Microsoft Software License Terms
Microsoft Power BI for Windows

Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací v závislosti na tom, kde bydlíte) a vámi. Přečtěte si je, prosím. Vztahují se na výše uvedený software včetně médií, na nichž jste jej získali (pokud existují). Tyto podmínky se rovněž vztahují na všechny:

 • aktualizace,
 • dodatky,
 • internetové služby a
 • služby technické podpory

společnosti Microsoft pro tento software, pokud s těmito položkami nejsou dodávány jiné podmínky. Pokud ano, budou platit tyto jiné podmínky.

Použitím softwaru přijímáte tyto podmínky. Pokud je nepřijímáte, software nepoužívejte.

Jak je popsáno níže, představuje použití určitých funkcí rovněž váš souhlas s přenosem určitých standardních počítačových informací pro internetové služby.


Dodržíte-li tyto licenční podmínky, máte následující časově neomezená práva.

1. PRÁVA K UŽÍVÁNÍ A INSTALACI.

a. Instalace a použití. Ve svých zařízeních se systémem Windows smíte instalovat a užívat libovolný počet kopií softwaru.

b. Sdělení třetí strany. Software obsahuje kód třetí strany, který vám společnost Microsoft (nikoli třetí strana) licencuje za podmínek stanovených v této smlouvě. Případná sdělení pro jakýkoli kód třetí strany jsou uvedena pouze pro vaši informaci.

2. DALŠÍ LICENČNÍ POŽADAVKY A UŽÍVACÍ PRÁVA.

a. Prvky médií a šablony. V dokumentech a projektech, které vytvoříte, smíte kopírovat a používat obrázky, kliparty, animace, zvuky, hudbu, tvary, videoklipy a šablony poskytnuté se softwarem a označené k tomuto účelu. Tyto dokumenty a projekty smíte distribuovat nekomerčně. Chcete-li tyto prvky médií nebo šablony používat k jakémukoli jinému účelu, přejděte na adresu www.microsoft.com/permission a informujte se, zda je takové použití povoleno.

3. MŮŽE BÝT VYŽADOVÁN PŘÍSTUP K INTERNETU. Vaší straně mohou v souvislosti s užíváním softwaru vzniknout poplatky související s přístupem k Internetu, přenosem dat a jinými službami podle podmínek vašeho plánu datových služeb či jakýchkoli jiných smluv s vaším operátorem sítě. Odpovědnost za veškeré poplatky operátorovi sítě nese vaše strana.

4. PŘIPOJENÍ/APLIKACE TŘETÍ STRANY. Software vám umožňuje se připojit k různým datovým zdrojům třetí strany. Smlouvy uzavřené s poskytovateli těchto datových zdrojů třetí strany se vztahují výhradně na vás a příslušného poskytovatele třetí strany a mohou podléhat ostatním podmínkám používání nebo smlouvám, které se na takové zdroje třetí strany vztahují. Souhlasíte, že nesete výhradní odpovědnost za import dat z těchto datových zdrojů třetí strany a máte k němu oprávnění. Společnost Microsoft data importovaná z datových zdrojů třetí strany nemonitoruje ani nekontroluje, v souvislosti s nimi nepřijímá odpovědnost a neodpovídá za jejich kvalitu, přesnost, povahu ani vlastnictví. Souhlasíte, že nesete výhradní odpovědnost za jakýkoli obsah, který vytvoříte, přenesete, distribuujete nebo zobrazujete na základě dat importovaných během používání softwaru.

5. INTERNETOVÉ SLUŽBY. Společnost Microsoft poskytuje se softwarem internetové služby. Tyto služby může kdykoli změnit nebo zrušit.

a. Souhlas pro internetové nebo bezdrátové služby. Software se může připojovat k bezdrátovým internetovým službám. Vaše užívání softwaru je podmíněno vaším souhlasem s přenosem standardních informací o zařízení (včetně mimo jiné technických informací o zařízení, systému, aplikačním softwaru a periferních zařízeních) pro internetové nebo bezdrátové služby. Pokud jsou v souvislosti s vaším užíváním služeb poskytnuty další podmínky, vztahují se na vás i takové podmínky.

b. Zneužití internetových služeb. Internetové služby nesmíte užívat žádným způsobem, který by je mohl poškodit nebo zhoršit možnosti užívání internetové nebo bezdrátové sítě pro jiné uživatele. Tuto službu nesmíte používat k pokusu o získání neoprávněného přístupu k jakékoli službě, datům, účtu či síti, a to jakýmkoli způsobem.

6. ROZSAH LICENCE. Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Pokud vám rozhodné právo neposkytuje více práv, společnost Microsoft si vyhrazuje veškerá další práva, která nebyla výslovně poskytnuta na základě této smlouvy, ať již vznikla jako důsledek, překážka v uplatnění žalobního nároku či jinak. Jste povinni dodržovat veškerá technická omezení v softwaru, která umožňují jeho používání pouze určitým způsobem. Nesmíte:

 • překračovat žádná technická omezení softwaru,
 • provádět zpětnou analýzu softwaru, jeho dekompilaci ani převod ze strojového kódu s výjimkou a v rozsahu takových aktivit, které jsou výslovně povoleny rozhodným právem bez ohledu na toto omezení,
 • vytvářet více kopií softwaru, než je určeno v této smlouvě nebo povoleno rozhodným právem bez ohledu na toto omezení,
 • zveřejnit software, aby jej ostatní mohli kopírovat,
 • pronajímat software, půjčovat jej nebo poskytovat na leasing,
 • převést software nebo tuto smlouvu na třetí stranu nebo
 • užívat software pro komerční hostitelské služby.

7. DOKUMENTACE. Jakákoli osoba, která má platný přístup k vašemu počítači nebo k interní síti, smí kopírovat a používat dokumentaci pouze pro vaše interní referenční účely.

8. VÝVOZNÍ OMEZENÍ. Software podléhá nařízením a zákonům o vývozu platným ve Spojených státech amerických. Musíte dodržovat všechny příslušné místní i mezinárodní zákony a předpisy o vývozu vztahující se na software. Tyto zákony stanovují omezení míst určení, koncových uživatelů a koncového užívání. Další informace naleznete na adrese www.microsoft.com/exporting.

9. SLUŽBY TECHNICKÉ PODPORY. Vzhledem k tomu, že software je poskytován, „jak stojí a leží,“ nemusíme k němu poskytovat žádné služby podpory.

10. ÚPLNÁ DOHODA. Tato smlouva a podmínky pro doplňky, aktualizace, internetové služby a služby technické podpory, které užíváte, tvoří úplnou smlouvu ohledně softwaru a služeb technické podpory.

11. ROZHODNÉ PRÁVO.

a. Spojené státy americké. Pokud jste tento software získali ve Spojených státech amerických, řídí se výklad této smlouvy bez ohledu na kolizní ustanovení práva zákony státu Washington a tyto zákony se vztahují na nároky spojené s jejím porušením. Všechny ostatní nároky, včetně nároků spojených s místními zákony na ochranu spotřebitele, se zákony proti nekalé soutěži a s občanskoprávními delikty, se řídí zákony státu, v němž žijete.

b. Mimo území Spojených států amerických. Pokud jste software získali na území jakékoli jiné země, bude se tato smlouva řídit zákony této země.

12. PRÁVNÍ ÚČINKY. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vaší země vám mohou poskytovat i další práva. Můžete mít rovněž určitá práva ve vztahu ke straně, od níž jste software získali. Tato smlouva nemění vaše práva v rámci právního řádu vaší země, pokud právní řád vaší země nepovoluje jejich změnu.

13. ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY. Software je licencován, „jak stojí a leží“. Rizika spojená s jeho používáním nesete vy. Společnost Microsoft neposkytuje žádné výslovné záruky, garance ani podmínky. V rámci vašich místních zákonů můžete mít další spotřebitelská práva či zákonné záruky, které tato smlouva nemůže změnit. V rozsahu povoleném vašimi místními zákony společnost Microsoft vylučuje předpokládané záruky prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení práv.

PRO AUSTRÁLII – Na základě australského spotřebitelského práva máte zákonné záruky a záměrem žádného ustanovení těchto podmínek není ovlivňovat taková práva.

14. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRAD ŠKOD. Od společnosti Microsoft a jejích dodavatelů můžete získat pouze náhradu za přímé škody do maximální výše 5 USD. Nemáte nárok na náhradu za žádné jiné škody, včetně následných škod, ušlého zisku a zvláštních, nepřímých nebo náhodných škod.

Toto omezení se vztahuje

 • na všechny záležitosti související se softwarem, službami, obsahem na internetových stránkách třetích stran (včetně kódu) nebo programy třetích stran a
 • na nároky vyplývající z porušení smlouvy, porušení záruky, garance nebo podmínky, objektivní odpovědnost, nedbalost nebo jiné občanskoprávní delikty v rozsahu povoleném rozhodným právem.

Vztahuje se rovněž na situace, kdy společnost Microsoft věděla nebo mohla vědět o možnosti vzniku těchto škod. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat v případě, že vaše země neumožňuje vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo jiných škod.


Copyright © Microsoft. Všechna práva vyhrazena.

Third Party Notices

This file is based on or incorporates material from the projects listed below (collectively, "Third Party Code"). Microsoft is not the original author of the Third Party Code. The original copyright notice and the license, under which Microsoft received such Third Party Code, are set forth below. Such licenses and notices are provided for informational purposes only. Microsoft, not the third party, licenses the Third Party Code to you under the terms set forth in the EULA for the Microsoft Product. Microsoft reserves all rights not expressly granted under this agreement, whether by implication, estoppel or otherwise.

Third Party Notices

This file is based on or incorporates material from the projects listed below (collectively, "Third Party Code"). Microsoft is not the original author of the Third Party Code. The original copyright notice and the license, under which Microsoft received such Third Party Code, are set forth below. Such licenses and notices are provided for informational purposes only. Microsoft, not the third party, licenses the Third Party Code to you under the terms set forth in the EULA for the Microsoft Product. Microsoft reserves all rights not expressly granted under this agreement, whether by implication, estoppel or otherwise.