Henkilö käyttämässä tarinankerrontaa ja tietojen visualisointia puhuessaan ihmisryhmälle

Tarinankerronta ja tietojen visualisointi

Tutustu tietojen visualisoinnin ja tietotarinoiden kerronnan eroihin ja samankaltaisuuksiin sekä siihen, miten te toimivat parhaiten yhteen, jotta voit purkaa datasi selkeäksi, ytimekkääksi ja toimintaa ohjaavaksi tiedoksi organisaatiollesi.

Mitä tietojen visualisointi on?

Tietojen visualisointi välittää tietoja kuvien kautta. Se on siis keräämiesi tietojen visuaalinen kuvaus. Tarjoamalla raakanumeroita ja -lukuja se voi auttaa parempien organisaatiopäätösten tekemisessä taulukkojen, graafien, kaavioiden, laskentataulukkojen, karttojen ja lukujen kautta.

Tietotarinan kokoamisessa voi hyödyntää kahdenlaista tietojen visualisointia eli selittävää ja tutkivaa. Selittävät eli informatiiviset visualisoinnit väittävät yleisölle tiettyjä kokonaistarinan osia. Tutkivia visualisointeja taas käytetään silloin, kun ei ole varmaa, mihin kysymyksiin kerätyillä tiedoilla on tarkoitus vastata.

Käyttämällä tietojen visualisointia tarinan kertomiseen tarjoat yleisöllesi kokonaisvaltaisemman tarinan, mikä mahdollistaa sille riippuvuussuhteiden ja suuntausten tunnistamisen sekä omien päätelmien tekemisen tai omien mielipiteiden muodostamisen. On tärkeää huomata, että visualisoinnissa esitetty tietoanalytiikka voi ilman tilannekohtaista kerrontaa johtaa siihen, että jokin yleisösi päätös viivästyy tai se päätyy vääriin päätelmiin tai hukkuu suureen tietomäärään.

Mitä tietotarinoiden kerronta on?

Tietotarinoiden kerronta on konsepti, jossa luodaan narratiivi käyttäen keräämiäsi, tarinasi hypoteesia tukevia tietoja ja analytiikkaa. Kuten suullisessa tarinankerronnassa, esität yhtenäisen narratiivin, joka sisältää loppuviestin ja toteutettavan toimen. Tässä vain käytät tietoja äänesi sijaan.

Tietotarinoiden kerronnassa käytetään monenlaisia tietoja, kuten pistekaavioita, maantieteellisiä karttoja, aikajanoja, viivakaavioita, ympyräkaavioita, lämpökarttoja ja puukaavioita upean tarinan kokoamiseen.

Tietotarinaa luodessasi sinun on kuitenkin aluksi päätettävä seuraavaa:

 • Mitä haluat käyttäjiesi tietävän?
 • Mitä haluat käyttäjien tekevän?
 • Mikä narratiivi auttaa tämän toiminnan edistämisessä?
 • Miten tietosi edistävät näitä päätöksiä?

Tietotarinoiden kerronnan etuihin kuuluu esimerkiksi seuraavaa:

 • Lisää arvoa, jotta käyttäjät saavat luotua kokonaiskuvan tarinastasi.
 • Lisää organisaatiosi uskottavuutta ja rakenna luottamusta yleisössä.
 • Yhdistä kiehtova narratiivi visuaalisesti stimuloiviin elementteihin, jotta käyttäjät voivat lukea tietoja ja muistaa ne.
 • Edistä sitoutumista merkityksellisillä tiedoilla.
 • Tarjoa omia tietoja uusien ja omaperäisten tarinoiden luomista varten.
 • Monikäyttöistä, jotta sen voi sisällyttää muihin digitaalisen median muotoihin.
 • Luo bränditietoisuutta nostaaksesi organisaatiosi toimialansa johtajien joukkoon.

Miksi tietojen visualisointi ja tietotarinoiden kerronta on tärkeää?

Jotta tarinasta tulee kiinnostava, sinun on esitettävä hypoteesi, perusteet ja tiedot sen tueksi. Tieto on mahtavaa, mutta liiallinen tieto voi tuntua ylivoimaiselta. Jopa tietojen visualisoinnin asiantuntijoilla saattaa olla vaikeuksia saada merkitystä visualisointiponnisteluilleen, jos heiltä puuttuu ytimekkään narratiivin tuottama asianmukainen konteksti.

Paras lähestymistapa tietotarinoiden kerrontaan on käyttää oikeita tietoja oikeassa visuaalisessa muodossa. Jos tarina sisältää liikaa kuvia, se muuttuu käytännössä infograafiksi ilman kontekstia, joka tarvitaan sen mielenkiintoiseksi muuttamiseen. Tarinaa kertoessasi sinun on luotava narratiivi ja tiedettävä, milloin kannattaa esittää tietoja, milloin korostaa monimutkaisia lukuja ja milloin yksinkertaisesti tarjota kirjallinen selitys.

Tietojen visualisoinneilla on osansa tiedon lisäämisessä narratiiviin, mutta ne eivät kerro koko tarinaa.

Miten tietojen visualinsointi ja tietotarinoiden kerronta toimivat yhteen

Tietotarinoiden kerronta ja tietojen visualisointi saattavat kuulostaa samalta, mutta tosiasiassa ne ovat hyvin erilaisia asioita. Voit kertoa mielenkiintoisen tarinan, mutta tarvitset näyttöä hypoteesisi tueksi. Raakatieto ei yksin voi tarjota yleisölle muistettavaa viestiä tai toimintatapaa. Jotta tavoitteesi saa tarvitsemansa huomion, sinun on esitettävä tietosi kiinnostavassa mutta helposti ymmärrettävässä muodossa, joka pitää yleisösi mielenkiinnon yllä. Tietopohjainen tiedonkerronta muuttaa tietosi tehokkaaksi viestintävälineeksi.

Tietojen visualisoinnin käyttäminen onnistuneen tietotarinan luomiseen auttaa osien yhteensovittamisessa ja kehittää narratiivin, jonka käyttäjät ymmärtävät. Tarjoamalla kontekstia, tarkkoja yksityiskohtia, kriittisiä oivalluksia ja toimintakehotuksen tietojen visualisointi tuottaa tiedot väitteidesi tueksi. Tarinan tasolla se mahdollistaa esittämiesi mittareiden ymmärtämisen ja selittää ne paljon lukuja ja kaavioita syvemmällä tasolla.

Tietojen visualisoinnin ja tietotarinoiden kerronnan väliset erot

Tätä ei kannata tarkastella tietojen visualisoinnin ja tietotarinoiden vastakkainasetteluna. Sen sijaan sitä kannattaa tarkastella niiden yhteentoimivuuden kannalta. Molemmat ovat strategioita konseptisi, hypoteesisi tai teoriasi elävöittämiseen. Niissä on kuitenkin merkittäviä eroja.

Tietotarinoiden kerronta eroaa tietojen visualisoinnista, koska se edellyttää, että tarinan kertojat toimittavat viestistä merkityksellisemmän ja kokonaisvaltaisemman kuvan tavalla, jonka yleisö voi ymmärtää helposti.

Tietojen visualisointi taas on tarinankerronnan parantamiseen käytettävä taktiikka. Tämä yritysviestinnän vakiotyökalu muuntaa suuria määriä monimutkaisia ja arvokkaita tietoja muotoon, joka ihmisten on helpompi ymmärtää. Yleisön huomion vangitsemiseen tarvitaan tarkoituksellisia visualisointeja eli:

 • Tarkoituksenmukaista
 • Luettavaa
 • Ei harhaanjohtavaa

Tietojen visualisointi ja tarinankerronta yhdessä mahdollistavat kaikkein parhaan tarinan kerronnan käyttäen tietoja, jotka edistävät narratiivisi selkeyttä, todenmukaisuutta ja pätevyyttä.

Mitä yhtäläisyyksiä tietojen visualisoinnilla ja tarinankerronnalla on

Tietotarinoiden kerronta ja tietojen visualisointi toimivat yhdessä samalla tavoitteella, joka on mielenkiintoisen, todenmukaisen ja asiayhteyteen sopivan narratiivin luominen. Niillä ei voi korvata toisiaan, mutta ne ovat saman kolikon kaksi puolta. Visualisointi tarjoaa näytön, jonka narratiivi tarvitsee. Tarinankerronta taas esittää kaikki tiedot loogisessa ja yhtenäisessä muodossa.

Tietotarinoiden kerronnan kehyksen luominen

Tietotarinaa luodessa on varmistettava, että sillä on alku, keskiosa ja lopetus. Tiedät, minkä tarinan haluat kertoa ja miten haluat tehdä sen. Tietoanalytiikan konteksti ja tulokset ovat ne tiedot, joita tarvitset tarinasi kertomiseen.

Tämän saavuttamiseksi kehyksen luonnissa on käytettävä tiettyjä parhaita käytäntöjä. Seuraavassa esitetään käytännön keinoja sen varmistamiseen, että tietojen visualisointi ja tarinankerronta ovat tehokkaita:

 1. Määritä tavoitteesi.

  Ymmärrä tietotarinasi, yleisösi ja prioriteettisi tarkoitukset.

 2. Esitä mielenkiintoinen narratiivi.

  Tiedä, mitä yleisösi haluaa kuulla.

 3. Sisällytä analyysitarinan kerronnan keskeisiä elementtejä.

  Näitä elementtejä ovat:

  • Juoni: Esitettävien kysymysten tyypit, vastaustavat niihin ja se, miten yleisöä autetaan pääsemään loppupäätelmään.
  • Konteksti: Se, miten yleisö tulkitsee esitetyt tiedot.
  • Ominaisuudet: Tarinankerronnan sävy ja siihen liittyvät oivallukset.
  • Loppu: Tarinan tuloksena oleva päätelmä ja siihen perustuvat toimet – mitä yleisö on oppinut, miten sen haluamat tulokset saavutetaan tai miten sen on toimittava toisin tehdäkseen parannuksia tulevaisuutta varten.

 4. Ole objektiivinen.

  Esitä tietosi avoimesti ja objektiivisesti, vältä monitulkintaisuutta ja varmista, että mallisi ja visualisointisi eivät vaaranna tietojen tai tarinan eheyttä.

 5. Valitse sopivat visualisointitavat.

  Sinun on esitettävä tietosi asianmukaisesti oikeaa kuvastoa käyttäen.

 6. Noudata graafisen suunnittelun parhaita käytäntöjä.

  Varmistaaksesi yleisösi täyden ymmärryksen sinun on valittava esitystapa, joka vähentää graafisten elementtien lukemisen ja tulkitsemisen välisen kitkan minimiinsä.

 7. Käytä asiainmukaisia tietojen visualisoinnin työkaluja.

  Tietojen tehokkaaseen välittämiseen visualisointien avulla tarvitaan oikea työkalu. Esimerkiksi Microsoft Visio voi auttaa tietojen esittämisessä ymmärrettävällä ja selkeällä kuvastolla.

 8. Luo oivaltava ja inhimillinen tarina.

  Jos tarinaasi voi eläytyä, se on mielenkiintoinen ja se sisältää arvoltaan suurta sisältöä pienissä osissa, saat säilytettyä yleisösi huomion.

 9. Luo tarina, joka täydentää sekä tarinankerrontaa että visualisointeja.

  Tukevien itsestään selvien grafiikoiden lisääminen johdonmukaisen juonen luomiseksi lisää mielenkiintoa ja sitoutumista.

Esimerkkejä tietojen visualisoinnin tarinankerronnasta:

Tietojen visualisoinnin ja tarinankerronnan ratkaisut

Saatavilla on lukuisia ratkaisuja, jotka auttavat kertomaan täysipainoisen ja rikastavan narratiivin datallasi. Valitessasi ratkaisua sinun on kuitenkin oltava varma, että se on riittävän ketterä käsittelemään kriittisiä liiketoimintatietoja kaikkialta organisaatiosta, joten tutustu kokonaiskuvaan saadaksesi vieläkin parempia merkityksellisiä tietoja.

Microsoft Power BI auttaa sinua kuromaan umpeen narratiivisi ja datakokemustesi välisen kuilun. Se auttaa sinua löytämään merkityksellisiä sisältöjä ja kriittisiä liiketoimintatietoja sekä tekemään yhteistyötä tietoraporteissa ja jakamaan niitä ryhmäsi kanssa sopivaa tietojen visualisoinnin ja tarinankerronnan yrityssovellusta käyttäen.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä ovat tietojen visualisointi ja tietotarinoiden kerronta?

Tietojen visualisointi välittää tietoja kuvien avulla ja tietotarinoiden kerronta luo narratiivin yhdessä tietojen kanssa.

Miksi tarinankerronta on hyvin tärkeää tietojen visualisoinnissa?

Kun raakatiedot järjestetään tietojen visualisoinniksi, tietotarinoiden kerronta auttaa luomaan helposti ymmärrettävän narratiivin, joka edistää liiketoimintapäätöksiä.

Miten tietojen visualisoinnissa kerrotaan tarina?

Keräämäsi tiedot auttavat narratiivin luomisessa, toimivat tukitietoina ja tukevat tietojen tukemaa hypoteesia.

Millaisia visualisointeja tietotarinoiden kerronnassa käytetään?

Tietojen visualisointeja ovat esimerkiksi pistekaaviot, maantieteelliset kartat, aikajanat, viivakaaviot, ympyräkaaviot, lämpökartat ja puukaaviot.

Mikä erottaa tietojen visualisoinnin tietotarinoiden kerronnasta?

Tietotarinoiden kerronta on taktinen tapa kertoa tarina, kun taas tietojen visualisointi on taktiikka, jolla parannetaan tarinankerrontaa.