De opretter, og de projekter, som De starter. De må distribuere de pågældende dokumenter og projekter til ikke-kommercielle formål. Hvis De ønsker at bruge disse medieelementer eller skabeloner til et andet formål, bedes De gå til www.microsoft.com/permission og kontrollere, om den pågældende brug er tilladt.

3. INTERNETADGANG KAN VÆRE PÅKRÆVET. De kan blive opkrævet gebyrer for internetadgang, dataoverførsel eller andre tjenester i henhold til vilkårene i Deres abonnement og eventuelle andre aftaler, De har med deres netværksoperatør, i forbindelse med brug af softwaren. De er alene ansvarlig for netværksoperatørens gebyrer.

4. TREDJEMANDSFORBINDELSER/-PROGRAMMER. De kan bruge softwaren til at oprette forbindelse til forskellige datakilder fra tredjemand. Deres aftaler med sådanne tredjepartsudbydere af datakilder er udelukkende gældende mellem Dem og de relevante tredjepartsudbydere af datakilder, og de kan være underlagt andre vilkår for anvendelse eller aftaler, der gælder for sådanne tredjepartskilder. De accepterer, at De alene er ansvarlig for og har bemyndigelse til at importere data fra sådanne tredjepartsdatakilder. Microsoft overvåger eller kontrollerer ikke og påtager sig intet ansvar for data, De importerer fra tredjepartsdatakilder, og er ikke ansvarlig for kvaliteten, nøjagtigheden, arten eller ejerskabet. De accepterer, at De alene er ansvarlig for alt indehold, De opretter, overfører, distribuerer eller får vist på baggrund af de data, du importerer, mens De bruger softwaren.

5. INTERNETBASEREDE TJENESTER. Microsoft leverer internetbaserede tjenester med softwaren. Microsoft kan til enhver tid ændre eller annullere dem.

a. Samtykke til Internetbaserede eller Trådløse Tjenester. Softwaren kan oprette forbindelse til internetbaserede trådløse tjenester. Deres brug af softwaren fungerer som Deres samtykke til overførsel af standardoplysninger om enheden (herunder, men ikke begrænset til, tekniske oplysninger om Deres enhed, system og programsoftware samt eksterne enheder) for internetbaserede eller trådløse tjenester. Hvis der følger andre vilkår med Deres brug af tjenesterne, gælder disse vilkår også.

b. Misbrug af internetbaserede tjenester. De må ikke bruge nogen Internetbaseret tjeneste på en måde, der kan beskadige den eller begrænse andres brug af den eller det trådløse netværk. De må ikke bruge tjenesten til at forsøge at få uautoriseret adgang til tjenester, data, konti eller netværk på nogen måde.

6. OMFANGET AF LICENSEN. Softwaren er licenseret og ikke solgt. Medmindre gældende lovgivning giver Dem flere rettigheder, forbeholder Microsoft sig alle andre rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt Dem i henhold til denne aftale, hverken stiltiende, ved berettiget antagelse eller på anden måde. De skal overholde alle tekniske begrænsninger i softwaren, der kun tillader, at De kan bruge den på en bestemt måde. De må ikke

 • arbejde uden om de tekniske begrænsninger i softwaren,
 • foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af softwaren, medmindre, og kun i det omfang, sådanne handlinger udtrykkeligt og på trods af nærværende begrænsning er tilladt i henhold til gældende lovgivning,
 • lave flere kopier af softwaren end det antal, der er specificeret i denne aftale eller er tilladt i henhold til gældende lovgivning på trods af nærværende begrænsning,
 • offentliggøre softwaren, så andre kan kopiere den,
 • leje, lease eller udlåne softwaren
 • overdrage softwaren eller denne aftale til tredjemand eller
 • bruge den til kommercielle software-hosting-tjenester.

7. DOKUMENTATION. Enhver person, der har gyldig adgang til Deres computer eller Deres interne netværk, må kopiere og bruge dokumentationen til Deres interne referenceformål.

8. EKSPORTRESTRIKTIONER. Softwaren er underlagt amerikansk eksportlovgivning. De skal overholde alle danske og internationale eksportlove og -vedtægter, der gælder for softwaren. Lovgivningen omfatter restriktioner på destinationer, slutbrugere og endelig brug. Yderligere oplysninger finder De på www.microsoft.com/exporting.

9. SUPPORTTJENESTER. Fordi denne software er ”som den er og forefindes”, yder Microsoft muligvis ikke support på den.

10. HELE AFTALEN. Denne aftale og vilkårene for supplementer, opdateringer, internetbaserede tjenester og supportydelser, som De anvender, udgør hele aftalen for softwaren og supportydelserne.

11. GÆLDENDE LOVGIVNING.

a. USA. Såfremt De har erhvervet softwaren i USA, er denne aftale underlagt lovgivningen i staten Washington, som gælder for misligholdelse af aftalen uanset principperne for lovkonflikter. Lovene i den stat, hvor De bor, styrer alle andre retskrav, herunder krav under statens forbrugerbeskyttelseslovgivning, love om illoyal konkurrence og uden for kontrakt.

b. Uden for USA. Hvis De anskaffede softwaren i et andet land, gælder det pågældende lands love.

12. JURIDISK VIRKNING. Denne aftale beskriver bestemte juridiske rettigheder. De kan have andre rettigheder i henhold til lovgivningen i Deres eget land. De kan også have rettigheder i forhold til den part, som De har erhvervet softwaren fra. Denne aftale tilsidesætter ikke Deres rettigheder i henhold til lovgivningen i Deres eget land, hvis lovgivningen i Deres eget land ikke tillader en sådan tilsidesættelse.

13. ANSVARSFRASKRIVELSE. Softwaren er givet i licens ”som den er og forefindes”. De bærer risikoen for brug af softwaren. Microsoft stiller ingen udtrykkelige garanter, garantier eller betingelser. De kan have yderligere forbrugerrettigheder eller lovbestemte garantier i henhold til gældende lokal lovgivning, hvilket nærværende aftale ikke kan ændre. Såfremt det er tilladt i henhold til dansk lovgivning, afgiver Microsoft ingen stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse af immaterielle rettigheder.

FOR AUSTRALIEN – De har de lovbestemte garantier i henhold til den australske forbrugerlovgivning, og intet i disse vilkår er påtænkt at skulle påvirke disse rettigheder.

14. BEGRÆNSNING OG FRASKRIVELSE AF ERSTATNING. De kan fra Microsoft og Microsofts leverandører kun opnå erstatning op til USD 5,00. De kan ikke få dækket andre krav på erstatning, herunder erstatning for følgeskader, tabt fortjeneste, særlige, indirekte eller hændelige skader.

Denne begrænsning gælder i

 • ethvert forhold vedrørende softwaren, tjenester, indhold (herunder kode) på tredjemands websteder eller programmer fra tredjemand og
 • erstatningskrav for kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar, uagtsomhed eller andre erstatningskrav uden for aftaleforholdet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Begrænsningen gælder også, selvom Microsoft havde eller burde have haft kendskab til risikoen for tabene. Ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis heller ikke for Dem, fordi der i Deres land ikke tillades udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader.


Copyright © Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.

Third Party Notices

This file is based on or incorporates material from the projects listed below (collectively, "Third Party Code"). Microsoft is not the original author of the Third Party Code. The original copyright notice and the license, under which Microsoft received such Third Party Code, are set forth below. Such licenses and notices are provided for informational purposes only. Microsoft, not the third party, licenses the Third Party Code to you under the terms set forth in the EULA for the Microsoft Product. Microsoft reserves all rights not expressly granted under this agreement, whether by implication, estoppel or otherwise.

Third Party Notices

This file is based on or incorporates material from the projects listed below (collectively, "Third Party Code"). Microsoft is not the original author of the Third Party Code. The original copyright notice and the license, under which Microsoft received such Third Party Code, are set forth below. Such licenses and notices are provided for informational purposes only. Microsoft, not the third party, licenses the Third Party Code to you under the terms set forth in the EULA for the Microsoft Product. Microsoft reserves all rights not expressly granted under this agreement, whether by implication, estoppel or otherwise.