เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
717.560.9928
jomalley@cargas.com

Cargas Systems

Cargas Systems and Microsoft's Power BI can help you take control of your data.  Whether your systems are disparate or homogeneous, Power BI can pull your data together to create visualizations, reports, dashboards, and applications to help you analyze, monitor, and make business decisions.  

Dashboards are an easy way to get a quick view of your Key Performance Indicators (KPIs) 
without the headache of manual reports and filtering. Our experts will setup and configure dashboards personalized to your job role and KPI requirements. Whether you are in Sales, Marketing, Customer Service, Operations or Finance we have a solution for you.

All of our software implementations include some level of basic reporting. When basic reporting isn’t enough we offer advance reporting solutions. Our consultants will find the best solutions for your needs. Whether it’s providing training for you to configure more advanced reports or if you prefer us to do the work in Power BI for you, we'll find a solution that works.  

Looking for analysis and data exploration of details that you don't already know about your business?  Allow Power BI's data insights go to work analyzing data on your dashboard tiles to create insights.  We can teach you how to make Microsoft's Business Intelligence tool work for you!

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม