เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
+358931546273
contactus@houston-analytics.com

Houston Analytics Ltd

We package, optimize and tailor solutions and services for predictive analytics and knowledge driven management.

Houston Analytics is a leading European provider of advanced analytics skills and solutions.

We are partners with global technology vendors and niche solution providers and are often called in to develop high value, novel analytics solutions for major projects.

We excel not just at data science, but at delivering the results of analysis as fully operational, automated solutions. Our vertical solutions embed analytics seamlessly into our customers’ business processes, delivering improved outcomes and increased returns, one decision point at the time.

With the help of Houston Analytics, our clients are able to benefit from the full capabilities of advanced analytics and AI without the need for an army of data scientists.

What differentiates us?

We’re not just “data science geeks”; we take an “industrial” approach to developing robust repeatable analytical processes and automating those to deploy fully operational solutions.

We apply our methodology that supports all stages from initial understanding of needs and opportunities to operational deployment, with an emphasis on integrating business knowledge.

Collaborative approach:

  • We team with customers and partners to develop and deliver solutions, leaving them equipped and enabled to support these solutions and take them forward with further development
  • We are happy to work as “Houston inside” mode: our services and processes adding value to partners’ projects and offerings

Business intelligence:

Houston Analytics provides agile, transparent BI projects delivering business value with pre-build BI solutions supported by necessary infrastructure to automate analytical processes. We have long experience delivering modern BI solutions based on Microsoft cloud and on-premises. We develop and administer Power BI environments that can comprise of tens of thousands of users. Our BI team’s technical skills cover everything from end-user training to highly customized Power BI solutions and administering highly complex Power BI environments.

Every analytics journey starts with the business needs and understanding the data. By benefitting from Power BI’s capabilities the data exploration is an effortless process. Houston’s core competence is to enhance more traditional business intelligence with advanced analytics and true forecasting capabilities. We believe that results of every analytical solution need to be made easily consumable by the end users. With informative visuals and insights, we’re able to guide end decision makers to make more accurate and better decisions on a day-to-day basis.

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม