Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+49 431 71700
torben.heinze@akquinet.de

akquinet AG

Die akquinet AG ist ein international tätiges IT-Beratungsunternehmen mit mehr als 800 IT-Spezialisten und Hauptsitz in Hamburg.

Wir unterstützen unsere nationalen und internationalen Kunden bei der Konzeption, Umsetzung und im Betrieb modernster IT-Lösungen.

Dabei betreuen wir sowohl mittelständische Unternehmen als auch internationale Konzerne.

Innerhalb der AKQUINET Gruppe unterstützt das Power BI Team unser Kunden bei der systematischen Integration, Aufbereitung und Analyse von Daten aus deren zentralen Geschäftsanwendungen.

Wir begleiten unsere Kunden dabei von der Entwicklung einer individuellen BI-Strategie bis hin zur Einbindung der Analyseergebnisse in die Anwendungen zur Unterstützung der Geschäftsprozesse.

Durch den Einsatz von modernen Process-Mining-Methoden helfen wir unseren Kunden, Abweichungen und Engpässe in den Unternehmensabläufen zu identifizieren und mit Power BI zu visualisieren.

Mit modernen BI-Ansätzen schaffen wir die Grundlage für fundierte Unternehmensentscheidungen und für die ständige Verbesserung von Abläufen im Unternehmen zur kontinuierlichen Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.

 

akquinet AG is an international IT consulting company with more than 800 IT specialists and head office in Hamburg.

We support our national and international customers in the design, implementation and operation of state-of-the-art IT solutions.

We serve the whole range from medium-sized companies up to international corporations.

Within the AKQUINET group, the Power BI team supports our customers in systematically integrating, processing and analyzing data from their core business applications.

We are supporting our customers starting with an individual BI strategy down to the integration of the analysis results into the applications to better support the business processes.

By using state-of-the-art process-mining methods, we help our customers identifying

 deviations and bottlenecks in their business process landscape and visualize them with Power BI.

With state-of-the-art BI approaches, we create the foundation for sound business decisions and the continuous improvement of business processes to constantly increase competitiveness.


Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα