UZUPEŁNIENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI MICROSOFT POWER BI

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WERSJI PRÓBNEJ DLA UŻYTKOWNIKÓW

JEŚLI LICENCJOBIORCA UZYSKAŁ UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA Z USŁUGI MICROSOFT POWER BI („USŁUGA”) BEZPOŚREDNIO OD SWOJEJ ORGANIZACJI, WÓWCZAS NINIEJSZE UZUPEŁNIENIE NIE MA ZASTOSOWANIA DO LICENCJOBIORCY. W TAKIM PRZYPADKU LICENCJOBIORCA POWINIEN SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SWOJĄ ORGANIZACJĄ/SWOIM ADMINISTRATOREM IT W CELU UZYSKANIA INFORMACJI NA TEMAT ZASAD I POSTANOWIEŃ MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO LICENCJOBIORCY. NINIEJSZE UZUPEŁNIENIE MA ZASTOSOWANIE DO LICENCJOBIORCY, KTÓRY SAMODZIELNIE UZYSKAŁ DOSTĘP DO USŁUGI. TAKI LICENCJOBIORCA POWINIEN DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ ZAMIESZCZONYCH PONIŻEJ POSTANOWIEŃ.

Dziękujemy za wybranie przeznaczonej dla użytkowników wersji próbnej usługi („Wersja Próbna dla Użytkowników”). Korzystanie przez Licencjobiorcę z Wersji Próbnej dla Użytkowników podlega postanowieniom Umowy o świadczenie usługi Microsoft Power BI („Umowa”), do której prowadzi zamieszczone poniżej łącze, oraz postanowieniom niniejszego Uzupełnienia. Wspomniane postanowienia stanowią łącznie porozumienie między Licencjobiorcą a Microsoft Corporation (albo, w zależności od miejsca zamieszkania Licencjobiorcy, jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation). Terminy, których poszczególne wyrazy rozpoczynają się wielkimi literami i które zostały użyte w niniejszym Uzupełnieniu, lecz nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenia przypisane w Umowie. Należy zapoznać się z całością Uzupełnienia, w tym z postanowieniami, do których prowadzą podane tu łącza, ponieważ wszystkie te postanowienia są ważne i tworzą całość porozumienia obowiązującego Licencjobiorcę. Aby wyświetlić wspomniane postanowienia, należy wkleić łącze przekierowania w oknie przeglądarki internetowej. W przypadku sprzeczności między postanowieniami Umowy a postanowieniami niniejszego Uzupełnienia charakter rozstrzygający w kwestii korzystania przez Licencjobiorcę z Wersji Próbnej dla Użytkowników mają postanowienia tego Uzupełnienia.

JEŚLI LICENCJOBIORCA ZAAKCEPTOWAŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ LUB KORZYSTA Z WERSJI PRÓBNEJ DLA UŻYTKOWNIKÓW, WYRAŻA ZGODĘ NA WSZYSTKIE WSPOMNIANE TU POSTANOWIENIA ORAZ ZGADZA SIĘ NA PRZESYŁANIE OKREŚLONYCH DANYCH PODCZAS AKTYWACJI WERSJI PRÓBNEJ DLA UŻYTKOWNIKÓW ORAZ W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z INTERNETOWYCH FUNKCJI WERSJI PRÓBNEJ DLA UŻYTKOWNIKÓW. JEŚLI LICENCJOBIORCA NIE ZAAKCEPTOWAŁ I NIE PRZESTRZEGA NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z WERSJI PRÓBNEJ DLA UŻYTKOWNIKÓW.

 

1.       Wersja Próbna dla Użytkowników jako Usługa Niezarządzana.

1.1   W przypadku, gdy Licencjobiorca rejestruje się w Usłudze, w której nie ma Administratora, wówczas korzysta z usługi niezarządzanej („Usługa Niezarządzana”). Wersja Próbna dla Użytkowników zapewnia Licencjobiorcy, użytkownikowi Usługi Niezarządzanej, możliwość zakupu dodatkowych subskrypcji usług dla Licencjobiorcy („Subskrypcja”). W razie zakupienia takich dodatkowych Subskrypcji Licencjobiorca oświadcza, że dokonuje takiego zakupu jako przedstawiciel swojej Organizacji.

1.2   Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że jeśli Administrator przejmie kontrolę nad Usługą, wówczas Licencjobiorca stanie się użytkownikiem usługi zarządzanej („Usługa Zarządzana”) i jego prawo dostępu do Wersji Próbnej dla Użytkowników (jako użytkownika Usługi Niezarządzanej) może zostać wypowiedziane przez Administratora.

 

2.       Okres Obowiązywania Wersji Próbnej dla Użytkowników. „Okres Obowiązywania” oznacza okres obowiązywania Wersji Próbnej dla Użytkowników i wynosi 30 dni. Microsoft może według własnego uznania dokonać odnowienia albo przedłużenia takiego okresu.

 

3.       Zawieszenie/wypowiedzenie prawa do korzystania. Licencjobiorca może wypowiedzieć prawo do korzystania z Wersji Próbnej dla Użytkowników w dowolnym momencie Okresu Obowiązywania. Microsoft może zawiesić możliwość korzystania przez Licencjobiorcę z Wersji Próbnej dla Użytkowników, jeśli: (1) istnieje uzasadniona konieczność zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi do Danych Klienta; (2) Licencjobiorca nie zareaguje w rozsądnym terminie na zgłoszenie domniemanego naruszania zgodnie z postanowieniami Umowy lub (3) Licencjobiorca nie będzie przestrzegać postanowień Umowy lub naruszy którekolwiek z jej postanowień. W razie wystąpienia co najmniej jednego z powyższych warunków zawieszenie będzie obowiązywać w czasie, gdy istnieje dana okoliczność lub konieczność. Microsoft powiadomi Licencjobiorcę z wyprzedzeniem o zawieszeniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy zdaniem Microsoft istnieje konieczność natychmiastowego zawieszenia. Jeśli Licencjobiorca nie wyeliminuje wszystkich przyczyn zawieszenia w ciągu 90 dni od daty wprowadzenia zawieszenia, Microsoft może wypowiedzieć Licencjobiorcy prawo do korzystania z Wersji Próbnej dla Użytkowników i usunąć Dane Klienta bez zachowania okresu przechowywania danych. Ponadto Microsoft może wypowiedzieć Licencjobiorcy prawo do korzystania z Wersji Próbnej dla Użytkowników w przypadku, gdy możliwość korzystania przez Licencjobiorcę z Usługi zostanie zawieszona więcej niż dwa razy w ciągu dowolnego okresu 12-miesięcznego.

 

4.       Całość Umowy. Niniejsze Uzupełnienie oraz postanowienia Umowy stanowią całość umowy dotyczącej Wersji Próbnej dla Użytkowników. Postanowienia można wyświetlić, korzystając z dowolnego łącza zawartego w niniejszym dokumencie. W tym celu należy wpisać odpowiedni adres URL na pasku adresu przeglądarki. Licencjobiorca zgadza się zapoznać z tymi postanowieniami. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Wersji Próbnej dla Użytkowników oznacza akceptację przez Licencjobiorcę niniejszego Uzupełnienia oraz postanowień, do których prowadzą zawarte w nim łącza. Poniżej zamieszczono łącza do postanowień wiążących Licencjobiorcę i Microsoft:

·         Oświadczenie o ochronie prywatności: go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132

·         Umowa o świadczenie usługi Microsoft Power BI: https://powerbi.microsoft.com/terms-of-service