Voorwaarden Microsoft Power BI API

Hartelijk dank voor uw gebruik van de Application Programming Interface (API) voor Power BI. De API voor Power BI, inclusief eventuele updates, herzieningen, vervangingen en door of voor u gemaakte kopieën, wordt in deze dienstvoorwaarden aangeduid als de Microsoft “Power BI API”. Dit is een overeenkomst tussen u en Microsoft Corporation (“Microsoft”). Soms wordt hierin verwezen naar Microsoft met “we”, “wij”, “ons” of “onze”. Door gebruik te maken van de Power BI API stemt u in met deze servicevoorwaarden (de “API-voorwaarden”) en de Power BI-serviceovereenkomst of andere overeenkomsten (samen de “Overeenkomst” ) die van toepassing zijn op het gebruik van Power BI en de vergezellende toepassingen (“Power BI-dienst”). In het geval van inconsistentie tussen deze API-voorwaarden en de Overeenkomst prevaleren deze API-voorwaarden.

Microsoft behoudt zich het recht voor deze API-voorwaarden of eventuele documenten die hierin door middel van verwijzing zijn opgenomen van tijd tot tijd te wijzigen. Microsoft kan deze voorwaarden wijzigen door een nieuwe versie te publiceren. Gebruik van de Power BI API na een dergelijke wijziging houdt aanvaarding in van deze wijziging.

Merk op dat we geen garantie geven met betrekking tot de Power BI API. De API-voorwaarden beperken tevens onze aansprakelijkheid. Deze bepalingen bevinding zich in artikel 10 en 11, en we vragen u deze zorgvuldig te lezen.

1. Toegang tot de Power BI API.

Voor het gebruik van de Power BI API dient u te beschikken over een Power BI-abonnement en uw aanvraag te registreren in Azure Active Directory. Uw dienst dient de client-ID te verschaffen die wordt verstrekt door Azure Active Directory, zoals beschreven in de documentatie van de Power BI API. Microsoft blokkeert aanvragen met ongeldige client-ID's. Microsoft beschikt over de exclusieve en volledige zeggenschap met betrekking tot de Power BI-gegevens en de -indeling.

Microsoft is gerechtigd geheel naar eigen goeddunken op elk moment en om welke reden dan ook aanvragen tot het gebruik van de Power BI API af te wijzen. Microsoft is niet aansprakelijk jegens u voor enigerlei schade als gevolg van de beslissing om een dergelijke aanvraag af te wijzen.

2. Gelicentieerd gebruik en beperkingen.

De Power BI API is eigendom van Microsoft en wordt aan u in licentie gegeven op wereldwijde (uitgezonderd de beperkingen verderop), niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare basis onder de in dit document beschreven voorwaarden. Deze API-voorwaarden beschrijven het wettelijke gebruik van de Power BI API, en alle updates, herzieningen, vervangingen en door of voor u gemaakte kopieën van de Power BI API. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend, worden door Microsoft voorbehouden.

·         a. Licentie. Onder voorbehoud van de voorwaarden en beperkingen uiteengezet in deze API-voorwaarden, verleent Microsoft u een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar recht om de Power BI API te gebruiken voor het ontwikkelen, testen, distribueren en ondersteunen van uw toepassing.

·         b. Branding. Het is niet toegestaan de Power BI-branding of -logo's te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Microsoft.

c. Gebruikslimieten en beperkingen voor gegevensvelden. U begrijpt dat een gebruikslimiet en een beperking van kracht is met betrekking tot de gegevensvelden die per toepassing of dienst worden weergegeven met behulp van de Power BI API, en u stemt ermee in dat u zich te allen tijde zult houden aan de gebruikslimiet en beperkingen met betrekking tot de gegevensvelden. De gebruikslimieten en beperkingen worden beschreven in de documentatie voor de Power BI API, beschikbaar op dev.PowerBI.com. Deze gebruikslimieten en beperkingen kunnen van tijd tot tijd door Microsoft naar eigen goeddunken worden gewijzigd en worden onmiddellijk na publicatie van kracht. Microsoft kan geheel naar eigen goeddunken beperkingen stellen met betrekking tot: (i) de frequentie waarmee de dienst, of een gedeelte ervan, mag worden aangeroepen, (ii) de hoeveelheid opslagruimte die beschikbaar wordt gemaakt voor elke dienstaccount, en/of (iii) de lengte van afzonderlijke inhoudssegmenten die kunnen worden geüpload maar, of aangeleverd vanuit, de dienst (allemaal vormen van “Aanvraagbeperking”). Microsoft kan deze Aanvraagbeperking algemeen voor de gehele Power BI API, per eindgebruiker of op andere basis toepassen. U mag niets ondernemen om technische maatregelen die we hebben geïmplementeerd om de Aanvraagbeperking te handhaven te omzeilen, en u begrijpt en stemt ermee in dat programmatechnische methoden die bedoeld zijn om aanvraagbeperking teniet te doen (met inbegrip van het onderhouden van een gegevenscache) worden beschouwd als een schending van deze API-voorwaarden.

d. Wijzigingen. Microsoft behoudt zich het recht voor volgende versies van de Power BI API uit te brengen en van u te verlangen dat u de meest recente versie gebruikt. Indien een wijziging voor u onaanvaardbaar is, dient u het gebruik van de Power BI API te staken. Indien u gebruik blijft maken van de Power BI API, wordt u geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.

e. Beperkingen en voorwaarden van de dienst. We kunnen technologie of andere voorzieningen gebruiken om de Power BI API en onze klanten te beschermen, of te verhinderen dat u handelt in strijd met deze API-voorwaarden. Tot deze middelen behoren, onder andere, filters om spam te weren of de beveiliging te verhogen. Deze voorzieningen kunnen uw gebruik van de Power BI API belemmeren of blokkeren. Het is niet toegestaan deze technische of andere voorzieningen te omzeilen of te trachten deze te dwarsbomen of uit te schakelen.

3. Eigendomsrechten.

·         a. De rechten van Microsoft. Binnen de context van de API-voorwaarden betekent “Intellectuele eigendomsrechten” de rechten die op dat moment bestaan op grond van het octrooirecht, auteursrecht, recht ter bescherming van halfgeleiderschakelingen, moreel recht, recht inzake handelsgeheimen, handelsmerken of oneerlijke concurrentie, portretrecht, privacyrecht en alle overige vormen van eigendomsrecht, en alle toepassingen, verlengingen, uitbreidingen en herinvoeringen ervan wereldwijd die nu of in de toekomst van kracht zijn. Tussen u en Microsoft, erkent u dat Microsoft of haar licentiegever eigenaar is van alle rechten, eigendom en belangen, met inbegrip van, zonder beperking, alle intellectuele eigendomsrechten in en met betrekking tot de Power BI API en alle output van de Power BI API (uitgezonderd softwarecomponenten die door u zijn ontwikkeld en waarin de Power BI API of output of uitvoerbare bestanden van de Power BI API niet zijn opgenomen) en dat u geen rechten, eigendom of belangen zult verwerven in of met betrekking tot de Power BI API, uitgezonderd hetgeen uitdrukkelijk is uiteengezet in de API-voorwaarden.

·         b. Toeschrijving; Wettelijke mededelingen. De afbeeldingen die aan u worden geleverd via de Power BI API kunnen handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken, logo's, domeinnamen en andere onderscheidende merkkenmerken van Microsoft en haar partners bevatten. U mag deze handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken, logo's, domeinnamen en andere onderscheidende merkkenmerken niet verwijderen of op enigerlei wijze wijzigen. U stemt ermee in eventuele koppelingen of kennisgevingen die verschijnen op een afbeelding die door de Dienst wordt geleverd te handhaven en niet te verwijderen, aan te passen, te verbergen of te wijzigen. Er erkent en stemt ermee in dat deze Wettelijke mededelingen een aanvulling vormen op de API-voorwaarden voor de Power BI API.

·         c. Digital Millennium Copyright Act. Het is het beleid van Microsoft te reageren op kennisgevingen van vermeende inbreuk die voldoen aan de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Zie het artikel DMCA-kennisgeving in de Gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.

4. Gedragscode.

·         U stemt ermee in dat u in het kader van uw gebruik van de Power BI API verantwoordelijk bent voor uw eigen gedrag en inhoud en eventuele gevolgen ervan. U stemt ermee in dat Power BI API uitsluitend te gebruiken voor wettige en juiste doeleinden, en in overeenstemming met deze API-voorwaarden en toepasselijke beleidsregels en richtlijnen.

·         a. Passend gedrag. Tijdens het gebruik van de Power BI API en ontwikkelingstoepassingen dient u:

·         zich te houden aan de wet;

·         zich te houden aan alle door ons verstrekte gedragscodes en andere kennisgevingen;

·         het wachtwoord voor de dienstaccount geheim te houden;

·         ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van een eventuele inbreuk op de beveiliging van de Power BI-diensten en de Power BI API;

·         b. Niet-toegestaan gebruik. Tijdens het gebruik van de Power BI API en ontwikkelingstoepassingen, is het volgende niet toegestaan:

·         het belasteren, misbruiken, lastigvallen, achtervolgen, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten van anderen (zoals het recht op privacy en met betrekking tot publiciteit);

·         het uploaden, inzenden, e-mailen, uitzenden of anderszins toegankelijk maken van ongepaste, lasterlijke, inbreuk makende, obscene of onrechtmatige inhoud;

·         het uploaden, inzenden, e-mailen, uitzenden of anderszins toegankelijk maken van inhoud waarmee inbreuk wordt gemaakt op octrooien, handelsmerken, auteursrechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van een partij, tenzij u zelf de eigenaar bent van de rechten of toestemming hebt van de eigenaar om deze inhoud te publiceren;

·         het uploaden, inzenden, e-mailen, uitzenden of anderszins toegankelijk maken van berichten die de verzending bevorderen van piramidespelen, kettingbrieven, storende reclameberichten of advertenties, of andere zaken die verboden zijn op grond van de wet, deze API-voorwaarden of toepasselijke beleidsregels of richtlijnen;

·         het gebruiken van de Power BI API in combinatie met of ter promotie van producten, diensten of materialen die beschouwd worden als, het gebruik bevorderen van, of hoofdzakelijk worden gebruiken voor de verwerking van: spyware, adware of andere kwaadaardige programma's of code;

·         het downloaden van bestanden die door een ander openbaar zijn gemaakt en waarvan u weet, of redelijkerwijs had moeten weten, dat deze niet wettig op dergelijke wijze mogen worden gedistribueerd;

·         het zich voordoen als een andere persoon of entiteit, of het vervalsen of verwijderen van enige auteursaanduiding, wettelijke of andere eigendomskennisgevingen of -aanduidingen, of aanduidingen van de oorsprong of bron van software of van andere materialen;

·         het beperken of belemmeren van andere gebruikers in hun toegang tot de Power BI API;

·         het gebruik van de Power BI API voor onwettige of niet-geautoriseerde doeleinden;

·         het verwijderen van kennisgevingen betreffende auteursrecht, handelsmerken of eigendomsrechten in of met betrekking tot de Power BI API;

·         het beïnvloeden of verstoren van de Power BI API of servers of netwerken die zijn verbonden met Power BI-diensten, of het niet voldoen aan vereisten, procedures, beleidsregels of voorschriften van netwerken die zijn verbonden met de Power BI API;

·         het gebruiken van een robot, spider, toepassing voor het doorzoeken/ophalen van een site in verband met de Power BI API of het verzamelen van informatie over gebruikers voor niet-geautoriseerde doeleinden;

·         het inzenden van inhoud waarin valselijk wordt beweerd of geïmpliceerd dat deze inhoud wordt gesponsord of goedgekeurd door Microsoft;

·         het maken van gebruikersaccount door geautomatiseerde middelen of onder valse of frauduleuze voorwendselen, of het verkrijgen of pogen te verkrijgen van meerdere sleutels voor de Power BI API;

·         het aanprijzen of aanleveren van instructies over onwettige activiteiten of het aanprijzen van het fysiek beschadigen of verwonden van een groep of persoon; of

·         het verzenden van virussen, wormen, defecten, Trojaanse paarden of andere zaken van destructieve aard;

·         het verkopen, verhuren, delen, overdragen of sublicentiëren van de Power BI API of de toegangscodes ervoor, hetzij voor direct commercieel of geldelijk gewin of anderszins, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Microsoft; of

·         het gebruiken van de Power BI API op een wijze die een redelijk aanvragenvolume overschrijdt, neerkomt op excessief gebruik of misbruik, of anderszins niet voldoet aan of niet strookt met enig onderdeel van de documentatie voor de Power BI API op dev.PowerBI.com, zoals naar eigen goeddunken bepaald door Microsoft;

·         het aanvragen van gegevens in naam van één gebruiker om deze te tonen, weer te geven, uit te zenden of te leveren aan andere gebruikers;

·         De direct hierboven vermelde niet-toegestane handelingen dienen slechts als voorbeeld. De lijst is niet uitputtend. Microsoft behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht te bepalen of uw gebruik van de Power BI API strookt met deze API-voorwaarden.

5. Privacy.

Alle toegang tot, en gebruik van, de Power BI API is onderworpen aan de Privacyverklaring voor Power BI, die hier te vinden is (en van tijd tot tijd mogelijk wordt bijgewerkt). Niets in deze API-voorwaarden staat het verzamelen of overdragen van informatie waarmee de identiteit van internetgebruikers kan worden vastgesteld tussen de partijen toe. U dient prominent een online privacybeleid te onderhouden voor uw websites en toepassingen die gebruikmaken van de Power BI API. Dit privacybeleid dient ten minste een volledige, waarheidsgetrouwe en duidelijke bekendmaking te bevatten betreffende de plaatsing, het gebruik en het uitlezen van cookies en verwante technologieën, en betreffende uw verzameling en gebruik van gegevens in relatie tot handelingen van gebruikers van uw websites en toepassingen.

6. Gebruikersverificatie en beveiliging.

Microsoft hecht veel waarde aan gebruikersbeveiliging en privacy, en u stemt ermee in ons alle benodigde assistentie te verlenen om uw toepassing te laten werken in overeenstemming met deze API-voorwaarden en het toepasselijk recht.

a. Instemming van gebruikers zeker stellen. U bent volledig verantwoordelijk voor het veiligstellen van duidelijke, expliciete toestemming van de gebruiker die u toestemming verleent toegang te verkrijgen tot het Power BI-account, van de gebruiker, met inbegrip van, indien van toepassing, het ophalen van gebruikerspecifieke informatie, of het schrijven van informatie naar het account van de gebruiker. U dient zich strikt te houden aan de reikwijdte van de expliciete instemming die de gebruiker aan u verleent bij het verkrijgen van toegang tot het Power BI-account van de betreffende gebruiker.

b. Contact en samenwerking. U (of de contactpersonen die u hebt geregistreerd in Azure Active Directory bij uw aanvraag) dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor vragen of kwesties met betrekking tot de veiligheid. U kunt deze naam of contactpersoon wijzigen door uw de informatie van uw tenants bij te werken in Azure Active Directory.

c. Antivirusmaatregelen. Alle materialen, met inbegrip van software en documenten, die u levert aan Microsoft, dienen te worden gecontroleerd met behulp van up-to-date antivirus- en antiwormsoftware dat voldoet aan de industrienorm voor internet, waarbij moet zijn vastgesteld dat deze virus- en wormvrij zijn. Gegevens die aan Microsoft worden verstrekt mogen geen schadelijke scripts of code bevatten.

d. Industrienormen. Uw netwerken, besturingssysteem en software voor webserver(s), routers, databases en computersystemen (“Systemen”) dienen naar behoren te zijn geconfigureerd overeenkomstig industrienormen voor internet, voor zover vereist is voor een veilige werking van uw Toepassing. Indien u geen volledige zeggenschap hebt over een bepaald aspect van het Systeem, dient u alle zeggenschap en invloed die u hebt met betrekking tot deze Systemen en/of de keuze van Systemen aan te wenden. U mag geen Systemen inrichten of selecteren met het doel de voornoemde verplichting te ontlopen. Een voorbeeld van een onaanvaardbare server is een server die fungeert als open proxy. Een voorbeeld van onaanvaardbare inrichting is het selecteren van een server die wordt geëxploiteerd door een leverancier die minderwaardige beveiligingspraktijken hanteert, zodat u kunt stellen dat u geen zeggenschap hebt over de server, om het kiezen van een aanvaardbare server te vermijden.

e. Rapportage. U dient eventuele tekortkomingen in de beveiliging van, of gevallen van inbraak in uw Systemen waarvan u op de hoogte komt onmiddellijk schriftelijk aan Microsoft melden via e-mailadres devpbi@microsoft.com. U dienst samen te werken met Microsoft aan de onmiddellijke correctie van eventuele tekortkomingen in de beveiliging en de verbinding van eventuele indringers onmiddellijk te verbreken. In het geval dat zich een dergelijke tekortkoming of inbraak voordoet, legt u geen openbare verklaringen af (in de pers, in blogs, op bulletinboards, enzovoort) zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Microsoft voor elk voorval.

f. Toegang tot systemen beheren. Voor zover u toegang tot of zeggenschap over de Systemen hebt, houdt u een logboek (met datum- en tijdaanduiding) bij van alle gevallen van toegang tot de Systemen. U codeert de bestanden met wachtwoorden en gebruikersnamen voor de Systemen waarop gegevens van Power BI-gebruikers worden opgeslagen of verwerkt en waartoe toegang door Microsoft wordt toegestaan. Wachtwoorden dienen uniek en moeilijk te raden te zijn, en dienen regelmatig te worden gewijzigd. U dient de toegang tot en het gebruik van de wachtwoorden zoveel mogelijk te beperken. Waar mogelijk dienen opdrachten waarvoor aanvullende machtigingen nodig zijn veilig in een logboek te worden geregistreerd (met datum en tijdstip) om het volgen van een spoor van activiteiten mogelijk te maken. Wanneer een persoon bij u uit dienst treedt, dienen zijn of haar wachtwoorden en voorzieningen voor het verkrijgen van toegang tot wachtwoorden zo snel mogelijk te worden beëindigd.

g. Beveiligingsevaluaties. Microsoft is gerechtigd, doch niet verplicht, op eigen kosten uw naleving van deze beveiligingsbepalingen te laten controleren door een onafhankelijke derde partij. U dient eventuele onvolkomenheden in de beveiliging die tijdens deze evaluatie aan het licht komen zo snel mogelijk (op eigen kosten) te verhelpen. Vervolgens dient u onmiddellijk een schriftelijk verklaring naar Microsoft te sturen dat de onvolkomenheid in de beveiliging is verholpen, samen en een beschrijving van de genomen corrigerende maatregelen. Microsoft stelt u 48 uur van tevoren op de hoogte van de uitvoering van een dergelijke evaluatie. De evaluatie wordt uitgevoerd tijdens normale kantooruren en zodanig dat deze uw normale bedrijfsactiviteiten niet belemmert. Indien tijdens de evaluatie een wezenlijke schending van een of meer beveiligingsbepalingen aan het licht komt, dient u de redelijke kosten van de evaluatie te vergoeden aan Microsoft.

h. U bent tevens verplicht u te houden aan de vereisten en documentatie die worden beschreven in de Beveiligingsvereisten en documentatie, toegevoegd als Bijlage A bij deze API-voorwaarden.

 

7. Ondersteuning en beschikbaarheid.

Microsoft kan ervoor kiezen u te voorzien van ondersteuning of aanpassingen voor de Power BI API (samen “Ondersteuning”), geheel naar eigen goeddunken. Microsoft kan op elk moment enig aspect van de Power BI API wijzigen, opschorten of stoppen, met inbegrip van de beschikbaarheid van de Power BI API. Microsoft kan ook beperkingen opleggen aan bepaalde functies en diensten of uw toegang tot delen van of de gehele Power BI API of de Power BI-website beperking, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid.

8. Vergoedingen en betaling.

Microsoft behoudt zich het recht voor in de toekomst kosten in rekening te brengen voor gebruik van, of toegang tot, de Power BI API, geheel naar goeddunken van Microsoft. Indien Microsoft besluit kosten in rekening te gaan brengen voor de Power BI API, worden deze kosten vooraf schriftelijk aan uw bekendgemaakt.

9. Afwijzing van elke vorm van garantie.

DE POWER BI API WORDT TER BESCHIKKING GESTELD IN DE HOEDANIGHEID WAARIN DEZE VERKEERD EN BESCHIKBAAR IS, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. MICROSOFT WIJST ELKE GARANTIE UITDRUKKELIJK VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN, DOCH NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIE TERZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, BESCHIKBAARHEID, BEVEILIGING, EIGENDOM EN NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER.

MICROSOFT VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT DE POWER BI API VRIJ IS VAN ONNAUWKEURIGHEDEN, FOUTEN, PROGRAMMAFOUTEN OF ONDERBREKINGEN, OF DAT DEZE BETROUWBAAR, NAUWKEURIG, VOLLEDIG OF ANDERSZINS GELDIG IS. MICROSOFT GARANDEERT NIET DAT (i) DE POWER BI API VOLDOET AAN UW VEREISTEN, (ii) DE TOEGANG TOT DE POWER BI API-DIENST ZONDER ONDERBREKINGEN ZAL ZIJN, (iii) DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE POWER BI API NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN, (iv) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDERE MATERIALEN VERKREGEN VIA DE POWER BI API ZAL VOLDOEN AAN UW VERWACHTINGEN, EN (v) EVENTUELE FOUTEN IN DE POWER BI API ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

UW GEBRUIK VAN DE POWER BI API VINDT PLAATS NAAR UW EIGEN INZICHT EN OP EIGEN RISICO, EN U BENT GEHEEL ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE POWER BI API.

10. Aansprakelijkheidsbeperking.

NIETTEGENSTAANDE EVENTUELE ANDERE BEPALINGEN IN DEZE API VOORWAARDEN, BEDRAAGT DE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN MICROSOFT JEGENS U VOOR ALLE VORDERINGEN VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE API-VOORWAARDEN, DE BEËINDIGING ERVAN OF HET AFLOPEN ERVAN, ONGEACHT F DEZE AANSPRAKELIJKHEID VOORTKOMT UIT EEN VORDERING OP GROND VAN CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD, NIET VOLDOEN AAN ESSENTIËLE DOELSTELLING, HANDELSGEBRUIK OF ANDERE GRONDEN, IN GEEN GEVAL MEER DAN USD $10,00. U KUNT GEEN ANDERE SCHADE OF VERLIEZEN VERHALEN, ZONDER BEPERKING MET INBEGRIP VAN GEVOLGSCHADE, WINSTDERVING, BIJZONDERE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF DOOR HET GERECHT OPGELEGDE SCHADE. DEZE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ZIJN ZELFS VAN TOEPASSING INDIEN DIT RECHTSMIDDEL UW VERLIEZEN NIET VOLLEDIG COMPENSEERT OF FAALT IN ZIJN WEZENLIJKE DOEL, OF WE OP DE HOOGTE WAREN OF HADDEN MOETEN ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DE SCHADE. VOOR ZOVER MAXIMAAL WORDT TOEGESTAAN DOOR HET RECHT, GELDEN DEZE BEPALINGEN EN UITSLUITINGEN VOOR ALLE ASPECTEN IN VERBAND MET DE OVEREENKOMST, ZOALS VERLIES VAN INHOUD, BELEMMERING VAN UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN DOOR EEN VIRUS, VERTRAGINGEN OF STORINGEN TIJDENS HET STARTEN OF VOLTOOIEN VAN ZENDINGEN OF TRANSACTIES, VORDERINGEN OP GROND VAN WANPRESTATIE, GARANTIE OF VOORWAARDE, RISICOAANSPRAKELIJKHEID, NALATIGHEID, VALSE VOORSTELLING VAN ZAKEN, VERZWIJGING, OVERTREDING, SCHENDING VAN WETTEN OF VOORSCHRIFTEN, OF ONRECHTMATIGE VERRIJKING. ENKELE VAN OF AL DEZE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ALS IN UW STAAT, PROVINCIE OF LAND HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF OVERIGE SCHADE NIET IS TOEGESTAAN.

11. Vrijwaring.

U zult Microsoft (en haar directieleden, functionarissen, gelieerde ondernemingen en vertegenwoordigers) vrijwaren tegen en schadeloos stellen voor alle verliezen, aansprakelijkheid en onkosten (met inbegrip van redelijke kosten voor gerechtelijke bijstand) geleden of opgelopen als gevolg van vorderingen, processen of rechtszaken op grond van of voortkomend uit schending (of vermeende schending) door u van dit contract, of enig onderdeel ervan, die overigens in verband staan met uw website(s), uw toepassing(en), of uw gebruik van de Power BI API. U bent geheel zelf verantwoordelijk of het verweer tegen een dergelijke vordering met behulp van een gezamenlijk overeengekomen raadsman, onderworpen aan het recht van Microsoft om deel te nemen met een door Microsoft gekozen raadsman. Het is u niet toegestaan vorderingen bekend te maken of in te stemmen met een schikking die een verplichting of aansprakelijkheid oplegt aan Microsoft (of haar directieleden, functionarissen, gelieerde ondernemingen en vertegenwoordigers) zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Microsoft, welke door Microsoft geheel naar eigen goeddunken al dan niet wordt verleend.

12. Looptijd/beëindiging.

Deze API-voorwaarden worden van kracht op het moment dat u de Power BI API voor het eerst gebruikt en blijven van kracht tot deze door een van beide partijen worden beëindigd. U kunt deze API-voorwaarden beëindigen door het gebruik van de Power BI API te staken. Microsoft kan deze API-voorwaarden op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen. Deze API-voorwaarden worden automatisch beëindigd indien (i) u enige bepaling van deze API-voorwaarden of de Gebruiksvoorwaarden schendt, (ii) Microsoft een schriftelijke kennisgeving van beëindiging publiceert op de Power BI-website, (iii) Microsoft een schriftelijke kennisgeving van beëindiging aan u toestuurt, of (iv) Microsoft stopt met het verstrekken van toegang tot de Power BI API aan u. De verplichtingen van beide partijen op grond van Artikel 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 en 19 blijven van kracht na het beëindigen of aflopen van deze API-voorwaarden, om welke reden dan ook.

13. Overdracht.

We kunnen dit contract op elk moment geheel of gedeeltelijk aan een andere partij overdragen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Het is niet toegestaan dit contact, of enig onderdeel ervan, over te dragen aan een andere persoon of partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, die niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. Elke eventuele poging daartoe van u is nietig. Het is niet toegestaan het gebruiksrecht van de Power BI API of enig onderdeel van de Power BI API aan een ander over te dragen, noch tijdelijk, noch permanent.

14. Geen derde begunstigden.

Deze overeenkomst strekt uitsluitend tot voordeel van u en Microsoft. De overeenkomst is niet bedoeld ten gunste van andere partijen, met uitzondering van op grond van dit contract toegestane opvolgers en toegewezen partijen.

15. Deelbaarheid.

Indien een bevoegde rechtbank bepaalt dat enige bepaling van deze API-voorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

16. Mededelingen.

U stemt ermee in dat Microsoft u per e-mail kennisgevingen met betrekking tot de Power BI API of wettelijk verplichte mededelingen toestuurt op het adres dat u hebt opgegeven tijdens de aanmelding voor de Power BI API. Mededelingen die via e-mail aan u worden verzonden, worden geacht te zijn verzonden en ontvangen op de verzenddatum van de e-mail. Als u niet instemt met elektronische ontvangst, dient u te stoppen met de toegang tot de Power BI API.

17. Geen afstand van rechten door Microsoft.

Het nalaten van het uitoefenen of afdwingen van een recht op rond van of bepaling in de API-voorwaarden door Microsoft houdt geen verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling in.

18. Toepasselijk recht; rechtsgebied.

Het recht van de staat Washington is van toepassing op deze API-voorwaarden. Indien een federaal rechtsgebied bestaat, stemmen de partijen in met de exclusieve rechtsbevoegdheid van de federale rechtbank in King County, Washington. Als dat niet het geval is, stemmen de partijen in met de exclusieve rechtsbevoegdheid en zitting van het Superior Court van King County, Washington. Indien Microsoft of u advocaten in dienst neemt om rechten af te dwingen die voortvloeien uit of betrekking hebben op deze API-voorwaarden, is de prevalerende partij gerechtigd om de acceptabele advocatenhonoraria, kosten en overige onkosten te verhalen, met inbegrip van de kosten en vergoedingen die zijn ontstaan tijdens een beroep of in een faillissement of een dergelijke procedure.

 

19. Volledige overeenkomst.

Deze API-voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Microsoft en u inzake de inhoud van deze overeenkomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage A

Beveiligingsvereisten en documentatie

 

Beveiligingsvereisten:

1.      De partner voorziet Microsoft van alle relevantie beveiligingsdocumentatie (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, het beveiligingsbeleid, beleid inzake de reactie bij incidenten, risicobeoordeling, gegevensclassificatie, code en binaire statische en dynamische analyseartifacten, pentestresultaten, gebruikte onderdelen van derden, enzovoort);

2.      Expliciete documentatie verschaffen betreffende het gebruik door de Partner van Power BI-klantgegevens (doel van het gebruik, specifieke Power BI-gegevens die worden gebruikt, verzending, opslag, enzovoort) en deze beschikbaar stellen aan de gebruikers;

3.      Erop toezien dat vastgestelde kwetsbaarheden die gevolgen zouden kunnen hebben voor Power BI-klanten tijdig worden aangepakt;

4.      Erop toezien dat Microsoft bevoegd is de beveiliging van voorzieningen van derden te testen in overleg tussen Microsoft en u;

5.      U bewaart uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de vastgestelde doelstelling ervan, en verwijdert overbodige en extra informatie, waar van toepassing;

6.      Alle Microsoft-gegevens worden vernietigd/verwijderd van uw systemen op het moment dat uw relatie met Microsoft wordt beëindigd.

 

Beveiligingsdocumentatie

Indien het bewaren van gegevens van Microsoft-klanten noodzakelijk wordt geacht voor de integratie, wordt op verzoek de volgende beveiligingsdocumentatie verstrekt:

1.      Beschrijving van de systeemarchitectuur (met inbegrip van locatie, doel van cruciale systeemcomponenten, aanduiding van systemen die toegang hebben tot Power BI-klantgegevens, hoe gegevens van Microsoft worden opgeslagen, verzonden, enzovoort)

2.      Beveiligingscertificeringen of -rapporten (SSAE16, SOC2, ISO27001, enzovoort)

3.      Fysieke beveiligingsvoorzieningen voor relevante systemen

4.      Derden die zijn betrokken bij het systeem, onder overlegging van relevante contracten en beveiligingsinformatie

5.      Uw model voor toegangscontrole

6.      Geïmplementeerde beveiligingsspecifieke systemen (IDS, HIDS, scanning van zwakke plekken)

7.      De functies die verantwoordelijk zijn voor de beveiliging (team en management)

8.      De wijze waarop vertrouwelijke systeemaccountgegevens worden beschermd

9.      De wijze waarop toegang tot de systemen wordt verstrekt, ingetrokken en bewaakt

10.  Welke medewerkers (functies) toegang krijgen tot relevante systemen

11.  Welke controle, bewaking en logboekregistratie is geïmplementeerd

12.  Proces voor beveiliging van toepassingen (aanbevolen werkwijzen voor veilige ontwikkeling, beveiligingstesten, enzovoort)

13.  Procedures voor reactie bij incidenten en herstel bij calamiteiten

14.  Proces voor de aanpak van beveiligingspatches

15.  Proces voor het toepassen van beveiligingspatches van derden op het systeem voor onderdelen van derden die worden gebruikt

16.  De wijze waarop Power BI-klantgegevens worden beveiligd tijdens opslag en verzending wanneer deze worden gebruikt door de toepassing