เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
0419 184 164
simon.gutman@arq.group

ARQ Group PTY LTD

Learn Power BI from a founding co-collaborator of Microsoft's Data Journalism Program and the winner of a Power BI Custom Visual award. Thought leaders in the model for data-driven storytelling, Enlighten Designs is globally leading in creative applications for interactive visuals. This immersive hands-on session is designed to guide you through the entire lifecycle of a Power BI report. Whether you’ve never opened Power BI Desktop before, or you’re already working with reports in Power BI, we’ll tailor the workshop to deliver new skills and value creation for your team. Delivered over two half-day sessions conducted on two consecutive days, you will develop deep expertise with this powerful cloud reporting tool. This engagement is delivered on-line via Teams and can accommodate up to 10 individuals who are ready to start with Power BI. All they need is their laptop, working space, and an internet connection to the Power BI service. ### Agenda **Day 1*** Overview of Power BI* General dashboard in a day hands-on labs using pre-prepped data and templates* Learn to connect to, import, and transform data from a variety of sources in hands-on lab sessions* Define business rules and KPIs* Learn about dashboard security, report sharing, and collaboration**Day 2*** Explore that data with powerful visualization tools and add-ins* Overview of Custom Visuals and publish to web functionality* Build a beautiful Power BI report* “Ask a Question” about your data**Note*** Pricing does not include travel and expenses.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม