Microsoft Software License Terms
Microsoft Power BI for Windows

เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่าง Microsoft Corporation (หรือหนึ่งในบริษัทในเครือในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่) และท่าน โปรดอ่านเงื่อนไขข้อมูลดังกล่าว เงื่อนไขเหล่านี้นำมาใช้กับซอฟต์แวร์ที่มีชื่อระบุไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงสื่อที่ท่านได้รับซอฟต์แวร์มา (หากมี) และให้มีผลกับผลิตภัณฑ์และบริการต่อไปนี้จาก Microsoft

 • โปรแกรมปรับปรุง
 • ส่วนประกอบเพิ่มเติม
 • บริการบนอินเทอร์เน็ต และ
 • บริการสนับสนุน

สำหรับซอฟต์แวร์นี้ เว้นแต่จะมีเงื่อนไขอื่นที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ ดังกล่าว หากมี เงื่อนไขเหล่านั้นจะมีผลใช้บังคับ

การใช้ซอฟต์แวร์นี้แสดงว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ ในกรณีที่ท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว ห้ามท่านใช้ซอฟต์แวร์นี้

ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง การใช้คุณลักษณะบางประการแสดงว่าท่านยินยอมให้ส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานบางอย่างสำหรับบริการบนอินเทอร์เน็ต


หากท่านปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิเหล่านี้ ท่านจะมีสิทธิใช้งานเป็นการถาวรดังด้านล่างนี้

1. สิทธิ์ในการติดตั้งและใช้งาน

a. การติดตั้งและการใช้ ท่านอาจติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์โดยไม่จำกัดจำนวนสำเนาบนอุปกรณ์ Windows ของท่าน

b. คำบอกกล่าวเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ซอฟต์แวร์นี้ประกอบด้วยโค้ดของบุคคลภายนอกที่ Microsoft ไม่ใช่บุคคลภายนอก เป็นผู้ให้สิทธิการใช้งานแก่ท่านภายใต้ข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ คำบอกกล่าวใดๆ เกี่ยวกับโค้ดของบุคคลภายนอกที่อาจมีอยู่ จะถูกรวมไว้เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเท่านั้น

2. ข้อกำหนดการอนุญาตให้ใช้สิทธิเพิ่มเติม และ/หรือสิทธิในการใช้

a. องค์ประกอบของสื่อและแม่แบบ ท่านอาจทำสำเนาและใช้รูป ภาพตัดปะ ภาพเคลื่อนไหว เสียง เพลง รูปร่าง คลิปวิดีโอ และแม่แบบที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์และระบุการใช้ดังกล่าวไว้ในเอกสารและโครงการที่ท่านสร้างขึ้น ท่านสามารถแจกจ่ายเอกสารและโครงการเหล่านั้นได้โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ หากท่านต้องการใช้องค์ประกอบของสื่อหรือแม่แบบ (template) เหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โปรดไปที่ www.microsoft.com/permission เพื่อศึกษาว่าการใช้งานในลักษณะดังกล่าวได้รับอนุญาตหรือไม่

3. อาจจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ท่านอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การถ่ายโอนข้อมูล และบริการอื่นๆ ตามเงื่อนไขของแผนการให้บริการข้อมูล และข้อตกลงอื่นใดที่ท่านได้ทำไว้กับผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านเพื่อใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าว ท่านต้องรับผิดชอบค่าบริการทั้งหมดจากผู้ให้บริการเครือข่ายแต่เพียงผู้เดียว

4. โปรแกรม/ตัวเชื่อมต่อของบุคคลภายนอก ซอฟต์แวร์นี้ให้ท่านเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอกได้ ข้อตกลงระหว่างท่านกับผู้ให้บริการแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอกเหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างท่านกับผู้ให้บริการแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอกที่ใช้บังคับด้วยเท่านั้น และอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการหรือข้อตกลงที่ใช้บังคับกับแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอกดังกล่าว ท่านยอมรับว่าท่านเป็นผู้รับผิดชอบและมีอำนาจในการนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอกเหล่านี้แต่เพียงผู้เดียว Microsoft ไม่ได้ติดตาม ควบคุม หรือแบกรับความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลใดๆ ที่ท่านนำเข้าจากแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอก และไม่ได้รับผิดชอบในคุณภาพ ความถูกต้อง ลักษณะสภาพ และ/หรือความเป็นเจ้าของของข้อมูลนั้น ท่านยอมรับว่าท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาใดๆ ที่ท่านสร้าง ส่งผ่าน แจกจ่าย หรือแสดง โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ท่านนำเข้าขณะใช้ซอฟต์แวร์

5. บริการบนอินเทอร์เน็ต Microsoft จัดเตรียมบริการบนอินเทอร์เน็ตไว้ให้พร้อมกับซอฟต์แวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการดังกล่าวได้ตลอดเวลา

a. การยินยอมสำหรับบริการบนอินเทอร์เน็ตหรือบริการแบบไร้สาย ซอฟต์แวร์อาจเชื่อมต่อกับบริการแบบไร้สายบนอินเทอร์เน็ต ในการใช้ซอฟต์แวร์นี้ แสดงว่าท่านยินยอมให้ส่งข้อมูลอุปกรณ์มาตรฐาน (อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ระบบและโปรแกรม รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง) สำหรับบริการบนอินเทอร์เน็ตหรือบริการแบบไร้สาย หากมีเงื่อนไขอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของท่าน เงื่อนไขเหล่านั้นจะนำมาใช้กับการใช้ซอฟต์แวร์ของท่านด้วย

b. การใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตในทางที่ผิด ท่านไม่สามารถใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตในลักษณะใดๆ ก็ตามที่อาจส่งผลเสียต่อตัวบริการเอง หรือทำให้ผู้อื่นไม่สามารถใช้บริการดังกล่าวหรือเครือข่ายไร้สายได้ ห้ามท่านใช้บริการดังกล่าวเพื่อเข้าใช้บริการ ข้อมูล บัญชีผู้ใช้หรือเครือข่ายใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด

6. ขอบข่ายการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ซอฟต์แวร์นี้เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ไม่ได้เป็นการจำหน่ายให้ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับได้ให้สิทธิเพิ่มเติมแก่ท่าน Microsoft ขอสงวนสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะโดยการแสดงเจตนาเป็นนัย กฎหมายปิดปาก หรือโดยลักษณะอื่นใด ท่านต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดทางด้านเทคนิคใดๆ ในซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้ท่านใช้ในรูปแบบเฉพาะเท่านั้น ห้ามท่าน

 • ดำเนินการใดๆ ที่จะส่งผลต่อข้อจำกัดทางเทคนิคของซอฟต์แวร์
 • ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วนประกอบ หรือแยกชิ้นส่วนซอฟต์แวร์ เว้นแต่และเฉพาะเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับได้อนุญาตไว้โดยชัดแจ้งนอกเหนือไปจากข้อจำกัดนี้
 • จัดทำสำเนาของซอฟต์แวร์มากกว่าที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ หรือที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดนี้
 • เผยแพร่ซอฟต์แวร์ให้แก่ผู้อื่นเพื่อทำสำเนา
 • เช่า เช่าซื้อ หรือให้ยืมซอฟต์แวร์
 • ถ่ายโอนซอฟต์แวร์หรือข้อตกลงนี้ไปยังบุคคลอื่น หรือ
 • ใช้ซอฟต์แวร์สำหรับให้บริการโฮสต์ในเชิงพาณิชย์

7. เอกสารกำกับ บุคคลใดๆ ที่มีสิทธิเข้าใช้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายภายในของท่าน อาจทำสำเนาและใช้เอกสารกำกับสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงเป็นการภายในของท่าน

8. ข้อจำกัดในการส่งออก ซอฟต์แวร์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการส่งออกทั้งในประเทศและระหว่างประเทศทุกฉบับที่นำมาใช้กับซอฟต์แวร์ กฎหมายเหล่านี้รวมถึงข้อจำกัดในเรื่องปลายทาง ผู้ใช้งานขั้นปลายและการใช้ขั้นสุดท้าย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.microsoft.com/exporting

9. บริการสนับสนุน เนื่องจากซอฟต์แวร์นี้เป็น “แบบที่เป็น” เราจึงอาจจะไม่ได้จัดเตรียมบริการสนับสนุนไว้ให้กับซอฟต์แวร์

10. สัญญาเบ็ดเสร็จ ข้อตกลงฉบับนี้ และเงื่อนไขของส่วนประกอบเพิ่มเติม โปรแกรมปรับปรุง บริการบนอินเทอร์เน็ต และบริการสนับสนุนที่ท่านใช้นี้ เป็นสัญญาเบ็ดเสร็จสำหรับซอฟต์แวร์และบริการสนับสนุน

11. กฎหมายที่ใช้บังคับ

a. สหรัฐอเมริกา หากท่านซื้อซอฟต์แวร์ในสหรัฐอเมริกา กฎหมายแห่งรัฐวอชิงตันจะครอบคลุมการตีความข้อตกลงนี้ และนำมาใช้กับการเรียกร้องหากเกิดการละเมิดสิทธิ์ใดๆ ไม่ว่าจะขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่ กฎหมายแห่งรัฐในรัฐที่ท่านมีภูมิลำเนาจะครอบคลุมการอ้างสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมด รวมถึงการอ้างสิทธิ์ภายใต้กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งรัฐ กฎหมายการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมและการละเมิดในสิทธิ์

b. นอกประเทศสหรัฐอเมริกา หากท่านได้รับซอฟต์แวร์มาจากประเทศอื่น กฎหมายของประเทศนั้นจะเป็นกฎหมายที่นำมาใช้บังคับ

12. ผลกระทบในแง่กฎหมาย ข้อตกลงนี้อธิบายถึงสิทธิตามกฎหมายบางอย่าง ท่านอาจจะมีสิทธิ์อื่นภายใต้กฎหมายในประเทศของท่าน ท่านยังอาจมีสิทธิตามผู้ที่ท่านได้รับซอฟต์แวร์มา ข้อตกลงฉบับนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของท่านภายใต้กฎหมายในประเทศของท่าน หากกฎหมายในประเทศของท่านไม่ได้อนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าว

13. คำปฏิเสธการรับประกัน ซอฟต์แวร์นี้ได้รับอนุญาตใน “แบบที่เป็น” ท่านเป็นผู้รับความเสี่ยงในการใช้งานเอง Microsoft ไม่ได้ให้การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขที่แสดงอย่างชัดแจ้งอื่นใดอีก ท่านอาจจะมีสิทธิหรือความคุ้มครองตามกฎหมายสำหรับผู้บริโภคเพิ่มเติมภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของท่าน ซึ่งข้อตกลงฉบับนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการรับประกันโดยนัยของความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมเพื่อการใช้งานเฉพาะด้าน และการไม่ละเมิด ตามขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต

สำหรับประเทศออสเตรเลีย – ท่านได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศออสเตรเลีย และไม่มีสิ่งใดภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ที่มีเจตนาให้กระทบต่อสิทธิ์ดังกล่าว

14. ข้อจำกัดและข้อยกเว้นว่าด้วยการชดเชยและค่าเสียหาย ท่านสามารถเรียกร้องค่าชดเชยเฉพาะความเสียหายโดยตรงจาก Microsoft และผู้จัดหาสินค้าของ Microsoft ได้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5.00 ดอลลาร์สหรัฐ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดได้ รวมทั้งค่าเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง การสูญเสียผลกำไร ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายโดยอ้อม หรือค่าเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ

ข้อจำกัดนี้มีผลกับ

 • สิ่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ บริการ เนื้อหา (รวมถึงรหัส) บนไซต์ของอินเทอร์เน็ตของบุคคลภายนอก หรือโปรแกรมของบุคคลภายนอก และ
 • การอ้างสิทธิ์กรณีผิดสัญญา ละเมิดการรับประกัน การให้ประกัน หรือกำหนดเงื่อนไข ความรับผิดโดยเด็ดขาด ความประมาทเลินเล่อ หรือการละเมิดอื่นๆ เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

ข้อจำกัดนี้ยังนำมาใช้แม้ว่า Microsoft ทราบหรือควรทราบเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของความเสียหายดังกล่าว ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นข้างต้นไม่สามารถนำมาใช้กับท่านได้ เนื่องจากประเทศของท่านอาจจะไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดว่าด้วยความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายแบบอื่น


Copyright © Microsoft. All Rights Reserved.

Third Party Notices

This file is based on or incorporates material from the projects listed below (collectively, "Third Party Code"). Microsoft is not the original author of the Third Party Code. The original copyright notice and the license, under which Microsoft received such Third Party Code, are set forth below. Such licenses and notices are provided for informational purposes only. Microsoft, not the third party, licenses the Third Party Code to you under the terms set forth in the EULA for the Microsoft Product. Microsoft reserves all rights not expressly granted under this agreement, whether by implication, estoppel or otherwise.

Third Party Notices

This file is based on or incorporates material from the projects listed below (collectively, "Third Party Code"). Microsoft is not the original author of the Third Party Code. The original copyright notice and the license, under which Microsoft received such Third Party Code, are set forth below. Such licenses and notices are provided for informational purposes only. Microsoft, not the third party, licenses the Third Party Code to you under the terms set forth in the EULA for the Microsoft Product. Microsoft reserves all rights not expressly granted under this agreement, whether by implication, estoppel or otherwise.