Skip to main content

การค้นหาของ Power BI

ยกเลิกการดำเนินการล่าสุด
เคล็ดลับการค้นหา:
  • ตรวจสอบตัวสะกดที่คําสำคัญของคุณ
  • ลองใช้คําสำคัญที่น้อยลง แตกต่างกัน หรือทั่วไปมากขึ้น