Όροι Microsoft Power BI API

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε το περιβάλλον προγραμματισμού εφαρμογής (ΑΡΙ) του Power BI. Το Power BI API μαζί με τυχόν ενημερώσεις, αναθεωρήσεις, υποκαταστάσεις και αντίγραφα που γίνονται από εσάς ή για λογαριασμό σας, θα αναφέρεται στους εν λόγω όρους υπηρεσίας με τον όρο «Power BI API» της Microsoft. Το παρόν συνιστά σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και τη Microsoft Corporation («Microsoft»). Ορισμένες φορές, η Microsoft αναφέρεται με το α' πρόσωπο πληθυντικό και τους όρους «εμείς» και «εμάς». Χρησιμοποιώντας το Power BI API, συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους υπηρεσίας (οι «Όροι API») και τη Σύμβαση Υπηρεσίας Ρower BI ή άλλες συμβάσεις, όπως ενδέχεται να ισχύουν, (συνολικά, η «Σύμβαση») που διέπουν τη χρήση του Power BI και των συνοδευτικών εφαρμογών («Υπηρεσία Power BI»). Στην περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς ανάμεσα στους Όρους ΑΡΙ και τη Σύμβαση, υπερισχύουν οι εν λόγω Όροι ΑΡΙ.

Η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει και να αλλάζει, κατά διαστήματα, τους παρόντες Όρους ΑΡΙ ή τυχόν έγγραφα που ενσωματώνονται δι' αναφοράς. Η Microsoft μπορεί να αλλάζει τους Όρους ΑΡΙ δημοσιεύοντας νέα έκδοση. Η χρήση του Power BI API μετά από μια τέτοια αλλαγή, συνιστά αποδοχή των εν λόγω αλλαγών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν παρέχουμε εγγυήσεις για το Power BI API. Οι Όροι ΑΡΙ περιορίζουν επίσης την ευθύνη μας. Οι όροι αυτοί παρατίθενται στις παραγράφους 10 και 11 και σας ζητούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά.

1. Πρόσβαση στο Power BI API.

Για να χρησιμοποιήσετε το Power BI API, πρέπει να διαθέτετε συνδρομή Power BI και να καταχωρίσετε την αίτησή σας στην υπηρεσία καταλόγου Azure Active Directory. Η υπηρεσία σας πρέπει να παράσχει το αναγνωριστικό πελάτη που δίνεται από την υπηρεσία καταλόγου Azure Active Directory, όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση Power BI API και η Microsoft θα αποκλείσει αιτήματα με άκυρα αναγνωριστικά πελάτη. Η Microsoft θα έχει τον αποκλειστικό και πλήρη έλεγχο των δεδομένων και της μορφής του Power BI.

Η Microsoft θα έχει το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να αρνηθεί τυχόν αιτήματα για χρήση του Power BI API ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Η Microsoft δεν θα φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς για ζημίες κάθε είδους που θα προκύψουν από την απόφασή της να απορρίψει ένα τέτοιο αίτημα.

2. Χρήσεις και Περιορισμοί που αφορούν την Άδεια Χρήσης.

Το Power BI API αποτελεί ιδιοκτησία της Microsoft και εκχωρείται σε εσάς με άδεια χρήσης σε παγκόσμια βάση (εξαιρουμένων των παρακάτω περιορισμών), μη αποκλειστική και χωρίς δυνατότητα παραχώρησης υπο-άδειας χρήσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν. Οι παρόντες Όροι API ορίζουν τη νόμιμη χρήση του Power BI API, όλων των ενημερώσεων, αναθεωρήσεων, υποκαταστάσεων και τυχόν αντιγράφων του Power BI API που γίνονται από εσάς ή για λογαριασμό σας. Με επιφύλαξη από τη Microsoft όλων των δικαιωμάτων που δεν παραχωρούνται ρητώς προς εσάς.

·         a. Άδεια Χρήσης. Σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς που ορίζονται στους παρόντες Όρους API, η Microsoft σάς παραχωρεί μη αποκλειστικό και χωρίς δυνατότητα παραχώρησης υπο-άδειας χρήσης δικαίωμα χρήσης του Power BI API για την ανάπτυξη, τον έλεγχο, τη διανομή και την υποστήριξη της εφαρμογής σας.

·         b. Εμπορική προσαρμογή. Δεν επιτρέπεται η χρήση εμπορικής προσαρμογής ή λογότυπων του Power BI χωρίς ρητή έγγραφη συγκατάθεση από τη Microsoft.

c. Όρια Ρυθμού και Περιορισμοί Πεδίων Δεδομένων. Κατανοείτε ότι υπάρχει όριο ρυθμού και περιορισμός στα πεδία δεδομένων που εμφανίζονται ανά εφαρμογή ή υπηρεσία που χρησιμοποιεί το Power BI API και συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε πάντα με το εν λόγω όριο ρυθμού και τους περιορισμούς των πεδίων δεδομένων. Τα όρια ρυθμού και οι περιορισμοί περιγράφονται στην Τεκμηρίωση του Power BI API και διατίθενται στη διεύθυνση dev.PowerBI.com. Τα όρια ρυθμού και οι περιορισμοί υπόκεινται κατά διαστήματα σε αλλαγές κατά την αποκλειστική κρίση της Microsoft, με άμεση ισχύ με τη δημοσίευση. Η Microsoft μπορεί, κατά την αποκλειστική κρίση της, να περιορίσει: (i) τον ρυθμό κλήσης της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε υποσυνόλου της, (ii) την έκταση αποθήκευσης που διατίθεται σε κάθε λογαριασμό υπηρεσίας ή/και (iii) την έκταση κάθε ξεχωριστού τμήματος περιεχομένου που μπορεί να αποσταλεί ή να εξυπηρετηθεί από την υπηρεσία (όλα τα προηγούμενα αποτελούν μορφές «Περιορισμού Αριθμού Αιτήσεων»). Η Microsoft μπορεί να πραγματοποιεί Περιορισμό Αριθμού Αιτήσεων σε όλο το Power BI API, ανά τελικό χρήστη ή σε οποιαδήποτε άλλη βάση. Δεν επιτρέπεται να προβείτε σε ενέργειες που παρακάμπτουν τυχόν τεχνικά μέτρα που λαμβάνουμε για την ενίσχυση του Περιορισμού Αριθμού Αιτήσεων και κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οι μέθοδοι προγραμματισμού που αποσκοπούν στην υπονόμευση του περιορισμού του ρυθμού (συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης προσωρινής αποθήκευσης δεδομένων) συνιστούν παραβίαση των παρόντων Όρων API.

d. Τροποποιήσεις. Η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα να θέτει σε κυκλοφορία μεταγενέστερες εκδόσεις του Power BI API και να απαιτεί από εσάς να λαμβάνετε και να χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση. Εάν δεν αποδέχεστε μια τροποποίηση, πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Power BI API. Εάν συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στο Power BI API, θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί τις τροποποιήσεις.

e. Περιορισμοί και Προϋποθέσεις της υπηρεσίας. Έχουμε δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία ή άλλα μέσα για να προστατεύσουμε το Power BI API, να προστατεύσουμε τους πελάτες μας ή να παρέμβουμε σε περίπτωση που παραβαίνετε τους παρόντες Όρους ΑΡΙ. Τα μέσα περιλαμβάνουν ενδεικτικά φιλτράρισμα για διακοπή της αυτόκλητης αλληλογραφίας ή την αύξηση της ασφάλειας. Τα εν λόγω μέσα ενδέχεται να δυσχεράνουν ή να διακόψουν την εκ μέρους σας χρήση του Power BI API και δεν επιτρέπεται να παρακάμψετε, να αποπειραθείτε να ανατρέψετε ή να απενεργοποιήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα τεχνικά ή άλλα μέσα.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

·         a. Δικαιώματα της Microsoft. Για τους σκοπούς των Όρων ΑΡΙ, ο όρος «Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας» σημαίνει τα δικαιώματα, έκαστο και όλα συνολικά, που υφίστανται κατά διαστήματα σύμφωνα με τους νόμους περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, προστασίας μικροπλακετών ημιαγωγών, ηθικών δικαιωμάτων, επιχειρηματικού απορρήτου, εμπορικών σημάτων, αθέμιτου ανταγωνισμού, δικαιωμάτων δημοσιότητας, δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου και τυχόν άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας, έκαστο και όλα συνολικά, καθώς και τυχόν αιτήσεις, ανανεώσεις, παρατάσεις και αποκαταστάσεις αυτών, έκαστη και όλες συνολικά, επί του παρόντος ή εφεξής, με πλήρη ισχύ διεθνώς. Όσον αφορά εσάς και τη Microsoft, αναγνωρίζετε ότι η Microsoft ή οι παρέχοντες την άδεια χρήσης της διατηρούν την κυριότητα κάθε δικαιώματος, τίτλου και συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά όλων των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας επί του Power BI API και επί όλων των παραγόμενων από το Power BI API (εκτός από τυχόν συστατικά μέρη λογισμικού που αναπτύσσετε εσείς και τα οποία δεν ενσωματώνουν καθεαυτά το Power BI API ή τυχόν παραγόμενα ή εκτελέσιμα στοιχεία του Power BI API) και ότι δεν θα αποκτήσετε κανένα δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον επί του Power BI API, εκτός των όσων ορίζονται ρητά στους Όρους API.

·         b. Αναφορές, Νομικές Κοινοποιήσεις. Οι εικόνες που παρέχονται σε εσάς μέσω του Power BI API ενδέχεται να περιέχουν τις εμπορικές επωνυμίες, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσίας, τα λογότυπα, τα ονόματα τομέων και άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία της επωνυμίας της Microsoft και των συνεργατών της. Δεν επιτρέπεται να διαγράψετε ή να αλλοιώσετε με άλλον τρόπο τις εμπορικές επωνυμίες, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσίας, τα λογότυπα, τα ονόματα τομέων και άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία της επωνυμίας. Συμφωνείτε να διατηρήσετε και να μην αφαιρέσετε, τροποποιήσετε, αποκρύψετε ή αλλοιώσετε τυχόν συνδέσεις ή κοινοποιήσεις που εμφανίζονται στις εικόνες που παρέχονται μέσω της Υπηρεσίας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι εν λόγω Νομικές Κοινοποιήσεις συμπληρώνουν τους Όρους API του Power BI API.

·         c. Ο Νόμος Digital Millennium Copyright Act. Πολιτική της Microsoft είναι να ανταποκρίνεται στις κοινοποιήσεις περί ισχυρισμών παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων που εμπίπτουν στον Νόμο περί Ψηφιακών Πνευματικών Δικαιωμάτων (Digital Millennium Copyright Act) («Νόμος DMCA»). Για οδηγίες και περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην παράγραφο «Κοινοποίηση Νόμου DMCA» των Όρων Χρήσης.

4. Κώδικας Συμπεριφοράς.

·         Συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά και το περιεχόμενό σας κατά τη χρήση του Power BI API και για τυχόν συνέπειες που απορρέουν. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε το Power BI API μόνο για νόμιμους και ορθούς σκοπούς σύμφωνα με τους παρόντες Όρους API και τυχόν σχετικές πολιτικές ή οδηγίες.

·         a. Κατάλληλη συμπεριφορά. Χρησιμοποιώντας το Power BI API και αναπτύσσοντας εφαρμογές πρέπει:

·         Να τηρείτε τη νομοθεσία,

·         Να τηρείτε τους κώδικες συμπεριφοράς ή όποιες άλλες κοινοποιήσεις παρέχουμε,

·         Να διατηρείτε μυστικό τον κωδικό πρόσβασης στον λογαριασμό υπηρεσίας,

·         Να μας ενημερώνετε άμεσα όταν λαμβάνετε γνώση κάποιας παραβίασης ασφαλείας όσον αφορά την Υπηρεσία Power BI και το Power BI API.

·         b. Απαγορευμένες χρήσεις. Χρησιμοποιώντας το Power BI API και αναπτύσσοντας εφαρμογές δεν επιτρέπεται:

·         η δυσφήμιση, κακή χρήση, παρενόχληση, παρακολούθηση, απειλή ή άλλη παραβίαση των νόμιμων δικαιωμάτων τρίτων (π.χ. δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου και δημοσιότητας),

·         η αποστολή, ανάρτηση, αποστολή μέσω email, μετάδοση ή με άλλον τρόπο διάθεση τυχόν ακατάλληλου, δυσφημιστικού, παραποιημένου, άσεμνου ή παράνομου περιεχομένου,

·         η αποστολή, ανάρτηση, αποστολή μέσω email, μετάδοση ή με άλλον τρόπο διάθεση τυχόν περιεχομένου που παραβιάζει τυχόν δικαίωμα διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, πνευματικής ιδιοκτησίας, επιχειρηματικού απορρήτου ή άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε συμβαλλόμενου, εκτός εάν εσείς είστε ο κύριος των δικαιωμάτων ή έχετε την άδεια του δικαιούχου για τη δημοσίευση τέτοιου περιεχομένου,

·         η αποστολή, ανάρτηση, αποστολή μέσω email, μετάδοση ή με άλλον τρόπο διάθεση μηνυμάτων που προωθούν απάτες τύπου «πυραμίδας», επιστολές-αλυσίδες ή διασπαστικά εμπορικά μηνύματα, διαφημίσεις ή οτιδήποτε άλλο απαγορεύεται από τον νόμο, τους παρόντες Όρους API ή τυχόν σχετικές πολιτικές ή οδηγίες,

·         η χρήση του Power BI API για την προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών ή υλικών που αποτελούν, προωθούν ή χρησιμοποιούνται κυρίως για σκοπούς: λογισμικού spyware, διαφημιστικού λογισμικού ή άλλου κακόβουλου προγράμματος ή κώδικα,

·         η λήψη τυχόν αρχείων που δημοσιεύονται από άλλο χρήστη, τα οποία γνωρίζετε ή θα έπρεπε ευλόγως να γνωρίζετε ότι δεν επιτρέπεται από το νόμο να διανέμονται με αυτόν τον τρόπο,

·         η πλαστοπροσωπία υποδυόμενοι άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η πλαστογράφηση ή διαγραφή τυχόν αναφορών στον δημιουργό, νομικών ή άλλων σχετικών κοινοποιήσεων ή επισημάνσεων για δικαιώματα κυριότητας ή ετικετών για την προέλευση του λογισμικού ή άλλου υλικού,

·         ο περιορισμός και η παρακώλυση χρήσης και πρόσβασης στο Power BI API οποιουδήποτε άλλου χρήστη,

·         η χρήση του Power BI API για παράνομο σκοπό ή χωρίς εξουσιοδότηση,

·         η αφαίρεση τυχόν επισημάνσεων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος ή άλλων δικαιωμάτων κυριότητας που περιέχονται στο Power BI API,

·         η παρεμπόδιση ή διακοπή του Power BI API, των διακομιστών ή των δικτύων που συνδέονται με υπηρεσίες Power BI ή η μη τήρηση προϋποθέσεων, διαδικασιών, πολιτικών ή κανονισμών δικτύων που συνδέονται με το Power BI API,

·         η χρήση robot, προγράμματος αναζήτησης πληροφοριών στο δίκτυο (spider), εφαρμογής αναζήτησης/ανάκτησης τοποθεσίας σε σχέση με το Power BI API ή η συλλογή πληροφοριών για χρήστες χωρίς εξουσιοδότηση,

·         η υποβολή περιεχομένου που δηλώνει ψευδώς ή υπονοεί ότι είναι χορηγούμενο ή προτεινόμενο από τη Microsoft,

·         η δημιουργία λογαριασμών χρήστη με αυτοματοποιημένα μέσα ή με ψευδείς ή δόλιες προφάσεις ή η απόκτηση ή απόπειρα απόκτησης πολλών κλειδιών για το Power BI API,

·         η προώθηση ή παροχή ενημερωτικών πληροφοριών για παράνομες δραστηριότητες ή η ενθάρρυνση πρόκλησης σωματικής βλάβης ή τραυματισμού σε οποιοδήποτε άτομο ή σύνολο ατόμων ή

·         η μετάδοση οποιωνδήποτε ιών, ιών τύπου worm, ελαττωμάτων, δούρειων ίππων ή τυχόν στοιχείων καταστροφικής φύσης,

·         η πώληση, εκμίσθωση, κοινή χρήση, μεταβίβαση ή εκχώρηση υπο-άδειας χρήσης του Power BI API ή των κωδικών πρόσβασης σε αυτό, για άμεσο εμπορικό ή χρηματικό όφελος ή άλλως, χωρίς προηγούμενη ρητή, έγγραφη συγκατάθεση της Microsoft ή

·         η χρήση του Power BI API με τρόπο που υπερβαίνει τον εύλογο όγκο αιτημάτων, συνιστά υπερβολή ή κατάχρηση ή αδυνατεί άλλως να τηρήσει ή να συμμορφωθεί με τυχόν τμήμα της τεκμηρίωσης του Power BI API στη διεύθυνση dev.PowerBI.com όπως ορίζει η Microsoft κατά την αποκλειστική κρίση της,

·         η ζήτηση δεδομένων για λογαριασμό ενός χρήστη με σκοπό την εμφάνιση, προβολή, μετάδοση ή παράδοση των εν λόγω δεδομένων σε άλλους χρήστες.

·         Οι προαναφερθείσες απαγορευμένες χρήσεις αποτελούν ενδεικτικό παράδειγμα. Η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική κρίση της, να καθορίσει εάν η χρήση εκ μέρους σας του Power BI API είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους ΑΡΙ.

5. Ιδιωτικό Απόρρητο.

Κάθε πρόσβαση στο Power BI API και χρήση αυτού, υπόκειται στη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου του Power BI, που διατίθεται εδώ (και ενδέχεται να ενημερώνεται κατά διαστήματα). Κανένα σημείο των Όρων API δεν προβλέπει τη συλλογή ή μεταβίβαση προσωπικών πληροφοριών χρηστών Ιnternet μεταξύ των συμβαλλόμενων. Πρέπει να διατηρείτε μια κατάλληλη πολιτική προστασίας ηλεκτρονικού ιδιωτικού απορρήτου στις τοποθεσίες Web και τις εφαρμογές σας που έχουν πρόσβαση στο Power BI API. Η εν λόγω πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου πρέπει να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, μια πλήρη, ακριβή και σαφή δήλωση σχετικά με την τοποθέτηση, χρήση και ανάγνωση cookies και σχετικών τεχνολογιών και τη συλλογή και χρήση εκ μέρους σας των δεδομένων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα των χρηστών στις τοποθεσίες Web και τις εφαρμογές σας.

6. Έλεγχος Ταυτότητας Χρήστη και Ασφάλεια.

Η Microsoft δίνει πολλή σημασία στην ασφάλεια και την προστασία ιδιωτικού απορρήτου των τελικών χρηστών και, από την πλευρά σας, συμφωνείτε να μας παρέχετε κάθε απαραίτητη βοήθεια για τη λειτουργία της Εφαρμογής σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους ΑΡΙ και το εφαρμοστέο δίκαιο.

a. Εξασφάλιση της Συγκατάθεσης του Χρήστη. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να εξασφαλίσετε τη σαφή, ρητή συγκατάθεση του χρήστη, την παραχώρηση του δικαιώματος πρόσβασης στον λογαριασμό του στο Power BI, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης πληροφοριών που αφορούν αποκλειστικά τον χρήστη ή της εγγραφής πληροφοριών στον λογαριασμό του, κατά περίπτωση. Θα συμμορφώνεστε απόλυτα με το πλαίσιο της ρητής συγκατάθεσης που σας παραχωρεί κατά την πρόσβαση στον εν λόγω λογαριασμό Power BI.

b. Επικοινωνία και Συνεργασία. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας (ή με τους συνδέσμους που έχετε καταχωρίσει στην Υπηρεσία Καταλόγου Azure Active Directory με την αίτησή σας) ανά πάσα στιγμή για ερωτήσεις ή προβληματισμούς που αφορούν την ασφάλεια. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα ή το σύνδεσμο, ενημερώνοντας τις πληροφορίες μισθωτή στην Υπηρεσία Καταλόγου Azure Active Directory.

c. Προφυλάξεις σχετικά με Ιούς. Όλο το υλικό, συμπεριλαμβανομένων λογισμικού και εγγράφων, που παρέχετε στη Microsoft, πρέπει να ελέγχεται με ενημερωμένο και γενικά αποδεκτό λογισμικό Internet αντιμετώπισης ιών και ιών τύπου worm ώστε να αποδειχτεί ότι δεν περιέχει ιούς και ιούς τύπου worm. Τα δεδομένα που παρέχονται στη Microsoft δεν πρέπει να περιέχουν επιβλαβείς δέσμες ενεργειών ή επιβλαβή κώδικα.

d. Αποδεκτά Πρότυπα. Τα δίκτυα, το λειτουργικό σύστημα και το λογισμικό για διακομιστές Web, δρομολογητές, βάσεις δεδομένων και υπολογιστικά συστήματα («Συστήματα») πρέπει να ρυθμίζονται σωστά σύμφωνα με γενικά αποδεκτά πρότυπα Internet, όπως απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία της Εφαρμογής σας. Εάν δεν ελέγχετε απόλυτα κάθε πτυχή του Συστήματος, θα χρησιμοποιήσετε κάθε έλεγχο ή επιρροή που έχετε στα Συστήματα ή/και στην επιλογή των Συστημάτων και δεν θα δημιουργείτε και δεν θα επιλέγετε Συστήματα με τρόπο αντίθετο στην προαναφερθείσα υποχρέωσή σας. Παράδειγμα μη αποδεκτού διακομιστή είναι ο διακομιστής που λειτουργεί ως ανοικτός διακομιστής μεσολάβησης. Παράδειγμα αρχιτεκτονικής με μη αποδεκτό τρόπο είναι η επιλογή διακομιστή τον οποίο λειτουργεί κάποιος προμηθευτής με υποδεέστερες πρακτικές ασφάλειας, ώστε να μπορείτε να ισχυριστείτε ότι δεν ελέγχετε τον εν λόγω διακομιστή και να μην χρειαστεί να επιλέξετε διακομιστή που να είναι αποδεκτός.

e. Αναφορές. Πρέπει να αναφέρετε άμεσα εγγράφως στη Microsoft τυχόν ελλείψεις στην ασφάλεια ή εισβολές στα Συστήματά σας, όταν εντοπίσετε κάτι τέτοιο, μέσω email στη διεύθυνση devpbi@microsoft.com. Θα συνεργάζεστε με τη Microsoft για να διορθώνονται άμεσα τυχόν ελλείψεις στην ασφάλεια και θα αποσυνδέετε άμεσα τις εισβολές ή τον εισβολέα. Σε περίπτωση ελλείψεων στην ασφάλεια ή εισβολής, δεν θα προβαίνετε σε δημόσιες δηλώσεις (δηλ. στον τύπο, σε ιστολόγια, πίνακες ανακοινώσεων κ.λπ.) χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδεια της Microsoft για κάθε συμβάν.

f. Έλεγχος Πρόσβασης σε Συστήματα. Στον βαθμό που έχετε έλεγχο ή επιρροή επί των Συστημάτων, θα καταγράφετε (με επισήμανση ώρας και ημερομηνίας) όλα τα συμβάντα πρόσβασης στα Συστήματα. Θα κρυπτογραφείτε τα αρχεία κωδικού πρόσβασης και ονόματος χρήστη για τα Συστήματα που αποθηκεύουν ή επεξεργάζονται τυχόν δεδομένα χρήστη Power BI στα οποία έχετε δικαίωμα πρόσβασης από τη Microsoft. Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να είναι μοναδικοί, να μην είναι εύληπτοι και να αλλάζουν συχνά. Θα ελαχιστοποιείτε την πρόσβαση και χρήση των κωδικών πρόσβασης. Όπου είναι δυνατόν, οι εντολές που απαιτούν πρόσθετα δικαιώματα πρέπει να καταγράφονται με ασφάλεια (με ώρα και ημερομηνία) για να υπάρχουν πλήρη ίχνη ελέγχου των δραστηριοτήτων. Όταν κάποιος διακόπτει τη συνεργασία του μαζί σας, οι κωδικοί πρόσβασης και οι εγκαταστάσεις κωδικών πρόσβασης που είχε πρέπει να διακοπούν άμεσα.

g. Έλεγχοι Ασφάλειας. Η Microsoft έχει δικαίωμα, αλλά όχι υποχρέωση, να ορίσει, με δική της δαπάνη, ένα ανεξάρτητο τρίτο μέρος για να επιθεωρήσει και να ελέγξει τη συμμόρφωσή σας με τις εν λόγω διατάξεις ασφάλειας. Εσείς (με δική σας δαπάνη) θα διορθώσετε τυχόν ελλείψεις στην ασφάλεια που θα εντοπιστούν από έναν τέτοιον έλεγχο το συντομότερο δυνατό. Στη συνέχεια, θα πιστοποιήσετε άμεσα και εγγράφως στη Microsoft ότι οι ελλείψεις ασφάλειας έχουν αντιμετωπιστεί, μαζί με μια περιγραφή των διορθωτικών ενεργειών που έχουν ληφθεί. Η Microsoft θα σας ενημερώσει 48 ώρες πριν από τη διεξαγωγή ενός τέτοιου ελέγχου. Ο εν λόγω έλεγχος θα διεξαχθεί στη διάρκεια των κανονικών εργάσιμων ωρών με τρόπο που δεν θα παρεμβαίνει στη φυσιολογική ροή των επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Εάν κάποιος έλεγχος αποκαλύψει ουσιώδη παραβίαση οποιασδήποτε από τις παρούσες διατάξεις ασφάλειας, θα αποζημιώσετε τη Microsoft για το εύλογο κόστος του ελέγχου.

h. Πρέπει επίσης να συμμορφώνεστε με τις προδιαγραφές και την τεκμηρίωση που περιγράφονται στο έγγραφο «Προδιαγραφές και Τεκμηρίωση Ασφάλειας» που επισυνάπτεται στους παρόντες Όρους ΑΡΙ ως Σχετικό Έγγραφο Α.

 

7. Υποστήριξη και Διαθεσιμότητα.

Η Microsoft ενδέχεται να επιλέξει να σας παρέχει υποστήριξη ή τροποποιήσεις για το Power BI API (συλλογικά, «Υποστήριξη»), κατά την αποκλειστική κρίση της. Η Microsoft ενδέχεται να αλλάξει, να αναστείλει ή να διακόψει τυχόν τμήμα του Power BI API ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας του Power BI API. Η Microsoft ενδέχεται επίσης να επιβάλλει περιορισμούς σε ορισμένες δυνατότητες και υπηρεσίες ή να περιορίσει την πρόσβαση που έχετε σε τμήματα ή στο σύνολο του Power BI API ή της τοποθεσίας Web του Power BI χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να φέρει κάποια ευθύνη.

8. Αμοιβές και Εξόφληση.

Η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει, κατά την κρίση της, αμοιβή για τη μελλοντική χρήση του Power BI API ή την πρόσβαση σε αυτό. Εάν η Microsoft αποφασίσει να χρεώνει το Power BI API, θα ενημερωθείτε για την εν λόγω χρέωση με προηγούμενη έγγραφη κοινοποίηση.

9. Αποποίηση Εγγυήσεων.

ΤΟ POWER BI API ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ. Η MICROSOFT ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.

Η MICROSOFT ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ POWER BI API ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ, ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΔΙΑΚΟΠΕΣ Ή ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ, ΑΚΡΙΒΕΣ, ΠΛΗΡΕΣ Ή ΑΛΛΩΣ ΕΓΚΥΡΟ. Η MICROSOFT ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ (i) ΤΟ POWER BI API ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, (ii) Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ POWER BI API ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ, (iii) ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER BI API ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ, (iv) Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ POWER BI API ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ (v) ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ POWER BI API.

Η ΧΡΗΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΟΥ POWER BI API ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΕΠΙΣΗΣ, ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER BI API.

10. Περιορισμός Ευθύνης.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ API, Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ MICROSOFT ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΡΙ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Ή ΤΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΥΤΩΝ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ, ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΘΩΝ ΕΙΤΕ ΛΟΙΠΗ ΑΞΙΩΣΗ, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10,00 ΔΟΛΑΡΙΩΝ Η.Π.Α. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΚΕΡΔΟΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ή ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ, ΕΑΝ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΑΣ Ή ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ Ή ΕΑΝ ΓΝΩΡΙΖΑΜΕ Ή ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ Ο,ΤΙ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΑΡΙ, ΟΠΩΣ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΤΥΧΟΝ ΙΟΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER BI API, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ Ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΨΕΥΔΗΣ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ή ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ. ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Ή ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΕΝ ΜΕΡΕΙ Ή ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ ΕΑΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ή ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ.

11. Αποζημίωση.

Θα αποζημιώσετε και θα απαλλάξετε τη Microsoft (καθώς και τα στελέχη, τους διευθυντές, τις συγγενείς εταιρείες και τους συνεργάτες της) από την ευθύνη για κάθε είδους απώλεια και δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών και δαπανών) που απορρέει ή προκύπτει από τυχόν αξιώσεις, δικαστικές διαδικασίες ή αγωγές που βασίζονται ή εγείρονται λόγω παραβίασης (ή φερόμενης παραβίασης) εκ μέρους σας της παρούσας σύμβασης ή τμήματος αυτής, που συνδέονται άλλως με τις τοποθεσίες Web σας, τις εφαρμογές σας ή την εκ μέρους σας χρήση του Power BI API. Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την υπεράσπιση αναφορικά με μια τέτοια αξίωση μέσω δικηγόρου ο οποίος θα είναι αποδεκτός από κοινού, σύμφωνα με το δικαίωμα της Microsoft να συμμετάσχει με δικηγόρο της επιλογής της και δεν θα δημοσιοποιήσετε τυχόν αξίωση ούτε θα συμφωνήσετε σε τυχόν διακανονισμό που επιβάλει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη στην Microsoft (καθώς και τα στελέχη, τους διευθυντές, τις συγγενείς εταιρείες και τους συνεργάτες της) χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση από τη Microsoft, την οποία θα παράσχει κατά την αποκλειστική κρίση της.

12. Διάρκεια Ισχύος/Καταγγελία.

Οι παρόντες Όροι API τίθενται σε ισχύ την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το Power BI API και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την καταγγελία τους από έναν εκ των συμβαλλόμενων. Μπορείτε να καταγγείλετε τους εν λόγω Όρους API διακόπτοντας τη χρήση του Power BI API. Η Microsoft μπορεί να τερματίσει τους Όρους ΑΡΙ ανά πάσα στιγμή και για οποιαδήποτε αιτία. Οι Όροι API καταγγέλλονται αυτόματα εάν (i) παραβιάσετε τυχόν Όρο API ή Όρο Χρήσης, (ii) η Microsoft ενημερώσει δημόσια με έγγραφη κοινοποίηση σχετικά με την καταγγελία στην τοποθεσία Web του Power BI, (iii) η Microsoft αποστείλει σε εσάς έγγραφη κοινοποίηση ή (iv) η Microsoft σταματήσει να σας παρέχει πρόσβαση στο Power BI API. Οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων σύμφωνα με τις Παραγράφους 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 και 19 συνεχίζουν να ισχύουν και μετά την καταγγελία ή τη λήξη της ισχύος των εν λόγω Όρων API για οποιαδήποτε αιτία.

13. Εκχώρηση.

Μπορούμε να εκχωρήσουμε την παρούσα σύμβαση, είτε πλήρως είτε εν μέρει, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση προς εσάς. Όσον αφορά εσάς, δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της παρούσας σύμβασης ή τμήματος αυτής σε τρίτο πρόσωπο ή συμβαλλόμενο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας, την οποία δεν θα αρνηθούμε χωρίς εύλογη αιτία. Οποιαδήποτε προσπάθειά εκχώρησης εκ μέρους σας είναι άκυρη. Δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσετε σε οποιονδήποτε άλλον, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, οποιοδήποτε δικαίωμα χρήσης του Power BI API ή τμήματος αυτού.

14. Κανένας Τρίτος Δικαιούχος.

Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται αποκλειστικά προς όφελος δικό σας και της Microsoft. Δεν συνάπτεται προς όφελος κανενός άλλου μέρους, εξαιρουμένων των επιτρεπόμενων δυνάμει της παρούσας σύμβασης διαδόχων.

15. Μερική Ακυρότητα.

Εάν οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο θεωρήσει οποιαδήποτε διάταξη των εν λόγω Όρων ΑΡΙ παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστέα, οι υπόλοιπες διατάξεις θα εξακολουθούν να διατηρούν πλήρως την ισχύ τους.

 

16. Κοινοποιήσεις.

Συναινείτε στην παροχή από τη Microsoft ειδοποιήσεων σχετικά με το Power BI API ή πληροφοριών, τις οποίες η νομοθεσία απαιτεί να παρέχουμε μέσω email στη διεύθυνση που έχετε προσδιορίσει κατά την εγγραφή σας στο Power BI API. Οι κοινοποιήσεις που λαμβάνετε μέσω email θεωρούνται ότι έχουν επιδοθεί και ληφθεί κατά την ημερομηνία αποστολής του μηνύματος email. Εάν δεν συναινείτε στη λήψη κοινοποιήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο, θα πρέπει να διακόψετε την πρόσβαση στο Power BI API.

17. Καμία Αποποίηση Δικαιωμάτων από τη Microsoft.

Η αδυναμία της Microsoft να ασκήσει ή να εκτελέσει τυχόν δικαίωμα ή διάταξη των Όρων ΑΡΙ δεν συνιστά αποποίηση του εν λόγω δικαιώματος ή της διάταξης.

18. Εφαρμοστέο Δίκαιο, Δικαιοδοσία.

Η νομοθεσία της Πολιτείας της Ουάσινγκτον διέπει τους παρόντες Όρους ΑΡΙ. Εάν υφίσταται ομοσπονδιακή δικαιοδοσία, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι η αποκλειστική, καθ' ύλη αρμοδιότητα ανήκει στα ομοσπονδιακά δικαστήρια που εδρεύουν στην Κομητεία Κινγκ της Ουάσινγκτον των Η.Π.Α. Εάν δεν υφίσταται ομοσπονδιακή δικαιοδοσία, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι η αποκλειστική, καθ' ύλη αρμοδιότητα ανήκει στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας Κινγκ της Ουάσινγκτον των Η.Π.Α. Εάν η Microsoft ή εσείς απασχολήσετε δικηγόρους για την άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από τους Όρους ΑΡΙ ή σχετίζονται με αυτούς, ο υπερισχύων συμβαλλόμενος δικαιούται να λάβει ως αποζημίωση εύλογες δικηγορικές αμοιβές, έξοδα και λοιπές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων του κόστους και των αμοιβών που προκύπτουν κατ’ έφεση ή σε περίπτωση πτώχευσης ή παρόμοια ενέργεια.

 

19. Ενιαία Σύμβαση.

Οι παρόντες Όροι API συνιστούν την ενιαία σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και τη Microsoft σχετικά με το παρόν θέμα.

 

 

 

 

Σχετικό Έγγραφο A

Προδιαγραφές και Τεκμηρίωση Ασφάλειας

 

Προδιαγραφές Ασφάλειας:

1.      Παροχή από τον συνεργάτη στη Microsoft κάθε σχετικής τεκμηρίωσης ασφάλειας (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της πολιτικής ασφάλειας, της πολιτικής απόκρισης περιστατικών, της αξιολόγησης κινδύνου, της ταξινόμησης δεδομένων, των τεχνητών σφαλμάτων στατικής και δυναμικής ανάλυσης κώδικα και δυαδικών δεδομένων, τα αποτελέσματα της δοκιμής διείσδυσης, τα συστατικά μέρη τρίτων που χρησιμοποιούνται κ.λπ.),

2.      Παροχή ρητής τεκμηρίωσης της χρήσης από τον Συνεργάτη των δεδομένων πελατών του Power BI (σκοπός χρήσης, συγκεκριμένα δεδομένα Power BI που χρησιμοποιούνται, μετάδοση, αποθήκευση κ.λπ) και διάθεσης σε χρήστες,

3.      Επιβεβαίωση ότι οι γνωστές αδυναμίες που μπορούν να επηρεάσουν τους πελάτες του Power BI θα αντιμετωπίζονται εγκαίρως,

4.      Επιβεβαίωση ότι η Microsoft έχει εξουσιοδότηση να ελέγχει την ασφάλεια προσφορών τρίτων κατά τον συντονισμό ανάμεσα σε εσάς και τη Microsoft,

5.      Διατήρηση εκ μέρους σας μόνο των δεδομένων που είναι απαραίτητα για να εξυπηρετηθεί ο καθορισμένος σκοπός τους και στη συνέχεια διαγραφή των μη απαραίτητων και επιπλέον πληροφοριών κατά περίπτωση,

6.      Όλα τα δεδομένα της Microsoft θα διαγράφονται/καταστρέφονται από τα συστήματά σας με την καταγγελία της σχέσης σας με τη Microsoft.

 

Τεκμηρίωση Ασφάλειας

Εάν θεωρηθεί απαραίτητη η διατήρηση δεδομένων πελατών της Microsoft για την ενσωμάτωση, θα παρέχεται κατόπιν ζήτησης η εξής τεκμηρίωση ασφάλειας:

1.      Περιγραφή της αρχιτεκτονικής συστήματος (συμπεριλαμβανομένων της τοποθεσίας, του σκοπού των κρίσιμων συστατικών μερών του συστήματος, των συστημάτων επισήμανσης που θα έχουν πρόσβαση σε δεδομένα πελατών του Power BI, του τρόπου αποθήκευσης και μετάδοσης των δεδομένων της Microsoft κ.λπ.)

2.      Πιστοποιήσεις ή αναφορές ασφάλειας (SSAE16, SOC2, ISO27001 κ.λπ.)

3.      Υλικά μέσα ασφάλειας για τα αντίστοιχα συστήματα

4.      Σχετικές συμβάσεις και πληροφορίες ασφάλειας τυχόν τρίτων μερών που εμπλέκονται στο σύστημα

5.      Το μοντέλο ελέγχων πρόσβασης που διαθέτετε

6.      Τα ισχύοντα συστήματα που αφορούν την ασφάλεια (IDS, HIDS, ανίχνευση ευπαθειών)

7.      Οι ρόλοι των υπεύθυνων για την ασφάλεια (εργαζόμενοι και διοίκηση)

8.      Ο τρόπος προστασίας των διαπιστευτηρίων των λογαριασμών συστήματος με προνομιακά δικαιώματα

9.      Ο τρόπος παροχής, κατάργησης παροχής και παρακολούθησης της πρόσβασης στα συστήματα

10.  Οι ρόλοι των εργαζόμενων στους οποίους παραχωρείται πρόσβαση σε σχετικά συστήματα

11.  Τυχόν έλεγχος, παρακολούθηση και καταγραφή σε ισχύ

12.  Διαδικασία ασφάλειας εφαρμογής (βέλτιστες πρακτικές ασφαλούς ανάπτυξης, έλεγχος ασφάλειας κ.λπ.)

13.  Τυχόν διαδικασίες για απόκριση περιστατικών και αποκατάσταση ύστερα από σοβαρή βλάβη

14.  Διαδικασία για την αντιμετώπιση ενημερώσεων κώδικα ασφάλειας

15.  Διαδικασία για την εφαρμογή τυχόν ενημερώσεων κώδικα ασφάλειας τρίτων στο σύστημα για τα συστατικά μέρη τρίτων που χρησιμοποιούνται

16.  Ο τρόπος προστασίας των δεδομένων πελατών του Power BI κατά την αποθήκευση και τη μετάδοση ενώ χρησιμοποιούνται από την εφαρμογή