Microsoft Software License Terms
Microsoft Power BI for Windows

Deze licentievoorwaarden vormen een overeenkomst tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk van uw locatie, een van zijn gelieerde ondernemingen) en u. Lees deze voorwaarden aandachtig door. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de software die hierboven wordt vermeld, met inbegrip van de media waarop u de software hebt ontvangen (indien van toepassing). De bepalingen zijn tevens van toepassing op het volgende van Microsoft:

 • updates,
 • aanvullingen,
 • op internet gebaseerde services, en
 • ondersteuningsservices

voor deze software, tenzij bij deze onderdelen andere voorwaarden zijn meegeleverd. In dat geval gelden de meegeleverde bepalingen.

Door de software te gebruiken, gaat u akkoord met deze bepalingen. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden, mag u de software niet gebruiken.

Zoals hierna wordt beschreven, dient het gebruik van sommige functies bovendien als uw toestemming voor het doorgeven van bepaalde standaardcomputergegevens voor op internet gebaseerde services.


Als u voldoet aan deze licentievoorwaarden, geniet u onderstaande eeuwigdurende rechten.

1. INSTALLATIE- EN GEBRUIKSRECHTEN.

a. Installatie en gebruik. U mag zo veel exemplaren van de software op uw Windows-apparaten installeren en gebruiken als u wilt.

b. Kennisgevingen van derden. In de software is programmacode van een derde opgenomen die door Microsoft, niet door de derde, aan u in licentie wordt gegeven op grond van de voorwaarden die in deze overeenkomst zijn beschreven. Eventuele mededelingen met betrekking tot de programmacode van derden dienen slechts ter informatie.

2. AANVULLENDE LICENTIEVEREISTEN EN/OF GEBRUIKSRECHTEN.

a. Media-elementen en sjablonen. U mag afbeeldingen, illustraties, animaties, geluiden, muziek, vormen, videoclips en sjablonen die worden meegeleverd met de software en als zodanig worden gekenmerkt, kopiëren en gebruiken in documenten en projecten die u maakt. U mag deze documenten en projecten distribueren voor niet-commerciële doeleinden. Als u deze media-elementen of sjablonen voor enigerlei andere doeleinden wilt gebruiken, gaat u naar www.microsoft.com/permission om te zien of het desbetreffende gebruik is toegestaan.

3. MOGELIJK IS INTERNETTOEGANG VEREIST. Het is mogelijk dat in verband met het gebruik van de software kosten in rekening worden gebracht voor internettoegang, gegevensoverdracht en andere diensten, conform uw dataserviceplan of een andere overeenkomst die u hebt met uw netwerkoperator. U bent geheel zelf verantwoordelijk voor kosten die in rekening worden gebracht door netwerkoperators.

4. KOPPELINGEN/TOEPASSINGEN VAN DERDEN. De software stelt u in staat een verbinding te maken met diverse gegevensbronnen van derden. Uw overeenkomsten met deze externe providers van gegevensbronnen zijn overeenkomsten tussen u en de toepasselijke externe providers van gegevensbronnen en kunnen zijn onderworpen aan andere gebruiksvoorwaarden of overeenkomsten die van toepassing zijn op dergelijk bronnen van derden. U stemt ermee in dat u geheel zelf verantwoordelijk bent voor en beschikt over de bevoegdheid voor het importeren van gegevens uit deze gegevensbronnen van derden. Microsoft bewaakt, beheert of accepteert geen aansprakelijkheid met betrekking tot gegevens die u importeert uit gegevensbronnen van derden en is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, nauwkeurigheid, aard en/of eigendom ervan. U stemt ermee in dat u geheel zelf verantwoordelijk bent voor inhoud die u maakt, verzendt, distribueert of vertoont op basis van de gegevens die u importeert tijdens het gebruik van de software.

5. OP INTERNET GEBASEERDE SERVICES. Microsoft levert internetdiensten bij de software. Deze mogen te allen tijde worden gewijzigd of beëindigd.

a. Toestemming voor op internet gebaseerde services of draadloze services. De software maakt mogelijk verbinding met op internet gebaseerde draadloze services. Door het gebruik van de software gaat u akkoord met de overdracht van standaardapparaatgegevens (inclusief, maar niet beperkt tot, technische informatie over uw apparaat, systeem en toepassingssoftware, en randapparatuur) voor internetservices of draadloze services. Indien andere voorwaarden zijn verstrekt in verband met uw gebruik van de diensten, zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing.

b. Misbruik van op het internet gebaseerde services. U mag internetservices niet op een zodanige wijze gebruiken dat u hieraan schade toebrengt of dat de beschikbaarheid van deze services of het draadloze netwerk voor anderen in het gedrang komt. U mag de service niet gebruiken om uzelf op wat voor manier dan ook onbevoegd toegang te verschaffen tot services, gegevens, accounts of netwerken.

6. DRAAGWIJDTE VAN DE LICENTIE. De software wordt niet verkocht, maar onder licentie verstrekt. Tenzij het toepasselijk recht u meer rechten verleent, behoudt Microsoft zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk worden verleend op grond van deze overeenkomst, impliciet, door uitsluiting of anderszins. U dient zich te houden aan de technische beperkingen in de software die ervoor zorgen dat u deze alleen op een bepaalde manier kunt gebruiken. Het is niet toegestaan

 • de technische beperkingen in de software te omzeilen,
 • de software te onderwerpen aan reverse-engineering, te decompileren of disassembleren, tenzij en alleen voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht;
 • meer kopieën te maken van de software dan is vermeld in deze overeenkomst of, ondanks deze beperking, is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht;
 • de software te publiceren zodat anderen deze kunnen kopiëren;
 • de software te verhuren, in lease te geven of uit te lenen;
 • de software of deze overeenkomst aan enige derde over te dragen; of
 • de software te gebruiken voor commerciële softwarehosting-services.

7. DOCUMENTATIE. Iedereen die geldige toegang heeft tot uw computer of het interne netwerk, mag de documentatie kopiëren en gebruiken voor interne referentiedoeleinden.

8. EXPORTBEPERKINGEN. Op de software is de Amerikaanse exportwetgeving van toepassing. U moet u houden aan alle nationale en internationale exportwetten en -regels die van toepassing zijn op de software. Dergelijke wetten leggen beperkingen op met betrekking tot bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Zie www.microsoft.com/exporting voor meer informatie.

9. ONDERSTEUNINGSSERVICES. De Software wordt “in de huidige staat” verstrekt, en wij zijn dan ook niet gehouden tot het leveren van ondersteuningsdiensten voor de Software.

10. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst en de bepalingen voor supplementen, updates, internetdiensten en productondersteuningsdiensten die u gebruikt, vormen de volledige overeenkomst voor de software en productondersteuningsdiensten.

11. TOEPASSELIJK RECHT.

a. Verenigde Staten. Als u de software hebt verkregen in de Verenigde Staten, wordt de interpretatie van deze overeenkomst beheerst door het recht van de staat Washington en geldt het recht van de staat Washington voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst. Op alle andere vorderingen, met inbegrip van vorderingen voortvloeiend uit consumentenbeschermingsrecht, mededingingsrecht en onrechtmatige daad is het recht van de staat waar u woont van toepassing.

b. Buiten de Verenigde Staten. Indien u de software hebt verkregen in een ander land, wordt de overeenkomst beheerst door de wetgeving van dat land.

12. JURIDISCH EFFECT. In deze overeenkomst worden bepaalde rechten beschreven. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten in uw rechtsgebied. Ook is het mogelijk dat u beschikt over rechten met betrekking tot de partij waarvan u de software hebt verkregen. Deze overeenkomst vormt geen wijziging van uw rechten onder het recht in uw rechtsgebied wanneer dit in uw rechtsgebied niet is toegestaan.

13. GEEN GARANTIE. De software is “in de huidige staat” in licentie gegeven. U gebruikt deze op eigen risico. Microsoft wijst alle garanties of voorwaarden van de hand. Het is mogelijk dat u over aanvullende consumentenrechten of wettelijke garanties beschikt in het kader van uw lokale recht, waarin deze overeenkomst geen wijzigingen kan aanbrengen. Voor zover is toegestaan op grond van het recht van uw land, wijst Microsoft de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het niet-inbreukmakend karakter van de software af.

VOOR AUSTRALIË: U beschikt over wettelijke garanties in het kader van de Australian Consumer Law en niets in deze voorwaarden heeft de bedoeling afbreuk te doen aan deze rechten.

14. BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN VERHAAL EN SCHADEVERGOEDING. U kunt bij Microsoft en haar leveranciers alleen directe schade verhalen tot een bedrag van vijf Amerikaanse dollars (USD 5,00). U kunt geen andere schade verhalen, met inbegrip van gevolgschade, schade door winstderving, speciale, indirecte of incidentele schade.

Deze beperking geldt voor:

 • alles met betrekking tot de software, services, inhoud (inclusief code) van internetsites van derden of programma's van derden; en
 • vorderingen met betrekking tot niet-naleving van de overeenkomst, garantie of voorwaarden, strikte aansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voor zover dit is toegestaan op grond van toepasselijk recht.

De beperking geldt zelfs als Microsoft op de hoogte was of op de hoogte had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. Bovengenoemde beperking of uitsluiting geldt voor u wellicht niet omdat in uw land de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of andere schade mogelijk niet is toegestaan.


Copyright © Microsoft. Alle rechten voorbehouden.

Third Party Notices

This file is based on or incorporates material from the projects listed below (collectively, "Third Party Code"). Microsoft is not the original author of the Third Party Code. The original copyright notice and the license, under which Microsoft received such Third Party Code, are set forth below. Such licenses and notices are provided for informational purposes only. Microsoft, not the third party, licenses the Third Party Code to you under the terms set forth in the EULA for the Microsoft Product. Microsoft reserves all rights not expressly granted under this agreement, whether by implication, estoppel or otherwise.

Third Party Notices

This file is based on or incorporates material from the projects listed below (collectively, "Third Party Code"). Microsoft is not the original author of the Third Party Code. The original copyright notice and the license, under which Microsoft received such Third Party Code, are set forth below. Such licenses and notices are provided for informational purposes only. Microsoft, not the third party, licenses the Third Party Code to you under the terms set forth in the EULA for the Microsoft Product. Microsoft reserves all rights not expressly granted under this agreement, whether by implication, estoppel or otherwise.