ข้อกำหนดของ Microsoft Power BI API

ขอบคุณที่ใช้ Application Programming Interface ของ Power BI Power BI API รวมถึงการปรับปรุง การแก้ไข การทดแทน และสำเนาใดๆ ที่ทำขึ้นโดยคุณหรือสำหรับคุณ จะถูกอ้างถึงในข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้ในฐานะ Microsoft Power BI API ข้อตกลงฉบับนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับ Microsoft Corporation (Microsoft) ในบางครั้ง Microsoft จะถูกอ้างถึงในฐานะ เรา หรือ ของเรา โดยการใช้เว็บ Power BI API แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการให้บริการ (ข้อกำหนด API) และข้อตกลงการให้บริการของ Power BI หรือข้อตกลงอื่นที่อาจมีผลบังคับใช้ (รวมเรียก ข้อตกลง) ซึ่งมีผลใช้บังคับกับการใช้ Power BI และแอปพลิเคชันที่มาด้วยกัน (บริการ Power BI) ในกรณีที่เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนด API และข้อตกลงนี้ ข้อกำหนด API เหล่านี้จะใช้บังคับ

Microsoft ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด API เหล่านี้หรือเอกสารที่ประกอบมาด้วยกันเพื่อการอ้างอิงเป็นครั้งคราว Microsoft อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด API เหล่านี้ด้วยการประกาศข้อกำหนดใหม่ การใช้ Power BI API หลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น

โปรดทราบว่าเราไม่ได้ให้การรับประกันสำหรับ Power BI API ข้อกำหนด API ยังจำกัดความรับผิดของเราด้วย เงื่อนไขเหล่านี้มีกล่าวไว้ในข้อ 10 และ 11 เราขอให้คุณอ่านทำความเข้าใจอย่างละเอียด

1. การเข้าถึง Power BI API

คุณต้องมีการสมัครสมาชิก Power BI และลงทะเบียนแอปพลิเคชันของคุณใน Azure Active Directory เพื่อที่จะใช้ Power BI API บริการของคุณต้องระบุรหัสไคลเอนต์ที่ได้จาก Azure Active Directory ตามที่อธิบายไว้ในเอกสาร Power BI API และ Microsoft จะบล็อกคำขอที่มีรหัสไคลเอนต์ไม่ถูกต้อง Microsoft จะมีการควบคุมอย่างสมบูรณ์เหนือข้อมูลและรูปแบบของ Power BI แต่เพียงผู้เดียว

Microsoft จะมีสิทธิในการปฏิเสธคำขอในการใช้ Power BI API ได้ทุกเมื่อด้วยสาเหตุใดก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Microsoft แต่เพียงผู้เดียว Microsoft จะไม่มีความรับผิดในความเสียหายทุกประเภทของคุณที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของ Microsoft ในการปฏิเสธคำขอดังกล่าว

2. การใช้งานที่ได้รับอนุญาตและข้อจำกัด

Microsoft เป็นเจ้าของ Power BI API และอนุญาตให้คุณใช้สิทธิได้ทั่วโลก (ยกเว้นตามที่จำกัดด้านล่าง) ในแบบไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียวและไม่สามารถให้ใช้สิทธิช่วงได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ ข้อกำหนด API เหล่านี้กำหนดนิยามการใช้ตามกฎหมายสำหรับ Power BI API การปรับปรุง การแก้ไข การทดแทน และสำเนาใดๆ ทั้งหมดของ Power BI API ที่ทำขึ้นโดยคุณหรือสำหรับคุณ Microsoft ขอสงวนสิทธิทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้แก่คุณอย่างชัดแจ้ง

·         a. สิทธิการใช้งาน ภายใต้ข้อกำหนดและข้อจำกัดที่ระบุไว้ในข้อกำหนด API เหล่านี้ Microsoft ให้สิทธิแบบไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียวและไม่สามารถให้ใช้สิทธิช่วงได้ในการใช้ Power BI API เพื่อพัฒนา ทดสอบ แจกจ่าย และสนับสนุนแอปพลิเคชันของคุณ

·         b. ตราสินค้า คุณต้องไม่ใช้ตราสินค้า Power BI หรือโลโก้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Microsoft

c. ขีดจำกัดอัตราและข้อจำกัดฟิลด์ข้อมูล คุณเข้าใจว่ามีขีดจำกัดอัตราและข้อจำกัดฟิลด์ข้อมูลที่แสดงต่อแอปพลิเคชันหรือบริการที่ใช้ Power BI API และคุณยอมรับว่าคุณจะปฏิบัติตามขีดจำกัดอัตราและข้อจำกัดฟิลด์ข้อมูลทุกเมื่อ ขีดจำกัดอัตราและข้อจำกัดมีคำอธิบายอยู่ในเอกสาร Power BI API ซึ่งอยู่ที่ dev.PowerBI.com ขีดจำกัดอัตราและข้อจำกัดเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวภายใต้ดุลพินิจของ Microsoft แต่เพียงผู้เดียว โดยให้มีผลทันทีเมื่อมีการประกาศ Microsoft อาจใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการจำกัด (1) อัตราที่บริการหรือส่วนย่อยของบริการอาจถูกเรียก (2) จำนวนพื้นที่เก็บข้อมูลที่บัญชีบริการแต่ละบัญชีสามารถใช้งานได้ และ/หรือ (3) ความยาวของส่วนเนื้อหาแต่ละส่วนที่อาจถูกอัปโหลดไปยังบริการหรือส่งจากบริการ (ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นรูปแบบของ การควบคุมปริมาณ) Microsoft อาจดำเนินการควบคุมปริมาณนี้ทั่วโลกกับ Power BI API ทั้งหมดต่อผู้ใช้แต่ละรายหรือโดยอาศัยพื้นฐานอื่น คุณจะไม่ดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางเทคนิคที่เราอาจใช้เพื่อบังคับใช้การควบคุมปริมาณ และคุณเข้าใจและยอมรับว่าวิธีการทางโปรแกรมที่มีเจตนาเพื่อลบล้างการจำกัดอัตรา (รวมถึงการเก็บรักษาแคชข้อมูล) จะถือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนด API เหล่านี้

d. การดัดแปลงแก้ไข Microsoft สงวนสิทธิในการออก Power BI API รุ่นถัดมาและกำหนดให้คุณจัดหาและใช้รุ่นล่าสุด หากมีการแก้ไขดัดแปลงที่คุณไม่ยอมรับ โปรดหยุดใช้ Power BI API หากคุณยังคงเข้าใช้ Power BI API ต่อ ถือว่าคุณได้ยอมรับการแก้ไขดัดแปลงดังกล่าว

e. ข้อจำกัดและเงื่อนไขของบริการ เราอาจใช้เทคโนโลยีหรือวิธีการอื่นๆ เพื่อคุ้มครอง Power BI API คุ้มครองลูกค้าของเรา หรือป้องกันไม่ให้คุณละเมิดข้อกำหนด API เหล่านี้ วิธีการที่ว่านี้อาจรวมถึงการคัดกรองข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลขยะหรือเพื่อเป็นการเพิ่มระดับความปลอดภัย เป็นต้น วิธีการเหล่านี้อาจรบกวนหรือยุติการใช้ Power BI API ของคุณ และคุณต้องไม่หลีกเลี่ยงหรือพยายามขัดขวางหรือหยุดการทำงานของมาตรการทางเทคนิคหรือมาตรการอื่นๆ เหล่านี้

3. สิทธิที่เป็นกรรมสิทธิ์

·         a. สิทธิของ Microsoft เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนด API สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา จะหมายถึงสิทธิใดๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายคุ้มครองเซมิคอนดัคเตอร์ชิป กฎหมายธรรมสิทธิ กฎหมายความลับทางการค้า กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายสิทธิสาธารณะ กฎหมายสิทธิส่วนบุคคล และกฎหมายกรรมสิทธิ์อื่นใดทั้งหมด ตลอดจนการใช้บังคับ การต่ออายุ การขยายระยะเวลา และการฟื้นคืนทั้งหมด ซึ่งมีผลใช้บังคับทั่วโลกในขณะนี้หรือต่อไปจากนี้ ระหว่างคุณและ Microsoft คุณรับรู้ว่า Microsoft หรือผู้ให้อนุญาตของ Microsoft เป็นเจ้าของสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงโดยไม่จำกัดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเหนือและที่มีต่อ Power BI API และผลลัพธ์ทั้งหมดของ Power BI API (โดยไม่รวมส่วนประกอบซอฟต์แวร์ที่คุณเป็นผู้พัฒนาซึ่งไม่ได้รวม Power BI API หรือผลลัพธ์หรือแฟ้มปฏิบัติการของ Power BI API) และคุณจะไม่จัดหาสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์เหนือหรือที่มีต่อ Power BI API ยกเว้นที่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนด API

·         b. การอ้างอิง; ประกาศทางกฎหมาย รูปภาพที่แสดงแก่คุณผ่านทาง Power BI API อาจมีชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ ชื่อโดเมน และคุณลักษณะตราสินค้าเฉพาะตัวอื่นๆ ของ Microsoft และคู่ค้าของ Microsoft คุณต้องไม่ลบหรือเปลี่ยนแปลงชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ ชื่อโดเมน และคุณลักษณะตราสินค้าเฉพาะตัวไม่ว่าในลักษณะใด คุณตกลงที่จะเก็บรักษาไว้ และไม่นำออก แก้ไข ปิดบัง หรือเปลี่ยนแปลงลิงก์หรือการแจ้งเตือนซึ่งปรากฏบนรูปภาพที่ให้ผ่านทางบริการ คุณรับรู้และยอมรับว่าประกาศทางกฎหมายเหล่านี้เป็นการเพิ่มเติมข้อกำหนด API สำหรับ Power BI API

·         c. Digital Millennium Copyright Act Microsoft มีนโยบายในการตอบสนองต่อการบอกกล่าวถึงการละเมิดที่ถูกกล่าวอ้างซึ่งสอดคล้องกับ Digital Millennium Copyright Act (DMCA) สำหรับขั้นตอนและข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อการบอกกล่าว DMCA ของเงื่อนไขการใช้

4. แนวปฏิบัติ

·         คุณยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการปฏิบัติและเนื้อหาของคุณเองขณะใช้ Power BI API และรับผิดชอบต่อผลที่ตามมานั้น คุณตกลงจะใช้ Power BI API เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนด API เหล่านี้และนโยบายหรือแนวทางที่ใช้บังคับเท่านั้น

·         ก. แนวปฏิบัติที่เหมาะสม ในการใช้ Power BI API และการพัฒนาแอปพลิเคชัน คุณจะ

·         ปฏิบัติตามกฎหมาย

·         ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือประกาศแจ้งอื่น ๆ ที่เราแจ้งให้ทราบ

·         เก็บรักษารหัสผ่านบัญชีบริการไว้เป็นความลับ

·         แจ้งให้เราทราบในทันทีที่รู้ว่ามีการละเมิดความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบริการของ Power BI และ Power BI API

·         ข. การใช้ที่ถูกห้าม ในการใช้ Power BI API และการพัฒนาแอปพลิเคชัน คุณจะไม่

·         หมิ่นประมาท ใช้ในทางที่ผิด ก่อกวน ติดตาม ข่มขู่ หรือละเมิดสิทธิตามกฎหมาย (เช่น สิทธิความเป็นส่วนตัวและสิทธิในการเผยแพร่) ของบุคคลอื่น

·         อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล หรือส่งผ่านหรือกระทำการอื่นใดเพื่อแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เป็นการหมิ่นประมาท ละเมิด ลามกอนาจาร หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

·         อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล หรือส่งผ่านหรือกระทำการอื่นใดเพื่อแสดงเนื้อหาใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของคู่สัญญา เว้นแต่คุณเป็นเจ้าของสิทธิหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิในการโพสต์เนื้อหาดังกล่าว

·         อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล หรือส่งผ่านหรือกระทำการอื่นใดเพื่อแสดงข้อความที่ส่งเสริมระบบการขายแบบพีระมิด จดหมายลูกโซ่หรือข้อความโฆษณาหรือการโฆษณาที่เป็นการรบกวน หรือสิ่งอื่นใดที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อกำหนด API เหล่านี้ หรือนโยบายหรือแนวทางที่ใช้บังคับ

·         ใช้ Power BI API โดยเกี่ยวข้องหรือมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเนื้อหาที่ก่อให้เกิด ส่งเสริม หรือใช้โดยหลักเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการกับสปายแวร์ แอดแวร์ หรือโปรแกรมหรือโค้ดที่ประสงค์ร้ายอื่นๆ

·         ดาวน์โหลดแฟ้มใดๆ ซึ่งโพสต์โดยผู้อื่นที่คุณทราบหรือควรทราบตามเหตุอันสมควรว่าไม่สามารถแจกจ่ายในลักษณะดังกล่าวได้ตามกฎหมาย

·         ปลอมแปลงตนเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือบิดเบือนหรือลบการอ้างอิงผู้แต่ง ประกาศทางกฎหมายหรือที่เหมาะสมอื่นๆ หรือข้อกำหนดกรรมสิทธิ์ หรือป้ายชื่อของแหล่งกำเนิด หรือที่มาของซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาอื่นๆ

·         จำกัดหรือขัดขวางผู้ใช้รายอื่นในการใช้และการเข้าถึง Power BI API

·         ใช้ Power BI API สำหรับวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต

·         ลบลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือการแสดงกรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่มีอยู่ในหรืออยู่บน Power BI API

·         ขัดขวางหรือรบกวน Power BI API หรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการของ Power BI หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด กระบวนการ นโยบาย หรือกฎระเบียบของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ Power BI API

·         ใช้โรบอท สไปเดอร์ แอปพลิเคชันการค้นหาไซต์/การดึงข้อมูลไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Power BI API หรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

·         ส่งเนื้อหาที่แสดงโดยเป็นเท็จอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัยว่าเนื้อหาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนหรือรับรองโดย Microsoft

·         สร้างบัญชีผู้ใช้ด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือด้วยการปลอมแปลงตัวหรือสวมรอยเป็นผู้อื่น หรือแสวงหาหรือพยายามแสวงหาคีย์สำหรับ Power BI API หลายคีย์

·         ส่งเสริมหรือให้ข้อมูลที่เป็นการชี้แนะเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือส่งเสริมให้เกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บทางกายภาพต่อกลุ่มหรือบุคคล

·         ส่งไวรัส เวิร์ม ข้อบกพร่อง ม้าโทรจัน หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการสร้างความเสียหาย

·         ขาย ให้เช่า แบ่งปัน โอน หรือให้ใช้สิทธิช่วงสำหรับ Power BI API หรือการเข้าถึงโค้ด ไม่ว่าเพื่อการพาณิชย์โดยตรงหรือเพื่อให้ได้เงินมาหรือเพื่อจุดประสงค์อื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างแจ้งชัดล่วงหน้าจาก Microsoft

·         หรือใช้ Power BI API ในลักษณะที่เกินกว่าปริมาณคำขอตามสมควร ก่อให้เกิดการใช้ที่เกินพอดีหรือใช้ในทางที่ผิด หรือไม่เป็นไปตามหรือไม่สอดคล้องกับส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสาร Power BI API ซึ่งอยู่ที่ dev.PowerBI.com ตามที่กำหนดโดย Microsoft ภายใต้ดุลพินิจของ Microsoft แต่เพียงผู้เดียว

·         ร้องขอข้อมูลในนามของผู้ใช้อื่นเพื่อแสดง ถ่ายโอน หรือส่งข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ใช้อื่น

·         การใช้ที่ถูกห้ามที่กล่าวไว้ข้างต้นนี้เป็นตัวอย่าง และไม่ใช่ข้อจำกัด Microsoft ขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดว่าการใช้ Power BI API ของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนด API เหล่านี้หรือไม่

5. สิทธิความเป็นส่วนตัว

การเข้าถึงและการใช้งาน Power BI API ทั้งหมดอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว Power BI ซึ่งมีอยู่ที่นี่ (ซึ่งอาจได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว) ไม่มีส่วนใดในข้อกำหนด API เหล่านี้ที่ระบุให้มีการเก็บรวบรวมหรือถ่ายโอนข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตระหว่างคู่สัญญา คุณต้องแสดงนโยบายความเป็นส่วนตัวออนไลน์สำหรับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของคุณที่เข้าถึง Power BI API อย่างชัดเจน นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างน้อยที่สุดต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนเกี่ยวกับตำแหน่ง การใช้ และการอ่านคุกกี้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของผู้ใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของคุณ

6. การรับรองความถูกต้องของผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัย

Microsoft ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ปลายทางเป็นอย่างมาก และคุณยินยอมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่เราสำหรับการดำเนินการของแอปพลิเคชันของคุณโดยสอดคล้องกับข้อกำหนด API เหล่านี้และกฎหมายที่ใช้บังคับ

a. การขอรับความยินยอมจากผู้ใช้ คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการขอรับความยินยอมโดยชัดแจ้งที่ชัดเจนจากผู้ใช้เพื่อมอบสิทธิแก่คุณในการเข้าถึงบัญชี Power BI ของผู้ใช้รายดังกล่าว รวมถึงการเรียกข้อมูลเฉพาะตัวผู้ใช้หรือเขียนข้อมูลลงในบัญชีของผู้ใช้รายดังกล่าวถ้ามี คุณจะปฏิบัติตามขอบเขตของความยินยอมอย่างแจ้งชัดที่คุณได้รับจากผู้ใช้ขณะเข้าถึงบัญชี Power BI ของผู้ใช้รายดังกล่าว

b. บุคคลสำหรับติดต่อและการให้ความร่วมมือ คุณ (หรือบุคคลสำหรับติดต่อที่คุณได้ลงทะเบียนใน Azure Active Directory พร้อมกับแอปพลิเคชันของคุณ) จะต้องสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาในกรณีที่มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย คุณสามารถเปลี่ยนชื่อหรือบุคคลสำหรับติดต่อนี้ได้ด้วยการอัปเดตข้อมูลผู้เช่าของคุณใน Azure Active Directory

c. ข้อควรระวังเกี่ยวกับไวรัส เนื้อหาทั้งหมดซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์และเอกสารที่คุณให้แก่ Microsoft ต้องได้รับการตรวจสอบโดยซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและเวิร์มล่าสุดที่ตรงตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต และได้รับการระบุว่าปราศจากไวรัสและเวิร์ม ข้อมูลใดๆ ที่ให้แก่ Microsoft ต้องไม่มีสคริปต์หรือโค้ดที่เป็นอันตราย

d. มาตรฐานอุตสาหกรรม เครือข่าย ระบบปฏิบัติการ และซอฟต์แวร์สำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์ เราเตอร์ ฐานข้อมูล และระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบ) ต้องได้รับการกำหนดค่าตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต ตามที่จำเป็นเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันของคุณอย่างปลอดภัย หากคุณไม่ได้ควบคุมแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งของระบบอย่างสมบูรณ์ คุณจะต้องใช้การควบคุมหรือหรือสิทธิที่คุณมีเหนือระบบและ/หรือกลุ่มของระบบที่เลือก และคุณจะไม่สร้างหรือเลือกระบบในลักษณะที่เป็นการหลีกเลี่ยงภาระหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ตัวอย่างของเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถยอมรับได้คือเซิร์ฟเวอร์ที่ดำเนินการเป็นพร็อกซีแบบเปิด ตัวอย่างของสถาปัตยกรรมในลักษณะที่ไม่สามารถยอมรับได้ ได้แก่ การเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่มีแนวปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยที่ต่ำกว่ามาตรฐาน เพื่อให้คุณสามารถโต้แย้งได้ว่าคุณไม่ได้ควบคุมเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถยอมรับได้

e. การรายงาน คุณต้องรายงานความบกพร่องของการรักษาความปลอดภัยในระบบหรือการบุกรุกระบบของคุณที่คุณพบมายัง Microsoft โดยทันทีด้วยการเขียนอีเมลส่งมาที่ devpbi@microsoft.com คุณจะทำงานร่วมกับ Microsoft เพื่อแก้ไขความบกพร่องของการรักษาความปลอดภัยโดยทันที และจะยกเลิกการเชื่อมต่อของการบุกรุกหรือผู้บุกรุกโดยทันที ในกรณีที่เกิดความบกพร่องของการรักษาความปลอดภัยหรือการบุกรุก คุณจะไม่ทำการประกาศต่อสาธารณะ (ข่าว บล็อก กระดานข่าว ฯลฯ) โดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งล่วงหน้าจาก Microsoft ในแต่ละกรณี

f. การควบคุมการเข้าถึงระบบ ในกรณีที่คุณมีการควบคุมหรือสิทธิเหนือระบบ คุณจะบันทึก (ในรูปแบบการประทับเวลาและวันที่) การเข้าถึงระบบในทุกอินสแตนซ์ คุณจะเข้ารหัสรหัสผ่านและแฟ้มชื่อผู้ใช้สำหรับระบบที่เก็บหรือประมวลผลข้อมูลผู้ใช้ Power BI ที่คุณได้รับอนุญาตจาก Microsoft ให้เข้าถึง รหัสผ่านต้องไม่ซ้ำ คาดเดาได้ยาก และได้รับการเปลี่ยนเป็นประจำ คุณจะต้องเข้าถึงและใช้รหัสผ่านให้น้อยที่สุด เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ คำสั่งที่ต้องการสิทธิเพิ่มเติมควรได้รับการบันทึกอย่างปลอดภัย (ด้วยเวลาและวันที่) เพื่อเปิดใช้การติดตามการตรวจสอบกิจกรรมที่สมบูรณ์ เมื่อบุคคลสิ้นสุดการจ้างงานระหว่างเขาหรือเธอกับคุณ คุณจะต้องสิ้นสุดการใช้งานรหัสผ่านและการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรหัสผ่านของบุคคลนั้น

g. การตรวจสอบความปลอดภัย Microsoft จะมีสิทธิที่ไม่ใช่ภาระหน้าที่ในการให้บุคคลภายนอกที่เป็นอิสระดำเนินการตรวจสอบและตรวจทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเหล่านี้ด้วยค่าใช้จ่ายของ Microsoft เอง คุณจะดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องในด้านความปลอดภัยที่พบจากการตรวจสอบดังกล่าว (ด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเอง) โดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ จากนั้นคุณจะต้องรับรองต่อ Microsoft เป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันทีว่าข้อผิดพลาดด้านความปลอดภัยได้รับการแก้ไขแล้ว รวมทั้งอธิบายถึงการดำเนินการแก้ไขที่ได้กระทำด้วย Microsoft จะแจ้งคุณล่วงหน้าเป็นเวลา 48 ชั่วโมงก่อนที่จะดำเนินการตรวจสอบดังกล่าว การตรวจสอบดังกล่าวจะเกิดขึ้นระหว่างเวลาทำการปกติในลักษณะที่ไม่เป็นการแทรกแซงการดำเนินธุรกิจตามปกติ หากการตรวจสอบพบว่ามีเนื้อหาที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเหล่านี้ คุณจะต้องชดเชยค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบให้แก่ Microsoft ตามสมควร

ซ. คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเอกสารที่ระบุในข้อกำหนดและเอกสารด้านการรักษาความปลอดภัยซึ่งแนบมาเป็นเอกสารแนบ A ของข้อตกลง API เหล่านี้

 

7. การสนับสนุนและความพร้อมให้บริการ

Microsoft อาจเลือกที่จะมอบการสนับสนุนหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแก่คุณสำหรับ Power BI API (เรียกรวมว่า การสนับสนุน) ภายใต้ดุลพินิจของ Microsoft แต่เพียงผู้เดียว Microsoft อาจเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกแง่มุมใดๆ ของ Power BI API ได้ทุกเมื่อ รวมถึงความพร้อมให้บริการของ Power BI API Microsoft อาจกำหนดข้อจำกัดในคุณลักษณะและบริการบางอย่างหรือจำกัดการเข้าถึงส่วนต่างๆ หรือทั้งหมดของ Power BI API หรือเว็บไซต์ Power BI โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวหรือมีความรับผิด

8. ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน

Microsoft ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้งานหรือการเข้าถึง Power BI API ในอนาคต โดยให้เป็นดุลพินิจของ Microsoft แต่เพียงผู้เดียว หาก Microsoft ตัดสินใจเรียกเก็บค่าบริการสำหรับ Power BI API เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเรียกเก็บดังกล่าวด้วยการแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

9. คำปฏิเสธการรับประกัน

Power BI API ได้รับการจัดหาให้ ตามที่เป็น และ ตามที่มี โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัย Microsoft ปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์เฉพาะทาง ความพร้อมให้บริการ การรักษาความปลอดภัย กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดสิทธิ

Microsoft ไม่รับรองหรือรับประกันว่า Power BI API ปราศจากความไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง หรือการขัดขวาง หรือมีความน่าเชื่อถือ แม่นยำ สมบูรณ์ หรือมีความถูกต้องอย่างอื่น Microsoft ไม่รับประกันว่า (1) Power BI API จะตรงตามความต้องการของคุณ (2) การเข้าใช้บริการ Power BI API จะไม่ถูกขัดขวาง (3) ผลลัพธ์ที่อาจได้จากการใช้ Power BI API จะถูกต้องหรือเชื่อถือได้ (4) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นใดที่คุณได้รับผ่าน Power BI API จะตรงตามความคาดหวังของคุณ และ (5) ข้อผิดพลาดใดๆ ใน Power BI API จะได้รับการแก้ไข

การใช้ Power BI API ของคุณเป็นดุลพินิจและความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว และคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ Power BI API แต่เพียงผู้เดียว

10. ข้อจำกัดการรับผิด

โดยไม่พิจารณาถึงข้อกำหนดอื่นใดในข้อกำหนด API เหล่านี้ ความรับผิดโดยรวมสูงสุดของ Microsoft ที่มีต่อคุณสำหรับการเรียกร้องสิทธิซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนด API เหล่านี้ การสิ้นสุดของข้อกำหนด หรือการสิ้นอายุของข้อกำหนด ไม่ว่าความรับผิดดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากการเรียกร้องสิทธิตามสัญญา การรับประกัน การละเมิด การไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญ หรือเหตุอื่นใด ความรับผิดดังกล่าวจะไม่เกิน 10.00 ดอลลาร์สหรัฐไม่ว่าในกรณีใดๆ คุณไม่สามารถเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือความสูญเสียอื่นใดได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายที่เป็นผลตามมา ค่าเสียหายเพราะขาดผลกำไร ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายเกี่ยวเนื่อง หรือค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้มีผลแม้ว่าการเยียวยานี้ไม่สามารถชดเชยความเสียหายใดๆ ให้แก่คุณได้อย่างครบถ้วน หรือไม่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญ หรือแม้ว่าเรารู้หรือควรได้รู้เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าว ตามที่กฎหมายได้อนุญาตไว้สูงสุด ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้จะใช้กับกรณีใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ เช่น การสูญเสียเนื้อหา ไวรัสใดๆ ที่กระทบต่อการใช้บริการของคุณ ความล่าช้าหรือล้มเหลวในการเริ่มต้นหรือดำเนินการถ่ายโอนหรือการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น การกล่าวอ้างว่าผิดสัญญา การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไข ความรับผิดโดยเด็ดขาด ความประมาทเลินเล่อ การแสดงผิดจากข้อเท็จจริงหรือการละเว้น การละเมิดกฎหมาย การละเมิดกฎหรือข้อบังคับ หรือลาภมิควรได้ ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นเหล่านี้บางประการหรือทั้งหมดอาจไม่มีผลกับคุณ หากมลรัฐ จังหวัด หรือประเทศของคุณไม่ได้อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดของค่าเสียหายเกี่ยวเนื่อง ค่าเสียหายที่เป็นผลตามมา หรือค่าเสียหายอื่นๆ

11. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณจะชดใช้ค่าเสียหายและคุ้มครอง Microsoft (และผู้บริหาร พนักงาน บริษัทในเครือ และตัวแทนของ Microsoft) จากการสูญเสีย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมด (รวมทั้งค่าทนายความตามสมควร) ที่ประสบหรือเกิดขึ้นโดยมูลเหตุของการเรียกร้องสิทธิ กระบวนพิจารณาคดี และการฟ้องร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่คุณละเมิด (หรือถูกกล่าวอ้างว่าละเมิด) ข้อตกลงนี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือการใช้ Power BI API ของคุณ คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการต่อสู้การเรียกร้องสิทธิดังกล่าวโดยใช้ทนายความที่มีการตกลงร่วมกัน ภายใต้สิทธิของ Microsoft ในการเข้าร่วมผ่านทนายความที่ Microsoft เลือก และคุณจะไม่ประกาศการเรียกร้องสิทธิต่อสาธารณะหรือตกลงต่อข้อตกลงการประนีประนอมยอมความที่ทำให้ Microsoft (หรือผู้บริหาร พนักงาน บริษัทในเครือ และตัวแทนของ Microsoft) มีภาระหน้าที่หรือความรับผิดโดยไม่มีการให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Microsoft การให้ความยินยอมดังกล่าวเป็นดุลพินิจของ Microsoft แต่เพียงผู้เดียว

12. ระยะเวลา/การบอกเลิก

ข้อกำหนด API เหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ในการใช้ Power BI API ครั้งแรกของคุณและจะมีผลต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย คุณสามารถสิ้นสุดข้อกำหนด API เหล่านี้ได้ด้วยการหยุดใช้ Power BI API Microsoft สามารถสิ้นสุดข้อกำหนด API เหล่านี้ได้ทุกเมื่อด้วยสาเหตุใดก็ได้ ข้อกำหนด API เหล่านี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหาก (1) คุณฝ่าฝืนข้อกำหนด API ข้อใดข้อหนึ่งหรือเงื่อนไขการใช้ (2) Microsoft ประกาศแจ้งการสิ้นสุดเป็นลายลักษณ์อักษรบนเว็บไซต์ Power BI (3) Microsoft ส่งการแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคุณ (4) Microsoft ยุติการให้สิทธิเข้าถึง Power BI API แก่คุณ ภาระหน้าที่ของคู่สัญญาภายใต้ข้อ 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 และ 19 จะมีผลบังคับต่อไปแม้ว่าข้อกำหนด API เหล่านี้จะยุติหรือสิ้นสุดระยะเวลาลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

13. การโอนสิทธิ

เราอาจบอกใช้สัญญานี้บางส่วนหรือทั้งหมดกับคุณในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณไม่สามารถโอนสัญญาฉบับนี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญาให้แก่บุคคลหรือคู่สัญญาอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ซึ่งการยินยอมนั้นจะต้องไม่ถูกระงับโดยไม่มีเหตุอันควร การที่คุณกระทำการดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ คุณไม่สามารถโอนสิทธิใดๆ ในการใช้ Power BI API หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ Power BI API แก่บุคคลอื่นได้ ไม่ว่าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

14. ไม่มีผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอก

ข้อตกลงนี้มีขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของคุณและ Microsoft เท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญาอื่นใด ยกเว้นทายาทและผู้รับโอนที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

15. การคงอยู่ของข้อสัญญา

หากศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาได้ตัดสินว่าข้อกำหนดข้อใดของข้อกำหนด API เหล่านี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีผล หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดอื่นที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่

 

16. การบอกกล่าว

คุณยินยอมให้ Microsoft บอกกล่าวคุณเกี่ยวกับ Power BI API หรือข้อมูลที่กฎหมายกำหนดให้เราต้องบอกกล่าวผ่านทางอีเมลไปยังที่อยู่ที่คุณได้ระบุไว้เมื่อคุณสมัครใช้ Power BI API คำบอกกล่าวที่อีเมลถึงคุณจะถือว่าได้ดำเนินการส่งและรับในเวลาที่ส่งอีเมล หากคุณไม่ยอมรับคำบอกกล่าวทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณจะต้องหยุดเข้าใช้ Power BI API

17. ไม่มีการปฏิเสธสิทธิโดย Microsoft

การที่ Microsoft ไม่สามารถใช้หรือบังคับใช้สิทธิหรือบทบัญญัติในข้อกำหนด API จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือบทบัญญัติดังกล่าว

18. กฎหมายที่บังคับใช้ อำนาจศาล

กฎหมายแห่งมลรัฐวอชิงตันใช้บังคับกับข้อกำหนด API เหล่านี้ ในกรณีที่มีเขตอำนาจศาลของรัฐบาลกลาง คู่สัญญายินยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีแต่เพียงแห่งเดียวของศาลมลรัฐหรือศาลกลางในคิงเคาน์ตี้ มลรัฐวอชิงตัน หากไม่เป็นเช่นนั้น คู่สัญญายินยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีแต่เพียงแห่งเดียวของศาลสูงสุดในคิงเคาน์ตี้ มลรัฐวอชิงตัน หากคุณหรือ Microsoft ว่าจ้างทนายความเพื่อบังคับใช้สิทธิที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนด API เหล่านี้ คู่ความซึ่งชนะคดีจะมีสิทธิเรียกคืนค่าทนายความ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของตนตามสมควร รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเมื่อมีการอุทธรณ์ หรือในการดำเนินการของคดีล้มละลายหรือในทำนองเดียวกัน

 

19. ข้อตกลงทั้งฉบับ

ข้อกำหนด API เหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งฉบับระหว่าง Microsoft กับคุณเกี่ยวกับสาระสำคัญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ A

ข้อกำหนดและเอกสารด้านการรักษาความปลอดภัย

 

ข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัย:

1.    คู่ค้าจะจัดเตรียมเอกสารด้านการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ Microsoft (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนโยบายการรักษาความปลอดภัย นโยบายการรับมือกับเหตุการณ์ การประเมินความเสี่ยง การจัดประเภทข้อมูล อาร์ทิแฟกต์การวิเคราะห์โค้ดและไบนารีแบบคงที่และแบบไดนามิก ผลการทดสอบการเจาะระบบ ส่วนประกอบของบุคคลภายนอกที่ใช้ ฯลฯ)

2.    จัดเตรียมเอกสารที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลลูกค้า Power BI ของคู่ค้า (จุดประสงค์ของการใช้ ข้อมูล Power BI เฉพาะเจาะจงที่ใช้ การถ่ายโอน การเก็บข้อมูล ฯลฯ) และแสดงเอกสารนี้แก่ผู้ใช้

3.    ให้การรับรองว่าช่องโหว่ที่ตรวจพบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าจะได้รับการจัดการอย่างทันท่วงที

4.    ให้การรับรองว่า Microsoft ได้รับอนุญาตให้ทดสอบการรักษาความปลอดภัยของข้อเสนอของบุคคลภายนอกตามที่ได้ประสานงานกันระหว่าง Microsoft และคุณ

5.    คุณจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการตามจุดประสงค์ที่ได้ชี้แจงไว้เท่านั้น และจะลบข้อมูลส่วนเกินและที่ไม่จำเป็นตามสมควร

6.    ข้อมูลทั้งหมดของ Microsoft จะถูกลบ/ทำลายจากระบบของคุณเมื่อมีการยุติความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Microsoft

 

เอกสารด้านการรักษาความปลอดภัย

หากการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า Microsoft ถือว่ามีความสำคัญสำหรับการผนวกรวม จะมีการจัดหาเอกสารด้านการรักษาความปลอดภัยต่อไปนี้ให้เมื่อมีการร้องขอ

1.    คำอธิบายของสถาปัตยกรรมระบบ (ซึ่งรวมถึงตำแหน่ง จุดประสงค์ของส่วนประกอบระบบที่สำคัญ การเน้นระบบที่จะเข้าถึงข้อมูลลูกค้า Power BI วิธีการเก็บและส่งข้อมูลของ Microsoft ฯลฯ)

2.    การรับรองหรือรายงานด้านการรักษาความปลอดภัย (SSAE16, SOC2, ISO27001 ฯลฯ)

3.    มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพสำหรับระบบที่เกี่ยวข้อง

4.    บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและข้อมูลการรักษาความปลอดภัย

5.    รูปแบบการควบคุมการเข้าถึงของคุณ

6.    ระบบที่มุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะที่ใช้งานอยู่ (IDS, HIDS, การสแกนช่องโหว่)

7.    บทบาทความรับผิดชอบสำหรับการรักษาความปลอดภัย (ทีมและฝ่ายจัดการ)

8.    วิธีการคุ้มครองข้อมูลประจำตัวของบัญชีระบบที่มีสิทธิพิเศษ

9.    วิธีการให้การเข้าถึง ยกเลิกการเข้าถึง และควบคุมดูแลการเข้าถึงระบบ

10. ตำแหน่งของพนักงานที่ได้รับสิทธิให้เข้าถึงระบบที่เกี่ยวข้อง

11. การตรวจสอบ การควบคุมดูแล และการบันทึกที่ใช้งานอยู่

12. กระบวนการรักษาความปลอดภัยสำหรับแอปพลิเคชัน (วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพัฒนาอย่างปลอดภัย การทดสอบการรักษาความปลอดภัย ฯลฯ)

13. กระบวนการสำหรับการรับมือกับเหตุการณ์และการกู้คืนจากความเสียหาย

14. กระบวนการสำหรับจัดการโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย

15. กระบวนการสำหรับการนำโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยของบุคคลภายนอกมาใช้กับระบบสำหรับส่วนประกอบของบุคคลภายนอกที่ใช้งานอยู่

16. วิธีการปกป้องข้อมูลของลูกค้า Power BI ที่เก็บและอยู่ระหว่างการส่งเมื่อถูกใช้โดยแอปพลิเคชัน