Microsoft Power BI — warunki korzystania z interfejsu API

Dziękujemy za korzystanie z interfejsu programowania aplikacji (API) Power BI. Na potrzeby niniejszej Umowy interfejs API Power BI oraz wszelkie jego aktualizacje, wersje i kopie wykonane przez Licencjobiorcę lub dla niego jest nazywany „interfejsem API Power BI” Microsoft. Niniejsza Umowa została zawarta pomiędzy Licencjobiorcą a Microsoft Corporation („Microsoft”). Niekiedy Microsoft określa się zaimkami „my” i „nasz”. Jeśli Licencjobiorca korzysta z interfejsu API Power BI, zgadza się na niniejsze warunki korzystania z usługi („Warunki API”) oraz postanowienia Umowy o świadczenie usługi Power BI oraz innych mających ewentualnie zastosowanie umów (łącznie „Umowa”) regulujące korzystanie z usługi Power BI i towarzyszących jej aplikacji („Usługa Power BI”). W przypadku niezgodności między Warunkami API i Umową Warunki API mają charakter rozstrzygający.

Microsoft może od czasu do czasu aktualizować i zmieniać Warunki API, jak również wszelkie inne dokumenty referencyjne. Microsoft może zmienić niniejsze Warunki API, publikując ich nową wersję. Używanie interfejsu API Power BI po wprowadzeniu takich zmian oznacza ich akceptację.

Microsoft nie udziela gwarancji na interfejs API Power BI. W ramach niniejszej umowy Microsoft również ogranicza swoją odpowiedzialność. Stosowne postanowienia znajdują się w punktach 10 i 11. Należy się z nimi dokładnie zapoznać.

1. Dostęp do interfejsu API Power BI.

Aby używać interfejsu API Power BI, Licencjobiorca musi mieć subskrypcję Power BI i zarejestrowaną aplikację w Azure Active Directory. Usługa Licencjobiorcy musi udostępniać identyfikator użytkownika przesłany przez Azure Active Directory, zgodnie z opisem w dokumentacji interfejsu API Power BI. Microsoft zablokuje wnioski z nieprawidłowymi identyfikatorami klienta. Microsoft ma wyłączną i pełną kontrolę nad danymi i formatem Power BI.

Microsoft zastrzega sobie prawo odrzucenia według własnego uznania wszelkich wniosków o dostęp do interfejsu API Power BI pod dowolnym pozorem. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z decyzją o odrzuceniu takiego wniosku.

2. Licencjonowani użytkownicy i ograniczenia.

Interfejs API Power BI jest własnością Microsoft i udostępniany na podstawie licencji na cały świat (z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej), która jest niewyłączna i nie podlega podlicencjonowaniu, na zasadach i warunkach określonych tutaj. Niniejsze Warunki API określają zakres korzystania z interfejsu API Power BI z punktu widzenia prawa, wszystkie aktualizacje, zamiany oraz wszelkie kopie interfejsu API Power BI sporządzone przez Licencjobiorcę lub dla niego. Wszelkie prawa, które nie są udzielane Licencjobiorcy w sposób wyraźny, są zastrzeżone przez Microsoft.

·         a. Licencja. Na podstawie warunków i ograniczeń opisanych w niniejszych Warunkach API Microsoft udziela Licencjobiorcy niewyłącznego i niepodlegającego podlicencjonowaniu prawa do korzystania z interfejsu API Power BI w celu tworzenia i testowania aplikacji Licencjobiorcy oraz zapewniania związanej z nią pomocy technicznej.

·         b. Marka. Licencjobiorca nie ma prawa do używania marki ani logo Power BI bez uzyskania jednoznacznej pisemnej zgody od Microsoft.

c. Limity szybkości i ograniczenia pól danych. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że obowiązuje limit szybkości oraz ograniczenie pól danych wyświetlanych dla każdej aplikacji lub usługi korzystających z interfejsu API Power BI, i zgadza się zawsze przestrzegać tego limitu i ograniczeń. Limity szybkości i ograniczenia są opisane w Dokumentacji interfejsu API Power BI dostępnej na stronie dev.PowerBI.com. Microsoft może od czasu do czasu zmieniać te limity szybkości i ograniczenia według własnego uznania, a zmiany te wchodzą w życie natychmiastowo po ich opublikowaniu. Microsoft może według własnego uznania ograniczać: (i) szybkość wywoływania usługi i jej elementów składowych, (ii) ilość pamięci udostępnianej poszczególnym kontom w usłudze lub (iii) długość poszczególnych segmentów treści, które mogą być przesyłane do usługi lub z niej wysyłane (wszystkie wymienione elementy są formą „Dławienia”). Microsoft może stosować Dławienie globalnie w całym interfejsie API Power BI, w odniesieniu do jednego użytkownika lub na dowolnych innych zasadach. Licencjobiorca nie będzie obchodził używanych przez Microsoft mechanizmów Dławienia i przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, że metody programistyczne służące do negowania limitów szybkości (w tym przechowywanie danych w pamięci podręcznej) stanowi naruszenie niniejszych Warunków API.

d. Modyfikacje. Microsoft zastrzega sobie prawo do udostępniania kolejnych wersji interfejsu API Power BI, a Licencjobiorca ma obowiązek pobrania i używania najnowszej wersji. Jeśli modyfikacje są nie do zaakceptowania przez Licencjobiorcę, musi on zaprzestać korzystania z interfejsu API Power BI. Dalsze korzystanie z interfejsu API Power BI jest jednoznaczne z zaakceptowaniem wprowadzonych modyfikacji.

e. Ograniczenia i warunki świadczenia Usługi. Microsoft może korzystać z technologii lub innych środków, aby zabezpieczyć interfejs API Power BI, zapewnić ochronę swoim klientom lub powstrzymać Licencjobiorcę przed naruszaniem niniejszych warunków korzystania z interfejsu API. Środki te mogą obejmować m.in. funkcje filtrowania zapobiegającego rozpowszechnianiu spamu lub zwiększania poziomu zabezpieczeń. Środki te mogą utrudniać lub uniemożliwiać korzystanie przez Licencjobiorcę z interfejsu API Power i nie może on obchodzić ani podejmować prób zniwelowania lub wyłączenia żadnych z tych środków technicznych ani innych środków.

3. Prawa Majątkowe

·         a. Prawa Microsoft. Na potrzeby niniejszych Warunków API pojęcie „Prawa własności intelektualnej” oznacza wszelkie prawa, stałe i przejściowe, wynikające z prawa patentowego, prawa autorskiego, tajemnicy handlowej, prawa do znaków towarowych, przepisów o nieuczciwej konkurencji oraz wszelkich innych praw własności i praktyki ich stosowania, poprawek i przepisów wykonawczych, niezależnie od tego, czy obowiązują one teraz, czy w dowolnym momencie w przyszłości, w dowolnej jurysdykcji. Licencjobiorca i Microsoft zgadzają się, że Microsoft lub jej licencjodawcy posiadają wszelkie prawa, tytuły i udziały, w tym, bez ograniczeń, wszystkie Prawa własności intelektualnej w ramach interfejsu API Power BI oraz wszystkie dane wyjściowe pochodzące z interfejsu API Power BI (z wyłączeniem wszelkich elementów oprogramowania stworzonych przez Licencjobiorcę, które nie zawierają interfejsu API Power BI ani żadnych danych wyjściowych lub plików wykonywalnych interfejsu API Power BI); oraz że Licencjobiorca nie uzyskuje żadnych praw, udziałów ani tytułu własności względem interfejsu API Power BI, z wyjątkiem sytuacji klarownie opisanych w Warunkach API.

·         b. Przypisanie praw autorskich; Informacje prawne. Obrazy dostarczone przez Licencjobiorcę za pośrednictwem interfejsu API Power BI mogą zawierać nazwy handlowe, znaki towarowe, znaki usługowe, logo, nazwy domen i inne dystynktywne cechy marek Microsoft i jej partnerów. Licencjobiorca nie może usuwać ani w żaden sposób zmieniać tych nazw handlowych, znaków towarowych, znaków usługowych, logo, nazw domen ani innych dystynktywnych cech marek. Licencjobiorca zgadza się zachować oraz nie usuwać, nie modyfikować ani nie zasłaniać łącz lub powiadomień pojawiających się w obrazach uzyskanych za pośrednictwem Usługi. Licencjobiorca potwierdza i akceptuje, że te Informacje prawne stanowią uzupełnienie Warunków korzystania z interfejsu API Power BI.

·         c. Ustawa Digital Millennium Copyright Act. Microsoft z zasady odpowiada na powiadomienia o domniemanych naruszeniach ustawy Digital Millennium Copyright Act („DMCA”). Odpowiednie instrukcje i więcej informacji można znaleźć w punkcie Powiadomienie dotyczące ustawy DMCA w Warunkach.

4. Kodeks Postępowania

·         Licencjobiorca zgadza się, że ponosi odpowiedzialność za własne postępowanie i treści w trakcie korzystania z interfejsu API Power BI oraz za wszelkie związane z tym konsekwencje. Licencjobiorca zgadza się używać interfejsu API Power BI tylko do celów, które są zgodne z prawem, właściwe oraz zgodne z niniejszymi Warunkami API i wszelkimi obowiązującymi zasadami bądź wytycznymi.

·         a. Odpowiednie postępowanie. Podczas korzystania z interfejsu API Power BI i tworzenia aplikacji Licencjobiorca musi:

·         przestrzegać prawa;

·         przestrzegać wszelkich zasad oraz stosować się do wszelkich powiadomień przekazywanych przez Microsoft;

·         zachowywać w tajemnicy swoje hasło do konta w usłudze;

·         niezwłocznie powiadomić Microsoft o znanych sobie przypadkach naruszenia zabezpieczeń w związku z Usługą Power BI i interfejsem API Power BI.

·         b. Niedozwolone korzystanie. Podczas korzystania z interfejsu API Power BI i tworzenia aplikacji Licencjobiorca powstrzyma się od:

·         zniesławiania, znieważania i nękania innych osób, grożenia im ani w inny sposób naruszania ich praw (w tym m.in. prawa do prywatności);

·         przesyłania, publikowania, wysyłania pocztą elektroniczną i jakiegokolwiek udostępniania treści niestosownych, zniesławiających, naruszających prawa osób trzecich, obscenicznych lub niezgodnych z prawem;

·         przesyłania, publikowania, wysyłania pocztą e-mail lub udostępniania w inny sposób jakichkolwiek treści, które naruszają wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe lub prawa własności innych osób, o ile Licencjobiorca nie jest właścicielem tych praw lub nie ma zezwolenia od właściciela tych praw do publikowania takich treści;

·         przesyłania, publikowania, wysyłania pocztą e-mail lub udostępniania w inny sposób wiadomości promujących „piramidy”, „łańcuszki” lub niechciane materiały marketingowe lub jakichkolwiek innych materiałów zabronionych w związku z obowiązującym prawem, niniejszymi Warunkami API lub jakimikolwiek obowiązującymi zasadami i wytycznymi;

·         używania interfejsu API Power BI w związku z jakimikolwiek produktami, usługami lub materiałami, których głównym celem jest używanie: oprogramowania szpiegującego, programów typu „adware” albo innych złośliwych programów lub kodów;

·         pobierania plików (udostępnianych przez innych użytkowników), w odniesieniu do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że ich rozpowszechnianie w ten sposób jest bezprawne;

·         podawania się za inne osoby lub podmioty, fałszowania lub usuwania informacji (w tym o prawach poszczególnych autorów), informacji prawnych lub innych stosownych informacji, oznaczeń dotyczących własności, etykiet świadczących o pochodzeniu oprogramowania lub innych materiałów;

·         ograniczania lub zakazywania innym użytkownikom dostępu do interfejsu API Power BI;

·         używania interfejsu API Power BI do jakichkolwiek nielegalnych celów lub celów, w stosunku do których Licencjobiorca nie ma odpowiedniego upoważnienia;

·         usuwania jakichkolwiek informacji o prawie autorskim, znakach towarowych lub innych informacji o prawach własności zawartych w interfejsie API Power BI lub odnoszących się do niego;

·         zakłócania działania lub wyłączania interfejsu API Power lub serwerów i sieci związanych z usługami interfejsu API Power BI, lub nieprzestrzegania jakichkolwiek wymagań, procedur, zasad lub regulacji związanych z sieciami połączonymi z interfejsem API Power BI;

·         używania robotów, pająków, przeszukiwarek i innych aplikacji do przeszukiwania/pobierania aplikacji w związku z interfejsem API Power BI, lub zbierania informacji o użytkownikach do jakichkolwiek celów, co do których Licencjobiorca nie ma odpowiedniego upoważnienia;

·         przesyłania treści fałszywie informujących lub sugerujących, że są one sponsorowane lub popierane przez Microsoft;

·         tworzenia kont użytkowników w sposób automatyczny lub na podstawie fałszywych pozorów lub uzyskiwania, lub podejmowania prób uzyskiwania wielu kluczy do korzystania z interfejsu API Power BI;

·         promowania lub udostępniania instrukcji odnośnie do nielegalnych działań lub promowania działań mających na celu wyrządzanie szkód fizycznych w odniesieniu do osoby lub grupy osób; lub

·         przesyłania jakichkolwiek wirusów, robaków, usterek, koni trojańskich lub innych materiałów o charakterze destruktywnym.

·         sprzedawania, wynajmowania, udostępniania, przekazywania lub podlicencjonowania interfejsu API Power BI lub jakichkolwiek związanych z nim kodów dla bezpośrednich korzyści komercyjnych, pieniężnych lub innych, bez wcześniejszego uzyskania wyraźnej zgody Microsoft na piśmie; lub

·         używania interfejsu API Power BI w sposób powodujący przekroczenie limitów w rozsądnym zakresie, będący nadmiernym wykorzystaniem, lub w jakikolwiek inny sposób niezgodny z jakimikolwiek zapisami dokumentacji interfejsu API Power BI znajdującej się w witrynie dev.PowerBI.com według ustaleń zdefiniowanych przez Microsoft według wyłącznego uznania;

·         wysyłania żądań danych w imieniu jednego użytkownika w celu pokazywania, wyświetlania, przekazywania lub dostarczania takich danych innym użytkownikom.

·         Bezpośrednio poprzedzające zabronione użycia stanowią tylko przykład i nie wyczerpują wszystkich możliwości. Microsoft zastrzega sobie prawo określenia według własnego uznania, czy sposób, w jaki Licencjobiorca korzysta z interfejsu API Power BI, jest zgodny z niniejszymi Warunkami API.

5. Prywatność.

Wszelki dostęp do interfejsu API Power BI oraz korzystanie z niego podlega Oświadczeniu o ochronie prywatności dla Power BI, dostępnemu tutaj. (Oświadczenie może być od czasu do czasu aktualizowane). Żaden punkt niniejszych Warunków API nie uprawnia do zbierania ani przekazywania jakichkolwiek danych osobowych użytkowników Internetu między stronami. Licencjobiorca musi stosować zasady ochrony prywatności online, które są widoczne dla użytkowników w witrynach i aplikacjach umożliwiających dostęp do interfejsu API Power BI. Zasady ochrony prywatności muszą zawierać pełne, dokładne i wyraźne informacje o umieszczeniu, użytkowaniu i odczytywaniu plików cookie oraz związanych z tym technologiach, a także o zbieraniu danych przez Licencjobiorcę oraz używaniu ich w związku z działaniami użytkowników w witrynach i aplikacjach Licencjobiorcy.

6. Uwierzytelnianie i bezpieczeństwo użytkownika.

Microsoft traktuje bezpieczeństwo i prywatność użytkowników bardzo poważnie, a Licencjobiorca zgadza się zapewnić Microsoft wszelką potrzebną pomoc w związku z obsługą Aplikacji Licencjobiorcy zgodnie z niniejszymi Warunkami API i wszelkimi obowiązującymi przepisami.

a. Uzyskiwanie zgody użytkownika. Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie wyraźnej zgody użytkownika na dostęp do jego konta Power BI, w tym, jeśli dotyczy, na pobieranie informacji specyficznych dla danego użytkownika lub zapisywanie informacji na koncie użytkownika. Uzyskując dostęp do konta Power BI użytkownika, Licencjobiorca będzie ściśle przestrzegał zapisów zgody uzyskanej od użytkownika.

b. Współpraca i zgodność. Licencjobiorca (lub osoby kontaktowe wskazane przez Licencjobiorcę w Azure Active Directory podczas składania aplikacji) musi być osiągalny przez cały czas w zakresie pytań dotyczących bezpieczeństwa. Licencjobiorca może zmienić tę nazwę lub osobę kontaktową, aktualizując informacje dzierżawcy w Azure Active Directory.

c. Ochrona przed wirusami. Wszystkie materiały, w tym oprogramowanie i dokumenty, dostarczone przez Licencjobiorcę firmie Microsoft, muszą być sprawdzone za pomocą aktualnego i zgodnego z internetowymi normami branżowymi oprogramowania antywirusowego i nie mogą zawierać żadnych wirusów ani robaków. Wszelkie dane dostarczone przez Licencjobiorcę firmie Microsoft nie mogą zawierać szkodliwych skryptów ani kodów.

d. Normy branżowe. Sieci, systemy operacyjne i oprogramowanie do obsługi serwerów sieciowych, routerów, baz danych i systemów komputerowych Licencjobiorcy („Systemy”) muszą być odpowiednio skonfigurowane zgodnie z normami branżowymi dla Internetu, tak aby korzystanie z Aplikacji było bezpieczne. Jeśli Licencjobiorca nie kontroluje w całości jakiegokolwiek elementu Systemu, zastosuje wobec takich Systemów lub ich części wszelkie dostępne środki kontrolne oraz nie będzie projektował ani wybierał Systemów w taki sposób, żeby nie wypełnić tego zobowiązania. Przykładem nieakceptowanego serwera jest serwer będący otwartym serwerem proxy. Przykładem nieakceptowanego projektowania jest wybranie serwerów obsługiwanych przez dostawcę stosującego metody zabezpieczeń poniżej standardów i twierdzenie, że taki serwer jest poza kontrolą Licencjobiorcy i nie może wybrać akceptowalnego serwera.

e. Raportowanie. Licencjobiorca musi niezwłocznie zgłosić do Microsoft wszelkie zidentyfikowane niedobory lub naruszenia w zakresie bezpieczeństwa swoich Systemów pocztą elektroniczną na adres devpbi@microsoft.com. Licencjobiorca będzie współpracował z Microsoft w zakresie natychmiastowego wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa i niezwłocznie zablokuje dostęp wszelkim intruzom. W przypadku wykrycia takiego naruszenia bezpieczeństwa Licencjobiorca nie upubliczni takiej informacji (np. w prasie, na blogu, w biuletynie informacyjnym itp.) bez wcześniejszego uzyskania jednoznacznej pisemnej zgody od Microsoft w każdym przypadku.

f. Kontrola dostępu do systemów. W zakresie, w którym Licencjobiorca może kontrolować Systemy i wpływać na ich funkcjonowanie, będzie on rejestrował (z wyszczególnieniem daty i godziny) wszystkie wystąpienia uzyskiwania dostępu do Systemów. Licencjobiorca będzie szyfrował pliki z hasłami i nazwami użytkowników dla Systemów, które przechowują lub przetwarzają jakiekolwiek dane użytkowników Power BI, do których Licencjobiorca ma dostęp zgodnie z umową z Microsoft. Hasła muszą być niepowtarzalne, nieintuicyjne i często zmieniane. Licencjobiorca ograniczy dostęp do haseł i ich stosowanie. Jeśli to możliwe, polecenia wymagające dodatkowych uprawnień powinny być bezpiecznie rejestrowane (z zaznaczeniem godziny i daty), tak aby możliwe było całkowite prześledzenie wszystkich działań w przypadku kontroli. W przypadku zakończenia stosunku pracy jakiegoś pracownika Licencjobiorcy, hasła i dostęp takiej osoby do obszarów chronionych hasłem muszą być natychmiast zlikwidowane.

g. Ocena zabezpieczeń. Microsoft ma prawo, ale nie obowiązek, do wynajęcia we własnym zakresie niezależnej osoby trzeciej, która przeprowadzi kontrolę zgodności Licencjobiorcy z niniejszymi zapisami o bezpieczeństwie. Licencjobiorca (na własny koszt) niezwłocznie wyeliminuje wszelkie wady zabezpieczeń wykryte podczas takiej kontroli. Następnie Licencjobiorca zaświadczy firmie Microsoft na piśmie, że wady zabezpieczeń zostały wyeliminowane, a także opisze podjęte działania naprawcze. Microsoft powiadomi Licencjobiorcę o przeprowadzeniu takich kontroli z 48-godzinnym wyprzedzeniem. Wszelkie takie kontrole będą przeprowadzane w zwykłych godzinach pracy i w sposób, który nie będzie zakłócał zwykłej działalności biznesowej Licencjobiorcy. Jeśli kontrola wykaże istotne naruszenie jakichkolwiek zapisów o bezpieczeństwie, Licencjobiorca pokryje koszty kontroli poniesione przez Microsoft w rozsądnym zakresie.

h. Licencjobiorca musi też zapewnić zgodność z wymaganiami i dokumentacją opisanymi w Załączniku A (Wymogi i dokumentacja związane z bezpieczeństwem) do niniejszych Warunków API.

 

7. Pomoc techniczna i dostępność.

Microsoft może, według własnego uznania, udzielić Licencjobiorcy pomocy technicznej lub zmodyfikować interfejs API Power BI (razem „Pomoc techniczna”). Microsoft może zmienić, zawiesić lub wyłączyć jakiekolwiek elementy interfejsu API Power BI w dowolnym momencie, nie wyłączając jego dostępności. Microsoft może też nakładać limity na poszczególne funkcje i usługi lub ograniczać dostęp Licencjobiorcy do części lub całości interfejsu API Power BI lub witryny Power BI bez konieczności wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu.

8. Opłaty i płatności.

Microsoft może według własnego uznania zmienić opłaty za przyszłe użytkowanie interfejsu API Power BI lub dostęp do niego. Jeśli Microsoft postanowi pobierać opłaty za korzystanie z interfejsu API Power BI, Licencjobiorca zostanie o tym poinformowany z wyprzedzeniem i na piśmie.

9. Odrzucenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji.

INTERFEJS API POWER BI JEST UDOSTĘPNIANY „W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST” I „W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI”, BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, TAK WYRAŹNEJ, JAK I DOROZUMIANEJ. MICROSOFT WYRAŹNIE ODRZUCA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH RĘKOJMI I POSTANOWIEŃ, WŁĄCZNIE Z DOROZUMIANYMI RĘKOJMIAMI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOSTĘPNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, A TAKŻE RĘKOJMIAMI ZA WADY PRAWNE I CO DO BRAKU NARUSZEŃ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

MICROSOFT W ŻADEN SPOSÓB NIE DEKLARUJE ANI NIE GWARANTUJE, ŻE INTERFEJS API POWER BI JEST WOLNY OD NIEŚCISŁOŚCI, BŁĘDÓW, JEST DOSTĘPNY BEZ PRZERW, ANI ŻE JEST NIEZAWODNY, DOKŁADNY, KOMPLETNY LUB JAKKOLWIEK ODPOWIEDNI. MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH RĘKOJMI, ŻE (i) INTERFEJS API POWER BI BĘDZIE SPEŁNIAŁ WYMAGANIA LICENCJOBIORCY, (ii) DOSTĘP DO INTERFEJSU API POWER BI BĘDZIE NIEPRZERWANY, (iii) WYNIKI UZYSKANE ZA POMOCĄ INTERFEJSU API POWER BI BĘDĄ DOKŁADNE LUB NIEZAWODNE, (iv) JAKOŚĆ JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, USŁUGI, INFORMACJI LUB INNYCH MATERIAŁÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ INTERFEJSU API POWER BI BĘDĄ ZGODNE Z OCZEKIWANIAMI LICENCJOBIORCY ORAZ (v) ŻE JAKIEKOLWIEK BŁĘDY W INTERFEJSIE API POWER BI ZOSTANĄ POPRAWIONE.

LICENCJOBIORCA KORZYSTA Z INTERFEJSU API POWER BI NA WŁASNE RYZYKO I PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY W ZWIĄZKU Z UŻYWANIEM INTERFEJSU API POWER BI.

10. Ograniczenie odpowiedzialności.

NIE NARUSZAJĄC WSZELKICH POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH API, CAŁKOWITA MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MICROSOFT WZGLĘDEM LICENCJOBIORCY Z TYTUŁU WSZELKICH ROSZCZEŃ W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI API, ICH WYPOWIEDZENIEM LUB WYGAŚNIĘCIEM, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY TAKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKA Z UMOWY, RĘKOJMI, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, NIESPEŁNIENIA ZASADNICZYCH ZAŁOŻEŃ, ZASTOSOWANIA HANDLOWEGO LUB INNYCH PODSTAW, W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY KWOTY 10 USD. LICENCJOBIORCA NIE MOŻE DOCHODZIĆ ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU INNYCH SZKÓD LUB STRAT, W TYM Z TYTUŁU SZKÓD WTÓRNYCH, UTRACONYCH ZYSKÓW, SZKÓD POŚREDNICH I SZKÓD UBOCZNYCH, ANI ODSZKODOWANIA SPECJALNEGO LUB RETORSYJNEGO. TAKIE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE, GDY NINIEJSZE UPRAWNIENIE NIE REKOMPENSUJE LICENCJOBIORCY PONIESIONYCH STRAT, NIE SPEŁNIA SWOJEGO ZASADNICZEGO CELU LUB GDY MICROSOFT WIEDZIAŁ LUB POWINIEN BYŁ WIEDZIEĆ O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WSPOMNIANE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE DO WSZELKICH KWESTII ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, W TYM UTRATY TREŚCI, WIRUSÓW WPŁYWAJĄCYCH NA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUG, OPÓŹNIEŃ I AWARII PODCZAS ROZPOCZYNANIA LUB KOŃCZENIA TRANSMISJI LUB TRANSAKCJI, ROSZCZEŃ Z TYTUŁU NARUSZENIA UMOWY, RĘKOJMI, GWARANCJI LUB WARUNKÓW, ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ, NIEDBALSTWA, WPROWADZENIA W BŁĄD, ZANIEDBANIA, ZANIECHANIA; NARUSZENIA PRZEPISÓW USTAWOWYCH LUB WYKONAWCZYCH LUB BEZPODSTAWNEGO WZBOGACENIA. CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ TYCH OGRANICZEŃ LUB WYŁĄCZEŃ MOŻE NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA, JEŚLI PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE W STANIE, PROWINCJI LUB KRAJU UŻYTKOWNIKA NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE, WTÓRNE LUB INNE SZKODY.

11. Odszkodowanie.

Licencjobiorca zgadza się przejąć od Microsoft (jego dyrektorów, kierowników, pracowników i agentów) odpowiedzialność cywilną z tytułu wszelkich strat, odpowiedzialności i zobowiązań finansowych (w tym stosownych kosztów obsługi prawnej) poniesionych z powodu jakichkolwiek roszczeń, postępowań lub pozwów w związku z jakimkolwiek rzeczywistym lub domniemanym naruszeniem przez Licencjobiorcę niniejszej umowy lub jej części, które w inny sposób odnoszą się do witryn i aplikacji Licencjobiorcy oraz sposobu korzystania przez niego z interfejsu API Power BI. Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za obronę takich roszczeń w sądzie z pomocą wspólnie wybranych obrońców, przy czym Microsoft ma prawo uczestniczyć w rozmowach z wybranymi obrońcami, a Licencjobiorca nie upubliczni żadnych roszczeń ani nie zgodzi się na ugodę nakładającą jakąkolwiek odpowiedzialność na Microsoft (jego dyrektorów, kierowników, pracowników lub agentów) bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Microsoft, której Microsoft udziela według własnego uznania.

12. Okres obowiązywania i wypowiedzenie.

Niniejsze Warunki API wchodzą w życie wraz z pierwszym użyciem interfejsu API Power BI i obowiązują do chwili ich wypowiedzenia przez dowolną ze stron. Licencjobiorca może wypowiedzieć niniejsze Warunki API, rezygnując z używania interfejsu API Power BI. Microsoft może wypowiedzieć niniejsze Warunki API w każdej chwili z dowolnego powodu. Niniejsze Warunki API ulegają wypowiedzeniu, gdy (i) Licencjobiorca naruszy jakiekolwiek zapisy Warunków API lub Warunków, (ii) Microsoft publicznie umieści wypowiedzenie w witrynie Power BI, (iii) Microsoft wyśle Licencjobiorcy pisemne powiadomienie o wypowiedzeniu lub (iv) Microsoft przestanie udostępniać Licencjobiorcy interfejs API Power BI. Zobowiązania stron według punków 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 i 19 pozostają w mocy także po wypowiedzeniu lub wygaśnięciu niniejszych Warunków API z dowolnego powodu.

13. Przeniesienie.

Microsoft może w dowolnym momencie (za powiadomieniem lub bez powiadomienia) przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, w całości lub w części, na osobę trzecią. Licencjobiorca nie może w całości ani w części przenieść praw i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy na inną osobę lub stronę bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody od Microsoft, która nie będzie w sposób nieuzasadniony wstrzymywana. Wszelkie próby dokonania takiego przeniesienia są nieważne. Licencjobiorca nie może przenieść na inną osobę, tymczasowo lub na stałe, żadnych praw do korzystania z interfejsu API Power BI lub jakiejkolwiek jego części.

14. Prawa osób trzecich.

Niniejsza Umowa została zawarta wyłącznie na rzecz Licencjobiorcy i Microsoft i nie została zawarta na rzecz jakiejkolwiek innej strony z wyjątkiem dozwolonych następców prawnych i cesjonariuszy określonych w niniejszej Umowie.

15. Rozdzielność postanowień.

Jeśli sąd właściwy uzna dowolne postanowienie niniejszych Warunków API za nielegalne, nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

16. Powiadomienia.

Licencjobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie od Microsoft pocztą elektroniczną na adres określony w trakcie rejestracji w interfejsie API Power BI powiadomień dotyczących interfejsu API Power BI lub informacji, które Microsoft jest zobowiązany przesłać zgodnie z prawem. Powiadomienia przesłane Licencjobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej będą uważane za przesłane i doręczone w dniu wysłania danej wiadomości e-mail. Jeśli Licencjobiorca nie wyraża zgody na otrzymywanie powiadomień w formie elektronicznej, musi zaprzestać korzystania z interfejsu API Power BI.

17. Brak zrzeczenia się praw Microsoft.

Niedopatrzenia ze strony Microsoft dotyczące egzekwowania wszelkich praw lub zapisów Warunków API nie oznaczają zrzeczenia się przez Microsoft wykonania tych lub innych praw lub zapisów.

18. Prawo właściwe i sąd właściwy.

Prawem właściwym dla wykładni niniejszych Warunków API jest prawo stanu Waszyngton. Jeśli ma zastosowanie jurysdykcja federalna, strony zgadzają się, aby sądem właściwym rzeczowo i miejscowo były sądy federalne w King County w stanie Waszyngton. Jeśli nie, strony zgadzają się, aby sądem właściwym rzeczowo i miejscowo był Sąd Najwyższy King County w stanie Waszyngton. Jeśli Microsoft lub pracodawca Licencjobiorcy zatrudnią prawników do wyegzekwowania jakichkolwiek praw wynikających z niniejszych Warunków API lub związanych z nią, strona, która wygra spór, będzie miała prawo do odzyskania kosztów zatrudnienia prawników i innych wydatków, w tym kosztów i opłat poniesionych w związku z postępowaniami apelacyjnymi, upadłościowymi lub podobnymi czynnościami.

 

19. Całość umowy.

Niniejsze Warunki API stanowią całość porozumienia między Licencjobiorcą i Microsoft w odniesieniu do zapisów tych warunków.

 

Załącznik A

Wymogi i dokumentacja związane z bezpieczeństwem

 

Wymogi związane z bezpieczeństwem:

1.      Partner dostarczy Microsoft wszelkie stosowne dokumenty związane z bezpieczeństwem (w tym zasady ochrony, zasady reagowania w razie incydentów, ocenę ryzyka, klasyfikację danych, artefakty statycznej i dynamicznej analizy kodu i danych binarnych, wyniki badań typu „pen test”, używane komponenty zewnętrzne itd);

2.      Dostarczy wyczerpującą dokumentację korzystania z danych użytkownika Power BI (cel korzystania, jakie dane Power BI były używane, przesyłane, przechowywane w pamięci itp.) i udostępni te dane użytkownikom;

3.      Zapewni, że zidentyfikowane słabe punkty, które mogą wpływać na użytkowników Power BI, zostaną wyeliminowane w możliwie krótkim czasie;

4.      Zapewni, że Microsoft może testować bezpieczeństwo ofert osób trzecich zgodnie z uzgodnieniami między Microsoft i Licencjobiorcą;

5.      Licencjobiorca będzie przechowywał wyłącznie dane konieczne do realizacji określonego celu i odpowiednio usunie niepotrzebne i nadmiarowe informacje;

6.      Wszystkie dane Microsoft zostaną usunięte z systemu lub zniszczone z chwilą wypowiedzenia relacji między Licencjobiorcą i Microsoft.

 

Dokumentacja związana z bezpieczeństwem

Jeśli przechowywanie danych klienta Microsoft jest wymagane w celu przeprowadzenia integracji, następujące dokumenty związane z bezpieczeństwem zostaną przedstawione na żądanie:

1.      Opis architektury systemu (w tym lokalizacji, przeznaczenia elementów systemu o znaczeniu krytycznym, wskazanie systemów mających dostęp do danych użytkownika Power BI, w jaki sposób są przechowywane i przesyłane dane Microsoft itd.)

2.      Certyfikaty lub raporty bezpieczeństwa (SSAE16, SOC2, ISO27001 itp.)

3.      Fizyczne zabezpieczenia odpowiednich systemów

4.      Wszelkie osoby trzecie mające udział w funkcjonowaniu systemu są w stanie przestawić odpowiednie umowy i informacje o bezpieczeństwie

5.      Modele kontroli dostępu stosowane przez Licencjobiorcę

6.      Systemy związane z bezpieczeństwem są zainstalowane i sprawne (IDS, HIDS, wyszukiwanie słabych punktów)

7.      Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo (zespół i kierownictwo)

8.      Jak są chronione dane logowania do uprzywilejowanych kont w systemie

9.      W jaki sposób udzielany jest dostęp do systemów, jak się go odbiera i jak monitoruje

10.  Które role w organizacji mają dostęp do odpowiednich systemów

11.  Wszelkie systemy kontroli, monitoringu i logowania są zainstalowane i sprawne

12.  Proces zapewnienia zabezpieczeń w aplikacji (sprawdzone metody bezpiecznego programowania, bezpieczne testy itp.)

13.  Wszelkie procedury w związku z reagowaniem na incydenty i odzyskiwanie danych po awarii

14.  Procedura w związku z poprawkami zabezpieczeń

15.  Procedura wdrażania w systemie wszelkich poprawek zabezpieczeń osób trzecich dla używanych elementów dostarczonych przez osoby trzecie

16.  Jak są chronione dane użytkownika Power BI podczas ich przechowywania i przesyłania w związku z użytkowaniem aplikacji