Osoba prawdopodobnie prezentująca analizę biznesową

Co to jest analiza biznesowa?

Analiza biznesowa (BI) zapewnia wgląd w szczegółowe informacje przydatne podczas podejmowania decyzji strategicznych. Narzędzia do analizy biznesowej analizują dane historyczne i bieżące i prezentują wyniki takich analiz w intuicyjnej postaci wizualnej.

Jak działa analiza biznesowa

Analiza biznesowa przebiega w czterech podstawowych krokach, w ramach których nieprzetworzone dane zostają przekształcone w szczegółowe informacje zrozumiałe dla wszystkich osób w organizacji. Pierwsze trzy kroki — zbieranie danych, ich analiza i wizualizacja — stanowią przygotowanie do ostatniego kroku, a więc podejmowania konkretnych decyzji. Przed nadejściem rozwiązań do analizy biznesowej firmy musiały wykonywać znaczną część prac związanych z analizami ręcznie. Narzędzia do analizy biznesowej automatyzują wiele procesów i pozwalają firmom oszczędzać czas i wysiłek.

Krok 1. Zbieraj i przekształcaj dane z wielu źródeł

Narzędzia do analizy biznesowej zazwyczaj korzystają z metody wydobywania, transformacji i ładowania (ETL) w celu agregowania uporządkowanych i nieuporządkowanych danych z wielu źródeł. Dane takie są następnie przekształcane; ich model ulega zmianie. Są one następnie zapisywane w centralnej lokalizacji, dzięki czemu aplikacje mogą je łatwo analizować oraz wysyłać zapytania, które dotyczą danych traktowanych już jako złożony zestaw danych.

Krok 2. Odkrywaj trendy i niespójności

Wyszukiwanie danych (odnajdowanie danych) zazwyczaj wykorzystuje automatyzację, aby szybko analizować dane w celu znalezienia wzorców i elementów odstających, które zapewniają szczegółowe informacje na temat bieżącego stanu firmy. Narzędzia analizy biznesowej często oferują kilka typów modelowania danych i analityki — w tym funkcje eksploracyjne, opisowe, statystyczne i predykcyjne — które jeszcze dokładniej badają dane, przewidują trendy i przygotowują rekomendacje.

Krok 3. Użyj wizualizacji danych, aby przedstawić wyniki analiz

Raporty analizy biznesowej ułatwiają interpretację i udostępnianie wniosków dzięki wizualizacjom danych. Metody raportowania obejmują interaktywne pulpity nawigacyjne danych, wykresy, grafy i mapy, które pomagają użytkownikom sprawdzić, co aktualnie dzieje się w firmie.

Krok 4. Podejmuj w czasie rzeczywistym akcje na podstawie szczegółowych danych

Przegląd danych bieżących i historycznych w odpowiednim kontekście i w zestawieniu z działaniami biznesowymi daje firmom możliwość szybkiego przejścia od szczegółowych danych do konkretnych działań. Analiza biznesowa umożliwia wprowadzanie korekt w czasie rzeczywistym oraz długoterminowych zmian strategicznych, które eliminują przejawy nieefektywności, pozwalają firmie dostosować się do zmian na rynku, umożliwiają eliminację kłopotów z podażą oraz rozwiązywanie problemów klientów firmy.

Dlaczego firmy odnoszą korzyści ze stosowania narzędzi do analizy biznesowej

Ponieważ narzędzia do analizy biznesowej przyspieszają analizę informacji i ocenę wyników, stanowią one dla firm cenny zasób pozwalający zmniejszać nieefektywność, oznaczać potencjalne problemy, znajdować nowe strumienie przychodu oraz określać obszary przyszłego wzrostu.

Oto niektóre spośród korzyści, jakie odnoszą firmy korzystające z narzędzi do analizy biznesowej:

  • Większa wydajność procesów operacyjnych.
  • Wgląd w zachowania klientów i wzorce zakupowe.
  • Dokładne śledzenie wyników sprzedaży i wyników finansowych oraz skuteczności działań marketingowych.
  • Przejrzyste testy porównawcze tworzone na podstawie danych historycznych i bieżących.
  • Błyskawiczne alerty dotyczące anomalii w zakresie danych oraz problemów klientów.
  • Analizy, które mogą być udostępniane między działami w czasie rzeczywistym.

W przeszłości narzędzia do analizy biznesowej były używane głównie przez analityków danych i użytkowników z obszaru IT. Teraz samoobsługowe platformy analizy biznesowej umożliwiają korzystanie z funkcji analizy biznesowej wszystkim członkom organizacji, od kadry kierowniczej aż po członków zespołów operacyjnych.

Oto w jaki sposób analiza biznesowa usprawnia pracę w sześciu kluczowych obszarach:

Obsługa klienta

Dostęp do wszystkich informacji o klientach w jednym miejscu: możesz kierować zasoby bezpośrednio do kluczowych obszarów, co wpływa korzystnie na zaangażowanie klientów oraz obsługę klienta.

Sprzedaż i marketing

Wgląd w wyniki sprzedaży i skuteczność działań marketingowych, informacje o zachowaniu konsumentów i trendach zakupowych: takie informacje dają gwarancję, że przyszłe inicjatywy marketingowe będą skuteczne i dochodowe.

Działania operacyjne

Usprawnienie operacji przy użyciu automatyzacji rutynowych zadań analitycznych, udoskonalenie procesów, zmniejszenie nieefektywności i poprawa produktywności.

Finanse

Niestandardowe pulpity nawigacyjne umożliwiają uzyskanie całościowego widoku kondycji finansowej firmy, badanie danych historycznych, obliczanie ryzyka i prognozowanie trendów.

Kontrola zapasów

Automatyzacja analizy danych i tworzenia raportów niesie za sobą poprawę w obszarze zarządzania zapasami, a także przyspiesza realizację zamówień oraz pomaga przewidywać trendy zakupowe.

Zabezpieczenia i zgodność z przepisami

Centralizacja danych zwiększa ich dokładność i przejrzystość, ułatwiając wykrywanie błędów i problemów z zabezpieczeniami oraz zmniejszając poziom zagrożenia związanego z brakiem zgodności.

Oceniając narzędzia do analizy biznesowej, szukaj produktu, który jest bezpieczny, zgodny, globalnie dostępny i wiarygodny. Powinien on również mieć funkcje, dzięki którym szczegółowe informacje z analizy biznesowej są dostępne dla całej organizacji — takie jak wizualizacja danych, udostępnione pulpity nawigacyjne, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe.

„Wyprowadziło to na prostą osoby, które podejmują u nas kluczowe decyzje, ponieważ dostarczyło metryk potrzebnych do pracy i nie musiały one już zmagać się z danymi, aby uzyskać odpowiedzi. Elastyczność, interakcyjność... można wskoczyć z marszu”.

Daksha R

Manager, Clinical Research Analytics

Rzeczywiste przykłady analizy biznesowej

Analiza biznesowa znajduje różne zastosowanie nie tylko w różnych firmach, ale też w różnych sektorach — finansowym, detalicznym, towarów konsumenckich, energii, technologii, rządowym, edukacji, opieki zdrowotnej, produkcji i usług specjalistycznych. Oto jak analiza biznesowa jest wykorzystywana przez różne branże w celu umożliwienia osiągnięcia sukcesu.

Osoba prawdopodobnie przedstawiająca prezentację poświęconą usługom finansowym

Usługi finansowe

Duża instytucja finansowa z Wielkiej Brytanii korzysta z analizy biznesowej, by łączyć wszystkie używane przez siebie źródła danych i umożliwiać użytkownikom biznesowym oraz pracownikom działu IT opracowywanie raportów i rozwiązań związanych z analizą biznesową, co zwiększa szybkość i elastyczność pracy. Zespoły obsługi klienta i bankowości internetowej oraz personel oddziałów — oto jedynie kilka spośród grup pracowników, które korzystają z narzędzi do analizy biznesowej w celu poprawy efektywności.

Lekarz prawdopodobnie pokazujący pacjentowi dane na tablecie

Opieka zdrowotna

Światowej klasy dostawca rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej opracował system zarządzania konfiguracją w chmurze, aby zapewnić zespołom ds. operacji biznesowych z działów IT jedno niezawodne źródło informacji dotyczących zapasów zasobów i zarządzania konfiguracją. System został również zintegrowany z narzędziem do analizy biznesowej z zaawansowanymi funkcjami wizualizacji, co umożliwia klientom oraz pracownikom, którzy nie posiadają zaawansowanej wiedzy technicznej, szybkie uzyskiwanie odpowiedzi na pytania.

Osoba w magazynie prawdopodobnie zliczająca zapasy

Produkcja

Duża firma produkcyjna ze Stanów Zjednoczonych wdrożyła chmurowe rozwiązanie z dziedziny analizy biznesowej, które pozwala zrównoważyć w procesie tworzenia raportów ład i autonomię, zapewniając jednocześnie dostęp do zaawansowanej analityki. To niedrogie rozwiązanie umożliwia samoobsługę, a jednocześnie zapewnia zespołowi IT większą kontrolę nad tym, jak i gdzie są przechowywane i wykorzystywane dane oraz skąd uzyskuje się do nich dostęp.

Wprowadzenie do analiz biznesowych

Dowiedz się, w jaki sposób organizacja może korzystać z narzędzi do analizy biznesowej, takich jak Microsoft Power BI, by pracować wydajniej i umożliwiać wszystkim użytkownikom w całej firmie podejmowanie świadomych decyzji na podstawie przejrzystych danych.