Microsoft Software License Terms
Microsoft Power BI for Windows

Dessa licensvillkor utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du bor, något av dess koncernbolag) och dig. Läs dem noga. Villkoren gäller för ovanstående programvara och omfattar alla eventuella media som programvaran levereras på. Villkoren gäller även Microsoft-

 • uppdateringar,
 • tillägg,
 • Internetbaserade tjänster och
 • supporttjänster

som Microsoft tillhandahåller och som avser denna programvara om inga andra villkor medföljer dessa produkter eller tjänster. I sådana fall gäller de medföljande villkoren.

Genom att använda programvaran accepterar du dessa villkor. Om du inte accepterar villkoren ska du inte använda programvaran.

Enligt beskrivningen nedan innebär användningen av vissa funktioner att du medger att viss standardinformation om din dator överförs för Internetbaserade tjänster.


Om du accepterar dessa licensvillkor har du de permanenta rättigheterna som anges nedan.

1. INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER.

a. Installation och Användning. Du får installera och använda ett valfritt antal exemplar av programvaran på dina Windows-enheter.

b. Meddelanden från tredje man. Programvaran innehåller kod från tredje man som Microsoft, inte tredje man, licensierar till dig enligt villkoren i detta avtal. Eventuella meddelanden som gäller kod från tredje man ingår endast som information till dig.

2. YTTERLIGARE LICENSKRAV OCH/ELLER ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER.

a. Mediaelement och mallar. Du får kopiera och använda bilder, ClipArt-bilder, animeringar, ljud, musik, former, videoklipp och mallar som medföljer programvaran och som är avsedda för sådan användning i dokument och projekt som du skapar. Du får distribuera dessa dokument och projekt i icke-kommersiellt syfte. Om du vill använda dessa medieelement och mallar för andra ändamål kan du gå besöka www.microsoft.com/permission för mer information om tillåten användning.

3. INTERNETÅTKOMST KAN KRÄVAS. Du kan ådra dig avgifter relaterade till Internetåtkomst, dataöverföring och andra tjänster i enlighet med villkoren i datatjänstplanen och eventuella andra avtal som du har med din nätverksoperatör på grund av användning av programvaran. Du ansvarar ensam för alla nätverksoperatörsavgifter.

4. TREDJEPARTSANSLUTNINGAR/-APPLIKATIONER. Med programvaran kan du ansluta till olika datakällor från tredje part. Dina avtal med någon av dessa tredjepartsleverantörer av datakällor gäller endast mellan dig och tredjepartsleverantören och kan styras av andra användningsvillkor eller avtal som gäller sådana tredjepartskällor. Du godkänner att du är ensam ansvarig för och har behörighet att importera data från dessa datakällor från tredje part. Microsoft övervakar eller kontrollerar inte, och tar inte på sig något ansvar för några data som du importerar från datakällor från tredje part och ansvarar inte för dess kvalitet, korrekthet, beskaffenhet och/eller ägande. Du samtycker till att du är ensam ansvarig för allt innehåll som du skapar, överför, distribuerar eller visar baserat på de data som du importerar, när du använder programvaran.

5. INTERNETBASERADE TJÄNSTER Microsoft tillhandahåller Internetbaserade tjänster med programvaran. De kan ändras eller avbrytas när som helst.

a. Medgivande för Internetbaserade eller trådlösa tjänster. Programvaran kan ansluta till Internetbaserade trådlösa tjänster. Din användning av programvaran innebär att du medger att standarddatorinformation (inklusive men inte begränsat till teknisk information om enheten, systemet, applikationsprogramvaran och kringutrustning) överförs för Internetbaserade eller trådlösa tjänster. Om andra villkor tillhandahålls i samband med din användning av tjänsterna gäller även dessa villkor.

b. Missbruk av Internetbaserade tjänster. Du får inte använda någon Internetbaserad tjänst på något sätt som kan skada den eller hindra någon annan från att använda den eller det trådlösa nätverket. Du har inte rätt att på något sätt använda tjänsten för att försöka bereda dig otillåten åtkomst till tjänster, data, konton eller nätverk.

6. LICENSENS OMFATTNING. Programvaran säljs inte, den licensieras. Om inte tillämplig lag ger dig ytterligare rättigheter förbehåller sig Microsoft alla andra rättigheter som inte uttryckligen beviljas enligt detta avtal, oavsett om de är underförstådda, uppstår som begränsning eller hinder mot en viss icke-balanserad situation eller på annat sätt. Du måste följa alla tekniska begränsningar i programvaran som endast tillåter användning på vissa sätt. Du har inte rätt att:

 • kringgå någon av programvarans tekniska begränsningar,
 • utföra reverse engineering på, dekompilera eller ta isär koden för programvaran, förutom och endast i den utsträckning detta, trots denna begränsning, är uttryckligen tillåtet enligt tillämplig lag,
 • framställa fler exemplar av programvaran än vad som specifikt anges i detta avtal eller som trots denna begränsning tillåts enligt tillämplig lag,
 • offentliggöra programvaran så att den kan kopieras av andra,
 • hyra ut, leasa eller låna ut programvaran,
 • överföra programvaran eller detta avtal till tredje man,
 • använda programvaran för kommersiella hostingtjänster.

7. DOKUMENTATION. Varje person med giltig åtkomst till en dator som tillhör dig eller ditt interna nätverk får kopiera och använda dokumentationen för internt, icke-kommersiellt bruk.

8. EXPORTRESTRIKTIONER. Amerikansk exportlagstiftning gäller för programvaran. Du måste följa all inhemsk och internationell exportlagstiftning som gäller för programvaran. Denna lagstiftning innehåller restriktioner avseende destinationer, slutanvändare och slutanvändning. Mer information finns på www.microsoft.com/exporting.

9. SUPPORTTJÄNSTER. Eftersom programvaran licensieras ”i befintligt skick” kan vi inte tillhandahålla några supporttjänster för den.

10. AVTALET I DESS HELHET. Detta avtal, samt villkoren för tillägg, uppdateringar, Internetbaserade tjänster och supporttjänster som du använder, utgör hela avtalet för programvaran och supporttjänsterna.

11. TILLÄMPLIG LAG.

a. USA. Om du har förvärvat programvaran i USA ska den amerikanska delstaten Washingtons lagar styra tolkningen av avtalet och gälla för krav vid brott mot avtalet, oavsett lagvalsprinciper. Lagarna i den stat där du bor reglerar övriga krav, inklusive krav som åberopas enligt konsumentskyddslagstiftning, konkurrensrättsliga lagar och lagar om utomkontraktuellt skadestånd.

b. Utanför USA. Om du har förvärvat programvaran i något annat land gäller lagarna i det landet.

12. JURIDISK VERKAN. I detta avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter enligt lagstiftningen i ditt land. Du kan även ha rättigheter i förhållande till den part som du förvärvade programvaran från. Detta avtal förändrar inte dina rättigheter enligt lagstiftningen i ditt land om lagstiftningen i ditt land inte tillåter det.

13. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. Programvaran licensieras ”i befintligt skick”. Du bär risken för användningen av den. Microsoft lämnar inga uttryckliga garantier. Du kan ha ytterligare rättigheter som konsument eller lagstadgade garantier enligt lokal lagstiftning vilka detta avtal inte kan ändra. I den utsträckning lokal lagstiftning medger det friskriver sig Microsoft från alla underförstådda garantier för allmän lämplighet, lämplighet för ett särskilt ändamål och frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter.

FÖR AUSTRALIEN – du har lagstadgade garantier enligt den australiska konsumentlagstiftningen och inget i dessa villkor är avsett att påverka dessa rättigheter.

14. BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN KOMPENSATION FÖR SKADOR. Du kan endast få ersättning från Microsoft och dess leverantörer för direkta skador upp till ett belopp av 5 USD. Du får inte ersättning för andra skador, inklusive följdskador, utebliven vinst, särskilda, indirekta eller oförutsedda skador.

Denna begränsning gäller för:

 • allt som är relaterat till programvaran, tjänster, innehåll (inklusive kod) på tredje mans webbsidor eller i tredje mans program och
 • krav med avseende på avtalsbrott, brott mot garantin, strikt ansvar, skada orsakad av vårdslöshet eller andra handlingar som ger rätt till utomkontraktuellt skadestånd i den utsträckning tillämplig lagstiftning medger det.

Den gäller även om Microsoft kände till eller borde ha känt till risken för sådana skador. Om inte den ovanstående begränsningen av eller friskrivningen från ansvar för oförutsedda skador, följdskador eller andra skador tillåts i ditt land gäller inte denna begränsning eller friskrivning för dig.


Copyright © Microsoft. Med ensamrätt.

Third Party Notices

This file is based on or incorporates material from the projects listed below (collectively, "Third Party Code"). Microsoft is not the original author of the Third Party Code. The original copyright notice and the license, under which Microsoft received such Third Party Code, are set forth below. Such licenses and notices are provided for informational purposes only. Microsoft, not the third party, licenses the Third Party Code to you under the terms set forth in the EULA for the Microsoft Product. Microsoft reserves all rights not expressly granted under this agreement, whether by implication, estoppel or otherwise.

Third Party Notices

This file is based on or incorporates material from the projects listed below (collectively, "Third Party Code"). Microsoft is not the original author of the Third Party Code. The original copyright notice and the license, under which Microsoft received such Third Party Code, are set forth below. Such licenses and notices are provided for informational purposes only. Microsoft, not the third party, licenses the Third Party Code to you under the terms set forth in the EULA for the Microsoft Product. Microsoft reserves all rights not expressly granted under this agreement, whether by implication, estoppel or otherwise.