เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
02 8721132
info@porini.it

PORINI

Porini è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di strumenti di Social CRM, Advanced Analytics, Machine Learning, IoT e Performance Management, Collaboration e Knowledge Management.


Porini affianca il management nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni in grado di gestire i processi di business e l'innovazione digitale di tutte le funzioni aziendali. La nostra missione è quella di supportare i clienti nell’adozione e nello sviluppo di pratiche eccellenti volte a migliorare i sistemi decisionali e di governo dell’impresa, sfruttando la tecnologia e l’innovazione per dotarsi di strumenti adeguati al perseguimento degli obiettivi strategici. 


Porini, grazie alle sue competenze in ambito Analytics, sfrutta le potenzialità di Power BI per creare progetti di valore pensati ad hoc per il cliente, come ad esempio: la realizzazione di un sistema di analisi e reporting multidimensionale per il controllo della freschezza e della qualità dei prodotti sul punto vendita di un'azienda leader di prodotti dolciari; la realizzazione di un sistema di analisi e reporting multidimensionale relativo al mondo retail, con una visione incentrata sul mondo delle boutique e dei clienti luxury.
 
Porini, inoltre, ha pubblicato una serie di prodotti basati sulla piattaforma Power BI che permettono analisi approfondite e mirate in diversi ambiti quali:

• Porini Analytics 4 Operations: Demand Planning, Forecasting e Replenishment
• Porini Analytics 4 Financial: Analytics e Simulazione di processi Finance
• Porini Analytics 4 Soccer: Analisi giocatori e performance
• Porini 365 Social: Analisi del comportamento utente sui Social
• Porini 365 HR: Analisi e misure chiave dei dipendenti per le aziende clienti

ดูโซลูชันระดับโลกเพิ่มเติมที่สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

ต้องการเป็นคู่ค้า Power BI หรือไม่

คู่ค้าที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนสำคัญของทีม ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมต่อ และแบ่งปันความโดดเด่นและประสบการณ์ในบริษัทของคุณกับผู้ใช้ Power BI ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม