LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT

MICROSOFT POWER BI DESKTOP

Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací v závislosti na tom, kde bydlíte) a vámi. Přečtěte si je prosím. Vztahují se na výše uvedený software včetně médií, na nichž jste jej získali (pokud existují). Tyto podmínky se rovněž vztahují na:

·     aktualizace,

·     doplňky,

·     internetové služby a

·     služby technické podpory

společnosti Microsoft pro tento software, pokud s těmito položkami nejsou dodávány jiné podmínky. Pokud ano, budou platit tyto jiné podmínky.

UŽITÍM SOFTWARU PŘIJÍMÁTE TYTO PODMÍNKY. MŮŽETE SE ROZHODNOUT TYTO PODMÍNKY NEPŘIJMOUT. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ NESMÍTE SOFTWARE POUŽÍVAT (POKUD JSTE JEJ JIŽ NAINSTALOVALI). SOUHLAS MŮŽETE TAKÉ KDYKOLI STÁHNOUT, A TO ODINSTALOVÁNÍM SOFTWARU.

DODRŽÍTE-LI TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY, MÁTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVA.

1.   PRÁVA K UŽÍVÁNÍ A INSTALACI

a.   Instalace a použití.

·     Na svých zařízeních smíte instalovat a užívat libovolný počet kopií softwaru.

b.   Programy třetích stran.

i.    Software může obsahovat programy třetí strany, které vám společnost Microsoft (nikoli třetí strana) licencuje v rámci této smlouvy. Případná sdělení ohledně programu třetí strany jsou uvedena pouze pro vaši informaci.

ii.   Tento software může také zahrnovat komponenty licencované na základě podmínek licence Open Source s povinnostmi dostupnosti zdrojového kódu. Kopie těchto licencí jsou v příslušných případech obsaženy v souboru ThirdPartyNotices. Tento zdrojový kód můžete získat od naší společnosti, pokud to vyžadují příslušné licence Open Source, po odeslání peněžní poukázky nebo šeku na 5,00 USD na adresu: Source Code Compliance Team, Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052. Do řádku zprávy u platby napište poznámku „third party open source code in Power BI Desktop“. Kopii zdrojového kódu můžeme také zpřístupnit na adrese <http://thirdpartysource.microsoft.com>.

c.   Připojení třetí strany. Software vám umožňuje se připojit k různým datovým zdrojům třetí strany. Smlouvy uzavřené s poskytovateli těchto datových zdrojů třetí strany se vztahují výhradně na vás a příslušného poskytovatele třetí strany a mohou podléhat ostatním podmínkám užívání nebo smlouvám, které se na takové zdroje třetí strany vztahují. Souhlasíte, že nesete výhradní odpovědnost za import dat z těchto datových zdrojů třetích stran a že k němu máte oprávnění. Společnost Microsoft nemonitoruje ani nekontroluje data, která importujete z datových zdrojů třetích stran, a v této souvislosti nepřijímá žádnou odpovědnost; nezodpovídá ani za jejich kvalitu, přesnost, povahu nebo vlastnictví. Souhlasíte, že nesete výhradní odpovědnost za jakýkoli obsah, který vytvoříte, přenesete, distribuujete nebo zobrazujete na základě dat importovaných během používání softwaru.

d.   Programy, které jsou součástí softwaru společnosti Microsoft. Software obsahuje další programy společnosti Microsoft. Veškerý obsah poskytnutý prostřednictvím služby Bing Maps včetně geokódů lze použít pouze v rámci softwaru, jehož prostřednictvím je obsah poskytován. Na vaše užívání služby Mapy Bing se vztahují podmínky použití pro koncové uživatele služby Mapy Bing uvedené na adrese go.microsoft.com/?linkid=9710837 a prohlášení o ochraně osobních údajů pro službu Mapy Bing na adrese go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686.

2.   AKTUALIZACE. Software může pravidelně kontrolovat, stahovat a instalovat aktualizace. Aktualizace můžete získávat pouze od společnosti Microsoft nebo z ověřených zdrojů. Poskytnutí aktualizací může vyžadovat aktualizaci vašeho systému společností Microsoft. Souhlasíte s přijímáním těchto automatických aktualizací bez dalších oznámení. Aktualizace nemusí zahrnovat nebo podporovat všechny existující funkce softwaru, služby nebo periferní zařízení.

3.   SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT. Software může shromažďovat informace o vás a vašem užívání tohoto softwaru a odesílat tyto informace společnosti Microsoft. Společnost Microsoft může tyto informace použít k poskytování služeb a zlepšování svých produktů a služeb. Vaše právo na odhlášení, pokud je máte, je popsáno v dokumentaci k produktu. Některé funkce v softwaru mohou umožňovat shromažďování dat od uživatelů vašich aplikací, které k softwaru přistupují nebo jej využívají. V případě, že tyto funkce využijete k umožnění sběru dat ve vašich aplikacích, musíte dodržovat platné zákony, mimo jiné získat veškeré potřebné souhlasy uživatelů, a udržovat na snadno přístupném místě zásady ochrany soukromí, v nichž uživatele přesně informujete o tom, jak jejich data využíváte, shromažďujete a sdílíte. Další informace o shromažďování dat společností Microsoft, jejich využití v dokumentaci k produktu a Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů naleznete na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechna příslušná ustanovení Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů.

4.   ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. V rámci svojí role zpracovatele a dílčího zpracovatele osobních údajů v souvislosti se softwarem společnost Microsoft přijímá závazky v souladu s obecnými podmínkami nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů podmínek služeb online vůči všem zákazníkům s účinností ke dni 25. května 2018 na adrese http://go.microsoft.com/?linkid=9840733.

5.   ČASOVĚ OMEZENÝ SOFTWARE. Pokud je k dispozici nová verze softwaru, software přestane pracovat. Minimálně třicet dní před ukončením funkčnosti softwaru se na stavovém řádku softwaru zobrazí upozornění. Jakmile software přestane fungovat, nebudete mít pravděpodobně přístup k datům, která jste v rámci softwaru používali.

6.   ROZSAH LICENCE. Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Tato smlouva vám poskytuje pouze určitá práva k užívání softwaru. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. Pokud vám rozhodné právo bez ohledu na tato omezení neposkytuje více práv, smíte software užívat pouze způsobem výslovně povoleným v této smlouvě. Současně musíte dodržovat veškerá technická omezení v softwaru, která umožňují jeho používání pouze určitými způsoby. Nesmíte:

·       zpřístupnit žádné třetí straně jakékoli výsledky testování softwaru typovou úlohou bez předchozího písemného souhlasu společnosti Microsoft,

·       stahovat nebo užívat software za účelem provádění konkurenčního výzkumu,

·       zpřístupnit žádné třetí straně jakékoli výsledky testování softwaru typovou úlohou bez předchozího písemného souhlasu společnosti Microsoft,

·       překračovat žádná technická omezení softwaru,

·       provádět zpětnou analýzu softwaru, jeho dekompilaci ani převod ze strojového kódu s výjimkou a v rozsahu takových aktivit, které jsou výslovně povoleny rozhodným právem bez ohledu na toto omezení,

·       vytvářet více kopií softwaru, než je určeno v této smlouvě nebo povoleno rozhodným právem bez ohledu na toto omezení,

·       zveřejnit software, aby jej ostatní mohli kopírovat,

·       pronajímat software, půjčovat jej nebo poskytovat na leasing,

·       převést software nebo tuto smlouvu na třetí stranu nebo

·       užívat software pro komerční hostitelské služby.

7.   DOKUMENTACE. Jakákoli osoba, která má platný přístup k vašemu počítači nebo k interní síti, smí kopírovat a užívat dokumentaci pouze pro vaše interní referenční účely.

8.   OMEZENÍ EXPORTU. Software podléhá zákonům a předpisům o vývozu platným ve Spojených státech amerických. Musíte dodržovat veškeré místní i mezinárodní zákony a předpisy o vývozu vztahující se na software. Tyto zákony obsahují omezení míst určení, koncových uživatelů a koncového užívání. Další informace naleznete na adrese www.microsoft.com/exporting.

9.   SLUŽBY ODBORNÉ POMOCI. Vzhledem k tomu, že software je poskytován, „jak stojí a leží,“ nemusíme k němu poskytovat žádné služby podpory.

10. ÚPLNÁ DOHODA. Tato smlouva a podmínky pro doplňky, aktualizace, internetové služby a služby technické podpory, které užíváte, tvoří úplnou smlouvu ohledně softwaru a služeb technické podpory.

11. ROZHODNÉ PRÁVO

a.   Spojené státy americké. Pokud jste tento software získali ve Spojených státech amerických, řídí se výklad této smlouvy bez ohledu na kolizní ustanovení práva zákony státu Washington a tyto zákony se vztahují na nároky spojené s jejím porušením. Zákony státu, v němž žijete, se řídí všechny ostatní nároky, včetně nároků spojených s místními zákony na ochranu spotřebitele, se zákony proti nekalé soutěži a s občanskoprávními delikty.

b.   Mimo území Spojených států amerických. Pokud jste software získali na území jakékoli jiné země, bude se tato smlouva řídit zákony této země.

12. PRÁVNÍ ÚČINEK. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Ve vaší zemi vám mohou příslušet jiná práva. Můžete mít rovněž určitá práva ve vztahu ke straně, od níž jste software získali. Touto smlouvou se nemění žádná vaše práva vyplývající ze zákonů platných ve vaší zemi, pokud to zákony vaší země nepovolují.

13. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK. SOFTWARE JE LICENCOVÁN „JAK STOJÍ A LEŽÍ“. RIZIKA PLYNOUCÍ Z JEJÍHO UŽÍVÁNÍ NESETE VY. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARANCE ANI PODMÍNKY. V RÁMCI VAŠICH MÍSTNÍCH ZÁKONŮ MŮŽETE MÍT DALŠÍ SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA ČI ZÁKONNÉ ZÁRUKY, KTERÉ TATO SMLOUVA NEMŮŽE ZMĚNIT. V ROZSAHU POVOLENÉM VAŠIMI MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJE ODVOZENé ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV.

PRO AUSTRÁLII – PODLE AUSTRALSKÉHO SPOTŘEBITELSKÉHO ZÁKONA MÁTE ZÁKONNÉ ZÁRUKY A ZÁMĚREM ŽÁDNÉHO USTANOVENÍ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH NENÍ OVLIVŇOVAT TAKOVÁ PRÁVA.

14. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ A ŠKOD. OD SPOLEČNOSTI MICROSOFT A JEJÍCH DODAVATELŮ MŮŽETE ZÍSKAT POUZE NÁHRADU ZA PŘÍMÉ ŠKODY DO MAXIMÁLNÍ VÝŠE 5 USD. NEMÁTE NÁROK NA NÁHRADU ZA ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY, VČETNĚ NÁSLEDNÝCH ŠKOD, UŠLÉHO ZISKU A ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH NEBO NÁHODNÝCH ŠKOD.

Toto omezení se vztahuje

·       na všechny záležitosti související se softwarem, službami, obsahem na internetových stránkách třetích stran (včetně kódu) nebo programy třetích stran a

·       na nároky vyplývající z porušení smlouvy, porušení záruky, garance nebo podmínky, objektivní odpovědnost, nedbalost nebo jiné občanskoprávní delikty v rozsahu povoleném rozhodným právem.

Vztahuje se rovněž na situace, kdy společnost Microsoft věděla nebo mohla vědět o možnosti vzniku těchto škod. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat v případě, že vaše země neumožňuje vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo jiných škod.

Společnost Microsoft uvítá vaše komentáře. Kontaktujte společnost Microsoft na adrese

Spojené státy americké a Kanada

·       (800) MICROSOFT,

·       One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399

Pokud jste software získali mimo území Spojených států amerických a Kanady, obraťte se na afilaci společnosti Microsoft ve vaší zemi (viz <http://www.microsoft.com/en-us/worldwide.aspx>).