Microsoft Software License Terms
Microsoft Power BI for Windows

Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan asuinpaikan mukaan määräytyvän Microsoft Corporationin konserniyhtiön) välillä. Lue ehdot huolellisesti. Ehdot koskevat edellä nimettyä ohjelmistoa sekä tietovälineitä, joilla ohjelmisto on mahdollisesti toimitettu. Ehdot koskevat myös Microsoftin ohjelmistoon ja online-palveluun liittyviä

 • päivityksiä
 • täydennyksiä
 • Internet-pohjaisia palveluja ja
 • tukipalveluja

ellei niillä ole erillisiä omia käyttöoikeussopimuksia. Mikäli niillä on erilliset käyttöoikeussopimukset, niiden osalta noudatetaan tällaisten käyttöoikeussopimusten ehtoja tämän sopimuksen sijasta.

Käyttämällä ohjelmistoa asiakas hyväksyy nämä ehdot. Mikäli asiakas ei hyväksy tämän sopimuksen ehtoja, ohjelmistoa ei saa käyttää.

Kuten jäljempänä kuvataan, joidenkin toimintojen käyttäminen merkitsee myös asiakkaan suostumusta tiettyjen tietokonetta koskevien vakiotietojen siirtoon Internet-pohjaisia palveluita varten.


Mikäli asiakas hyväksyy tämän käyttöoikeussopimuksen ehdot, hänellä on alla mainitut pysyvät oikeudet.

1. ASENNUS- JA KÄYTTÖOIKEUDET.

a. Asennus ja käyttö. Asiakas saa asentaa Windows-laitteisiinsa haluamansa määrän ohjelmiston kopioita ja käyttää niitä.

b. Kolmansien osapuolten ilmoitukset. Ohjelmistoon sisältyy kolmannen osapuolen ohjelmistokoodia, johon Microsoft, ei siis kyseinen kolmas osapuoli, myöntää asiakkaalle käyttöoikeudet tämän sopimuksen ehtojen nojalla. Jos kolmansien osapuolten koodista annetaan ilmoitus, se on tarkoitettu asiakkaalle ainoastaan tiedoksi.

2. KÄYTTÖOIKEUDEN LISÄVAATIMUKSET JA/TAI LISÄOIKEUDET.

a. Mediaelementit ja Mallit. Asiakas saa kopioida ja käyttää luomissaan asiakirjoissa ja projekteissa ohjelmiston mukana toimitettuja kuvia, ClipArt-kuvia, animaatioita, ääniä, musiikkia, muotoja, videotiedostoja ja malleja, jotka on tarkoitettu tällaiseen käyttöön. Asiakas saa levittää tällaisia asiakirjoja ja projekteja muuhun kuin kaupalliseen käyttöön. Jos asiakas haluaa käyttää mediaelementtejä tai malleja joihinkin muihin tarkoituksiin, hän voi selvittää sallitut käyttötarkoitukset osoitteessa www.microsoft.com/permission.

3. INTERNET-YHTEYS SAATETAAN TARVITA. Asiakas saattaa Palvelujen käytön yhteydessä joutua maksamaan Internet-yhteyden käytöstä, tiedonsiirrosta tai muista palveluista oman datapalvelusopimuksensa tai muiden verkko-operaattorin kanssa solmittujen sopimusten ehtojen mukaisesti. Asiakas on yksin vastuussa kaikista verkko-operaattorin veloittamista maksuista.

4. KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÄJÄT/SOVELLUKSET. Ohjelmisto mahdollistaa yhteyden luomisen kolmannen osapuolen tietolähteisiin. Asiakkaan sopimukset näiden kolmannen osapuolen tietolähteen toimittajien kanssa ovat yksinomaan asiakkaan ja kyseisen kolmannen osapuolen tietolähteen toimittajan välisiä, ja niitä voivat koskea kyseisiä kolmannen osapuolen lähteitä koskevat käyttöehdot tai sopimukset. Asiakas hyväksyy sen, että hän on yksinomaan vastuussa tietojen tuomisesta kolmannen osapuolen tietolähteistä ja että hänellä on valtuudet tehdä niin. Microsoft ei valvo tai hallitse kolmannen osapuolen aineistoa eikä ole korvausvelvollinen siitä eikä myöskään ole vastuussa kolmannen osapuolen tietolähteistä tuoduista tiedoista tai kolmannen osapuolen osien laadusta, oikeellisuudesta, luonteesta ja/tai omistusoikeudesta. Asiakas hyväksyy sen, että hän on yksin vastuussa sisällöstä, jonka hän luo, lähettää, jakaa tai esittää tuomiensa tietojen pohjalta ohjelmistoa käyttäessään.

5. INTERNET-POHJAISET PALVELUT. Microsoft tarjoaa ohjelmiston mukana Internet-pohjaisia palveluja. Microsoft voi muuttaa palveluja tai peruuttaa ne koska tahansa.

a. Internet-pohjaisia tai langattomia palveluja koskeva suostumus. Ohjelmisto voi muodostaa yhteyden Internet-pohjaisiin langattomiin palveluihin. Käyttämällä ohjelmistoa asiakas suostuu tiettyjen laitetta koskevien perustietojen lähettämiseen (mukaan lukien rajoituksetta laitteen, sen käyttöjärjestelmän ja ohjelmistojen sekä oheislaitteiden tekniset tiedot) Internet-pohjaisia tai langattomia palveluita varten. Jos asiakkaalle toimitetaan palvelujen käytön yhteydessä jotkin muut ehdot, kyseisiä ehtoja sovelletaan.

b. Internet-pohjaisten palvelujen väärinkäyttö. Asiakas ei saa käyttää mitään Internet-pohjaisia palveluja tavalla, joka voisi haitata palveluja tai estää muita käyttämästä palveluja tai langatonta verkkoa. Asiakas ei saa käyttää tätä palvelua minkäänlaisiin yrityksiin hankkia luvaton pääsy mihinkään palveluihin, tietoihin, tileihin tai verkkoihin.

6. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN LAAJUUS. Ohjelmistoa ei myydä, vaan siihen myönnetään käyttöoikeus. Mikäli paikallinen lainsäädäntö ei salli käyttäjälle muita oikeuksia, Microsoft pidättää itsellään kaikki sellaiset epäsuorat, estoppel-periaatteeseen perustuvat tai muut oikeudet, joita ei erikseen myönnetä tässä sopimuksessa. Käyttäjän on noudatettava ohjelmistoon kuuluvia mahdollisia teknisiä rajoituksia, joiden vuoksi ohjelmistoa voi käyttää vain tietyllä tavalla. Asiakas ei saa

 • kiertää ohjelmiston teknisiä rajoituksia
 • perusteellisesti tutkia ohjelmiston valmistustapaa tai purkaa tai hajottaa ohjelmistoa, paitsi tästä rajoituksesta huolimatta sovellettavan lain nimenomaisesti sallimassa määrin
 • tehdä ohjelmistosta enempiä kopioita kuin mitä tässä sopimuksessa määritetään tai kuin tästä rajoituksesta huolimatta sovellettava laki määrittää
 • julkaista ohjelmistoa muiden kopioitavaksi
 • vuokrata tai lainata ohjelmistoa
 • siirtää ohjelmistoa tai tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.
 • käyttää ohjelmistoa kaupallisten käyttöpalvelujen tarjoamiseen.

7. DOKUMENTAATIO. Jokainen henkilö, jolla on voimassa oleva oikeus käyttää asiakkaan tietokonetta tai sisäistä verkkoa, saa kopioida asiakirjat ja hyödyntää niitä viitteinä asiakkaan sisäisessä käytössä.

8. VIENTIRAJOITUKSET. Tämä ohjelmisto kuuluu Yhdysvaltain vientiä koskevien lakien ja säännösten piiriin. Asiakkaan on noudatettava kaikkia ohjelmistoa koskevia paikallisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja -säännöksiä. Nämä lait sisältävät kohdemaita, loppukäyttäjiä ja loppukäyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja on osoitteessa www.microsoft.com/exporting.

9. TUKIPALVELUT. Tämä ohjelmisto toimitetaan sellaisenaan, eikä sille välttämättä tarjota tukipalveluja.

10. KOKO SOPIMUS. Tämä sopimus sekä ehdot täydennysosien, päivitysten, Internet-pohjaisten palveluiden ja asiakkaan käyttämien tukipalveluiden toimittamiseen muodostavat ohjelmiston käyttöoikeus- sekä tukipalvelusopimuksen kokonaisuudessaan.

11. SOVELLETTAVA LAKI.

a. Yhdysvallat. Jos asiakas hankkii ohjelmiston Yhdysvalloissa, tätä sopimusta ja väitteitä siihen liittyvistä rikkomuksista tulkitaan Washingtonin osavaltion lakien mukaan huolimatta sen lainvalintaa koskevista periaatteista. Asiakkaan kotiosavaltion lakeja sovelletaan kaikkiin muihin vaateisiin, mukaan lukien vaateisiin, jotka perustuvat osavaltion kuluttajansuojalakeihin, sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeviin lakeihin tai oikeudenvastaiseen tekoon.

b. Muut maat. Jos asiakas hankkii ohjelmiston jossakin muussa maassa kuin Yhdysvalloissa, sovelletaan tämän maan lakeja.

12. OIKEUDELLINEN VAIKUTUS. Tässä sopimuksessa kuvataan tiettyjä laillisia oikeuksia. Asiakkaalla voi olla myös muita paikallisten lakien mukaisia oikeuksia. Asiakkaalla voi niin ikään olla oikeuksia, jotka liittyvät ohjelmiston myyneeseen tahoon. Tämä sopimus ei muuta paikallisten lakien mukaisia asiakkaan oikeuksia, jos paikallinen laki ei tätä salli.

13. TAKUUN POISSULKEMINEN. Ohjelmistolle myönnetään käyttöoikeus sellaisenaan. Asiakas saa käyttää sitä omalla vastuullaan. Microsoft ei myönnä mitään nimenomaisesti ilmaistuja takuita, sitoumuksia tai ehtoja. Asiakkaalla voi olla paikallisen lain säädöksistä johtuen muita sellaisia kuluttajan oikeuksia tai lakisääteisiä takuita, joihin tämä sopimus ei voi vaikuttaa. Ellei sovellettavan lain säädöksistä muuta johdu, Microsoft sulkee pois oletetut takuut tavaran soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi, sen sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta.

VAIN AUSTRALIASSA: Asiakkaalla on Australian kuluttajansuojalaista johtuvia takuita, ja näiden ehtojen tarkoituksena ei ole vaikuttaa kyseisiin oikeuksiin.

14. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS JA POISSULKEMINEN. Asiakkaan Microsoftilta ja sen toimittajilta saama vahingonkorvaus ei voi olla enemmän kuin 5,00 Yhdysvaltain dollaria. Asiakkaalla ei ole oikeuksia muihin vahingonkorvauksiin huolimatta siitä, ovatko/onko kyseessä välilliset, erityiset, epäsuorat tai satunnaiset vahingot tai liikevoiton menettäminen.

Tämä rajoitus koskee

 • kaikkia seikkoja, jotka liittyvät ohjelmistoon, palveluihin tai sisältöön (mukaan lukien koodiin) kolmansien osapuolten Internet-sivustoissa tai kolmansien osapuolten ohjelmissa sekä
 • väitteitä sopimusrikkomuksesta, takuurikkomuksesta, sitoumuksesta tai ehdosta, laiminlyönnistä tai muusta oikeudenvastaisesta teosta sovellettavan lain nimenomaisesti sallimassa määrin.

Rajoitus on voimassa myös tilanteissa, joissa Microsoft on tiennyt tai sen olisi pitänyt tietää vahinkojen mahdollisuudesta. Satunnaisten tai välillisten vahinkojen tai muiden vahinkojen aiheuttaman vahingonkorvausvastuun poissulkeminen ja rajoittaminen ei ole sallittua joissakin maissa, joten edellä mainittuja rajoituksia tai poissulkemisia ei ehkä voida soveltaa asiakkaaseen näissä maissa.


Tekijänoikeus © Microsoft. Kaikki oikeudet pidätetään.

Third Party Notices

Third Party Notices

This file is based on or incorporates material from the projects listed below (collectively, "Third Party Code"). Microsoft is not the original author of the Third Party Code. The original copyright notice and the license, under which Microsoft received such Third Party Code, are set forth below. Such licenses and notices are provided for informational purposes only. Microsoft, not the third party, licenses the Third Party Code to you under the terms set forth in the EULA for the Microsoft Product. Microsoft reserves all rights not expressly granted under this agreement, whether by implication, estoppel or otherwise.

Third Party Notices

This file is based on or incorporates material from the projects listed below (collectively, "Third Party Code"). Microsoft is not the original author of the Third Party Code. The original copyright notice and the license, under which Microsoft received such Third Party Code, are set forth below. Such licenses and notices are provided for informational purposes only. Microsoft, not the third party, licenses the Third Party Code to you under the terms set forth in the EULA for the Microsoft Product. Microsoft reserves all rights not expressly granted under this agreement, whether by implication, estoppel or otherwise.