Microsoft Software License Terms
Microsoft Power BI for Windows

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca zamieszkania Licencjobiorcy, jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation) a Licencjobiorcą. Należy zapoznać się z niniejszymi postanowieniami. Postanowienia dotyczą oprogramowania określonego powyżej, jak również ewentualnych nośników, na których zostało ono dostarczone Licencjobiorcy. Postanowienia te dotyczą także udostępnianych przez Microsoft:

 • aktualizacji,
 • uzupełnień,
 • usług internetowych oraz
 • usług pomocy technicznej

dla niniejszego oprogramowania, o ile elementom tym nie towarzyszą inne postanowienia. W takim przypadku obowiązują postanowienia towarzyszące tym elementom.

Korzystanie przez Licencjobiorcę z oprogramowania oznacza, że akceptuje on niniejsze postanowienia. Jeśli Licencjobiorca ich nie akceptuje, nie może korzystać z oprogramowania.

Zgodnie z zasadami określonymi poniżej korzystanie z niektórych funkcji oprogramowania oznacza również zgodę Licencjobiorcy na przekazanie określonych standardowych informacji o komputerze związanych z usługami internetowymi.


Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa bezterminowe.

1. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA.

a. Instalacja i używanie. Licencjobiorca może dokonać instalacji i korzystać z dowolnej liczby kopii oprogramowania na swoich urządzeniach z systemem Windows.

b. Uwagi dotyczące materiałów osób trzecich. Oprogramowanie zawiera kod osób trzecich, na który Licencjobiorca otrzymuje licencję na podstawie postanowień niniejszej umowy od Microsoft, a nie od tej osoby trzeciej. Ewentualne uwagi dotyczące kodu osoby trzeciej są podawane Licencjobiorcy wyłącznie w celach informacyjnych.

2. DODATKOWE WYMAGANIA LICENCYJNE ORAZ PRAWA DO UŻYWANIA.

a. Elementy Multimedialne i szablony. Licencjobiorca może kopiować obrazy, obiekty clipart, animacje, dźwięki, muzykę, kształty, klipy wideo i szablony dostarczone z oprogramowaniem oraz używać ich w tworzonych przez siebie dokumentach i projektach, o ile elementy te zostały określone jako przeznaczone do takiego użycia. Licencjobiorca może rozpowszechniać takie dokumenty i projekty do celów niekomercyjnych. Jeśli Licencjobiorca zamierza używać elementów multimedialnych lub szablonów w innym celu, powinien zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie www.microsoft.com/permission, aby dowiedzieć się, czy takie użycie jest dozwolone.

3. DOSTĘP DO INTERNETU MOŻE BYĆ WYMAGANY. Licencjobiorca może zostać obciążony opłatami za dostęp do Internetu, transfer danych i inne usługi zgodnie z postanowieniami taryfy operatora i innych umów zawartych z operatorem sieci w związku z korzystaniem z oprogramowania. Licencjobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich opłat określonych przez operatora sieci.

4. POŁĄCZENIA ZE ŹRÓDŁAMI DANYCH/APLIKACJAMI OSÓB TRZECICH. Oprogramowanie może umożliwić nawiązanie połączenia z różnymi źródłami danych osób trzecich. Umowy z każdym dostawcą źródeł danych osób trzecich są zawierane wyłącznie między Licencjobiorcą a właściwym dostawcą źródeł danych osób trzecich i mogą podlegać innym postanowieniom mającym zastosowanie w odniesieniu do tych źródeł danych osób trzecich. Licencjobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za import danych z tych źródeł danych osób trzecich oraz potwierdza, że ma do tego stosowne uprawnienia. Microsoft nie monitoruje i nie kontroluje żadnych danych importowanych ze źródeł danych osób trzecich, nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności w związku z takimi danymi ani nie odpowiada za jakość, dokładność, charakter lub posiadanie takich danych. Licencjobiorca zgadza się, że ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści tworzone, przekazywane, rozpowszechniane lub wyświetlane na podstawie danych importowanych podczas korzystania z oprogramowania.

5. USŁUGI INTERNETOWE. Razem z oprogramowaniem Microsoft udostępnia usługi internetowe. Microsoft może w dowolnym czasie zmienić takie usługi lub zakończyć ich świadczenie.

a. Zgoda na usługi internetowe lub usługi bezprzewodowe. Oprogramowanie może nawiązywać połączenie z bezprzewodowymi usługami internetowymi. Korzystanie z oprogramowania przez Licencjobiorcę oznacza zgodę Licencjobiorcy na przekazywanie standardowych informacji o urządzeniu (w tym m.in. informacji technicznych o urządzeniu, systemie, oprogramowaniu oraz urządzeniach peryferyjnych) w przypadku korzystania z usług internetowych lub usług bezprzewodowych. Jeśli w związku z korzystaniem przez Licencjobiorcę z usług określone zostały inne postanowienia, wówczas mają one również zastosowanie.

b. Niewłaściwe korzystanie z usług internetowych. Licencjobiorcy nie wolno korzystać z usług internetowych w sposób, który mógłby je uszkodzić lub zakłócić innym osobom korzystanie z tych usług lub z sieci bezprzewodowej. Korzystanie z tej usługi w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do innych usług, danych, kont lub sieci jest niedozwolone.

6. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Microsoft zastrzega sobie (na zasadzie dorozumienia, estoppelu lub w inny sposób) wszystkie pozostałe prawa nieudzielone w sposób wyraźny w niniejszej umowie. Nie dotyczy to sytuacji, w których na mocy prawa właściwego Licencjobiorcy przysługują dodatkowe uprawnienia. Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich ograniczeń technicznych oprogramowania zapewniających, że z oprogramowania będzie można korzystać wyłącznie w określony sposób. Licencjobiorca nie może:

 • omijać żadnych ograniczeń technicznych oprogramowania;
 • odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania, chyba że w przypadku i tylko w takim zakresie, w jakim pomimo niniejszego ograniczenia prawo właściwe wyraźnie na to zezwala;
 • sporządzać większej liczby kopii oprogramowania niż określona w niniejszej umowie lub dozwolona przez prawo właściwe pomimo niniejszego ograniczenia;
 • udostępniać oprogramowania innym osobom do kopiowania;
 • wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania;
 • przekazywać oprogramowania ani praw wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim; ani
 • używać oprogramowania do świadczenia komercyjnych usług hostingowych.

7. DOKUMENTACJA. Każda osoba, która jest upoważniona do uzyskiwania dostępu do komputera lub sieci wewnętrznej Licencjobiorcy, może kopiować dokumentację i używać jej jako materiałów referencyjnych na wewnętrzne potrzeby Licencjobiorcy.

8. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Oprogramowanie podlega przepisom eksportowym obowiązującym w Stanach Zjednoczonych. Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów eksportowych mających zastosowanie do oprogramowania. W przepisach tych określono ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych oraz korzystania z oprogramowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.microsoft.com/exporting.

10. HELE AVTALEN. Denne avtalen og vilkårene for tillegg, oppdateringer, Internett-baserte tjenester og brukerstøtte som du benytter deg av, utgjør hele avtalen for programvaren og brukerstøtten.

11. PRAWO WŁAŚCIWE.

a. Stany Zjednoczone. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, wykładnia niniejszej umowy podlega prawu stanu Waszyngton, które ma zastosowanie do roszczeń z tytułu naruszenia umowy, bez względu na przyjęte w nim normy prawa kolizyjnego. Pozostałe roszczenia, w tym roszczenia zgłaszane na podstawie przepisów w zakresie ochrony praw konsumenta, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub czynów niedozwolonych, podlegają prawu właściwemu dla stanu, w którym Licencjobiorca mieszka.

b. Poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, prawem właściwym dla wykładni niniejszej umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju.

12. SKUTKI PRAWNE. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z uprawnień przysługujących stronom. Licencjobiorcy mogą także przysługiwać inne prawa na mocy ustawodawstwa krajowego. Ponadto Licencjobiorcy mogą przysługiwać określone uprawnienia względem strony, od której nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia praw przysługujących Licencjobiorcy na mocy ustawodawstwa krajowego, jeśli ustawodawstwo to na takie zmiany nie zezwala.

13. ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane w stanie „takim, w jakim jest”. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z oprogramowania ponosi Licencjobiorca. Microsoft nie udziela żadnych wyraźnych rękojmi, gwarancji ani zapewnień dotyczących oprogramowania. Niniejsza umowa nie wpływa na dodatkowe prawa konsumenta i ustawowe gwarancje, jakie mogą przysługiwać Licencjobiorcy na mocy prawa krajowego. W zakresie dozwolonym przez prawo miejscowe Microsoft niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu dorozumianych gwarancji co do wartości handlowej, przydatności do określonego celu oraz braku naruszeń praw własności intelektualnej.

POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE LICENCJOBIORCÓW W AUSTRALII — Australijska ustawa o ochronie konsumentów (ang. Australian Consumer Law) przyznaje Licencjobiorcy określone gwarancje i żadne z zawartych tu postanowień nie ma na celu ograniczenia praw przysługujących Licencjobiorcy na mocy tej ustawy.

14. OGRANICZENIE ORAZ WYŁĄCZENIE UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. Microsoft i dostawcy Microsoft ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za szkody bezpośrednie do kwoty 5,00 USD. Licencjobiorca nie może dochodzić roszczeń z tytułu żadnych innych szkód, w tym szkód wynikających z utraty zysków, szkód wtórnych, szkód szczególnych, szkód pośrednich lub szkód ubocznych.

Powyższe ograniczenie ma zastosowanie do:

 • wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, zawartości i treści (w tym kodu) udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich lub programów osób trzecich oraz
 • roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi, gwarancji lub zapewnień, odpowiedzialności obiektywnej, niedbalstwa oraz innych czynów niedozwolonych, w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.

Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku, gdy Microsoft wiedział lub powinien był wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenie i wyłączenie mogą jednak nie dotyczyć Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy prawa krajowego nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp.


Copyright © Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Third Party Notices

This file is based on or incorporates material from the projects listed below (collectively, "Third Party Code"). Microsoft is not the original author of the Third Party Code. The original copyright notice and the license, under which Microsoft received such Third Party Code, are set forth below. Such licenses and notices are provided for informational purposes only. Microsoft, not the third party, licenses the Third Party Code to you under the terms set forth in the EULA for the Microsoft Product. Microsoft reserves all rights not expressly granted under this agreement, whether by implication, estoppel or otherwise.

Third Party Notices

This file is based on or incorporates material from the projects listed below (collectively, "Third Party Code"). Microsoft is not the original author of the Third Party Code. The original copyright notice and the license, under which Microsoft received such Third Party Code, are set forth below. Such licenses and notices are provided for informational purposes only. Microsoft, not the third party, licenses the Third Party Code to you under the terms set forth in the EULA for the Microsoft Product. Microsoft reserves all rights not expressly granted under this agreement, whether by implication, estoppel or otherwise.