Podmínky pro rozhraní API Power BI

Děkujeme, že používáte rozhraní API Power BI. Rozhraní API služby Power BI a všechny aktualizace, revize, náhrady a kopie rozhraní provedené vámi nebo pro vás jsou v těchto podmínkách služby uváděny jako „rozhraní API služby Power BI“ společnosti Microsoft. Toto je smlouva mezi vámi a společností Microsoft Corporation („Microsoft“). Společnost Microsoft je někdy označována termíny „my“, „nás“ nebo „naše“. Používáním rozhraní API Power BI souhlasíte s těmito podmínkami služby („podmínky rozhraní API“), se smlouvou o službě Power BI a jinými smlouvami, které mohou být relevantní (společně „smlouva“) a kterými se řídí používání služby Power BI a souvisejících aplikací („služba Power BI“). V případě rozporu mezi těmito podmínkami rozhraní API a smlouvou platí tyto podmínky rozhraní API.

Společnost Microsoft si vyhrazuje právo tyto podmínky rozhraní API nebo jakékoli dokumenty, na které odkazují, kdykoli aktualizovat a změnit. Společnost Microsoft může tyto podmínky rozhraní API změnit zveřejněním nové verze. Používáním rozhraní API služby Power BI po takové změně vyjadřujete svůj souhlas s těmito změnami.

Upozorňujeme, že k tomuto rozhraní API Power BI neposkytujeme záruky. Podmínky rozhraní API omezují také naši odpovědnost. Příslušná ustanovení najdete v oddíle 10 a 11 a žádáme vás, abyste si je dobře prostudovali.

1. Přístup k rozhraní API služby Power BI.

Chcete-li používat rozhraní API služby Power BI, musíte mít předplatné služby Power BI a zaregistrovat svou aplikaci ve službě Azure Active Directory. Vaše služba musí poskytnout ID klienta dodané službou Azure Active Directory podle popisu v dokumentaci k rozhraní API služby Power BI a společnost Microsoft bude blokovat požadavky s neplatnými ID klienta. Společnost Microsoft má výhradní a úplnou kontrolu nad daty a formátem služby Power BI.

Společnost Microsoft si vyhrazuje právo dle svého výhradního uvážení kdykoli a z jakéhokoli důvodu zamítnout jakoukoli žádost o používání rozhraní API služby Power BI. Společnost Microsoft neponese vůči vám odpovědnost za žádné škody, které vznikly na základě jejího rozhodnutí takový požadavek zamítnout.

2. Licencované užívání a omezení.

Vlastníkem rozhraní API Power BI je společnost Microsoft a toto rozhraní je vám licencováno na celosvětově platné (s výjimkou omezení níže), nevýhradní bázi bez možnosti poskytnutí v rámci dílčí licence a za podmínek a ujednání uvedených v tomto dokumentu. Tyto podmínky pro rozhraní API definují zákonné používání rozhraní API Power BI, všechny aktualizace, revize, náhrady a kopie rozhraní provedené vámi nebo pro vás. Všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena, si vyhrazuje společnost Microsoft.

·         a. Licence. V souladu s podmínkami a omezeními uvedenými v těchto podmínkách pro rozhraní API vám společnost Microsoft uděluje nevýhradní právo bez možnosti poskytnutí dílčí licence k užívání rozhraní API Power BI pro účely vyvíjení, testování, distribuce a podpory vaší aplikace.

·         b. Značky. Bez výslovného písemného souhlasu společnosti Microsoft nesmíte používat značky ani loga služby Power BI.

c. Limity frekvence a omezení datových polí. Berete na vědomí, že platí limit frekvence a omezení datových polí zobrazených na aplikaci nebo službu využívající rozhraní API Power BI, a souhlasíte, že tento limit a omezení vždy dodržíte. Limity frekvence a omezení jsou popsány v dokumentaci k rozhraní API Power BI, která je k dispozici na adrese dev.PowerBI.com. Společnost Microsoft je oprávněna tyto limity frekvence a omezení dle svého výhradního uvážení čas od času změnit a tato změna vstoupí v účinnost ihned po zveřejnění. Společnost Microsoft může na základě vlastního rozhodnutí omezit: (i) frekvenci, ve které lze službu nebo jakoukoli její dílčí sadu volat, (ii) velikost úložiště zpřístupněného jednotlivým účtům služby nebo (iii) délku jednotlivých segmentů obsahu, které mohou být nahrány do služby nebo z ní obslouženy (vše výše uvedené jsou formy omezení kapacity). Společnost Microsoft může toto omezení kapacity provádět globálně v rámci celého rozhraní API služby Power BI, pro jednotlivé koncové uživatele nebo na jakékoli jiné bázi. Neprovedete kroky, kterými byste obešli jakákoli technická opatření, která jsme implementovali k vynucení omezení kapacity, a berete na vědomí a souhlasíte, že programovací metody použité k obejití limitu frekvence (včetně správy mezipaměti dat) se považují za porušení těchto podmínek rozhraní API.

d. Úpravy. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo uvolnit následující verze rozhraní API služby Power BI a vyžadovat získání a používání nejnovější verze. Pokud je pro vás úprava nepřijatelná, používání rozhraní API služby Power BI ukončete. Pokud budete dále přistupovat k rozhraní API služby Power BI, bude to považováno za souhlas s úpravami.

e. Omezení a podmínky služby. K ochraně rozhraní API služby Power BI a našich zákazníků a k zamezení porušování těchto podmínek rozhraní API můžeme používat technologie nebo jiné prostředky. Tyto prostředky mohou zahrnovat například filtrování s cílem zamezit příjem nevyžádané pošty nebo zvýšit zabezpečení. Tyto prostředky mohou zabránit vašemu používání rozhraní API služby Power BI nebo jej narušit a tyto technické nebo jiné prostředky se nesmíte pokoušet obejít nebo deaktivovat.

3. Vlastnická práva

·         a. Práva společnosti Microsoft. Pro účely podmínek rozhraní API pojem „práva k duševnímu vlastnictví“ označují jakákoli a všechna práva, která čas od času existují na základě patentových zákonů, zákonů na ochranu autorských práv, zákonů na ochranu polovodičových čipů, zákonů o morálních právech, zákonů o obchodním tajemství, zákonů o ochranných známkách, zákonů o nerovné soutěži, zákonů o právech na zveřejnění, zákonů o právech na ochranu soukromí a jakýchkoli a všech vlastnických práv a jakýchkoli a všech jejich aplikací, obnovení, prodloužení a rozšíření, která jsou a budou v platnosti a účinnosti po celém světě. Uznáváte, že společnost Microsoft nebo její licenční partneři vlastní veškerá práva, tituly a zájmy, včetně a bez omezení veškerých práv na duševní vlastnictví, vztahující se k rozhraní API služby Power BI a všem výstupům rozhraní API služby Power BI (vyjma softwarových komponent vyvinutých vámi, které nezahrnují rozhraní API služby Power BI nebo libovolné výstupy a spustitelné soubory rozhraní API služby Power BI) a že nezískáte žádné právo, titul nebo zájem vztahující se k rozhraní API služby Power BI vyjma těch výslovně uvedených v podmínkách rozhraní API.

·         b. Označení; právní sdělení. Obrázky, které jsou vám poskytovány prostřednictvím rozhraní API služby Power BI, mohou obsahovat obchodní názvy, ochranné známky, servisní značky, loga, názvy domén a jiné odlišující funkce značek společnosti Microsoft a jejích partnerů. Tyto obchodní názvy, ochranné známky, servisní značky, loga, názvy domén a jiné odlišující funkce značek nesmíte odstranit ani jiným způsobem upravit. Souhlasíte, že zachováte všechny odkazy nebo sdělení zobrazené na jakémkoli obrázku poskytnutém prostřednictvím služby a že je neodstraníte, neupravíte, nezakryjete ani nezměníte. Uznáváte, že tato právní oznámení jsou doplňkem podmínek rozhraní API pro rozhraní API služby Power BI.

·         c. Zákon Digital Millennium Copyright Act. Společnost Microsoft v souladu se svými zásadami reaguje na sdělení o domnělém porušení práv, která splňují zákon Digital Millennium Copyright Act („DMCA“). Pokyny a další informace naleznete v oddíle věnovaném sdělení v souladu se zákonem DMCA vašich podmínek užívání.

4. Pravidla chování

·         Souhlasíte, že během používání rozhraní API Power BI nesete odpovědnost za své chování a za obsah i za související důsledky. Souhlasíte, že rozhraní API Power BI budete používat pouze pro účely, které jsou řádné, v souladu se zákonem a v souladu s těmito podmínkami pro rozhraní API a příslušnými zásadami nebo pravidly.

·         a. Vhodné chování. Při používání rozhraní API Power BI a vývoji aplikací musíte:

·         dodržovat zákony,

·         dodržovat všechna pravidla chování a řídit se dalšími sděleními, která poskytneme,

·         udržovat v tajnosti heslo ke svému účtu služby,

·         neodkladně nás informovat o jakémkoli porušení zabezpečení týkajícím se služby Power BI a rozhraní API Power BI.

·         b. Zakázané použití. Při používání rozhraní API Power BI a vývoji aplikací nesmíte:

·         nikoho pomlouvat, urážet, obtěžovat a sledovat, nikomu vyhrožovat ani jinak porušovat práva ostatních (například práva na soukromí nebo zveřejnění),

·         nahrávat, zveřejňovat ani šířit či jinak zpřístupňovat jakýkoli nevhodný, znevažující, obscénní nebo nezákonný obsah či obsah, který porušuje práva jiných stran,

·         nahrávat, zveřejňovat, zasílat e-mailem nebo přenášet či jinak zpřístupňovat jakýkoli obsah, který porušuje patent, ochrannou známku, autorské právo, obchodní tajemství nebo vlastnické právo jakékoli strany, pokud nejste vlastníkem práv nebo nemáte povolení vlastníka ke zveřejnění takového obsahu;

·         nahrávat, zveřejňovat, zasílat e-mailem nebo přenášet či jinak zpřístupňovat zprávy, které propagují pyramidová schémata, řetězové dopisy nebo rušivé komerční zprávy či reklamy nebo jiný obsah zakázaný zákonem, těmito podmínkami rozhraní API nebo příslušnými zásadami a pravidly;

·         používat rozhraní API služby Power BI ve spojení či k podpoře produktů, služeb či materiálů, které představují, podporují či jsou používány primárně pro účely: spywaru, adwaru nebo ostatních škodlivých programů či kódu;

·         stahovat jakékoli soubory vystavené jiným uživatelem o kterých víte, nebo lze důvodně předpokládat, že víte, že nemohou být takovým způsobem legálně distribuovány.

·         vydávat se za jinou osobu nebo subjekt či falšovat nebo odstraňovat údaje o autorství, právní nebo jiné příslušné doložky nebo určení vlastníků či označení původu nebo zdroje softwaru nebo jiného materiálu;

·         omezovat jiné uživatele v plnohodnotném používání rozhraní API služby Power BI ani jim jeho používání znemožňovat;

·         používat rozhraní API služby Power BI k nezákonným nebo nepovoleným účelům;

·         odstranit autorská práva, obchodní známku nebo jiná sdělení o vlastnických právech obsažená v rozhraní API služby Power BI;

·         narušovat rozhraní API služby Power BI nebo servery či sítě připojené ke službě Power BI nebo nedodržovat požadavky, postupy, zásady či předpisy sítí připojených k rozhraní API služby Power BI;

·         používat roboty, programy typu „spider“ a aplikace pro prohledávání nebo načítání serverů v souvislosti s rozhraním API služby Power BI nebo shromažďovat informace o uživatelích k nepovoleným účelům;

·         odesílat obsah, který falešně vyjadřuje nebo naznačuje, že je sponzorován či schválen společností Microsoft;

·         vytvářet uživatelské účty automatickými prostředky nebo na základě falešných či podvodných důvodů či získat nebo se pokusit získat násobné klíče pro rozhraní API služby Power BI;

·         propagovat nezákonné činnosti či k nim vybízet nebo propagovat fyzickou újmu nebo zranění skupiny či jednotlivce;

·         přenášet viry, červy, vady, trojské koně nebo jiné položky škodlivé povahy;

·         prodávat, poskytovat na leasing, sdílet, převádět nebo sublicencovat rozhraní API služby Power BI či přístupové kódy k rozhraní, ať už s cílem dosáhnout přímého komerčního nebo finančního zisku či jinak, a to bez předchozího písemného souhlasu společnosti Microsoft;

·         používat rozhraní API služby Power BI způsobem, který překračuje přiměřený objem požadavků, představuje nadměrné užívání nebo zneužívání či jinak porušuje nebo je v rozporu s jakoukoli částí dokumentace k rozhraní API služby Power BI uvedené na adrese dev.PowerBI.com tak, jak je společnost Microsoft oprávněna dle svého výhradního uvážení určit;

·         požadovat údaje jménem jiného uživatele s cílem zobrazit, převést nebo doručit tato data ostatním uživatelům.

·         Výše uvedené příklady zakázaného používání jsou pouze ukázky a nejsou vyčerpávající. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo dle svého výhradního uvážení určit, zda je vaše užívání rozhraní API služby Power BI v souladu s těmito podmínkami rozhraní API.

5. Ochrana osobních údajů.

Veškerý přístup k rozhraní API služby Power BI a jeho používání podléhá prohlášení o ochraně osobních údajů služby Power BI, které je k dispozici zde (může být čas od času aktualizováno). Žádné ustanovení těchto podmínek k rozhraní API neumožňuje shromažďování nebo přenos identifikovatelných osobních údajů uživatelů Internetu mezi stranami. Vaší povinností je udržovat důsledné online zásady ochrany osobních údajů pro weby a aplikace, které k rozhraní API služby Power BI přistupují. Tyto zásady musejí minimálně zahrnovat celý, přesný a jasný popis umístění, používání a čtení souborů cookie a souvisejících technologií a vaše shromažďování a používání dat souvisejících s aktivitou uživatelů vašich webů a aplikací.

6. Ověření uživatele a zabezpečení.

Společnost Microsoft věnuje zabezpečení a ochraně osobních údajů koncového uživatele veškerou pozornost a vy souhlasíte, že nám poskytnete veškerou asistenci při provozu vaší aplikace v souladu s těmito podmínkami pro rozhraní API a platnými zákony.

a. Zabezpečení uživatelského obsahu. Nesete výhradní odpovědnost za zajištění jasného a výslovného souhlasu uživatele, kterým získáte oprávnění k přístupu k účtu služby Power BI tohoto uživatele, včetně (je-li relevantní) načtení informací specifických pro uživatele nebo zápisu informací do účtu tohoto uživatele. Při přístupu k účtu služby Power BI takového uživatele budete výhradně dodržovat rozsah poskytnutého výslovného souhlasu.

b. Kontakt a spolupráce. Vy (nebo vaše kontaktní osoby, které jste společně s aplikací zaregistrovali ve službě Azure Active Directory) musíte být pro účely otázek nebo záležitostí souvisejících s bezpečností nepřetržitě k dispozici. Toto jméno nebo kontakt můžete změnit aktualizací údajů klienta ve službě Azure Active Directory.

c. Preventivní opatření týkající se virů. Všechny materiály, včetně softwaru a dokumentů, které společnosti Microsoft poskytnete, je nutné zkontrolovat za použití aktualizovaného antivirového programu a softwaru proti počítačovým červům, které odpovídají internetovému oborovému standardu, a je nutné potvrdit, že neobsahují viry ani červy. Data poskytovaná společnosti Microsoft nesmějí obsahovat škodlivé skripty nebo kód.

d. Oborové standardy. Vaše sítě, operační systém a software pro webové servery, routery, databáze a počítačové systémy („systémy“) musejí být řádně konfigurovány v souladu s internetovými odvětvovými standardy tak, jak je třeba pro bezpečný provoz vaší aplikace. Pokud zcela neovládáte jakýkoli aspekt systému, využijete veškerou kontrolu nebo vliv, které máte nad těmito systémy nebo výběrem systému, a systémy nebudete vytvářet ani vybírat tak, abyste se výše uvedené povinnosti vyhnuli. Příkladem nepřijatelného serveru je server, který funguje jako otevřený server proxy. Příkladem nepřijatelného způsobu vytváření by byl výběr serveru provozovaného prodejcem s nedostatečnými postupy zabezpečení, abyste mohli prohlásit, že nad tímto serverem nemáte kontrolu, a vyhnout se tak výběru přijatelného serveru.

e. Reporting. Společnosti Microsoft musíte neprodleně nahlásit všechny zjištěné nedostatky zabezpečení či narušení systému, a to písemně odesláním e-mailu na adresu devpbi@microsoft.com. Se společností Microsoft budete spolupracovat na okamžité nápravě nedostatků zabezpečení a ihned odpojíte jakékoli pokusy o narušení nebo narušitele. V případě takového nedostatku zabezpečení nebo narušení nebudete poskytovat žádné vyjádření veřejnosti (tj. v tisku, na blogu, na vývěskách atd.) bez předchozího písemného a výslovného souhlasu společnosti Microsoft pro jednotlivé případy.

f. Řízení přístupu do systémů. V rozsahu, ve kterém máte kontrolu nebo vliv nad systémem budete protokolovat (s označením času a data) všechny instance přístupu do systémů. Budete šifrovat soubory s heslem a uživatelským jménem pro systémy, které uchovávají nebo zpracovávají data uživatelů služby Power BI, ke kterým máte na základě svolení společnosti Microsoft přístup. Hesla musí být jedinečná, intuitivní a je nutné je často měnit. Přístup k heslům a jejich použití budete minimalizovat. Kdykoli to bude možné, budou příkazy, které vyžadují dodatečné oprávnění, bezpečně protokolovány (s označením času a data), aby bylo možné činnosti sledovat. Pokud osoba ukončí svůj zaměstnanecký poměr s vámi, je nutné její hesla a přístupová hesla ihned deaktivovat.

g. Kontroly zabezpečení. Společnost Microsoft je oprávněna (ale nemá povinnost) na své vlastní náklady sjednat kontrolu vašeho dodržování těchto ustanovení k bezpečnosti třetí stranou. Na své vlastní náklady co nejdříve opravíte jakékoli nedostatky zabezpečení zjištěné během takové kontroly. Následně společnosti Microsoft neprodleně písemně potvrdíte, že byl daný nedostatek opraven, a poskytnete jí popis provedených nápravných akcí. Společnost Microsoft vám záměr takovou kontrolu provést oznámí 48 hodin předem. Jakákoli taková kontrola se provede během běžných provozních hodin tak, aby nenarušovala běžné obchodní činnosti. Pokud kontrola odhalí zásadní porušení některých z těchto ustanovení k bezpečnosti, uhradíte společnosti Microsoft přiměřené náklady na tuto kontrolu.

h. Vaší povinností je také dodržovat požadavky a dokumentaci popsané v dokumentu Požadavky na zabezpečení a dokumentace, který je k těmto podmínkám pro rozhraní API připojen ve formě přílohy A.

 

7. Podpora a dostupnost.

Společnost Microsoft vám může dle svého výhradního uvážení poskytnout podporu nebo modifikace rozhraní API pro službu Power BI (souhrnně „podpora“). Společnost Microsoft je oprávněna kdykoli změnit, pozastavit nebo ukončit jakýkoli aspekt rozhraní API služby Power BI, včetně dostupnosti tohoto rozhraní. Společnost Microsoft může také aplikovat limity na určité funkce a služby nebo omezit váš přístup k celému rozhraní API služby Power BI nebo jeho částem či k webu Power BI, a to bez upozornění nebo odpovědnosti.

8. Poplatky a platby.

Společnost Microsoft si vyhrazuje právo dle svého výhradního uvážení účtovat poplatky za budoucí používání rozhraní API služby Power BI či za přístup k němu. Pokud se společnost Microsoft rozhodne účtovat poplatky za rozhraní API služby Power BI, tyto poplatky vám oznámí ve formě písemného sdělení.

9. Odmítnutí záruk.

ROZHRANÍ API SLUŽBY POWER BI JE POSKYTOVÁNO „JAK STOJÍ A LEŽÍ,“ A „V PODOBĚ, V JAKÉ JE K DISPOZICI,“ BEZ LIBOVOLNÉ, VÝSLOVNÉ ČI ODVOZENÉ, ZÁRUKY. SPOLEČNOST MICROSOFT VÝSLOVNĚ VYLUČUJE VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY, VČETNĚ (MIMO JINÉ) ODVOZENÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, DOSTUPNOSTI, BEZPEČNOSTI, TITULU A NEPORUŠENÍ PRÁV.

SPOLEČNOST MICROSOFT NEPROHLAŠUJE A NEZARUČUJE, ŽE ROZHRANÍ API SLUŽBY POWER BI NEOBSAHUJE NEPŘESNOSTI, CHYBY, BUGY NEBO NARUŠENÍ, ŽE JE SPOLEHLIVÉ, PŘESNÉ, ÚPLNÉ NEBO JINAK PLATNÉ. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE (i) ROZHRANÍ API SLUŽBY POWER BI SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY, (ii) PŘÍSTUP KE SLUŽBĚ ROZHRANÍ API SLUŽBY BUDE NEPŘERUŠENÝ, (iii) VÝSLEDKY, KTERÉ LZE ZÍSKAT Z POUŽÍVÁNÍ ROZHRANÍ API SLUŽBY POWER BI BUDOU PŘESNÉ A SPOLEHLIVÉ, (iv) KVALITA PRODUKTŮ, SLUŽEB, INFORMACÍ NEBO JINÝCH MATERIÁLŮ, KTERÉ JSTE ZÍSKALI PROSTŘEDNICTVÍM ROZHRANÍ API SLUŽBY POWER BI, SPLNÍ VAŠE OČEKÁVÁNÍ A (v) CHYBY ROZHRANÍ API SLUŽBY POWER BI BUDOU OPRAVENY.

ROZHRANÍ API SLUŽBY POWER BI POUŽÍVÁTE ZE SVÉHO VLASTNÍHO ROZHODNUTÍ A NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO A NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ ROZHRANÍ.

10. Omezení odpovědnosti.

BEZ ÚJMY JINÝCH USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK ROZHRANÍ API CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI MICROSOFT VŮČI VÁM V SOUVISLOSTI S JAKÝMIKOLI A VŠEMI NÁROKY VYPLÝVAJÍCÍMI Z TĚCHTO PODMÍNEK ROZHRANÍ API NEBO S NIMI SOUVISEJÍCÍMI, SOUVISEJÍCÍMI S UKONČENÍM ČI VYPRŠENÍM PLATNOSTI PODMÍNEK API, AŤ UŽ TAKOVÁ ODPOVĚDNOST VZNIKNE V DŮSLEDKU NÁROKU ZALOŽENÉHO NA SMLOUVĚ, ZÁRUCE, DELIKTU, NESPLNĚNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU, OBCHODNÍM VYUŽITÍ NEBO NA JINÉM ZÁKLADĚ, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU 10 USD. NEZÍSKÁTE NÁHRADU ZA ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY NEBO ZTRÁTY, VČETNĚ MIMO JINÉ NÁSLEDNÝCH ŠKOD, UŠLÉHO ZISKU, ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH A TRESTNĚPRÁVNÍCH ŠKOD. TATO OMEZENÍ A VYLOUČENÍ PLATÍ, POKUD TATO NÁPRAVA NEPŘEDSTAVUJE ÚPLNOU KOMPENZACI VAŠICH ZTRÁT, NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL NEBO JSME O MOŽNOSTI VZNIKU TĚCHTO ŠKOD BYLI ČI MĚLI BÝT INFORMOVÁNI. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM TATO OMEZENÍ A VYLOUČENÍ PLATÍ PRO VŠECHNY ZÁLEŽITOSTI SOUVISEJÍCÍ S TOUTO SMLOUVOU; JEDNÁ SE NAPŘÍKLAD O ZTRÁTU OBSAHU, VIRY OVLIVŇUJÍCÍ VAŠE UŽÍVÁNÍ SLUŽEB; PRODLENÍ NEBO SELHÁNÍ PŘI ZAHAJOVÁNÍ NEBO DOKONČOVÁNÍ PŘENOSŮ NEBO TRANSAKCÍ, NÁROKY V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ SMLOUVY, ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY; OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST; ZANEDBÁNÍ; MYLNÝ VÝKLAD, OPOMENUTÍ, PŘESTUPEK; PORUŠENÍ PŘEDPISŮ NEBO NAŘÍZENÍ ČI NEOPRÁVNĚNÉ OBOHACOVÁNÍ. NĚKTERÁ NEBO VŠECHNA TATO OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT V PŘÍPADĚ, ŽE VAŠE ZEMĚ NEUMOŽŇUJE VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH NEBO JINÝCH ŠKOD.

11. Odškodnění.

Odškodníte společnost Microsoft (a její ředitele, úředníky, afilace a zástupce) a budete ji chránit před jakoukoli ztrátou, odpovědností nebo výdaji (včetně přiměřených poplatků a nákladů na právní zastoupení), které vznikly z důvodu nebo v důsledku nároků, šetření či soudních sporů založených na porušení (či domnělém porušení) této smlouvy či jakékoli její části z vaší strany, a to části, která se jinak týká vašich webů, aplikací či používání rozhraní API služby Power BI. Vaší výhradní povinností je společnost Microsoft obhajovat proti takovému nároku prostřednictvím vzájemně odsouhlaseného právního zástupce (společnost Microsoft se může do sporu zapojit prostřednictvím vlastního zvoleného právního zástupce) a nezveřejníte žádný nárok ani neodsouhlasíte vyrovnání, které představuje povinnosti či odpovědnost společnosti Microsoft (nebo jejích ředitelů, úředníků, afilací a zástupců), a to bez předchozího písemného souhlasu společnosti Microsoft, který je společnost oprávněna dle svého výhradního uvážení poskytnout.

12. Doba účinnosti, ukončení účinnosti.

Tyto podmínky rozhraní API nabudou účinnosti po prvním použití rozhraní API služby Power BI a zůstanou v platnosti, dokud je jedna strana neukončí. Tyto podmínky rozhraní API můžete kdykoli ukončit tím, že rozhraní API služby Power BI přestanete používat. Společnost Microsoft může tyto podmínky rozhraní API kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit. Tyto podmínky rozhraní API budou ukončeny automaticky, pokud (i) porušíte jakékoli ustanovení těchto podmínek API nebo podmínek užívání, (ii) vám společnost Microsoft poskytne písemnou výpověď z podmínek rozhraní API prostřednictvím webu služby Power BI, (iii) vám společnost Microsoft zašle písemnou výpověď z podmínek rozhraní API, nebo (iv) vám společnost Microsoft přestane poskytovat přístup k rozhraní API služby Power BI. Povinnosti stran v souladu s oddíly 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 a 19 zůstávají v platnosti i po ukončení nebo vypršení platnosti těchto podmínek rozhraní API z libovolného důvodu.

13. Postoupení.

Tuto smlouvu, celou nebo její část, můžeme kdykoli postoupit. Tuto skutečnost vám můžeme, ale nemusíme sdělit. Tuto smlouvu ani její část nesmíte převést na žádnou jinou osobu nebo stranu bez předchozího písemného souhlasu, přičemž tento souhlas vám nebude bezdůvodně odepřen. Jakýkoli pokus tak učinit bude neplatný. Nesmíte převést žádná práva k užívání rozhraní API služby Power BI nebo jakékoli jeho části na žádnou jinou osobu, a to dočasně ani trvale.

14. Žádné oprávněné osoby třetích stran.

Tato smlouva je uzavřena výhradně ve prospěch vás a společnosti Microsoft. Není určena pro prospěch žádné jiné strany vyjma povolených nástupců a zástupců na základě této smlouvy.

15. Oddělitelnost.

V případě, že bude jakékoli ustanovení těchto podmínek pro rozhraní API příslušným soudem shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, zůstanou ostatní ustanovení nadále plně v platnosti a účinnosti.

 

16. Sdělení

Souhlasíte, že vám společnost Microsoft bude poskytovat oznámení o rozhraní API služby Power BI nebo informace, které je třeba dodat ze zákona, prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou jste určili při registraci k rozhraní API. Sdělení, která vám budou odeslána e-mailem, budou považována za odeslaná a doručená k datu odeslání e-mailu. Pokud nesouhlasíte s příjmem sdělení elektronickou formou, musíte přestat rozhraní API služby Power BI užívat.

17. Žádné zřeknutí se práv ze strany společnosti Microsoft.

Skutečnost, že společnost Microsoft nevyužije nebo neuplatní jakékoli právo nebo ustanovení podmínek rozhraní API, nepředstavuje zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.

18. Rozhodné právo, jurisdikce.

Tyto podmínky rozhraní API se řídí zákony státu Washington. Existuje-li výhradní jurisdikce, smluvní strany souhlasí s výhradní jurisdikcí a místní příslušností federálních soudů okresu King County, stát Washington. V opačném případě smluvní strany souhlasí s výhradní jurisdikcí a místní příslušností vyššího soudu okresu King County, stát Washington. Pokud společnost Microsoft nebo vy zaměstnáte právní zástupce k vymáhání jakýchkoli zpráv vyplývajících z těchto podmínek rozhraní API nebo s ní souvisejících, vítězná strana bude mít nárok získat náhradu na přiměřené poplatky na právní zastoupení a další výlohy včetně nákladů a poplatků na odvolání nebo konkurz či podobné řízení.

 

19. Celá smlouva

Tyto podmínky pro rozhraní API představují úplnou smlouvu mezi společností Microsoft a vámi týkající se předmětu tohoto dokumentu.

 

 

 

 

 

Příloha A

Požadavky na zabezpečení a dokumentace

 

Požadavky na zabezpečení:

1.      Partner poskytne společnosti Microsoft veškerou relevantní dokumentaci k zabezpečení (včetně mimo jiné zásad zabezpečení, zásad reakce na incidenty, hodnocení rizika, klasifikace dat, kódu a binárních artefaktů statické a dynamické analýzy, výsledků testu průniku, použitých komponent třetí strany atd.);

2.      Poskytnete dokumentaci používání zákaznických dat služby Power BI partnerem (účel použití, konkrétní použitá data služby Power BI, přenos, úložiště atd.) a zpřístupníte ji uživatelům;

3.      Potvrdíte, že zjištěné nedostatky, které by mohly mít dopad na zákazníky služby Power BI, budou řešeny včas;

4.      Potvrdíte, že společnost Microsoft je oprávněna testovat zabezpečení nabídek třetí strany, a to na základě koordinace s vámi;

5.      Uchovávat budete pouze data, která jsou nezbytná k vykonávání uvedeného účelu, a nepotřebné a dodatečné informace odstraníte;

6.      Všechna data společnosti Microsoft budou po ukončení vztahu se společností Microsoft z vašich systémů odstraněna nebo budou zničena.

 

Dokumentace zabezpečení 

Pokud je uchovávání dat zákazníků společnosti Microsoft považováno za nutné pro účely integrace, bude na vyžádání poskytnuta následující dokumentace zabezpečení:

1.      Popis architektury systému (včetně umístění, účelu kriticky důležitých systémových komponent, zvýraznění systémů přistupujících k údajům o zákaznících služby Power BI, způsobu uchovávání dat společnosti Microsoft, přenosu atd.)

2.      Bezpečnostní certifikáty nebo sestavy (SSAE16, SOC2, ISO27001 atd.)

3.      Fyzická bezpečnostní opatření pro relevantní systémy

4.      Jakékoli třetí strany zapojené do systému, relevantní informace o smlouvách a zabezpečení

5.      Váš model řízení přístupu

6.      Používané systémy zabezpečení (IDS, HIDS, kontrola náchylnosti)

7.      Role odpovědné za zabezpečení (tým a vedení)

8.      Způsob ochrany pověření systémových účtů s oprávněními

9.      Způsob zajištění, zrušení a monitorování přístupu k systémům

10.  Jaké role zaměstnanců mají přístup k relevantním systémům

11.  Prováděné audity, monitorování a protokolování

12.  Proces zabezpečení aplikace (osvědčené postupy v oblasti zabezpečení, testování zabezpečení atd.)

13.  Jakékoli postupy pro reakce na incidenty a obnovení po havárii

14.  Proces řešení oprav zabezpečení

15.  Proces použití oprav zabezpečení třetí strany v systému pro používané komponenty třetí strany

16.  Způsob ochrany dat zákazníků služby Power BI v úložišti a během převodů, když je používá aplikace